Експериментална неорганска хемија

1.

Наслов на наставниот предмет

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА

2.

Код

ХМ-411

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на хемија

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв

6.

Академска година / семестар

II/IV

7.

Број на ЕКТС кредити

6

8.

Наставник

Проф. д-р Методија Најдоски

9.

Предуслови за запишување на предметот

Нема

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Проширување и продлабочување на лабораториските знања и вештини со поттикнување на креативноста во решавањето на хемиски, практични проблеми

11.

Содржина на предметната програма:

Лабораторија и лабораториски прибор; Хемикалии: класификација, чување, правила за компатибилност, безбедно чување на хемикалиите и одлагање на хемискиот отпад; Лабораториски операции: загревање, ладење, сушење, работа со гасови, фракционирање, мерење во хемиската лабораторија, други лабораториски операции (мешање, ситнење, спрашување и др.); Избор лабораториски техники на микроскала;  Експериментирање: дизајн на експеримент, студентски проекти и студентско истражување.

12.

Методи на учење: Следење на предавањатa, аудиториски и лабораториски вежби, учење преку изработка на семинарска работа, читање на статии, книги, дискусии, самостојна подготовка на испитот

13.

Вкупен расположив фонд на време

135 часови

14.

Распределба на расположивото време

2+0+4 неделно

Предавања 30 часа, Лабораториски вежби 60 часа

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава

30 часови

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа

60 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

5 часови

16.2.

Самостојни задачи

20 часови

16.3.

Домашно учење

20 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

50 бодови

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)

30 бодови

17.3.

Активност и учество

20 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкетирање

22.

 

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

М. Најдоски

Експериментална неорганска хемија

Авторот

2011

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

22.2.

Дополнителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

М. Најдоски,

В. Петрушевски

Експериментот во наставатa по хемија, книга II

Магор

2000

2.

S. Nešić, J. Vučetić 

Neorganska preparativna hemija

Gradevinska knjiga, Beograдd

1988

3.

 

 

 

 


    Следни испити од овој предмет:

  • 09 јуни 2021 во 09:00
  • 23 јуни 2021 во 00:00 Писмен испит
  • 25 август 2021 во 14:00 Писмен испит
  • 08 септември 2021 во 10:00 Писмен испит
  • 21 ноември 2022 во 15:00 Писмен испит во амфитеатарот на ИХ. Задолжително пријавување за испитот на електронската адреса metonajd@yahoo.com. Практичниот ипит ќе се одржи во петок во лаб 228 во петок 25. 11. 2022

    Материјали

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.