Управување со квалитет во хемиска лабораторија

1.

Наслов на нaставниот предмет

УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ ВО ХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА

2.

Код

ХМ-719

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на хемија

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Природно-математички факултет, Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

прв

6.

Академска година/семестар

IV/VII

7.

Број на ЕКТС кредити

4

8.

Наставник

вон. проф. д-р Горан Стојковиќ

9.

Предуслови за запишување на предметот

Примена на компјутери во хемијата, Инструментални аналитички методи

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Овој курс го запознава студентот со управување во квалитет во хемиска лабораторија за тестирање. Студентот ќе научи за основите на добра лабораториска пракса, следливост во метрологија,  воведување и валидација на аналитички методи, контрола на квалитетот во хемиски лаборатории за тестирање преку употреба на повеќе алатки (употреба на контролен примерок, Shewart-ов дијаграм). Знаењата стекнати во овој предмет му овозможуваат на студентот да ја разбере филозофијата на добро управување со квалитетот кое води кон акредитацијата на лабораторија за тестирање.

11.

Содржина на предметната програма:

Предавања:

 1. Општи принципи на добра лабораториска пракса (GLP).
 2. Квалитет во аналитичка хемиска лабораторија (или хемиска лабораторија за тестирање) – обезбедување, контрола и систем за квалитет.
 3. Аналитички процес – метод (цели, барања и поделба, разработка на нов аналитички метод).
 4. Статистика за контрола на квалитетот во аналитичка хемиска лабораторија.
 5. Алатки за контрола на квалитетот во лабораторијата. Контролни дијаграми.
 6. Следливост во метрологијата. Референтни материјали и стандарди. Сертифицирани референтни материјали.
 7. Следливост и калибрација. Калибрација/верификација на аналитичка опрема и волуметриски прибор. Правилно ракување со аналитичка вага.
 8. Валидација на аналитички методи. Основни принципи. Параметри за валидација на методите. Видови на валидација. Ориентациони  и конфирмациони методи.
 9. Мерната неодреденост. Причини, типови и проценка на мерна неодреденост.

Вежби:

(со користење на Excel) - определување на статистички параметри: линеарност, резидуална анализа, лимит на детекција, лимит на квантификација, точност (метод на стандарден додаток), прецизност, одредување на содржината на аналитот преку калибрациона права, t-тест, F-тест, конструирање на Shewart-ов дијаграм, проценка на стандардна мерна неодреденост, мерна неодреденост од тип А и Б, вкупна и проширена мерна неодреденост. 

– лабораториски - одредување на отстапувања во мерниот опсег на вагата, калибрација и верификација на аналитичка вага која е во употреба, калибрација на одмерна колби, мензури, пипетори со фиксен и варијабилен волумен.  

12.

Методи на учење: предавања, вежби

13.

Вкупен расположив фонд на време

120

14.

Распределба на расположивото време

2+0+2 (предавања 2 часа, лабораториски вежби 2 часа неделно)

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теориска настава

часови   30

15.2

Вежби (лабораториски,

нумерички-Excel)

часови   30

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

часови   0

16.2

Самостојни задачи

часови   0

16.3

Домашно учење

часови   60

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови (2 парц. испити + испит – задачи во Excel = 2x35 + 10)

бодови 80                                        

17.2.

Семинарска работа/проект (презентација:писмена и усна)

 

17.3.

Активност, учество, редовност

бодови 20

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

до 50 бода

      5 (пет)        (F)                  

од 51 до 60 бода

      6 (шест)     (E)

од 61 до 70 бода

      7 (седум)   (D)

од 71 до 80 бода

      8 (осум)     (C)

од 81 до 90 бода

      9 (девет)    (B)

од 91 до 100 бода

    10 (десет)    (A)

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

Присуство на предавања и вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски

21

Метод на следење на квалитетот на наставата

анонимна анкета, разговор со студентите

22.

Литература

            Задолжителна литература

22.1

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Горан Стојковиќ, Елизабета Димитри­еска-Стојковиќ

Интерна скрипта

 

2015

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

22.2

Дополнителна литература

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Werner Funk, Vera Dammann, Gerhild Donnevert

Quality Assurance in Analytical Chemistry

WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Germany

2007.

2.

D. Brynn Hibbert

 

Quality assurance for the analytical chemistry laboratory,

Oxford University Press, Inc., New York, New York, USA,

2007

3.

 

 

 

 


  Следни испити од овој предмет:

 • 21 јануари 2015 во 12:00
 • 28 јануари 2015 во 12:00
 • 28 април 2015 во 08:00 Испитот ќе се одржи во кабинет 132
 • 20 мај 2015 во 12:00 Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 12 часот
 • 10 јуни 2015 во 09:00 Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 9 часот
 • 25 јуни 2015 во 10:00 Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот
 • 27 август 2015 во 10:00 Испитот ќе се одржи во пред. 125 со почеток во 10 часот
 • 10 септември 2015 во 10:00 Испитот ќе се одржи во пред. 125 со почеток во 10 часот
 • 18 јануари 2016 во 12:00 Испитот ќе се одржи во предавална 101 со почеток во 12 часот.
 • 28 јануари 2016 во 09:00 Испитот ќе се одржи во предавална 101 со почеток во 9 часот.
 • 06 јуни 2016 во 12:00 Испитот ќе се одржи во пред. 124
 • 27 јуни 2016 во 12:00 Испитот ќе се одржи во пред. 124
 • 22 август 2016 во 12:00 Испитот ќе се одржи во пред. 125 на Институтот за хемија
 • 05 септември 2016 во 09:00 Испитот ќе се одржи во пред. 125 на Институтот за хемија
 • 14 ноември 2016 во 13:00 I парцијален испит по предметот Управување со квалитет во хемиска лабораторија ќе се одржи во амфитеатар во 13 часот.
 • 16 јануари 2017 во 12:00 Испитот ќе се одржи во пред. 124
 • 30 јануари 2017 во 12:00 Испитот ќе се одржи во пред. 124
 • 10 јануари 2017 во 10:00 Испит - УКХЛ - задачи - во Медиотека
 • 24 јануари 2017 во 10:00 Испит - УКХЛ - задачи - во Медиотека
 • 28 април 2017 во 08:15 Студентите кои имаат намера да го полагаат испитот задолжително да се јават кај предметниот нставник.
 • 06 јуни 2017 во 10:00 Испитот ќе се одржи во пред. 124.
 • 20 јуни 2017 во 10:00 Испитот ќе се одржи во пред. 124.
 • 16 јануари 2018 во 10:00 Испитот ќе се полага во пред. 124. Предуслов - положен практичен испит (задачи).
 • 15 јануари 2018 во 10:00 Практичен испит - задачи - медиотека. Предуслов - положени предмети: Информатика применета во хемија и Аналитичка хемија I
 • 25 јануари 2018 во 10:00 Практичен испит - задачи - медиотека. Предуслов - положени предмети: Информатика применета во хемија и Аналитичка хемија I
 • 26 јануари 2018 во 10:00 Испитот ќе се полага во пред. 124. Предуслов - положен практичен испит (задачи).
 • 26 март 2018 во 08:00 Практичен испит - задачи во Excel ќе се полага во кабинет 132.
 • 27 март 2018 во 08:00 Испитот ќе се полага во пред. 125. Предуслов - положен писмен испит (задачи)
 • 28 мај 2018 во 12:00 Испитот ќе се одржи во пред. 125 со почеток во 12 часот. Условот е претходно положен практичен испит во Excel.
 • 28 мај 2018 во 10:00 Практичен испит (задачи во Excel) ќе се одржи во Медиотека со почеток во 10 часот.
 • 11 јуни 2018 во 12:00 Испитот ќе се одржи во пред. 125 со почеток во 12 часот. Условот е претходно положен практичен испит во Excel. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.
 • 11 јуни 2018 во 10:00 Практичен испит (задачи во Excel) ќе се одржи во Медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.
 • 27 август 2018 во 10:00 Практичен испит (задачи во Excel) ќе се одржи во Медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.
 • 10 септември 2018 во 10:00 Практичен испит (задачи во Excel) ќе се одржи во Медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.
 • 12 септември 2018 во 10:00 Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен практичен испит во Excel. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.
 • 29 август 2018 во 10:00 Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен практичен испит во Excel. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.
 • 16 јануари 2019 во 10:00 Испитот ќе се одржи во пред. 124 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен практичен испит во Excel. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.
 • 06 февруари 2019 во 10:00 Испитот ќе се одржи во пред. 124 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен практичен испит во Excel. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.
 • 14 јануари 2019 во 10:00 Практичен испит (Excel) ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.
 • 04 февруари 2019 во 10:00 Практичен испит (Excel) ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.
 • 09 јануари 2019 во 10:00 Третиот дел од континуирано оценување - задачи во Excel - ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. Условот е положени двата колоквиуми.
 • 11 јуни 2019 во 10:00 Практичен испит (Excel) ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.
 • 13 јуни 2019 во 10:00 Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен практичен испит во Excel. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.
 • 28 јуни 2019 во 10:00 Во договор со студентите испитот е презакажан за петок од 10 часот. жИспитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен практичен испит во Excel. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.
 • 25 јуни 2019 во 10:00 Практичен испит (Excel) ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.
 • 02 септември 2019 во 10:00 Практичен испит (во Excel) ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.
 • 04 септември 2019 во 10:00 Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен практичен испит во Excel. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.
 • 16 септември 2019 во 10:00 Практичен испит (во Excel) ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.
 • 18 септември 2019 во 10:00 Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен практичен испит во Excel. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.
 • 18 ноември 2019 во 08:00 Прв парцијален испит, според договорот, ќе се одржи на 18 ноември со почеток во 8 часот. Право на полагање имаат редовни студенти кои посетувале настава, како и вонредни студенти. Обврска на студентот е на полагање да носи индекс. Студентите кои воопшто не присуствувале на настава (што води кон недобивање потпис за реализирани обврски) немаат право да го полагаат прв парцијален испит, кој е дел од континуирано оценување. Истите студенти треба да се јават на консултации кај предметниот наставник, во понеделник во 10 часот. проф. Горан Стојковиќ
 • 13 јануари 2020 во 10:00 Практичен испит (во Excel) ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: електронски пријавен испит, индекс со потпис и пополнета пријава.
 • 03 февруари 2020 во 10:00 Практичен испит (во Excel) ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: електронски пријавен испит, индекс со потпис и пополнета пријава.
 • 20 јануари 2020 во 10:00 Усмен испит ќе се одржи во пред. 125 со почеток во 10 часот. Услов за полагање: положен писмен/практичен испит, електронски пријавен испит, индекс со потпис и пополнета пријава.
 • 10 февруари 2020 во 10:00 Усмен испит ќе се одржи во пред. 125 со почеток во 10 часот. Услов за полагање: положен писмен/практичен испит, електронски пријавен испит, индекс со потпис и пополнета пријава.
 • 09 јануари 2020 во 10:00 Втор колоквиум ќе се полага во пред. 125 со почеток во 10 часот. Право на полагање имаат студенти кои го положиле првиот колоквиум.
 • 09 јуни 2020 во 12:00 Практичен испит (во Excel) ќе се одржи во медиотека со почеток во 12 часот. Услов за полагање: индекс со потпис, пополнета пријава, испит пријавен во i_know. Задолжително пријавување најмалку 2 дена пред испитот на goranst@pmf.ukim.mk. Задолжително почитување на здравствен протокол, носење маска и ракавици.
 • 23 јуни 2020 во 12:00 Практичен испит (во Excel) ќе се одржи во медиотека со почеток во 12 часот. Услов за полагање: индекс со потпис, пополнета пријава, испит пријавен во i_know. Задолжително пријавување најмалку 2 дена пред испитот на goranst@pmf.ukim.mk. Задолжително почитување на здравствен протокол, носење маска и ракавици.
 • 07 јули 2020 во 12:00 Практичен испит (во Excel) ќе се одржи во медиотека со почеток во 12 часот. Услов за полагање: индекс со потпис, пополнета пријава, испит пријавен во i_know. Задолжително пријавување најмалку 2 дена пред испитот на goranst@pmf.ukim.mk. Задолжително почитување на здравствен протокол, носење маска и ракавици.
 • 15 јуни 2020 во 12:00 On-line усмен испит со користење на Microsoft Teams, за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера. Поради вонредни околности, положен практичен испит во Excel не е услов за полагање на усмениот испит. Задолжително пријавување 2 дена пред испитот на goranst@pmf.ukim.mk
 • 29 јуни 2020 во 12:00 On-line усмен испит со користење на Microsoft Teams, за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера. Поради вонредни околности, положен практичен испит во Excel не е услов за полагање на усмениот испит. Задолжително пријавување 2 дена пред испитот на goranst@pmf.ukim.mk
 • 13 јули 2020 во 12:00 On-line усмен испит со користење на Microsoft Teams, за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера. Поради вонредни околности, положен практичен испит во Excel не е услов за полагање на усмениот испит. Задолжително пријавување 2 дена пред испитот на goranst@pmf.ukim.mk
 • 18 август 2020 во 10:00 Практичен испит (во Excel) ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: индекс со потпис, пополнета пријава, испит пријавен во i_know. Задолжително пријавување најмалку 2 дена пред испитот на goranst@pmf.ukim.mk. Задолжително почитување на здравствен протокол, носење маска и ракавици.
 • 01 септември 2020 во 10:00 Практичен испит (во Excel) ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: индекс со потпис, пополнета пријава, испит пријавен во i_know. Задолжително пријавување најмалку 2 дена пред испитот на goranst@pmf.ukim.mk. Задолжително почитување на здравствен протокол, носење маска и ракавици.
 • 22 септември 2020 во 10:00 Практичен испит (во Excel) ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: индекс со потпис, пополнета пријава, испит пријавен во i_know. Задолжително пријавување најмалку 2 дена пред испитот на goranst@pmf.ukim.mk. Задолжително почитување на здравствен протокол, носење маска и ракавици.
 • 25 август 2020 во 10:00 On-line усмен испит со користење на Microsoft Teams, за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера. Поради вонредни околности, положен практичен испит во Excel не е услов за полагање на усмениот испит. Задолжително пријавување 2 дена пред испитот на goranst@pmf.ukim.mk
 • 15 септември 2020 во 10:00 On-line усмен испит со користење на Microsoft Teams, за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера. Поради вонредни околности, положен практичен испит во Excel не е услов за полагање на усмениот испит. Задолжително пријавување 2 дена пред испитот на goranst@pmf.ukim.mk
 • 29 септември 2020 во 10:00 On-line усмен испит со користење на Microsoft Teams, за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера. Поради вонредни околности, положен практичен испит во Excel не е услов за полагање на усмениот испит. Задолжително пријавување 2 дена пред испитот на goranst@pmf.ukim.mk
 • 20 јануари 2021 во 10:00 Практичен испит (во Excel) ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: индекс, пополнета хартиена пријава и испит најмалку 2 дена претходно пријавен во i_know. Задолжително пријавување најмалку 2 дена пред испитот на goranst@pmf.ukim.mk. Задолжително почитување на здравствен протокол, носење маска и ракавици.
 • 02 февруари 2021 во 10:00 Практичен испит (во Excel) ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: индекс, пополнета хартиена пријава и испит најмалку 2 дена претходно пријавен во i_know. Задолжително пријавување најмалку 2 дена пред испитот на goranst@pmf.ukim.mk. Задолжително почитување на здравствен протокол, носење маска и ракавици.
 • 21 јануари 2021 во 10:00 Online усмен испит со користење на Microsoft Teams, за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера. Поради вонредни околности, положен практичен испит во Excel не е услов за полагање на усмениот испит. Задолжително пријавување 2 дена пред испитот во i_know и на goranst@pmf.ukim.mk
 • 04 февруари 2021 во 10:00 Online усмен испит со користење на Microsoft Teams, за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера. Поради вонредни околности, положен практичен испит во Excel не е услов за полагање на усмениот испит. Задолжително пријавување 2 дена пред испитот во i_know и на goranst@pmf.ukim.mk
 • 06 април 2021 во 10:00 Испитот ќе се одржи во медиотека во 2 термина: во 10 и 12 часот. (зависно од бројот на пријавените студенти). Поради организирање на испитите, задолжително пријавување на испит најдоцна до 4 април> 1) во i_know и 2) на goranst@pmf.ukim.mk Услов за полагање: индекс, пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствен протокол.
 • 08 април 2021 во 10:00 Испитот ќе се одржи преку платформа Teams со почеток во 10 часот. Поради организирање на испитот, задолжително пријавување на испит најдоцна до 4 април> 1) во i_know и 2) на goranst@pmf.ukim.mk Услов за полагање: положен практичен испит (Excel).
 • 16 јуни 2021 во 12:00 Практичен испит (Excel) ќе се одржи во медиотека во 2 термина: во 12 и 14 часот (зависно од бројот на пријавените студенти). Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 4 јуни. Поради организација на испитите, студентите се должни до 4 јуни да пријават на предметниот наставник која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.
 • 30 јуни 2021 во 12:00 Практичен испит (Excel) ќе се одржи во медиотека во 2 термина: во 12 и 14 часот. (зависно од бројот на пријавените студенти). Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 4 јуни. Поради организација на испитите, студентите се должни до 4 јуни да пријават на предметниот наставник која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.
 • 21 јуни 2021 во 10:00 Испитот ќе се одржи преку платформа Microsoft Teams во два термина: во 10 и 12 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 4 јуни. Поради организација на испитите, студентите се должни до 4 јуни да пријават на предметниот наставник која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс, пополнета хартиена пријава и положен практичен испит (Excel).
 • 01 јули 2021 во 10:00 Испитот ќе се одржи преку платформа Microsoft Teams во два термина: во 10 и 12 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 4 јуни. Поради организација на испитите, студентите се должни до 4 јуни да пријават на предметниот наставник која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс, пополнета хартиена пријава и положен практичен испит (Excel).
 • 30 август 2021 во 10:00 Практичен испит (Excel) ќе се одржи во медиотека во 10 часот. Доколку има повеќе пријавени студенти испитот ќе се одржи во 2 термина: во 10 и во 12 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 20 август. Поради организација на испитите, студентите се должни до 20 август да пријават на предметниот наставник во која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.
 • 13 септември 2021 во 10:00 Практичен испит (Excel) ќе се одржи во медиотека во 10 часот. Доколку има повеќе пријавени студенти испитот ќе се одржи во 2 термина: во 10 и во 12 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 20 август. Поради организација на испитите, студентите се должни до 20 август да пријават на предметниот наставник во која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.
 • 02 септември 2021 во 10:00 Усмен испит ќе се одржи преку платформа Microsoft Teams во 10 часот. Доколку има повеќе пријавени студенти испитот ќе се одржи во 2 термина: во 10 и во 12 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 20 август. Поради организација на испитите, студентите се должни до 20 август да пријават на предметниот наставник во која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: положен практичен испит (Excel).
 • 16 септември 2021 во 10:00 Усмен испит ќе се одржи преку платформа Microsoft Teams во 10 часот. Доколку има повеќе пријавени студенти испитот ќе се одржи во 2 термина: во 10 и во 12 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 20 август. Поради организација на испитите, студентите се должни до 20 август да пријават на предметниот наставник во која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: положен практичен испит (Excel).
 • 17 јануари 2022 во 10:00 I декада: Практичен испит (Excel) ќе се одржи во Mедиотека во 10 часот. Студентите, покрај пријавувањето во системот i_know, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор (потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање). Доколку има повеќе пријавени студенти испитот ќе се одржи во 2 термина: во 10 и во 12 часот. Студентите кои ќе се пријават за полагање во I декада, а нема да дојдат, ќе немаат право да полагаат во втора декада. Услов за полагање: индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.
 • 31 јануари 2022 во 10:00 II декада: Практичен испит (Excel) ќе се одржи во Mедиотека во 10 часот. Студентите, покрај пријавувањето во системот i_know, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор (потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање). Доколку има повеќе пријавени студенти испитот ќе се одржи во 2 термина: во 10 и во 12 часот. Услов за полагање: индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.
 • 24 јануари 2022 во 10:00 I декада: Усмен испит ќе се одржи преку платформа Microsoft Teams во 10 часот. Услов за полагање: положен практичен испит (Excel).
 • 07 февруари 2022 во 10:00 II декада: Усмен испит ќе се одржи преку платформа Microsoft Teams во 10 часот. Услов за полагање: положен практичен испит (Excel).
 • 07 април 2022 во 10:00 Усмен испит ќе се одржи преку платформа Microsoft Teams во 10 часот. Услов за полагање: испит пријавен во i_know и положен практичен испит (Excel).
 • 04 април 2022 во 12:00 Практичен испит (Excel) ќе се одржи во Mедиотека со почеток во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.
 • 06 јуни 2022 во 10:00 I декада: Практичен испит (Excel) ќе се одржи во Mедиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.
 • 20 јуни 2022 во 10:00 II декада: Практичен испит (Excel) ќе се одржи во Mедиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.
 • 13 јуни 2022 во 10:00 I декада: Усмен испит ќе се одржи во предавална 101 со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know и положен практичен испит (Excel). Студентите кои имаат положен практичен испит во претходните сесии да носат индекс и хартиена пријава.
 • 27 јуни 2022 во 10:00 II декада: Усмен испит ќе се одржи во предавална 101 со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know и положен практичен испит (Excel). Студентите кои имаат положен практичен испит во претходните сесии да носат индекс и хартиена пријава.
 • 12 септември 2022 во 10:00 II декада: Усмен испит ќе се одржи во предавална 101 со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know и положен практичен испит (Excel). Студентите кои имаат положен практичен испит во претходните сесии да носат индекс и хартиена пријава.
 • 29 август 2022 во 10:00 I декада: Усмен испит ќе се одржи во предавална 101 со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know и положен практичен испит (Excel). Студентите кои имаат положен практичен испит во претходните сесии да носат индекс и хартиена пријава.
 • 05 септември 2022 во 10:00 II декада: Практичен испит (Excel) ќе се одржи во Mедиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.
 • 22 август 2022 во 10:00 I декада: Практичен испит (Excel) ќе се одржи во Mедиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.
 • 18 јануари 2023 во 10:00 I декада: Практичен испит (Excel) ќе се одржи во Mедиотека со почеток во 10 и 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитите и ограничен број на компјутери, студентите задолжително треба да најават (најдоцна 2 дена пред испитот) во која декада ќе полагаат (со испраќање електронска порака до предметниот професор). Потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање со конкретни термини.
 • 01 февруари 2023 во 10:00 II декада: Практичен испит (Excel) ќе се одржи во Mедиотека со почеток во 10 и 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитите и ограничен број на компјутери, студентите задолжително треба да најават (најдоцна 2 дена пред испитот) во која декада ќе полагаат (со испраќање електронска порака до предметниот професор). Потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање со конкретни термини.
 • 25 јануари 2023 во 10:00 I декада: Усмен испит ќе се одржи во предавална 125 со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know и положен практичен испит (Excel).
 • 08 февруари 2023 во 10:00 II декада: Усмен испит ќе се одржи во предавална 125 со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know и положен практичен испит (Excel).
© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.