Редовен професор д-р Владимир Ивановски


Материјали


Кабинет 135 Локал 945 Дир. телефон 3249945 Email vladimir@pmf.ukim.mk Консултации Секој работен ден од 10 до 12 часот

Биографија

Датум и место на раѓање: 22.11.1972,  Курск (Русија)

 

Место на живеење: Скопје, Република Македонија

 

Националност: Македонец

 

Образование: 1997, Инженер по хемија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Природно-математички факултет, Скопје, Република Македонија.

Дипломска работа: ОГЛЕДАЛНА ИНФРАЦРВЕНА РЕФЛЕКСИОНА СПЕКТРОСКОПИЈА-ИСПИТУВАЊЕ НА СТИПСИ 

 

2002, Магистер на хемиски науки, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Природно-математички факултет, Скопје, Република Македонија.

Магистерска теза: ИСПИТУВАЊЕ НА КРИСТАЛИ СО КОРИСТЕЊЕ НА КОМПЛЕМЕНТАРНИ ВИБРАЦИОНИ СПЕКТРОСКОПСКИ ТЕХНИКИ

 

2005, Доктор на хемиски науки, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Природно-математички факултет, Скопје, Република Македонија.

Докторска дисертација: РЕФЛЕКСИОНА ИНФРАЦРВЕНА СПЕКТРОСКОПИЈА: МОДЕЛНИ ФУНКЦИИ НА ПЕРМИТИВНОСТА И РЕФЛЕКТАНЦАТА И НИВНА ПРИМЕНА КАЈ МОНОКРИСТАЛИ

 

2006/07 После-докторски студии, Стипендија од фондацијата Александар фон Хумболт, Универзитет Фридрих-Шилер во Јена, Институт за физичка хемија, Јена, Германија.

Истражување: МОДЕЛИРАЊЕ НА ИНФРАЦРВЕНИ РЕФЛЕКСИОНИ СПЕКТРИ НА ПОЛИКРИСТАЛНИ ПРИМЕРОЦИ – ТЕСТИРАЊЕ НА ТЕОРИЈАТА ВРЗ КРИСТАЛИ СО НИСКА КРИСТАЛНА СИМЕТРИЈА

Професор домаќин: Проф. д-р Јирген Попп

 

 

Тековно работно место: Редовен професор по група на предмети од физичката хемија на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Природно-математички факултет, Скопје, Република Македонија.

Предавања:

 

Додипломски студии:

 

 • Физичка хемија I – Б ниво (аналитичка биохемија) – тековно 
 • Физичка хемија II – Б ниво (аналитичка биохемија) – тековно 
 • Ензимологија (изборен предмет) – до учебната 2015/2016  
 • Радиохемија – тековно 
 • Одбрани поглавја од Физичката хемија (двопредметни студии биологија – хемија) – до учебната 2015/2016 
 • Физичка хемија за биолози (биохемиско – физиолошка насока) – до учебната 2012/2013 

 

Последипломски студии:

 

 • Рефлексиони спектроскопски техники 

 

Лабораториски вежби во кои учествувал:

 

 • Физичка хемија (термодинамика, електрохемија, реакциона кинетика) за студенти од хемија, биологија, фармација.
 • Структура на атоми (за студентите од хемија)
 • Структура на молекулите (за студенти од хемија).
 • Електрохемија (за студенти од хемија).
 • Ензимологија (за студенти од аналитичка-биохемија).

 

Теориски вежби:

 

 • Структура на атом и хемиска врска (за студенти хемичари).
 • Структура на молекулите (за студенти хемичари).
 • Радиохемија и нуклеарна хемија (за студенти хемичари) – тековни.
 • Физичка хемија I и II – Б ниво (аналитичка биохемија) – тековни.

 

Полиња на научен интерес

 

 • Инфрацрвена рефлексиона спектроскопија (огледална, дифузна, АТР).
 • Раманска спектроскопија.
 • Поларизирани инфрацрвени мерења кај монокристали.
 • Дисперзиона анализа на инфрацрвени рефлексиони мерења кај монокристали со ниска симетрија.
 • Моделни функции на пермитивноста кај кристали со ниска симетрија.
 • Рефлексиони моделни функции.
 • Хемија на површини и оптички методи за анализа на површини.
 • Хемиска модификација на површини.

 

 

 

 

Книги

Печатени научни трудови:

 

1.1.        V.M. Petruševski, V.G. Ivanovski, ARRAY BASIC – A POWERFUL SPECTRO­SCOPIC TOOL. LOTO: AN APPLICATION FOR SPECULAR REFLECTION SPECTRO­SCOPY, Bull. Chem..Technol. Macedonia, 15 (1996) 131-137.

1.2.        V.M. Petruševski, V.G. Ivanovski, K.G. Trenčevski, CRYMCALC – A COM­PUTER PROGRAM FOR CRYSTAL MORPHOLOGY CALCULA­TIONS, Bull. Chem.Technol. Macedonia, 16 (1997) 149-160.

1.3.        V. Ivanovski, V.M. Petruševski, B. Šoptrajanov, VIBRATIONAL SPECTRA OF HEXA­AQUA COMPLEXES. VIII. THE ANTISYMMETRIC SO4 STRET­CHING BANDS IN ALUMS: LO–TO SUPERIOR TO CORRELATION-FIELD AND SITE-GROUP SPLIT­TING, J. Mol. Struct. 480481, (1999) 689-693.

1.4.        V. Ivanovski, V.M. Petruševski, B. Šoptrajanov, VIBRATIONAL SPECTRA OF HEXA­AQUA COMPLEXES IX. REFLECTION INFRARED SPECTRA, OPTICAL CON­STANTS AND LONGITUDINAL OPTICAL PHONON–TRANSVERSAL OPTICAL PHONON SPLITTING IN SOME ALUMS, Vib. Spectrosc., 19 (1999) 425-429.

1.5.        V.M. Petruševski, V. Ivanovski, M. Najdoski, FT-IR REFLECTION SPECTRA OF SINGLE CRYSTALS: RESOLVING PHONONS OF DIFFERENT SYM­METRY WITHOUT USING POLARISED RADIATION, J. Serb. Chem. Soc. 65 (2000) 529-536.

1.6.        V.M. Petruševski, V. Ivanovski, B. Šoptrajanov, M. Zugik, VIBRATIONAL SPECTRA OF HEXAAQUA COMPLEXES. X. RAMAN AND IR STUDIES OF THE SULFATE GROUP DISORDER IN a-ALUMS, J. Mol. Struct. 563564 (2001) 329-333.

1.7.        V. Ivanovski, V.M. Petruševski, A REFLECTANCE MODEL FUNCTION FOR THE n3(SO42–) MODES IN GYPSUM – COMPARISON WITH THE SPE­CULAR REFLEC­TANCE IR SPECTRUM, J. Mol. Struct. 645 (2003) 273-279.

1.8.        V. Ivanovski, V.M. Petruševski, ON THE ORIGIN OF THE SPLITTING OF THE n3(SO42–) MODES IN THE SPECULAR REFLECTANCE IR SPECTRUM OF GYP­SUM, J. Mol. Struct., 650 (2003) 165-173.

1.9.        V. Ivanovski, M. Trpkovska, B. Šoptrajanov, PARALLEL STUDY OF THE CONVENTIONAL AND DIFFUSE-REFLECTANCE SPECTRA OF PENTA­CYANO­­NITROSYL COMPLEXES. I. SODIUM PENTACYANONITROSYL­FERRATE(II) DIHYDRATE, Contributions, Sec. Math. Tech. Sci, MANU, XXV, (1-2), 7–17 (2004).

1.10. V. Ivanovski, V.M. Petruševski, THE DIELECTRIC MODEL FUNCTION. AN EVIDENCE FOR THE n3(SO42-) PHONON MIXING IN GIPSUM USING POLARIZED IR SPECULAR REFLECTANCE SPECTROSCOPY, Spectrochim. Acta, A60 (2004) 1601–1607.

1.11. V. Ivanovski, V.M. Petruševski, Marta K. Gunde, THE IR REFLECTANCE SPECTRA OF THE n3(SO42-) AND n4(SO42-) BAND REGIONS OF SOME TUTTON SALTS USING POLARIZED RADIATION: TESTING THE MODEL DIELECTRIC FUNCTION, Spectrochim. Acta, A61 (2005) 67–76.

1.12. V. Ivanovski, V.M. Petruševski, INFRARED REFLECTANCE SPECTRA OF SOME OPTICALLY BIAXIAL CRYSTALS: ON THE ORIGIN OF ISOSBESTIC-LIKE POINTS IN THE POLARIZED REFLECTANCE SPECTRA, Spectrochim. Acta, A61 (2005) 2057–2063.

1.13. V. Ivanovski, T.G. Mayerhöfer, J. Popp, ISOSBESTIC-LIKE POINT IN THE POLARIZED REFLECTANCE SPECTRA OF MONOCLINIC CRYSTALS—A QUANTITATIVE APPROACH, Spectrochim. Acta, A68 (2007) 632.

1.14. V. Ivanovski, T.G. Mayerhöfer, J. Popp, INVESTIGATION OF THE PECULIARITIES IN THE POLARIZED REFLECTANCE SPECTRA OF SOME TUTTON SALT MONOCLINIC SINGLE CRYSTALS USING DISPERSION ANALYSIS, Vibrat. Spectr. 44 (2007) 369.

1.15. V. Ivanovski, T.G. Mayerhöfer, J. Popp, V.M. Petruševski, POLARIZED IR REFLECTANCE SPECTRA OF THE MONOCLINIC SINGLE CRYSTAL K2Ni(SO4)2·6H2O: DISPERSION ANALYSIS, DIELECTRIC AND OPTICAL PROPERTIES, Spectrochim. Acta A69 (2008) 629.

1.16. V. Ivanovski, T.G. Mayerhöfer, J. Popp, DISPERSION ANALYSIS OF POLARIZED IR REFLECTANCE SPECTRA OF TUTTON SALTS: THE n3(SO42-) FREQUENCY REGION, Spectrochim. Acta A47 (2008) 91.

 

1.17. V. Ivanovski, T.G. Mayerhöfer, J. Popp, EMPLOYING POLYETHYLENE AS CONTACTING AGENT BETWEEN ATR-CRYSTALS AND SOLID SAMPLES WITH HARD SURFACES, J. Mol. Struct. 924–926 (2009) 571.

 

1.18. V. Ivanovski, G. Ivanovski, NEAREST-NEIGHBOUR-INTERACTION MODEL IN THE COUPLED-OPTICAL-PHONON-MODE THEORY OF THE INFRARED DISPERSION IN MONOCLINIC CRYSTALS: APPLICATION TO TUTTON SALT SINGLE CRYSTAL, Spectrochim. Acta  A 75 (2010) 1452.

 

1.19. M. Bukleski, V. Ivanovski, V.M. Petruševski, IR SPECULAR REFLECTANCE SPECTRA OF KHSO4 SINGLE CRYSTAL—DISPERSION ANALYSIS, Vib.Spectrosc. 57 (2011) 15.

 

1.20. M.K. Gunde, V. Ivanovski, B. Orel DISPERSION ANALYSIS OF POLARIZED BULK REFLECTANCE  SPECTRA OF POTASSIUM HYDROGEN SUCCINATE MONOCRYSTAL, Acta Chim. Slov. 58 (2011) 528.

 

1.21. L. Kótai, I.E. Sajó, E. Jakab, G. Keresztury, C. Németh, I. Gács, A. Menyhárd, J. Kristóf, L. Hajba, V.M. Petrusevski, V. Ivanovski, D. Timpu, P. K. Sharma, STUDIES ON THE CHEMISTRY OF [CD(NH3)4](MNO4)2. A LOW TEMPERATURE SYNTHESIS ROUTE OF THE CDMN2O4+X TYPE NOX AND CH3SH SENSOR PRECURSORS, Z. Anorg. Allg. Chem. 638 (2012) 177–186.

 

1.22. N. Hauptman, A. Vesel, V. Ivanovski, M.K. Gunde, PROPERTIES OF CARBON BLACK PARTICLES AND ELECTRIC CONDUCTIVITY IN DISPERSION, Dyes Pigments, 95 (2012) 1-7.

 

1.23. Th.G. Mayerhöfer, V. Ivanovski, J. Popp, DISPERSION ANALYSIS OF NON - NORMAL REFLECTION SPECTRA FROM MONOCLINIC SRYSTALS, Vib. Spectrosc. 63 (2012) 396-403.

 

Печатени трудови во последните 5 години:

 

1.24. Vladimir Ivanovski, Thomas G. Mayerhöfer, VIBRATIONAL SPECTRA AND DISPERSION ANALYSIS OF K2Ni(SeO4)2·6H2O TUTTON SALT SINGLE CRYSTAL DOPED WITH K2Ni(SO4)2·6H2O, Spectrochim. Acta A 114 (2013) 553–562.

 

1.25. Martyna Madalska, Peter Lönnecke, Vladimir Ivanovski,  Evamarie Hey-Hawkins, SYNTHESIS OF 1,1′,2-TRISUBSTITUTED ARYL-BASED FERROCENYL PHOSPHINES AS PRECURSORS FOR IMMOBILIZED LIGANDS, Organometallics 32 (2013) 5852–5861.

 

1.26. Vladimir Ivanovski, Miha Bukleski, Martyna Madalska, Evamarie Hey-Hawkins, VIBRATIONAL SPECTRA OF A FERROCENYL PHOSPHINE DERIVATIVE CHEMISORBEDON 3-AMINOPROPYLSILYL MODIFIED SILICA GEL, Vib. Spectrosc. 69 (2013) 57–64.

 

1.27. Valentin Mirceski, Angela Aleksovska, Biljana Pejova, Vladimir Ivanovski, Biljana Mitrova, Nikolina Mitreska, Rubin Gulaboski, THIOL ANCHORING AND CATALYSIS OF GOLD NANOPARTICLES AT THE LIQUID INTERFACE OF THIN-ORGANIC FILM-MODFIED ELECTRODES, Electrochemistry Communications 39 (2014) 5–8.

 

1.28. Vladimir Ivanovski, POLARIZED IR REFLECTANCE SPECTROSCOPY METHODS FOR THE ORIENTATION OF MONOCLINIC SINGLE CRYSTALS: TUTTON SALTS AS A CASE EXAMPLE, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 33 (2014) 27-38.

 

1.29. Miha Bukleski, Vladimir Ivanovski, INDIRECT QUANTITATIVE IR ASSESSMENT OF MAXIMAL MONOMOLECULAR DEPOSITION OF 3-AMINOPROPYLTRIMETHOXYSILANE  ON SILICA GEL SURFACE, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 33 (2014) 267–275.

 

1.30. Valentin Mirceski, Biljana Mitrova, Vladimir Ivanovski, Nikolina Mitreska, Angela Aleksovska, Rubin Gulaboski, STUDYING THE ION TRANSFER ACROSS LIQUID INTERFACE OF THIN ORGANIC-FILM-MODIFIED ELECTRODES IN THE PRESENCE OF GLUCOSE OXIDASE, J. Solid State Electrochem. (2015), DOI: 10.1007/s10008-015-2863-2

 

1.31. Miha Bukleski, Vladimir Ivanovski, Evamarie Hey-Hawkins, A DIRECT METHOD OF QUANTIFICATION OF MAXIMAL CHEMISORPTION OF 3-AMINOPROPYLSILYL GROUPS ON SILICA GEL USING DRIFT SPECTROSCOPY, Spectrochim. Acta  A149 (2015) 69–74.

 

1.32. Andrey S. Drozdov, Vladimir Ivanovski, David Avnir, Vladimir V. Vinogradov, A UNIVERSAL MAGNETIC FERROFLUID: NANOMAGNETITE STABLE HYDROSOL WITH NO ADDED DISPERSANTS AND AT NEUTRAL pH, J. Colloid Interface Sci. 468 (2016) 307-12, http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2016.01.061

 

1.33. Andrey S. Drozdov, Olga E. Shapovalova, Vladimir Ivanovski, David Avnir, and Vladimir V. Vinogradov, ENTRAPMENT OF ENZYMES WITHIN SOL-GEL DERIVED MAGNETITE, Chemistry of Materials, Chem. Mater., 2016, 28 (7), pp 2248–2253.

 

1.34. Thomas G. Mayerhöfer, Vladimir Ivanovski, Jürgen Popp, DISPERSION ANALYSIS WITH INVERSE DIELECTRIC FUNCTION MODELING, Spectrochim. Acta  A168 (2016) 212–217.

 

1.35.Emiliya M. Shabanova,   Andrey S. Drozdov,  Vladimir Ivanovski,   Irina I. Suvorova,  Vladimir V. Vinogradov, Collagenase@magnetite: proteolytic composite for magnetically targeted minimally invasive surgery, RSC Adv., 6 (2016), 84354-84362.

 

1.36. Vladimir Ivanovski, Thomas G. Mayerhöfer, Antje Kriltz, Jürgen Popp, IR-ATR investigation of surface anisotropy in silicate glasses,  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 173 (2017) 608–617.

 

1.37. Sonja Höfer,  Vladimir Ivanovski, Reinhard Uecker, Albert Kwasniewski, Jürgen Popp, Thomas G. Mayerhöfer, Dispersion analysis of arbitrarily cut orthorhombic crystals, 180 (2017) 67–78.

1.38. Alexandra D. Furasova, Vladimir Ivanovski,  Alexandr V. Yakovlev, Valentine A. Milichko, Vladimir V. Vinogradov,  Alexandr V. Vinogradov, Inkjet fabrication of highly efficient luminescent Eu-doped ZrO2nanostructures, Nanoscale, 2017,9, 13069-13078

 

1.39. Sonja Höfer, Vladimir Ivanovski, Reinhard Uecker, Albert Kwasniewski, Jürgen Popp, Thomas G. Mayerhöfer, Generalized dispersion analysis of arbitrarily cut monoclinic crystals, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 185 (2017) 217–227.

 

1.40. Elizaveta I. Anastasova,  Vladimir Ivanovski,  Anna F Fakhardo,  Artem I Lepeshkin,  Suheir Omar, Andrey S. Drozdov ,  Vladimir V. Vinogradov, Pure magnetite hydrogel: synthesis, properties and possible applications, Soft Matter, 2017, Accepted Manuscript , DOI:10.1039/C7SM01702B

 

1.41. Vladimir Ivanovski, Thomas G. Mayerhöfer, Jernej Stare, Marta Klanjšek Gunde, Jože Grdadolnik, ANALYSIS OF THE POLARIZED IR REFLECTANCE SPECTRA OF THE MONOCLINIC Α-OXALIC ACID DEHYDRATE, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 218 (2019) 1–8.

 

1.42. Elizaveta Y.Anastasova, Dmitry Puzyrev, Vladimir Ivanovski, Andrey S.Drozdov, MAGNETICALLY-ASSISTED SYNTHESIS OF POROUS SOL-GEL MAGNETITE MATRICES WITH STRUCTURAL ANISOTROPY, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 503 (2020) 166619.

 

1.43. Natalia Festinger, Kamila Morawska, Vladimir Ivanovski, Magdalena Ziabka, Katarzyna Jedlinska, Witold Ciesielski, Sylwia Smarzewska, COMPARATIVE ELECTROANALYTICAL STUDIES OF GRAPHITE FLAKE AND MULTILAYER GRAPHENE PASTE ELECTRODES, Sensors 20 (2020) 1684.

 

1.44. Thomas G. Mayerhofer, Sonja Hofer, Vladimir Ivanovski, Jürgen Popp, UNDERSTANDING LONGITUDINAL OPTICAL OSCILLATOR STRENGTHS AND MODE ORDER, Physica B 597 (2020) 412398.

 

1.45. Dushko Shalabalija, Ljubica Mihailova, Maja Simonoska Crcarevska, Ivana Cvetkovikj Karanfilova, Vladimir Ivanovski, Aleksandra Kapedanovska Nestorovska, Gabriela Novotni, Marija Glavas Dodov, FORMULATION AND OPTIMIZATION OF BIOINSPIRED ROSEMARY EXTRACT LOADED PEGYLATED NANOLIPOSOMES FOR POTENTIAL TREATMENT OF ALZHEIMER’S DISEASE USING DESIGN OF EXPERIMENTS, Journal of Drug Delivery Science and Technology 63 (2021) 102434.

 

1.46. Thomas G. Mayerhöfer, Vladimir Ivanovski, Jürgen Popp, INFRARED REFRACTION SPECTROSCOPY, Applied Spectroscopy, 75 (2021) 1526-1531, DOI: 10.1177/00037028211036761 (2021).

 

1.47. Thomas G. Mayerhöfer, Vladimir Ivanovski, Jürgen Popp, Infrared refraction spectroscopy - Kramers-Kronig analysis revisited, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 270 (2022) 120799. https://doi.org/10.1016/j.saa.2021.120799

 

1.48. Vladimir Ivanovski, Ireneusz Piwoński, Dariusz Guziejewski, Thomas G. Mayerhöfer, Detection of siloxane thin films on glass substrate using IR ratio-reflectance spectrum, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2022, 120893, ISSN 1386-1425, https://doi.org/10.1016/j.saa.2022.120893.

 

 

Печатени трудови од конференции:

 

1.18. V.M. Petruševski, V. Ivanovski, B. Šoptrajanov, M. Žugić, VIBRATIONAL SPECTRA OF  HEXAAQUA COMPLEXES. VI. RAMAN EVIDENCE FOR A SULFATE GROUP DISORDER IN CHROMIUM a-ALUMS, Proceedings of the Sixteenth International Confe­rence On Raman Spectroscopy, 1998, Cape Town, South Africa, 584-585.

1.19. M. Petruševski, V. Ivanovski, B. Šoptrajanov, M. Žugić, VIBRATIONAL SPECTRA OF HEXAAQUA COMPLEXES. VII. RAMAN EVIDENCE FOR A DISORDER IN SULPHATE DOPED KAl(SeO4)2×12H2O, Proceedings of the Sixteenth International Confe­rence on Raman Spectroscopy, 1998, Cape Town, South Africa, 586-587.

1.20. V. Ivanovski, V.M. Petruševski, POLARIZIRANI INFRACRVENI SPEK­TRI NA MONOKRISTALI OD GIPS. OPTI^KI KARAK­TE­RIS­TIKI NA OP­TI^KI DVOOSNI KRISTALI, Kniga na trudovi od 16. Kongres na hemi­~arite i tehnolozite na Makedonija (so me­|unarodno u~estvo), Tom I, 1999, Skopje, str. 35‡38.

1.21  .Vladimir Ivanovski, THEORY AND PRACTICE IN THE ANALYSIS OF POLARIZED IR REFLECTANCE SPECTRA OF LOW SYMMETRY SINGLE CRYSTALS, Proceedings of 9th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, B-3-SL, pp. 77-84, 2008, Belgrade, Serbia.

 

1.22. Nina HAUPTMAN,  Alenka VESEL, Vladimir IVANOVSKI , Marta KLANJŠEK GUNDE, CARBON BLACK POWDERS : MORPHOLOGY, DEGREE OF DISORDER AND SURFACE CHEMICAL STRUCTURE. V, 2nd International Conference on Advanced Plasma Technologies (iCAPT-II) & 1st International Plasma Nanoscience Symposium (iPlasmaNanoSym-I), September29th - October 2nd 2009, Piran, Slovenia. Conference proceedings. Ljubljana: Slovenian Society for Vacuum Technique: = DVTS - Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije, 2009, str. 99-102.

 

 

Учесник на коференции (избор)

 

Предавања (усни презентации):

 

2.1. V. Ivanovski, T.G. Mayerhöfer, J. Popp, Dispersion analysis – solving some problems in the polarized reflectance spectra of monoclinic single crystals, Fourth International Congress on Advanced Vibrational Spectroscopy (ICAVS 4), Book of Abstracts, Corfu, Greece, June 2007.

 

1.2. Vladimir Ivanovski, THEORY AND PRACTICE IN THE ANALYSIS OF POLARIZED IR REFLECTANCE SPECTRA OF LOW SYMMETRY SINGLE CRYSTALS, 9th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, 2008, Belgrade, Serbia.

 

2.3. V. Ivanovski, G. Ivanovski, M.K. Gunde, MODEL DIELECTRIC FUNCTIONS EXPLAINING EVANS HOLES AND PHONON INTERACTIONS IN REFLECTANCE SPECTRA OF MONOCLINIC SINGLE CRYSTALS, 31-st European Congress on Molecular Spectroscopy, 26-31 August 2012, Cluj-Napoca, Romania Book of Abstracts, p. 82

 

 

 

Престои

Подолги:

April 2006 - September 2007, Postgraduate Studies, Scholarship from the Alexander von Humboldt Foundation, Friedrich-Schiller University in Jena, Institute of Physical Chemistry, Jena, Germany.

Кратки:

2000, 2006, 2007, 20010, 2011 - short stays (7 to 14 days) at the National Chemical Institute, Ljubljana, Slovenia 

From 2006 to present, several weeks and several months stay at the Friedrich Schiller Institute of Physical Chemistry in Jena (working group of Prof. Dr. Jürgen Popp), Germany and the Institute of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry and Mineralogy, University of Lapzich (working group of Prof. Dr. Evamari Hay-Hawkins) Germany. 

 

Предавања (усни презентации):

 

2.1. V. Ivanovski, T.G. Mayerhöfer, J. Popp, Dispersion analysis – solving some problems in the polarized reflectance spectra of monoclinic single crystals, Fourth International Congress on Advanced Vibrational Spectroscopy (ICAVS 4), Book of Abstracts, Corfu, Greece, June 2007.

 

1.2. Vladimir Ivanovski, THEORY AND PRACTICE IN THE ANALYSIS OF POLARIZED IR REFLECTANCE SPECTRA OF LOW SYMMETRY SINGLE CRYSTALS, 9th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, 2008, Belgrade, Serbia.

 

2.3. V. Ivanovski, G. Ivanovski, M.K. Gunde, MODEL DIELECTRIC FUNCTIONS EXPLAINING EVANS HOLES AND PHONON INTERACTIONS IN REFLECTANCE SPECTRA OF MONOCLINIC SINGLE CRYSTALS, 31-st European Congress on Molecular Spectroscopy, 26-31 August 2012, Cluj-Napoca, Romania Book of Abstracts, p. 82


Трудови и конф.

Proceedings from conferences:

1. VM Petruševski, V. Ivanovski, B. toptrajanov, M. ćugić, VIBRATIONAL SPECTRA OF HEXAAQUA COMPLEXES. VI. RAMAN EVIDENCE FOR A SULFATE GROUP DISORDER IN CHROMIUM a-ALUMS, Proceedings of the Sixteenth International Conference On Raman Spectroscopy, 1998, Cape Town, South Africa, 584-585.

2. M. Petruševski, V. Ivanovski, B. toptrajanov, M. Žugić, VIBRATIONAL SPECTRA OF HEXAAQUA COMPLEXES. VII. RAMAN EVIDENCE FOR A DISORDER IN SULPHATE DOPED KAl (SeO 4 ) 2 × 12H 2 O, Proceedings of the Sixteenth International Conference on Raman Spectroscopy, 1998, Cape Town, South Africa, 586-587.

3. V. Ivanovski, VM Petruševski, POLARIZED INFRACROR SPECTRUM ON MONOCYSTALS FROM GIPS. OPTICAL CHARACTERISTICS OF OPTICAL DOUBLE CRYSTALS, The Book of Pregnancies from the 16th Congress of Technologies and Technologies in Macedonia (with the most common) , Volume I, 1999, Skopje, p. 35 ‡ 38.

4. Vladimir Ivanovski, THEORY AND PRACTICE IN THE ANALYSIS OF POLARIZED IR REFLECTANCE SPECTRA OF LOW SYMMETRY SINGLE CRYSTALS, Proceedings of the 9th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry , B-3-SL, pp. 77-84, 2008, Belgrade, Serbia.

 

5. Nina HAUPTMAN, Alenka VESEL, Vladimir IVANOVSKI, Marta KLANJŠEK GUNDE, CARBON BLACK POWDERS: MORPHOLOGY, DEGREE OF DISORDER AND SURFACE CHEMICAL STRUCTURE. V, 2nd International Conference on Advanced Plasma Technologies (iCAPT-II) & 1st International Plasma Nanoscience Symposium (iPlasmaNanoSym-I), September29th - October 2nd 2009, Piran, Slovenia. Conference proceedings. Ljubljana: Slovenian Society for Vacuum Technique: = DVTS - Vacuum Technology Handbook Slovenia, 2009, p. 99-102.

 

Participation on selected conferences

 

Selected Lectures (oral-presentations) on conferences:

 

2.1. V. Ivanovski, TG Mayerhöfer, J. Popp, Dispersion analysis - solving some problems in the polarized reflectance spectra of monoclinic single crystals , Fourth International Congress on Advanced Vibrational Spectroscopy (ICAVS 4), Book of Abstracts, Corfu, Greece, June 2007.

 

2.2 Vladimir Ivanovski, THEORY AND PRACTICE IN THE ANALYSIS OF POLARIZED IR REFLECTANCE SPECTRA OF LOW SYMMETRY SINGLE CRYSTALS, 9th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry , 2008, Belgrade, Serbia.

 

2.3. V. Ivanovski, G. Ivanovski, MK Gunde, MODEL DIELECTRIC FUNCTIONS EXPLAINING EVANS HOLES AND PHONON INTERACTIONS IN REFLECTANCE SPECTRA OF MONOCLINIC SINGLE CRYSTALS, 31st European Congress on Molecular Spectroscopy, 26-31 August 2012, Romania Book of Napoca Abcts. 82

 

2.4. V. Ivanovski, "IR reflectance and its application in the investigation of thin films", Advanced Research Fellow of STAR-UBB, Department of Chemistry Babes-Bolyai University, September 2019.

 

2.5. V. Ivanovski, "Investigation of materials using vibrational spectroscopy methods and  techniques", Advanced Research Fellow of STAR-UBB, Department of Chemistry Babes-Bolyai University, September 2019.

Др. активности

Invited Lecturer

 • Invited lecturer at the Faculty of Chemistry and Mineralogy, Institute for Inorganic Chemistry, University of Leipzig, June 2010
 • Holder of "Advanced Research Fellow of STAR-UBB" and invited lecturer at Babes-Bolyai University in Cluj-Napoca, Romania, September 2019

 

Reviewer in Journals:

 

Journal of Crystal Growth, Vibrational Spectroscopy, Journal of Molecular Structure, Journal of Biophotonics, Materials Research Bulletin, Spectrochimica Acta A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Journal of the American Ceramic Society, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering.

Congress organizer:

 

President of the Scientific Committee

 

and Editor of the Book of Abstracts for the

 

XXI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, Republic of Macedonia, 2010

 

Languages:

 

English: Excellent in speaking, understanding, reading and writing.

 

Russian: Fluent in speaking, reading and understanding. Good at writing

 

German: Between A2.2 and B1 level

 

 

Патенти:

 

1. MKP С 03С 17/28, А 47 L 5/00 Int.Cl.8 “Liquid for modification of glass surfaces for water protection and easier cleaning”.  

2. Submission for patent: П - 2019/957 "Glass surfaces antifogging agent".

© 2022. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.