Редовен професор д-р Методија Најдоски

Биографија

 Д-р Методија Најдоски е роден на 17 април, 1968 год., во Прилеп. Основно и средно образование завршил во родното место. Во учебната 1987/88 година се запишал на студии по хемија препаративна насока на Природно-математичкиот факултет, каде и дипломирал во 1992 год.,, одбранувајќи ја својата дипломска работа под наслов „ХЕМИСКА ДЕПОЗИЦИЈА НА ТЕНКИ СЛОЕВИ ОД БАКАР(II) СУЛФИД“.

            На постдипломски студии се запишал во учебната 1993/94 година, а магистерската работа, под наслов: „ПРИГОТВУВАЊЕ И КАРАКТЕРИЗАЦИЈА НА ТЕНКИ СЛОЕВИ ОД СУЛФИДИ НА БАКАР И ОЛОВО И ОКСИДИ НА ЦИНК И КАДМИУМ“ успешно ја одбранил во јуни 1996 година.

            Своето стручно и академско усовршување го продолжува со работа на докторската дисертација. Во 2000 год.,, се здобива со звањето доктор по хемиски науки, откако успешно ја одбранува својата дисертација под наслов:  „ХЕМИСКИ МЕТОДИ ЗА ПРИГОТВУВАЊЕ КАЛЦИУМ ФОСФАТНИ СЛОЕВИ ВРЗ МЕТАЛНИ СУПСТРАТИ“.

 

Вработување и напредување во струката

Веднаш по завршувањето на студиите, д-р Методија Најдоски бил задржан на Институтот за хемија како волонтер и бил вклучен во изведување-то на вежбите, сé до 20.05.1993 година кога е примен на работа, на определено време од три години, како стручен соработник во Заводот за неорганска хемија, на Институтот за хемија при Природно-математичкиот факултет во Скопје.

Во 1996 година, избран е за помлад асистент во Заводот за неорганска хемија, на Институтот за хемија, при ПМФ во Скопје. Истата година, по одбраната на магистерската работа е избран за асистент на ПМФ, на Институт за хемија Скопје, на Заводот за неорганска хемија. За доцент на Институтот за хемија е избран во 2002 година, а во 2007 година е избран за вонреден професор. Со изборот во 2011 год., до денес тој е редовен професор при ПМФ.

            Од дипломирањето до денес, д-р Методија Најдоски е активен учесник, како во наставно-образовната, така и во научно-истражувачката дејност на Факултетот.

 

Членство во професионални организации и други активности

Д-р Методија Најдоски членува во повеќе организации и здруженија, меѓу кои се и: Македонско-американската алумни асоцијација и Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија. Освен тоа, бил член на Организациониот одбор на XXI Конгрес на хемичарите и технолозите на Македонија. Бил член и на комисии на натпреварите по хемија „Наука на младите“ за учениците од средните училишта организирани од страна на Сојузот на клубови на млади техничари и природници на Македонија (1993-2015), а и член во комисијата на натпреварите по применета хемија за ученици од основните училишта организирани од страна на Сојузот на клубови на млади техничари и природ¬ници на Македонија (2000-2015). Бил член и на комисии за натпреварите по хемија кои ги организира приватниот колеџ „Јахја Кемал“ од Скопје и тоа на две нивоа, за ученици од средните училишта и за ученици од основните училишта (2001-2015), последниов познат под називот „Дејан Димовски“. Бил член и на комисијата за оценување на трудови од област на хемијата и физиката на регионалниот натпревар што се одржал 2005 година, во Софија, Република Бугарија.

Тој е член на Тимот за брз одговор за заштита и спасување од хемиски несреќи при Дирекцијата за спасување.

Исто така, тој бил член на испитна комисија за полагање на стручен испит на приправници во јавните средни училишта.

 Покрај тоа, тој е еден од основачите на лабораторијата за Методика на хемиското експериментирање.

            Во низата други активности треба да се истакне и учеството на кандидатот во поставената минеролошка збирка на Институтот за хемија која е една од ретките во Р.С. Македонија.

            Д-р Методија Најдоски, исто така, е цивилен експерт на Република Македонија во НАТО-Брисел.

Тој беше координатор на модулот форензичка хемија за студиите од втор циклус по форензика и координатор на студиските програми при Институтот за хемија, а во рамките на активностите за студирањето по кредит трансфер системот самостојно подготви интернет страна со информации за студентите.

            Една од специфичните активности на колегата Најдоски е и неговиот стручен, филмски ангажман со учество во девет проекти во улога на пиротехничар за изведување на специјални ефекти. За истакнување се последните два во изборниот период во кој кандидатот учествувал во снимањето на филмовите Балканот не е мртов, индискиот филм Мерсал, Сенки над Балканот итн.

Колегата Најдоски, исто така, учествувал на семинари и работилници од област на прочистување на вода кои ги организирал Црвениот крст на Македонија.

           

Наставно-образовна активност

            По изборот во звањето редовен професор, д-р Методија Најдоски изведува настава по предметите: Експериментална неорганска хемија за студентите на применета насока при Институтот за хемија, Општа хемија за студентите од студиската програма биохемија и физиологија на студии по биологија и Хемија за студентите на студии по физика. Тој е избран и наставник за предметите Хемиско школско експерименитрање и Методика на хемиското експериментирање II. На првиот циклус студии тој е избран наставник за изборните предмети Форензичка хемија и Експериментирање на микроскала. Во рамките на постдипломските студии тој е избран наставник за низа предмети од втор и трет циклус при што треба да се истакне дека изведувал дел од наставата и вежбите по предметите Форензичка хемија и Физичко-хемиска анализа на траги. Од изборот во доцент па до денес, колегата Најдоски видно се залага за обезбедување на учебни помала. Имено, уште за првата генерација на неговите студенти на студии по биологија кандидатот подготвил, белешки од предавањата, интерна збирка задачи и интерен практикум за лабораториските вежби со што на студентите им обезбедил соодветен материјал за совладување на содржините од овој предмет. Оваа група студенти за реализацијата на наставата и вежбите по предметот Општа хемија денес на располагање има рецензирани (публикувани): практикум за лабораториските вежби, збирка задачи којашто покрај теоретските основи содржи 200 решени задачи и учебник. Во својот практикум, колегата Најдоски  осмислил и опишал низа нови експерименти и вежби. На студентите им подготвил современ учебник, во којшто се повикува на голем број експерименти кои се дадени во видео формат на ДВД диск. На овој начин, при користењето на учебникот, студентите имаат можност да видат видео експерименти кои што треба да им помогнат во совладувањето на содржините од овој предмет. Покрај тоа, за наставата и вежбите по предметот Препаративна неорганска хемија има подготвено интерна скрипта, а за изборните предмети Експериментална неорганска хемија и Експериментирање на микроскала, воведени со тогаш новите наставни планови, ги има публикувано книгите Експериментална неорганска хемија и Microscale chemistry experiments using water and disposable materials. Последнава е преведена на германски јазик и се користи од страна на наставниците во некои основни и средни училишта во Германија.

            За студентите на вториот циклус студии по Форензика модул хемија, колегата Најдоски подготвил два интерни практикуми за делот на својот ангажман т.е. за траги од користење на огнено оружје, пожари и експлозиви. За усовршување и успешно реализирање на овој ангажман д-р Најдоски, престојувал во Институтот за форензички истражувања во Краков и Нотингем Трент Универзитетот.

            Во делот на наставно-образовната активност за посебно обележување е авторството и коавторството на кандидатот кое бележи публикација на 10 книги и 9 учебни помагала (интерни скрипти, интерни практикуми и еден рецензиран практикум).

            Во рамките на предавањата д-р Најдоски изведува екперименти и користи современи методи со видео уред и нагледни средства како и мултимедијални презентации. За изведувањето на наставата неодминливо треба да се истакне ентузијазмот со којшто се ангажира со демонстрациони екперименти по предметите Општа хемија и Експериментална неорганска хемија со што, секако, придонесува во осовременувањето на наставно-образовниот процес на Институтот за хемија.

            По неговото вработување, континуирано продолжува со осмислување на експериментите по хемија и во таа насока до сега има публикувано 32 труд во списанија со меѓународен и национален карактер. Тој, исто така, на барање на професорите по хемија од средното образование, изведувал експерименти  во училиштата со што учествува во популаризацијата на хемијата и нејзиното  приближување кон помладите генерации.

Дизајнирањето на нови како и модифицирањето на познати експерименти и нивната примена во методиката на хемиското експериментирање овозможила учество на колегата Најдоски со 53 предавања, семинари и хемиски работилни од кои 43 се по покана од значителен дел на референтни странски универзитети, а од овие активности се истакнуваат оние во Србија, Хрватска, Германија, Романија, Кувајт, Јапонија, Израел и Мексико.  Исто така, бил визитинг професор на низа предавања од област на тенки филмови и енергетски материјали во Лајпциг, Германија и Клуж, Романија при што било изведено и оценување на студентите. Бил и визитинг професор во Мексико каде одржал 20 часа од областа на методика на хемиското експериментирање.

             Учествувал во три наставно-образовни проекти. Бил ментор на два кандидата на одбранети магистерски трудови, и ментор на два кандидата за докторски дисертации.

            Од досега изложеното, може да се види дека колегата Најдоски покрај неговите редовни обврски во изведувањето на наставата значително придонесува во зголемувањето на учебникарскиот фонд на Институтот за хемија и за популаризација на експериментирањето во хемија во странство и во Земјава како и приближување на хемиските експерименти кон помладите генерации.

            Кандидатот досега престојувал на различни универзитети и други институции во странство и тоа во: Соединетите американски држави (1999),  Мексико (2006), Германија (2007, 2008, 2009), Романија (2007, 2008, 2019), Англија (2008), Полска (2008), Шпанија (2008), Бугарија (2010), Белгија (2010), Словачка (2010), Хрватска (2012, 2013, 2014, 2016), Бугарија (2010, 2014, 2015, 2016), Финска (2014), Јапонија (2014), Израел (2005, 2008, 2011, 2014, 2015, 2016, 2019), Словенија (2016).

 

Научноистражувачка активност

Проф. д-р Методија Најдоски работи и истражува во областа на препаративна неорганска хемија или поточно, неорганските синтези во инженерство на материјалите и спектроскопски испитувања. Имено, неговата научна работа е насочена кон развивање на хемиски методи за депозиција на неоргански материјали, во форма на тенки слоеви кои најчесто имаат електрохромни својства. Во периодот по изборот  за доцент па до денес работи на феноменот на електрохромизам на тенки филмови на соединенија на волфрам, на ванадиум, на железо, на манган и др. Во делот на спектроскопските истражувања учествува со синтеза на соединенија од типот на струвити и некои дихидроген фосфати.  До денес има објавено 82 научни труда а за истакнување е трудот

S. Stojkovikj, G.A. El-Nagar, F. Firschke, L.C.P. Pérez, L. Choubrac, M. Najdoski, M.T. Mayer, ELECTROCATALYST DERIVED FROM WASTE Cu–Sn BRONZE FOR CO2 CONVERSION INTO CO, ACS Appl. Mater. Interfaces, 13(32), 38161–38169, 2021.

(IF = 9,23)       https://doi.org/10.1021/acsami.1c05015

 

 

 

 

Издавачка дејност

Д-р Методија Најдоски до сега објавил вкупно 112 трудови од кои 82 во научни и 32 во образовни списанија, и презентирал повеќе од 30 соопштенија на разни научни и образовни манифестации. По изборот за вонреден професор, во три прилики одржал 53 предавања, семинари и работилници од кои 43 во странство.

 

 Награди и признанија

 

За досегашната творечка работа на д-р Методија Најдоски тој е награден со следниве награди и признанија:

1. Награда за најуспешна иновација од Универзитетите во Република Македонија доделена на 26-тата Интернационална изложба на пронајдоци, технички унапредувања, нови производи и творештво на млади Макинова 2006, за иновацијата ОБРАЗОВНИ КОМПЛЕТИ ЗА НАСТАВАТА ПО ХЕМИЈА.

2. Медал за истакнат предавач, доделена на Иберо-Американскиот Универзитет во Мексико сити, Мексико, 2006.

3. Плакета на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, како признание за придонесот во афирмацијата на Универзитетот, 2007.

4. Бронзена медаља со ликот на Никола Тесла, Здружение на иноватори и автори на технички унапредувања, Белград, 2007.

5. Награда за научни постигнувања, Награда за најуспешен научник на УКИМ во 2015 година.

 

БИОГРАФИЈА

 

Biografski podatoci i obrazovanie

 

            D-r Metodija Najdoski e roden na 17 april, 1968 godina vo Prilep. Osnovno i sredno obrazovanie zavr{il vo rodnoto mesto. Vo u~ebnata 1987/88 godina se zapi{al na studii po hemija preparativna nasoka na Prirodno-matemati~kiot fakultet, kade i diplomiral vo 1992 godina, odbranuvaj}i ja svojata diplomska rabota pod naslov HEMISKA DEPOZICIJA NA TENKI SLOEVI OD BAKAR(II) SULFID.

            Na postdiplomski stu­dii se zapi{al vo u~ebnata 1993/94 godina, a magisterskata rabota, pod naslov: PRIGOTVUVAWE I KARAKTE­RI­ZA­CIJA NA TENKI SLOEVI OD SULFIDI NA BAKAR I OLOVO I OKSIDI NA CINK I KADMIUM uspe{no ja odbranil vo juni 1996 godina.

            Svoeto stru~no i akademsko usovr{uvawe go prodol`uva so rabota na doktorskata disertacija. Vo 2000 godina, se zdobiva so zvaweto doktor po hemiski nauki, otkako uspe{no ja odbranuva svojata disertacija pod naslov:  HEMISKI METODI ZA PRIGOTVUVAWE KALCIUM FOSFATNI SLOEVI VRZ METALNI SUPSTRATI.

 

Vrabotuvawe i napreduvawe vo strukata

 

Vedna{ po za­vr{uvaweto na studiite, d-r Metodija Najdoski bil za­dr`an na Institutot za hemija kako volonter i bil vklu~en vo izvedu­vawe­to na ve`bite, sé do 20.05.1993 godina koga e primen na rabota, na oprede­leno vreme od tri godini, kako stru~en sorabotnik vo Zavodot za neor­ganska hemija, na Institutot za hemija pri Prirodno-matemati~kiot fa­kultet vo Skopje.

Vo 1996 godina, izbran e za pomlad asistent vo Zavodot za neorganska hemija, na Institutot za hemija, pri PMF vo Skopje. Istata godina, po od­branata na magisterskata rabota e izbran za asis­tent na PMF, na Institut za hemija Skopje, na Zavodot za neorganska hemija. Za docent na Institutot za hemija e izbran vo 2002 godina, a vo 2007 godina e izbran za vonreden profesor. Со изборот во 2011 год., до денес тој е редовен професор при ПМФ.

            Od diplomiraweto do denes, d-r Metodija Najdoski e aktiven u~esnik, kako vo nastavno-obrazovnata, taka i vo nau~no-istra`uva~kata dejnost na Fakultetot.

 

^lenstvo vo profesionalni organizacii i drugi aktivnosti

 

D-r Metodija Najdoski ~lenuva vo pove}e organizacii i zdru`enija, me|u koi se i: Makedonsko-amerikanskata alumni asocijacija i Sojuzot na hemi~arite i tehnolozite na Makedonija. Osven toa, bil ~len na Organi­zacioniot odbor na XXI Kongres na hemi~arite i tehnolozite na Makedonija. Bil ~len i na komisii na natprevarite po hemija Nauka na mladite za u~enicite od srednite u~ili{ta organizirani od strana na Sojuzot na klubovi na mladi tehni~ari i prirodnici na Makedonija (1993‡2015), a i ~len vo komisijata na natprevarite po primeneta hemija za u~enici od osnovnite u~ili{ta organizirani od strana na Sojuzot na klubovi na mladi tehni~ari i prirod­nici na Makedonija (2000‡2015). Bil ~len i na komisii za natprevarite po hemija koi gi organizira privatniot kolex Jahja Kemal od Skopje i toa na dve nivoa, za u~enici od srednite u~ili{ta i za u~enici od osnovnite u~ili{ta (2001‡2015), posledniov poznat pod nazivot Dejan Dimovski. Bil ~len i na komisijata za ocenuvawe na trudovi od oblast na hemijata i fizikata na regionalniot natprevar {to se odr`al 2005 godina, vo Sofija, Republika Bugarija.

Toj e ~len na Timot za brz odgovor za za{tita i spasuvawe od hemiski nesre}i pri Direkcijata za spasuvawe.

Isto taka, toj бил ~len na ispitna komisija za polagawe na stru~en ispit na pripravnici vo javnite sredni u~ili{ta.

 Pokraj toa, toj e eden od osnova~ite na laboratorijata za Metodika na hemiskoto eksperimentirawe.

            Vo nizata drugi aktivnosti treba da se istakne i u~estvoto na kandidatot vo postavenata minerolo{ka zbirka na Institutot za hemija koja e edna od retkite vo Р.С. Makedonija.

            D-r Metodija Najdoski, isto taka, e civilen ekspert na Republika Makedonija vo NATO-Brisel.

Toj be{e koordinator na modulot forenzi~ka hemija za studiite od vtor ciklus po forenzika i koordinator na studiskite programi pri Institutot za hemija, a vo ramkite na aktivnostite za studiraweto po kredit transfer sistemot samostojno podgotvi internet strana so informacii za studentite.

                Edna od specifi~nite aktivnosti na kolegata Najdoski e i negoviot stru~en, filmski anga`man so u~estvo vo девет proekti vo uloga na pirotehni~ar za izveduvawe na specijalni efekti. Za istaknuvawe se poslednite dva vo izborniot period vo koj kandidatot u~estvuval vo snimaweto na filmovite Balkanot ne e mrtov, индискиот филм Мерсал, Сенки над Балканот итн.

Kolegata Najdoski, isto taka, u~estvuval na seminari i rabotilnici od oblast na pro~istuvawe na voda koi gi organiziral Crveniot krst na Makedonija.

      

 

Nastavno-obrazovna aktivnost

 

            Po izborot vo zvaweto редовен profesor, d-r Metodija Najdoski izveduva nastava po predmetite: Експериментална neorganska hemija za studentite na primeneta nasoka pri Institutot za hemija, Op{ta hemija za studentite od studiskaта programa биохемија и физиологија na studii po biologija и Хемија за студентите na studii po fizika. Тој е избран и наставник за предметите Хемиско школско експерименитрање и Методика на хемиското експериментирање II. Na prviot ciklus studii toj e izbran nastavnik za izbornite predmeti Forenzi~ka hemija i Eksperimentirawe na mikroskala. Vo ramkite na postdiplomskite studii toj e izbran nastavnik za niza predmeti od vtor i tret ciklus pri {to treba da se istakne deka izveduval del od nastavata i ve`bite po predmetite Forenzi~ka hemija i Fizi~ko-hemiska analiza na tragi. Od izborot vo docent pa do denes, kolegata Najdoski vidno se zalaga za obezbeduvawe na u~ebni pomala. Imeno, u{te za prvata generacija na negovite studenti na studii po biologija kandidatot podgotvil, bele{ki od predavawata, interna zbirka zada~i i interen praktikum za laboratoriskite ve`bi so {to na studentite im obezbedil soodveten materijal za sovladuvawe na sodr`inite od ovoj predmet. Ovaa grupa studenti za realizacijata na nastavata i ve`bite po predmetot Op{ta hemija denes na raspolagawe ima recenzirani (publikuvani): praktikum za laboratoriskite ve`bi, zbirka zada~i koja{to pokraj teoretskite osnovi sodr`i 200 re{eni zada~i i u~ebnik. Vo svojot praktikum, kolegata Najdoski  osmislil i opi{al niza novi eksperimenti i ve`bi. Na studentite im podgotvil sovremen u~ebnik, vo koj{to se povikuva na golem broj eksperimenti koi se dadeni vo video format na DVD disk. Na ovoj na~in, pri koristeweto na u~ebnikot, studentite imaat mo`nost da vidat video eksperimenti koi {to treba da im pomognat vo sovladuvaweto na sodr`inite od ovoj predmet. Pokraj toa, za nastavata i ve`bite po predmetot Preparativna neorganska hemija ima podgotveno interna skripta, a za izbornite predmeti Eksperimentalna neorganska hemija i Eksperimentirawe na mikroskala, vovedeni so тогаш novite nastavni planovi, gi ima publikuvano knigite Eksperimentalna neorganska hemija i Microscale chemistry experiments using water and disposable materials. Poslednava e prevedena na germanski jazik i se koristi od strana na nastavnicite vo nekoi osnovni i sredni u~ili{ta vo Germanija.

            Za studentite na vtoriot ciklus studii po Forenzika modul hemija, kolegata Najdoski podgotvil dva interni praktikumi za delot na svojot anga`man t.e. za tragi od koristewe na ogneno oru`je, po`ari i eksplozivi. Za usovr{uvawe i uspe{no realizirawe na ovoj anga`man d-r Najdoski, prestojuval vo Institutot za forenzi~ki istra`uvawa vo Krakov i Notingem Trent Univerzitetot.

            Vo delot na nastavno-obrazovnata aktivnost za posebno obele`uvawe e avtorstvoto i koavtorstvoto na kandidatot koe bele`i publikacija na 10 knigi i 9 u~ebni pomagala (interni skripti, interni praktikumi i eden recenziran praktikum).

            Vo ramkite na predavawata d-r Najdoski izveduva ekperimenti i koristi sovremeni metodi so video ured i nagledni sredstva kako i multimedijalni prezentacii. Za izveduvaweto na nastavata neodminlivo treba da se istakne entuzijazmot so koj{to se anga`ira so demonstracioni ekperimenti po predmetite Op{ta hemija i Eksperimentalna neorganska hemija so {to, sekako, prido­ne­suva vo osov­remenuvaweto na nastavno-obrazovniot proces na Institu­tot za hemija.

            Po negovoto vrabotuvawe, kontinuirano prodol`uva so osmisluvawe na eksperi­mentite po hemija i vo taa nasoka do sega ima publikuvano 3

Експериментот во наставата по хемија книга I 2000
 
Јазик: Македонски
Содржина
 
 
 

Експериментот во наставата по хемија книга II 2002
 
Јазик: Македонски
Содржина

Практикум по општа хемија 2004
 
Јазик: Македонски
 

 

Практикум по
општа хемија 2005
 
Јазик: Македонски
Содржина

 

Збирка задачи по општа и неорганска хемија 2009
 
Јазик: Македонски
Содржина

 

Хемиски експерименти на микроскала со вода и материјали за еднократна употреба 2011
 
Јазик: Германски
Содржина

 

Хемиски експерименти на микроскала со вода и материјали за еднократна употреба 2011
 
Јазик: Англиски
Содржина
 

Експериментална неорганска хемија 2011 
 
 
 
 
Јазик: Македонски
Содржина

 

Хемиски експерименти во оптичка проекција за наставата по хемија 2011
 
Јазик: Македонски
Содржина

 

Збирка решени задачи по општа хемија 2011 
 
Јазик: Македонски
Содржина

 

Општа и неорганска хемија 2011
 
Јазик: Македонски
Содржина

 

 

Престои

Studiski prestoj vo stranstvo do 3 meseca

 • Leipzig University, Leipzig, Germany 2007;
 • Babes- Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania 2007;
 • Nottingham Trent University, Nottingham UK 2008;
 • Jegelonian University and Forensic Research Institute Krakow, Poland 2008;
 • Babes- Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania 2008;
 • Leipzig University, Leipzig, Germany 2008;
 • Alicante University, Alicante, Spain 2008;
 • Leipzig University, Leipzig, Germany 2009;
 • BAN, Sofija, Bulgaria, 2010;
 • NATO, Brussels, Belgium, 2010;
 • Sielnica (Training center), Slovakia, 2010;
 • Bar-Ilan University, Ramat Gan, Izrael, 2011.
 • PMF, Split, Croatia, 2012.
 • PMF, Zagreb, Croatia, 2013.
 • Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel, 2014.
 • PMF, Zagreb, Croatia, 2014.
 • University in Osijek, Croatia, 2014.
 • University in Rijeka, Croatia, 2014.
 • Japan Chemical Society, Tokyo, Japan, 2014.
 • Sendai University, Japan, 2014.
 • BAN, Sofia, Bulgaria, 2014 (двапати).
 • PMF, Zagreb Croatia, 2015. (двапати).
 • BAN, Sofia, Bulgaria, 2015 (трипати).
 • PMF, Split, Croatia, 2016.
 • PMF, Zagreb Croatia, 2016.
 • BAN, Sofia, Bulgaria, 2016
 • Vipava, Ljubljana, Nova Gorica University, Slovenia, 2016.
 • Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel, 2016 (двапати).

Трудови и конф.

Печатени научни трудови

1.01.    I. Grozdanov, C. K. Barlingay, S. K. Dey, M. Ristov, M. Najdoski, EXPERIMEN­­­TAL STUDY OF COPPER THIOSULFATE SYSTEM WITH RESPECT TO THIN-FILM DEPOSITION, Thin Solid Films, 250, 67-71 (1994).

1.02.    M. Najdoski, B. Minceva-Sukarova, A. Drake, I. Grozdanov, C. J. Chunnilall, OPTI­CAL PROPERTIES OF THIN SOLID FILMS OF LEAD SULFIDE, Journal of Molecular Structure, 349, 85-88 (1995).

1.03.    I. Grozdanov, M. Najdoski, OPTICAL AND ELECTRICAL PRO­PER­TIES OF COPPER SULFIDE FILMS OF VARIABLE COMPOSITION, Solid State Chemistry, 114, 469-475 (1995).

1.04.    M. Najdoski, I. Grozdanov, B. Minceva-Sukarova, ORIENTED CADMIUM OXIDE THIN SOLID FILMS, Journal of Materials Chemistry, 6, 761-764 (1996).

1.05.    B. Minceva-Sukarova, M. Najdoski, I. Grozdanov, C. J. Chunnilall, RAMAN SPECTRA OF THIN SOLID FILMS OF SOME METAL SULFIDES, Journal of Molecular Structure, 410-411, 267-270 (1997).

1.06.    M. Najdoski, I. Grozdanov, S. K. Dey and B. B. Siracevska, CHEMICAL BATH DEPOSITION OF MERCURY(II) SULFIDE THIN LAYERS, Journal of Materials Chemistry, 8, 2213-2215 (1998).

1.07.    I. Grozdanov, M. Najdoski, S. K. Dey, A SIMPLE SOLUTION GROWTH TECNIQUE FOR PbSe THIN FILMS, Materials Letters, 38, 28-32 (1999).

1.08.    Lj. Pejov, G. Jovanovski, O. Grupe, M. Najdoski, B. Šoptrajanov, ANHARMONICITY OF WATER STRETCHING VIBRATIONS IN SERIES OF ISOMORPHOUS CRYSTALLINE HYDRATES II. METAL(II) SACCHARINATES HEXAHYDRATES (METAL (II)  Î{Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Zn, Cd}), Journal of Molecular Structure, 482-483, 115-120 (1999).

1.09.    B. Pejova, M. Z. Najdoski, I. S. Grozdanov and S. K. Dey, CHEMICAL BATH DEPOSITION OF {111} TEXTURED MERCURY(II) SELENIDE THIN LAYERS ON TRANSPARENT POLYESTER SHEETS, Journal of Materials Chemistry, 9, 2889-2892 (1999).

1.10.    B. Pejova, M. Najdoski, I. Grozdanov, S. K. Dey, Fabrication of Nanocrystalline {111}textured Ag2Se Films by a Chemical Solution Method, 16 Kongres na SHTM, 16th Congress of the Chemists and Technologists of Macedonia, Book of papers, 1, 175-178, 1999.

1.11.    B. Pejova, M. Najdoski, I. Grozdanov, S. K. Dey, CHEMICAL BATH DEPO­SITION OF {111} TEXTURED MERCURY(II) SELENIDE THIN LAYERS ON TRANSPARENT POLYESTER SHEETS, 16th Congress of the Chemists and Technologists of Macedonia, Book of papers, 1, 171-174, 1999.

1.12.    M. Z. Najdoski, P. Majhi, I. S. Grozdanov and S. K. Dey, A simple Method for Preparation of Hydroxyapatite Coatings, 16th Congress of the Chemists and Technologists of Macedonia, Book of papers, 1, 183-186, 1999.

1.13.    M. Z. Najdoski, I. S. Grozdanov and S. K. Dey, Chemical  Method for Deposition  Of  Monetite  Coatings, 16th Congress of the Chemists and Technologists of Macedonia, Book of papers, 1, 179-182, 1999.

1.14.    M. Z. Najdoski, I. S. Grozdanov and S. K. Dey, CHEMICAL  BATH  DEPOSITION  OF  DICALCIUM  PHOSPHATE  DIHYDRATE  COATINGS ON  METAL  SUBSTRATES, 16th Congress of the Chemists and Technologists of Macedonia, Book of papers, 1, 167-170, 1999.

1.15.    M. Najdoski, B. Pejova, I. Grozdanov, Lj. Pejov, QUANTUM THEORE­TICAL MODELLING OF HgS, HgSe, PbS, PbSe, Ag2S AND Ag2Se THIN FILMS BY THE FINITE-CLUSTER METHODOLOGY. COMPARISON WITH THE EXPERIMENTAL RESULTS, 16th Congress of the Chemists and Technologists of Macedonia, Book of papers, 1, 163-166, 1999.

1.16.   B. Pejova, M. Z. Najdoski, I. S. Grozdanov and S. K. Dey, CHEMICAL BATH DEPOSITION OF nanocrystaline (111) TEXTURED Ag2Se THIN FILMS, Materials Letters, 45, 269-273 (2000).

1.17.    B. Pejova, M. Najdoski, I. S. Grozdanov, A. Isahi, CHEMICAL SOLUTION METHOD FOR FABRICATION OF NANOCRYSTALINE a-Fe2O3 THIN FILMS, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 11, 405-409 (2000).

1.18.    B. Pejova, T. Kocareva, M. Najdoski, I. Grozdanov, A solution Growth Route to nanocrystalline Nickel Oxide Thin Films, Applied Surface Science, 165, 271-278 (2000).

1.19.    J. Velevska, M. Ristova, M. Najdoski, ElectrocHromic Nickel OXIDE THIN FILMS PREPARED BY DIFFERENT TECHNIQUES, Balkan Physics Leters, (2000).

1.20.    V. Petruševski, V. Ivanovski, M. Najdoski, FT-IR REFLECTION SPECTRA OF SINGLE CRYSTALS: RESOLVING PHONONS OF DIFFERENT SYMMETRY WITHOUT POLARISED RADIATION, Journal of Serbian Chemical Society, 65, 529-536 (2000).

1.21.    B. Pejova, Ardijana Isahi, M. Najdoski, I. Grozdanov, Fabrication and characterization of nanocrystalline cobalt oxide thin films, Mater. Res. Bull. 36, 161-170 (2001).

1.22.    M. Z. Najdoski, P. Majhi, I. S. Grozdanov, A simple CHEMICAL METHOD for Preparation of Hydroxyapatite Coatings ON Ti6Al4V SUBSTRATE, Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 12, 479-483 (2001).

1.23.  B. Boev, V. Bermanec, T. Serafimovski, S. Lepitkova, S. Mikulicic, M. Soufek,   G, Jovanovski, T. Stafilov, M. Najdoski, ALLCHAR MINERAL ASSEM­BLA­GE, Geologica Macedonica, 15-16, 1-23 (2001-2002).

1.24. G. Jovanovski, B. Boev, P. Makreski M. Najdoski, G. Mladenovski, MINE­RALS FROM MACEDONIA, XI. SILICATE VARIETIES AND THEIR LO­CA­LITIES – IDENTIFICATION BY FT IR SPECTROSCOPY, Bulletin of the Chemists and Technologies of Macedonia, 22, 111-141 (2003).

1.25.  J. Velevska, R. A. Neskovska M. Najdoski, COLORATION EFFICIENCY OF CHEMICALLY DEPOSITED ELECTROCHROMIC THIN FILMS, Physica Macedonica, 53/54, 53-58 (2004).

1.26.. T. Todorovski, M. Najdoski, J. Velevska, CHEMICAL DEPOSITION OF MOLYBDENUM OXIDE THIN FILMS FROM DIMETHYL SULFATE BATH, International Journal of Pure and Applied Chemistry, 1(4), 549-552 (2006).

1.27.  J. Velevska, M. Ristova, M. Najdoski, R. Neskovska, OPTICAL PROPERTIES OF THIN ELECTROCHROMIC NICKEL OXIDE THIN FILMS PREPARED BY DIFFERENT TECHNIQUES, VIII Simpozijum sa me­đuna­rod­nim učešćem ”Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima 2006”, Novi Sad, 26,27 Oktobar, 241-248 (2006).

1.28. E. Popovski, J. Bogdanov, M. Najdoski, E. Hey-Hawkins, REACTION OF (BENZAMIDO-METHYL)TRIETHYLAMMONIUM CHLORIDE WITH SO­ME INORGANIC NUCLEOPHILES IN AQUEOUS MEDIA, Molecules, 11, 279-285 (2006).

1.29. T. Todorovski, M. Najdoski, THE SOLUTION GROWTH ROUTE AND CHA­RAC­TERIZATION OF ELECTROCHROMIC TUNGSTEN OXIDE THIN FILMS, Mater. Res. Bull., 42, 2025-2031 (2007).

1.30. T. Todorovski, M. Najdoski, J. Velevska, MOLYBDENUM OXIDE THIN SOLID FILMS PREPARED WITH A NEW CHEMICAL BATH DEPO­SI­TION METHOD, Physica Macedonica, 56 (2007).

1.31.  A. Cahil, M. Najdoski, V. Stefov, INFRARED AND RAMAN SPECTRA OF MAGNESIUM AMMONIUM PHOSPHATE HEXAHYDRATE (STRUVITE) AND ITS ISOMORPHOUS ANALOGUES. IV. FTIR SPECTRA OF PRO­TI­ATED AND PARTIALLY DEUTERATED NICKEL AMMONIUM PHOS­PHATE HEXAHYDRATE AND NICKEL POTASSIUM PHOSPHATE HEXA­HYDRATE, J. Mol. Struct., 834-836,  408-413 (2007).

1.32. V. Stefov, B. Šoptrajanov, M. Najdoski, B. Engelen  and H. D. Lutz, INFRA­RED AND RAMAN SPECTRA OF MAGNE­SI­UM AMMO­NIUM PHOS­PHATE HEXAHYDRATE (STRUVITE) AND ITS ISO­MOR­PHOUS ANA­LOGUES. V.  SPECTRA OF PROTIATED AND PARTIALLY DEU­TE­RA­TED MAGNESIUM AMMONIUM ARSENATE HEXAHYDRATE (AR­SEN­STRU­VITE), J. Mol. Struct., 872, 87-92 (2008).

1.33. M. Najdoski, T. Todorovski, A SIMPLE METHOD FOR CHEMICAL BATH DEPOSITION OF ELECTROCHROMIC TUNGSTEN OXIDE FILMS, Materials Chemistry and Physics, 104, 483–487 (2007).

1.34. A. Cahil, B. Šoptrajanov, M. Najdoski, H. D. Lutz, B. Engelen and V. Stefov, INFRARED AND RAMAN SPECTRA OF MAGNE­SI­UM AMMO­NIUM PHOS­PHATE HEXAHYDRATE (STRUVITE) AND ITS ISO­MOR­PHOUS ANA­LOGUES. VI. FT-IR SPECTRA OF ISOMORPHOUSLY ISOLATED SPECIES. NH4+ IONS ISOLATED IN MKPO· 6H2O (M = Mg; Ni) AND PO43- IONS ISOLATED IN MgNH4AsO· 6H2O, J. Mol. Struct., 876, 255-259 (2008).

1.35. V. Koleva, V. Stefov, A. Cahil, M. Najdoski, B. Šoptrajanov, B. Engelen, H.D. Lutz, INFRARED AND RAMAN STUDIES OF MANGANESE DIHYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE, Mn(H2PO4)2·2H2O. I. REGION OF THE VIBRATIONS OF THE PHOSPHATE IONS AND EXTERNAL MODES OF THE WATER MOLECULES , J. Mol. Struct., 917, 117–124 (2009).

1.36. V. Koleva, V. Stefov, A. Cahil, M. Najdoski, B. Šoptrajanov, B. Engelen, H.D. Lutz, INFRARED AND RAMAN STUDIES OF MANGANESE DIHYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE, Mn(H2PO4)2·2H2O. II. THE REGION OF THE INTERNAL OH GROUP VIBRATIONS, J. Mol. Struct., 919, 164–169 (2009).

1.37. V. Stefov, A.Cahil, B. Šoptrajanov, M. Najdoski, F. Spirovski, B. Engelen, H.D. Lutz3, V. Koleva,  INFRARED AND RAMAN SPECTRA OF MAGNE­SI­UM AMMO­NIUM PHOS­PHATE HEXAHYDRATE (STRUVITE) AND ITS ISO­MOR­PHOUS ANA­LOGUES. VII. SPECTRA OF PROTIATED AND PARTIALLY DEUTERATED HEXAGONAL MAGNESIUM CAESIUM PHOSPHATE HEXAHYDRATE, J. Mol. Struct., 924–926, 100–106 (2009).

1.38.  J. Velevska, M. Pecovska-Gjorgjevich, M. Najdoski, N. Stojanov, STUDIES ON ELECTROCHROMISM OF CHEMICALLY DEPOSITED NICKEL OXIDE THIN FILMS, Silpakorn U Science & Tech J5(5),  34-42 (2011).

1.39. S. Demiri, M. Najdoski, J. Velevska, A SIMPLE CHEMICAL METHOD FOR DEPOSITION OF ELECTROCHROMIC PRUSSIAN BLUE THIN FILMS, Mater.  Res. Bull., 47(9) 2484-2488 (2011),

1.40. B. Šoptrajanov, A. Cahil, M. Najdoski,V. Koleva, V. Stefov, INFRARED AND RAMAN SPECTRA OF MAGNESIUM AMMONIUM PHOSPHATE HEXAHYDRATE (STRUVITE) AND ITS ISOMORPHOUS ANALOGUES. VIII. SPECTRA OF PROTIATED AND PARTIALLY DEUTERATED MAGNESIUM RUBIDIUM PHOSPHATE HEXAHYDRATE AND MAGNESIUM THALLIUM PHOSPHATE HEXAHYDRATE, Acta Chim. Slov. 58, 478–484, 2011.

1.41. J. Velevska, M. Pecovska - Gjorgjevich, M. Najdoski, N. Stojanov, TICKNESS - DEPENDENT AND ELECTROCHROMIC PROPERTIES OF CHEMICALLY DEPOSITED NICKEL OXIDE FILMS, Physica Macedonica,  59, 91-98 (2011).

1.42.  M. Najdoski, V. Koleva, S. Demiri, CHEMICAL BATH DEPOSITION AND CHARACTERIZATION OF ELECTROCHROMIC THIN FILMS OF SODIUM VANADIUM BRONZES, Mater.  Res. Bull., 47(3), 737–743 (2011).

1.43. M. Najdoski, V. Koleva, S. Demiri, S. Stojkovikj, A SIMPLE CHEMICAL METHOD FOR DEPOSITION OF ELECTROCHROMIC POTASSIUM MANGANESE OXIDE HYDRATE THIN FILMS, Mater. Res. Bull. 47(9) 2239-2244 (2012).

1.44. V. Koleva, V. Stefov, M. Najdoski, A. Cahil, VIBRATIONAL SPECTRA OF COBALT DIHYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE, Co(H2PO4)2·2H2O , Vib. Spectrosc,  62 229-237 (2012).

1.45. M. P. Gjorgjevich, J. Velevska, M. Najdoski, EFFECT OF MICROWAVE RADIATION ON DIELECTRIC BEHAVIOR OF TWO VEGETABLE OILS, Journal of Physical Science and Application, 2(10) 427-433 (2012).

1.46. S. Stojkovikj, M. Najdoski, V. Koleva, S. Demiri, PREPARATION OF ELECTROCHROMIC THIN FILMS BY TRANSFORMATION OF MANGANESE(II) CARBONATE, J. Phys. Chem. Solids. 74(10) 1433–1438 (2013).

1.47. V. Stefov, Z. Abdija, M. Najdoski, V. Koleva, V.M. Petrusevski, T. Runcevski, R.E. Dinnebierd, B. Soptrajanov, INFRARED AND RAMAN SPECTRA OF MAGNESIUM AMMONIUM PHOSPHATEHEXAHY­DRA­TE (STRUVITE) AND ITS ISOMORPHOUS ANALOGUES. IX: SPECTRA OF PROTIATED AND PARTIALLY DEUTERATED CUBIC MAGNESIUM CAESIUM PHOSPHATE HEXAHYDRATE, Vib. Spectrosc. 68  122-128 (2013).

1.48. M. P. Gjorgjevich, J. Velevska, M. Najdoski, DIELECTRIC ANALYSIS OF SUNFLOWER AND OLIVE OIL SUBMITTED TO MICROWAVE RADIATION, Proceeding, RAD 2012.

1.49. M. Najdoski, V. Koleva, A. Samet,  EFFECT OF DEPOSITION CONDITIONS ON THE ELECTROCHROMIC PROPERTIES OF NANOSTRUCTURES THIN FILMS OF AMMONIUM INTERCALATED VANADIUM PENTOXIDE XEROGEL, J. Phys. Chem. C, 118(18), 9636–9646 (2014).

1.50. M. Najdoski, V. Koleva, A. Samet, INFLUENCE OF VANADIUM CONCENTRATION AND TEMPERATURE ON THE PREPARATION OF ELECTROCHROMIC THIN FILMS OF AMMONIUM INTERCALATED VANADIUM(V) OXIDE XEROGEL NANORIBBONS, Dalton Trans., 43(33), 12536–12545 (2014).

1.51.  N. Novkovski, M. Najdoski, LIGHT ABSORPTION MECHANISMS IN SODIUM VANADIUM BRONZE THIN FILMS IN ELECTROCHROMIC CELLS, Materials Chemistry and Physics, 148(3), 759-763 (2014).

1.52. V. Stefov, M. Najdoski, G. Bogoeva-Gaceva, A. Buzarovska, PROPERTIES ASSESSMENT OF MULTIWALLED CARBON NANOTUBES. A COMPARATIVE STUDY, Synthetic Metals, 197, 159–167 (2014). 

1.53. S. Stojkovskj, V. Koleva, M. Najdoski, CHEMICAL DEPOSITION OF NANO-SIZED ELECTROCHROMIC THIN FILMS OF Na0.33V2O5∙H2O XEROGELS, Nanoscience & Nanotechnology: Nanostructured Materials Applications and Innovation Transfer, 14, 67-69 (2014).

1.54. Z. Abdija, M. Najdoski, V. Koleva, T. Runcevski, R.E. Dinnebier, B Šoptrajanov, V. Stefov, PREPARATION, STRUCTURAL, THERMOGRAVIMETRIC, AND SPECTROSCOPIC STUDY OF MAGNESIUM POTASSIUM ARSENATE HEXAHYDRATE, Z. Anorg. Allg. Chem., 3177–3183 (2014).

1.55. M. Najdoski, V. Koleva, S. Stojkovikj, T. Todorovski, ELECTROCHROMIC THIN FILMS OF SODIUM INTERCALATED VANADIUM(V) OXIDE

          XEROGELS: CHEMICAL BATH DEPOSITION AND CHARACTERIZATION, Surface & Coatings Technology 277, 308–317 (2015).

1.56. A. Janevski, G. Bogoeva-Gaceva, V. Stefov, M. Najdoski, THE CORRELATION BETWEEN STRUCTURE AND β-NUCLEATION EFFICIENCY OF Ba, Sr, Ca AND Mg PIMELATES IN ISOTACTIC POLYPROPYLENE, Maced. J. Chem. Chem. Eng., 34(1), 189–199 (2015).

1.57. V. Koleva, V. Stefov, M. Najdoski, A. Cahil, THERMAL, SPECTRAL AND MICROSCOPIC STUDIES OF WATER-RICH HYDRATE OF THE TYPE Mg2KH(PO4)2·15H2O. THERMAL TRANSFORMATIONS, Thermochimica Acta 619, 20–25 (2015).

1.58. A. Buzarovska, V. Stefov, M. Najdoski, G. Bogoeva-Gaceva, THERMAL ANALYSIS OF MULTI-WALLED CARBON NANOTUBES MATERIAL OBTAINED BY CATALYTIC PYROLYSIS OF POLYETHYLENE, Maced. J. Chem. Chem. Eng., 34(2), 373–379 (2015). 

1.59. M. Najdoski, S. Oklevski,  G. Stojković, A SIMPLE CHEMICAL METHOD FOR VISUALIZATION OF SEBACEOUS FINGERPRINTS ON UNFIRED CARTRIDGE CASES BY PRUSSIAN BLUE DEPOSITION, Russ J Appl Chem, 88(11), 1896–1901 (2015).

1.60. J. Velevska, M. Pecovska-Gjorgjevich, N. Stojanov, M. Najdoski, ELECTROCHROMIC PROPERTIES OF PRUSSIAN BLUE THIN FILMS PREPARED BY CHEMICAL DEPOSITION METHOD, International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 25 (3), 380-392 (2016).

1.61. M. Pecovska-Gjorgjevich, N. Stojanov, J. Velevska, M. Najdoski, R. Popeski-Dimovski, CHARACTERIZATION OF ELECTROCHROMIC PRUSSIAN BLUE DEVICE BY IMPEDANCE SPECTROSCOPY, AIP Conference Proceedings 1722, 290013 (2016). doi: 10.1063/1.4944299.  

1.62.  J. Velevska, N. Stojanov, M. Pecovska-Gjorgjevic, M. Najdoski, VISIBLE LIGHT MODULATION USING CHEMICALLY DEPOSITED ELECTROCHROMIC FILMS, Proceedings RAD 4, in press.

1.63M. Pecovska - Gjorgjevich, N. Stojanov, J. Velevska, M. Najdoski, THE KINETICS OF ION TRANSPORT IN ELECTROCHROMIC WO3 THIN FILMS, Proceedings of The Third International Conference „Education across Borders-Education and Research Across Time and Space“, Bitola, 2016, in press.

1.64. V. Koleva, V. Stefov, M. Najdoski, CHARACTERIZATION AND THERMAL DECOMPOSITION OF Mg2KH(AsO4)2·15H2O, J. Therm. Anal. Calorim., 127, 1911–1919 (2017).

1.65. M. Najdoski, S. Stojkovikj, S. Oklevski, CHEMICAL METHOD FOR PROCESSING OF SEBACEOUS FINGERPRINTS ON UNFIRED CARTRIDGE CASES BY POTASSIUM BIRNESSITE DEPOSITION, J. For. Ident. 67(2), 227–242 (2017).

 1.66. J. Velevska, N. Stojanov, M. Pecovska-Gjorgjevich1. M. Najdoski,  ELECTROCHROMISM IN TUNGSTEN OXIDE THIN FILMS PREPARED BY CHEMICAL BATH DEPOSITION, J. Electrochem. Sci. Eng. 7(1), 27-37 (2017).

1.67. V. Stefov, V. Koleva, M. Najdoski, Z. Abdija, A. Cahil, B. Šoptrajanov, VIBRATIONAL SPECTRA OF Mg2KH(XO4)2·15H2O (X= P, As) CONTAINING DIMER UNITS [H(XO4)2], Spectrochim. Acta A, 183, 387-394 (2017). – pdf http://dx.doi.org/10.1016/j.saa.2017.04.031.

1.68. V. Koleva, V. Stefov, M. Najdoski, Z. Ilievski, A. Cahil, SPECTRAL AND THERMAL STUDIES OF MgI2·8H2O, J. Mol. Struct., 1146, 744-749 (2017).

1.69. V. Stefov, M. Najdoski, B. Engelen, Z. Ilievski, A. Cahil,  VERY LOW H–O–H BENDING FREQUENCIES. VI. VIBRATIONAL SPECTRA OF CdCl2·H2O, Contributions, Sec. Nat. Math. Biotech. Sci., MASA, 38, 91-99 (2017).

1.70. I. Alijia, J. Velevska, M. Najdoski, ENERGY EFFICIENCY WITH ELECTROCHROMIC PRUSSIAN BLUE THIN FILMS, American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS), 36(1), 325-332 (2017).

1.71. V. M. Pecovska-Gjorgjevich, V. Stefov, M. Najdoski, V. Koleva, S. Mentus, G. Petruševski, Mg2KH(XO4)2·15H2O (X = P, As) CONTAINING ACIDIC DIMER UNITS: ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE SPECTROSCOPY, IR SPECTROSCOPY AND DSC STUDIES, J. of Alloys and Comp., 746, 699-709 (2018), doi: 10.1016/j.jallcom.2018.02.348.    

1.72.  V. Stefov, V. Koleva, M. Najdoski, A. Cahil, Z. Abdija, INFRARED AND RAMAN SPECTRA OF CUBIC FORM OF MAGNESIUM CAESIUM ARSENATE HEXAHYDRATE,  Maced. J. Chem. Engin., 37(2), 193–201 (2018).  

1.73. I. Alijia, M. Najdoski, J. Velevska, A SIMPLE CHEMICAL METHOD FOR DEPOSITION OF ELECTROCHROMIC COBALT HEXACYANOFERRATE THIN FILMS, International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 40(1), 242-257 (2018).

1.74. I. Alijia, J. Velevska, M. Najdoski, A. Tanuševski, CHEMICALLY DEPOSITED ELECTROCHROMIC FILMS AND SOLAR LIGHT MODULATION, Rad. Applic, 3(2), 138-142, (2018).

1.75. Sasho Stojkovikj, Metodija Najdoski, Birhan Sefer, Valentin Mirčeski, NON–ENZYMATIC AMPEROMETRIC SENSOR FOR H2O2 BASED ON MnCO3 THIN FILM ELECTRODES, Croat. Chem. Acta, 91(4), 567-575, (2018).

1.76.  V. Stefov, V. Koleva, A. Janevski, G. Bogoeva-Gaceva, M. Najdoski, INFRARED AND RAMAN SPECTRA OF STRONTIUM AND BARIUM PIMELATES MONOHYDRATES, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 223, 117383, (2019).

1.77. Sasho Stojkovikj, Slobodan Oklevski , Om Prakash Jasuja, Metodija Najdoski, VISUALIZATION OF LATENT FINGERMARKS ON THERMAL PAPER: A NEW METHOD BASED ON NITROGEN DIOXIDE TREATMENT, Forensic Chem., 17, 567-575, (2020). 

1.78. M. Najdoski, S. Oklevski, S. Demiri, S. Stojkovikj, CUPROUS SULFIDE DEPOSITION METHOD FOR VISUALIZATION OF LATENT FINGERMARKS ON UNFIRED CARTRIDGE CASES, J. Chin. Chem. Soc. 67(8), 1415-1422, 2020.

1.79. Ljupčo Pejov, Gligor Jovanovski, Metodija Najdoski, SPECTROSCOPIC EVIDENCE FOR CHARACTERISTIC HYDROGEN BONDING PATTERN IN A SYSTEM WITH PSEUDO-JAHN-TELLER EFFECT: THE CHROMIUM(II) SACCHARINATE HEXAHYDRATE, Spectroscopy Letters. 53(6), 466-475, 2020.

1.80. V. Stefov, V. Koleva, M. Najdoski, Adnan Cahil, Zuldjevat Abdija, INFRARED AND RAMAN SPECTRA OF MAGNESIUM AMMONIUM PHOSPHATE HEXAHYDRATE (STRUVITE) AND ITS ISOMORPHOUS ANALOGUES. X. VIBRATIONAL SPECTRA OF MAGNESIUM RUBIDIUM ARSENATE HEXAHYDRATE AND MAGNESIUM THALLIUM ARSENATE HEXAHYDRATE, Maced. J. Chem. Engin., 39(2), xxx–xxx (2020).  

.

 

 

2. PE^ATENI STRU^NI I OBRAZOVNI TRUDOVI

 

2.81.    V. Petru{evski, I. Miji}, M. Najdoski, TERMOHROMIZAM, Impuls40, 19-21 (1997).

2.82.    V. Lazarov, M. Najdoski, M. Jonovska, ODBRANI DEMO­N­STRA­CI­ONI EKSPERIMENTI OD STRUJA NIZ ELEKTROLITI, Bilten na fizi~arite na Republika Mekedonija, 42, 118-120 (1997/98).

2.83.    V. Petru{evski, Q. Pejov, M. Najdoski, DIFRAKCIJA NA LASER­SKO ZRA^EWE OD DVODIMENZIONALNA OPTI^KA RE[E­TKA, Bilten na fizi~arite na Republika Mekedonija, 42, 107-110 (1997/98).

2.84.    M. Najdoski, V. Petru{evski, EKSPERIMENTI ZA FENOMENI [TO SE VO VRSKA SO GOLEMINATA NA ^ESTI^KITE, Glasnik na hemi~arite i tehnolozite na Makedonija, 17, 1, 61-66 (1998).

2.85.    V. Petru{evski, M. Najdoski, Q. Pejov, DIREK­­­TNO KULOME­TRI­SKO OPREDELUVAWE NA FARADEEVATA KONSTANTA; EK­SPE­­RI­MENT ZA SREDNO I VISOKO OBRAZOVANIE, Glasnik na hemi~arite i tehnolozite na Makedonija, 17, 1, 53-59 (1998).               

2.86.    M. Najdoski, Lj. Pejov, V. M. Petruševski, PYROELECTRIC EFFECT OF SUCROSE MONOCRYSTAL, Journal of Chemical Education, 76, 360-361 (1999).

2.87.    M. Najdoski, V. M. Petruševski, A NOVEL EXPERIMENT FOR FAST AND SIMPLE DETERMINATION OF THE OXIGEN CONTENT OF AIR, Journal of Chemical Education, 77, 1447 (2000).

2.88.    V. M. Petruševski, M. Z. Najdoski, A SIMPLE HOME-BUILT GAS LIQUE­FAC­TION CELL, The Chemical Educator, 5, 193-195 (2000).

2.89.    V. Petruševski, M. Najdoski, THE DÖBEREINER HYDROGEN-GAS LIGHTER,  Glasnik na hemi~arite i tehnolozite na Makedonija, 19, 1, 85-89 (2000).

2.90.    V. M. Petruševski, M. Z. Najdoski, SPONTANEOUS “DISTILLATION”. AP­PROACHING THERMODYNAMIC EQUILIBRIUM, A MARATHON EX­PE­RIMENT IN PHYSICAL CHEMISTRY, The Chemical Educator, 6, 91-94 (2001).

2.91.    V. M. Petruševski, M. Z. Najdoski, VOLUME NONADDITIVITY OF LIQUID MIXTURES: MODIFICATIONS TO CLASSICAL DEMONSTRATIONS, The Chemical Educator, 6, 161-163 (2001).

2.92.    V. M. Petruševski, M. Z. Najdoski, SPONTANEOUS “DISTILLATION”. AP­PROACHING THERMODYNAMIC EQUILIBRIUM, A MARATHON EX­PE­RIMENT IN PHYSICAL CHEMISTRY. REPLY TO COMMENT 1, The Chemical Educator, 6, DOI s00897010465ar (2001).    

2.93.     M. Najdoski, R. Aleksovska, V.M. Petruševski, AN ALTERNATIVE DEMONSTRATION OF CHEMICAL WAVES: A VIDEO CLIP OF A ONE-DIMENSIONAL WAVE IN THE IODATEARSENITE SYSTEM, The Chemical Educator, 6, 319-320 (2001).

2.94. V.M. Petruševski, M. Najdoski, A SAFE WAY OF PERFORMING SOME DAN­GEROUS EXPERIMENTS. I. CONSTRUCTION OF A SAFETY SPOON, The Chemical Educator, 7, 81-83 (2002).

2.95. V.M. Petruševski, M. Najdoski, A SAFE WAY OF PERFORMING SOME DAN­­GEROUS EXPERIMENTS. II. CONSTRUCTION OF A SAFETY DROPPER, The Chemical Educator, 7, 220-222 (2002).

2.96. V.M. Petruševski, S. Kalajdžievski, M. Najdoski, QUASICRYSTALS: COMPARISON WITH CRYSTALS, CONSTRUCTION OF 2-D LATTICES, AND DEMONSTRATIONS USING A LASER POINTER, The Chemical Educator, 8, 358-363 (2003).

2.97. V.M. Petruševski, M. Najdoski, MORE THAN A CENTURY AFTER THE FREE RADICALS DISCOVERY: TRIPHENILMETHYL – THE FIRST KNOWN FREE RADICAL, Bulletin of the Chemists and technologists of Macedonia, 23, 201-205 (2004).

2.98. V.M. Petruševski, M. Monković, M. Najdoski, ALTERNATIVE DEMON-STRATIONS OF SLOW PROCESSES II: A VIDEO CLIP OF ONE-DIMENSIONAL WAVES IN THE HYPOCHLORITE–IODIDE–WATER SYSTEM, The Chemical Educator, 9, 39-41 (2004).

2.99. R. Aleksovska, M. Livneh, M. Najdoski, THERMOCHROMISM OF THE MACEDONIAN FLAG, Bulletin of the Chemists and technologists of Macedonia, 19, 85-89 (2005).

2.100. V.M. Petruševski, M. Najdoski, PURPOSE DESIGN REACTION CHAM-BERS, The Chemical Educator, 10, 265-268 (2005).

2.101. M. Najdoski, DETERMINATION OF THE OXYGEN CONTENT IN THE AIR, Microscale Chemistry Experimentation For all Ages, Editors: P. Schwartz, M. Livneh, M. Hugerat, The Academic Arab College for Education Haifa- Israel, 286-291 (2006).

2.102. M. Najdoski, VOLUME REDUCTION DURING MIXING OF ETHANOL AND WATER (“2 + 2 = 3”), Microscale Chemistry Experimentation For all Ages, Editors: P. Schwartz, M. Livneh, M. Hugerat, The Academic Arab College for Education Haifa- Israel, 291-295 (2006).

2.103. M. Najdoski, CRYSTALLIZATION FROM SUPERSATURATED SO­LU­­­TION, Microscale Chemistry Experimentation For all Ages, Editors: P. Schwartz, M. Livneh, M. Hugerat, The Academic Arab College for Education Haifa- Israel, 295-299 (2006).

2.104. S. Demiri, M. Najdoski,: ELECTROCHEMICAL WRITING AND PRIN­TING: OVERHEAD PROJECTOR Demonstration, Chemistry, 15 (2), 101-108 (2006).

2.105. M. Najdoski, KRISTALLISATION EINER ÜBERSÄTTIGTEN NATRIUM­ACE­TAT-LÖSUNG. EIN BEKANNTES EXPERIMENT MICROSCALE, Der mathe­ma­ti­sche und naturwissen­scha­ftliche Unterricht, 59, 240-242 (2006).

2.106. M. Monković, V.M. Petruševski, M. Najdoski, ALTERNATIVE DEMON­STRA­TIONS OF SLOW PROCESSES IV: VIDEO CLIPS PRESENTING DIF­FUSION IN GASES AND LIQUIDS, The Chemical Educator, 11, 259-261 (2006).

2.107. M. Najdoski, V. Mirčevski, S. Demiri, V. Petruševski, MERCURY BEATING HEART: MODIFICATION TO THE CLASSICAL DEMONSTRATION, Jour­nal of Chemical Education, 84, 1292 (2007).

2.108.  M. Najdoski, S. Stojkovikj, COST EFFECTIVE MICROSCALE GAS GENERATION APPARATUS, Chemistry, 19 (6), 444 (2010).

2.109.  M. Najdoski, J. Ibanez, Microscale Determination of Oxygen in Air by Reaction with Nitric Oxide, The Chemical Educator, 15, 215-217 (2010).

2.110. M. Najdoski, Microscale Gas Chemistry: A Microscale Kipp Apparatus, The Chemical Educator, 16, 1-4 (2011).

2.111. M. Najdoski, S. Demiri, N. Kocoska, THE REACTION BETWEEN ALUMINIUM AND IODINE: DEMONSTRATION EXPERIMENT IN A JAR OVERHEAD PROJECTOR DEMONSTRATION, Journal of Science Education, 1 (13) 38-40 (2012).   

2.112. M. Najdoski, S. Stojkovikj, A SIMPLE MICROSCALE GAS GENERATION APPARATUS, Journal of Science Education, 1 (15) 49-50 (2014).   

 

3. Учество на конгреси и советувања

3.01.    I. Grozdanov, M. Najdoski, METOD ZA DOBIVAWE NA TENKI FIL­MO­VI OD BAKAR(II) SULFID SO HEMISKA DEPOZI­CI­JA OD EDEN MATI^EN RASTVOR, Trinaesetto sovetuvawe na hemi­~a­ri­te i tehnolozite na Makedonija, Izvodi od soop{tenija, NH-10, Skopje, 1993. 

3.02.    M. Najdoski, B. Minceva-Sukarova, A. Drake, C. J. Chunnilall I. Grozdanov, C. A. Koh, OPTICAL PROPERTIES OF THIN SOLID FILMS OF LEAD SUL­FIDE, 22nd European Congress on Molecular Spectroscopy, Abstracts Th. 23, Essen, 1994.

3.03.    M. Najdoski, I. Grozdanov, B. Minceva-Sukarova, ORIENTED CADMIUM OXIDE THIN SOLID FILMS, 35th IUPAC Congress, Abstracts-II, INOR. P068, 1313, Istanbul, 1995.

3.04. V. M. Petru{evski, M. Najdoski, DEMONSTRACIONIOT EKSPE­RI­MENT VO SREDNO[KOLSKATA NASTAVA PO HEMIJA, Semi­nar po hemija (stru~no-metodski prilozi), str. 3-5, Negotino, dekemvri, 1995.

3.05.    M. Najdoski, B. Minceva-Sukarova, I. Grozdanov, C. J. Chunnilall, RAMAN SPECTRA OF THIN SOLID FILMS OF SOME METAL SULFIDES, XXIII European Congress on Molecular Spectroscopy, Abstracts PA. 9.9, Balatonfured, 1996.

3.06.    I. Miji}, V. Petru{evski, M. Najdoski, TERMOHROMIZAM-MO@­NOST ZA DEMONSTRACIJA NA FAZNI PRETVORBI, XV Kon­gres na hemi­~a­ri­te i tehnolozite na Makedonija, Izvodi od soop­{­te­nija, N-07, Skopje, 1997.

3.07.    V. Petru{evski, V. Ivanovski, M. Najdoski, FT INFRACRVENA REFLEKSIJA OD MONOKRISTALI: IZDVOJUVAWE NA FO­NO­NI SO RAZLI^NA SIMETRIJA BEZ UPOTREBA NA POLARI­ZIRANA SVETLINA, XV Kongres na hemi­~a­ri­te i tehnolozite na Makedonija, Izvodi od soop{tenija, SH-01, 284, Skopje, 1997.

3.08.    B. Pejova, M. Najdoski, I. Grozdanov, S. K. Dey, FABRICATION OF NANOCRYSTALLINE {111}TEXTURED Ag2Se FILMS BY A CHEMICAL SOLUTION METHOD, 16 Kongres na SHTM, 16th Congress of the Chemists and Technologists of Macedonia, Book of papers, 1, 175-178, 1999.

3.09.    B. Pejova, M. Najdoski, I. Grozdanov, S. K. Dey, CHEMICAL BATH DEPOSITION OF {111} TEXTURED MERCURY(II) SELENIDE THIN LAYERS ON TRANSPARENT POLYESTER SHEETS, 16th Congress of the Chemists and Technologists of Macedonia, Book of papers, 1, 171-174, 1999.

3.10.    M. Z. Najdoski, P. Majhi, I. S. Grozdanov and S. K. Dey, A simple Method for Preparation of Hydroxyapatite Coatings, 16 Kongres na SHTM, 16th Congress of the Chemists and Technologists of Macedonia, Book of papers, 1, 183-186, 1999.

3.11.    M. Z. Najdoski, I. S. Grozdanov and S. K. Dey, Chemical Method for Deposition  Of  Monetite  Coatings, 16th Congress of the Chemists and Technologists of Macedonia, Book of papers, 1, 179-182, 1999.

3.12.    M. Z. Najdoski, I. S. Grozdanov and S. K. Dey, Chemical Bath  Deposition  Of  Dicalcium  Phosphate  Dihydrate  Coatings On  Metal  Substrates, 16th Congress of the Chemists and Technologists of Macedonia, Book of papers, 1, 167-170, 1999.

3.13.    M. Najdoski, B. Pejova, I. Grozdanov, Lj. Pejov, QUANTUM THEORE­TICAL MODELLING OF HgS, HgSe, PbS, PbSe, Ag2S AND Ag2Se THIN FILMS BY THE FINITE-CLUSTER METHODOLOGY. COMPARISON WITH THE EXPERIMENTAL RESULTS, 16th Congress of the Chemists and Technologists of Macedonia, Book of papers, 1, 163-166, 1999.

3.14.    J. Velevska, M. Ristova, M. Najdoski, Electrocromic Nickel OXIDE THIN FILMS PREPARED BY DIFFERENT  TECHNIQUES, Bulgarian Journal of Physics, 4-ta Konferencija na Balkanskata fizi~ka unija, Trnovo, 2000.

3.15. V. Stefov, B. Soptrajanov, M. Najdoski, B. Engelen, H.D. Lutz, FOURIER TRAN­SFORM INFRAED SPECTRA OF ARSENSTRUVITE, MgNH4·6H2O, EUCMOS XXVI – VILLENEUVE D`ASCQ P9.3, 2002.

3.16. V. Stefov, B. Soptrajanov,  M. Najdoski, H.D. Lutz, B. Engelen, FT-IR SPECTRA OF ISOMORPHOUSLY ISOLATED SPECIES, NH4+ IONS IN MgKPO4·6H2O AND PO43- IONS IN MgNH4AsO4·6H2O, EUCMOS XXVI – VILLENEUVE D` ASCQ OC19, 2002.

3.17. M. Najdoski, S. Demiri, V.M. Petrusevski, MERCURY BEATING HEART REVI­SITED, 18th International Conference on Chemical Education, Istanbul, P95, 2004.

3.18. M. Najdoski, S. Demiri, PHOTOCHROMISM: LIGHT PRINTING EXPE­RI­MENT, 18th International Conference on Chemical Education, Istanbul, P37, 2004.

3.19. S. Stefanoski, M. Najdoski, EKSPERIMENTI SO KALCIT ZA POMI­NUVAWE NA SVETLINA NIZ ANIZOTROPNI SREDINI, 5 Konferencija na Dru{tvoto na Fizi~arite na R Makedonija, Ohrid 24-26 septemvri 2004.

3.20. M. Raspaskovska, Lj. Siljanoska, D.V. Topic, M. Najdoski, E. Popovski, REACTIONS OF (BENZAMIDOMETHYL) TRIETHYLAMMONIUM CHLORIDE WITH DIFFERENT TYPES OF INORGANIC NUCLEOFILES, XVIII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, OCB-13 Ohrid, 2004.

3.21. B. Min~eva-[ukarova, M Najdoski, M. Skenderovska, MIKRO-–RAMANSKI I FT-INFRACRVENI SPEKTRI NA NEKOI NE­OR­GANSKI PIGMENTI KORISTENI VO SLIKARSTVOTO, XVIII Kon­gres na hemi~arite i tehnolozite na Makedonija SSC- 9, Ohrid 2004.

3.22. M Najdoski, S. Demiri, PYROPHORICITY: A PHENOMENON THAT HAS TO BE SEEN, The 70th Meeting of the Israel Chemical Society, Tel-Aviv, 2005.

3.23. M. Najdoski, S. Demiri, CHEMICAL DEMONSTRATIONS ON THIXO­TRO­PY PHENOMENON, The 70th Meeting of the Israel Chemical Society, Tel-Aviv, 2005.

3.24. S. Demiri, M. Najdoski, ELECTROCHEMICAL WRITING EXPERIMENT ON OVERHEAD PROJECTOR, The 70th Meeting of the Israel Chemical Society, Tel-Aviv, 2005.

3.25. M. Najdoski, MICROSCALE OXYGEN DETERMINATION IN THE AIR, 8th European Conference of Chemistry Teachers, Eisenstadt, P20, 2005. 

3.26. S. Demiri, M. Najdoski, MICROSCALE ELECTROCHEMICAL COIN PRIN­TING EXPERIMENT, 8th.European Conference of Chemistry Teachers, Eisenstadt, P2, 2005.  

3.27. T. Todorovski, M. Najdoski, J. Velevska, CHEMICAL DEPOSITION OF MOLYBDENUM OXIDE THIN FILMS FROM DIMETHYL SULFATE BATH, 6-ta Konferencija na dru{tvoto na fizi~arite na R. Make­donija, Ohrid 2006.

3.28. J. Velevska, M. Pecovska-Gjorgevic, M. Najdoski, ELECTROCHROMIC PROPERTIES OF THIN NICKEL OXIDE FILMS PREPARED BY SIMPLE CHEMICAL DEPOSITION TECHNIQUE, 10th International Balkan Workshop  on applied physics, Constanta, Romania, 2009.

3.29.  J. Velevska, M. Pecovska-Gjorgjevic, M. Najdoski and N. Stojanov: “ELECTROCHROMIC PROPERTIES OF CHEMICALLY DEPOSITED PRUSSIAN BLUE THIN FILMS”, IX Conference of the Physicists of Macedonia, with International Participation 20-23 September 2012, Ohrid, R. Macedonia.

3.30. A. Samet, V. Koleva, M. Najdoski, A NEW CHEMICAL BATH DEPOSITION METHOD FOR PREPARATION OF ELECTROCHROMIC NANO-SIZED AMMONIUM INTERCALATED VANADIUM(V) OXIDE XEROGELS, 15th International Workshop on Nanoscience and Nanotechnology, NANO 2013, Sofia, 2013.

3.31. A. Samet, V. Koleva, Julijana Velevska, M. Najdoski, EFFECT OF ELECTROLYTE ON THE ELECTROCHROMISM OF NANOSTRUC­TU­RED THIN FILMS OF AMMONIUM INTERCALATED VANADIUM(V) OXIDE XEROGELS, 15th International Workshop on Nanoscience and Nanotechnology, NANO 2013, Sofia, 2013.

3.32. S. Stojkovikj, V. Koleva, M. Najdoski, CHEMICAL DEPOSITION OF NANO-SIZED ELECTROCHROMIC THIN FILMS OF Na0.33V2O5∙H2O XEROGELS, 15th International Workshop on Nanoscience and Nanotechnology, NANO 2013, Sofia, 2013.

3.33. S. Stojkovikj, V. Koleva, M. Najdoski, INFLUENCE OF THERMAL TREATMENT ON THE ELECTROCHROMIC PROPERTIES OF SODIUM INTERCALATED VANADIUM(V) OXIDE XEROGEL THIN FILMS, 15th International Workshop on Nanoscience and Nanotechnology, NANO 2013, Sofia, 2013.

3.34. S. Stojkovikj, M. Najdoski, B. Sefer, V. Mirčeski, DEVELOPMENT OF NONENZYMATIC AMPEROMETRIC SENSOR FOR DETECTION OF HYDROGEN PEROXIDE BASED ON MANGANESE(II) CARBONATE THIN FILMS, MatCatNet Workshop - From Molecules to Functionalised Materials, Ohrid, 2014.

3.35. S. Stojkovikj, V. Koleva, M. Najdoski, ELECTROCHROMIC VANADIUM OXIDE THIN FILMS: FROM A LAYERED TO A TUNNEL STRUCTURE, 23th Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, MST-08, 2014.

3.36. V. Koleva, A. Samet, M. Najdoski, CHEMICAL BATH DEPOSITION OF ELECTROCHROMIC NANOSIZED (NH4)0.3V2O5∙H2O THIN FILM USING DIETHYL SULPHATE, 23th Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, MST-07, 2014.

3.37.  V. Stefov, M. Najdoski, G. Bogoeva-Gaceva, A. Bužarovska, CHARACTERIZATION OF MULTI WALLED CARBON NANOTUBES. COMPARATIVE STUDY, 23th Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, MST-06, 2014.

3.38.  A. Janevski, G. Bogoeva-Gaceva, V. Stefov, M. Najdoski, STRUCTURE OF Ba, Sr, Ca AND Mg PIMELATES AND THEIR NUCLEATING ABILITY IN POLYPROPYLENE MELT, 23th Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, MST-09, 2014.

3.39.  Z. Abdija, M. Najdoski, V. Koleva, T. Runčevski, R.E. Dinnebier, B. Šoptrajanov, V Stefov, INFRARED AND RAMAN SPECTRA OF MAGNESIUM AMMONIUM PHOSPHATE HEXAHYDRATE (STRUVITE) AND ITS ISOMORPHOUS ANALOGUES. X. PREPARATION, STRUCTURAL, THERMAL AND SPECTROSCOPIC STUDIES OF MAGNESIUM POTASSIUM ARSENATE HEXAHYDRATE,  23th Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, SSC-06, 2014.

3.40. V. Koleva, S. Stojkovikj, M. Najdoski, ELECTROCHROMISM IN LAYERED VANADIUM-BASED THIN FILMS, 16th International Workshop on Nanoscience and Nanotechnology, NANO 2014, Sofia, 2014.

3.41. V. Koleva, A. Samet,, M. Najdoski, ONE-STEP CHEMICAL BATH DEPOSITION OF ELECTROCHROMIC (NH4)0.3V2O5∙H2O THIN FILMS, 16th International Workshop on Nanoscience and Nanotechnology, NANO 2014, Sofia, 2014.

3.42. M. Pecovska-Gjorgjevic, J. Velevska,  M. Najdoski, ELECTRICAL CHARACTERIZATION OF PRUSSIAN BLUE THIN FILMS, X Conference of the Physicists of Macedonia, with International Participation, 25-28 September 2014, Skopje, R. Macedonia.

3.43. V. Koleva, M. Najdoski, S. Stojkovikj, EFFECT OF THE STRUCTURE ON THE ELECTROCHROMIC PROPERTIES OF NANO-SIZED VANADIUM(V) OXIDE THIN FILMS, International Conference Sustainable Materials Science and Technology, Paris (France), 2015.

3.44. V. Koleva, V. Stefov, M. Najdoski, A. Cahil, SPECTRAL STUDIES AND THERMAL TRANSFORMTIONS OF KMgH(PO4)2·15H2O AS POTENTIAL PROTON CONDUCTOR, 7th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Golden Sands, P-53, 2015.

3.45. M. Pecovska-Gjorgjevic, N. Stojanov, J. Velevska,  M. Najdoski, R. Popeski-Dimovski:Characterization of electrochromic Prussian blue device by impedance spectroscopy” 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union-BPU 9, 24-27 August 2015, Istanbul, Turkey.

3.46. V. Koleva, A. Samet, M. Najdoski, EFFECT OF THE SYNTHETIC PROCEDURE ON THE CHEMICAL BATH DEPOSITION OF ELECTROCHROMIC THIN FILMS OF (NH4)xV2O5·nH2O,  24th Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, MST-007, 2016.

3.47. V. Koleva, V. Stefov, M. Najdoski, A. Cahil, SPECTROSCOPIC STUDIES AND THERMAL BEHAVIOR OF KMgH(AsO4)2·15H2O: AN UNIQUE EXAMPLE OF ZERO DIMENSIONAL HYDROGEN BONDED ARSENATE CRYSTAL,  24th Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, SSC-006, 2016.

3.48. J. Velevska, N. Stojanov, M. Pecovska-Gjorgjevic, M. Najdoski: “VISIBLE LIGHT MODULATION USING CHEMICALLY DEPOSITED ELECTROCHROMIC FILMS” 4th International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research-RAD 4, 23-27 May 2016, Niš, Serbia.

3.49.  G. Bogoeva-Gaceva, A. Bužarovska, V. Stefov, M. Najdoski, SILICONE/EPOXY HYBRID RESIN MODIFIED WITH CARBON NANOTUBES,  24th Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, MST-008, 2016.

3.50. S. Stojkovikj, V. Mircheski, B. Sefer, M. Najdoski, APPLICATION OF POTASSIUM BIRNESSITE THIN FILM/FTO MODIFIED ELECTRODES AS NONENZYMATIC SENSORS FOR HYDROGEN PEROXIDE, 2nd International Congress of Chemists and Chemical Engineers of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, PP-IC-02, 2016.

3.51. S. Stojkovikj, V. Mircheski, B. Sefer, M. Najdoski, DESIGN OF NONENZYMATIC AMPEROMETRIC SENSOR FOR H2O2 BASED ON ELECTRODES MODIFIED WITH NANOSCALED MnCO3 THIN FILMS, 2nd International Congress of Chemists and Chemical Engineers of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, PP-IC-03, 2016.

3.52. S. Stojkovikj, V. Mirčeski, B. Sefer, M. Najdoski, Design of amperometric sensors for H2O2 based on K0.27MnO2·xH2O thin films, MatCatNet Workshop - From Molecules to Functionalized Materials, 1-5th September 2016, Ohrid, Macedonia. (усно излагање).

3.53M. Pecovska - Gjorgjevich, N. Stojanov, J. Velevska, M. Najdoski, THE KINETICS OF ION TRANSPORT IN ELECTROCHROMIC WO3 THIN FILMS, The Third International Conference „Education across Borders-Education and Research Across Time and Space“, Bitola, 2016.

3.53S. Stojkovikj, M. Najdoski, V. Koleva, M.T. Mayer, STUDY OF COPPER/CUPROUS SULFIDE COMPOSITES AS CATALYSTS FOR ELECTROCHEMICAL REDUCTION OF CARBON DIOXIDE, 17th International Conference on Carbon Dioxide Utilization - ICCDU 2019, June 23rd-27th, 2019, Aachen, Germany.

3.54S. Stojkovikj, S. Oklevski, O.P. Jasuja, M. Najdoski, Thermal paper: An overview of the methods for visualization of latent fingerprints, 3rd World conference and Exhibition on Forensic Science, June 3-4th, 2019, Berlin, Germany. (Oral presentation).

3.55S. Stojkovikj, S. Oklevski, O.P. Jasuja, M. Najdoski, Design of a novel nitrogen dioxide method for visualization of latent fingerprints on thermal paper, 3rd World conference and Exhibition on Forensic Science, June 3-4th, 2019, Berlin, Germany. (Oral presentation).

3.56S. Stojkovikj, G.A. El-Nagar, F. Firschke, M. Najdoski, V. Koleva, M.T. Mayer, Novel and Facile Synthesis of Cu2-xS-Based Electrocatalysts for Selective CO2 Conversion into HCOOH, 71st Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry “Electrochemistry towards Excellence”- Belgrade Online, September 30th August-4th 2020. (Poster presentation).

 

 

Секциски предавања

3.53. M. Najdoski, O. Galbova, Na granicata me|u fizikata i hemijata, 4-ta Konferencija na Dru{tvoto na Fizi~arite na R Makedonija, 4-6 oktomvri, Ohrid 2002.

3.54.  M. Najdoski, I. Kuzmanovski, EXPERIMENTS FOR YOU-ON NET, XVIII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, EDU- 3 Ohrid, 2004.

 

 

4. Одржани предавања и работилници

 Predavawa/rabotilnici po pokana

 

4.01. M. Najdoski, M. Livneh, THERMOCHROMISM, ELECTROCHROMISM, PHOTOCHROMISM: MATERIALS SCIENCE EXPERIMENTS, The 70th Meeting of the Israel Chemical Society, Tel-Aviv, 2005.

4.02. M. Najdoski, NOVI  HEMIJSKI  KOMPLETI  I  RAD  SA  NJIMA, Istražu­vač­ka stanica Petnica, april, Valjevo 2006.

4.03. M. Najdoski, NOVI  HEMIJSKI  KOMPLETI  I  RAD  SA  NJIMA, Istražuvač­ka stanica Petnica, oktomvri, Valjevo 2006.

4.04. M. Najdoski, ELECTROCHROMISM OF SOME INORGANIC THIN SOLID FILMS, Babes- Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania 2007.

4.05. M. Najdoski, SOME INORGANIC THIN SOLID FILMS: DEPOSITION, CHARACTERIZATION AND APPLICATION, Leipzig University, Leipzig, Germany 2007 (pet predavawa po 2 ~asa).

4.06. M. Najdoski, ENERGETIC MATERIALS, Leipzig University, Leipzig, Germany 2008 (pet predavawa po 2 ~asa).

4.07. M. Najdoski, ENERGETIC MATERIALS, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania 2008 (pet predavawa po 2 ~asa).

4.08. M. Najdoski, DISPOSABLE “EDULABPRO” CHEMISTRY KITS:

A STEP FORWARD TO THE FUTURE HANDS ON EXPERIMENTATION, The Undergraduate Laboratories – Traditional and Modern Approaches, Safed, Izrael, 14, 2008.

4.09. M. Najdoski, SELECTED MICROSCALE CHEMISTRY EXPERIMENTS THAT PROVOKE STUDENT CURIOSITY, First CWCE, Split. 2010.

4.10. M. Najdoski, GENERATION OF GASES, Bar Ilan University, Tel-Aviv, 2011.

4.11. M. Najdoski, MATERIALS SCIENCE EXPERIMENTS, Bar Ilan Universi­ty, Tel-Aviv, 2011.

4.12. M. Najdoski, FORENSIC CHEMISTRY EXPERIMENTS, The 76th Meeting of the Israel Chemical Society, Tel-Aviv, 2011.

4.13. M. Najdoski, MICROSCALE GAS CHEMISTRY EXPERIMENTS WITH PLASTIC PIPETTES, 6th International symposium on Microscale Chemistry, Kuwait, 2011.

4.14. M. Najdoski, KEMIJA NA MIKROSKALI, Državni skup za učitelje prirode, biologije, kemije i geografije, Vodice, 2012. (две работилници)

4.15. M. Najdoski, MICROSCALE ELECTROCHEMISTRY EXPERIMENTS IN INQUIRY ENVIRONMENT, Second CWCE, Split. 2012. (две работилници)

4.16. M. Najdoski, UVOĐENJE KEMIJE NA MIKROSKALI U ŠKOLE, Županijsko stručno vijeće, Zadar 2013.

4.17. M. Najdoski, KEMIJSKI POKUSI NA MIKROSKALI ZA RAD U MANJIM GRUPAMA U NASTAVI KEMIJE, Županijsko stručno vijeće, Zadar 2013.

4.18. M.Najdoski, KEMIJA NA MIKROSKALI: KORAK U BUDUĆNOST, Stručni skup učitelja i nastavnika kemije, biologije i fizike, Osijek, 2014.

4.19. M.Najdoski, KEMIJA NA MIKROSKALI: KORAK U BUDUĆNOST, Stručni skup učitelja i nastavnika kemije, biologije i fizike, Zagreb, 2014.

4.20. M.Najdoski, KEMIJA NA MIKROSKALI: KORAK U BUDUĆNOST, Stručni skup učitelja i nastavnika kemije, biologije i fizike, Rijeka, 2014.

4.21. M.Najdoski, KEMIJA NA MIKROSKALI: KORAK U BUDUĆNOST, Stručni skup učitelja i nastavnika kemije, biologije i fizike, Split, 2014.

4.22.  M. Najdoski, CHEMISTRY PYROTECHNICS AND FORENSIC CHEMISTRY, Bar Ilan Universi­ty, Israel, 2014.

4.23. M. Najdoski, GENERATION OF GASES AND MATERIAL SCIENCE, Bar Ilan Universi­ty, Israel, 2014.

4.24. M. Najdoski, AMAZING CHEMISTRY EXPERIMENTS WITH PLASTIC PIPETTES, Microscale Chemistry and Green Chemistry Education, Tokyo, Japan, 2014.

4.25.  M. Najdoski, SELECTED, EXCITING, HANDS-ON MICROSCALE CHEMISTRY EXPERIMENTS, International Symposium on Environmentally Benign Chemistry Experiments, Sendai, Japan, 2014.

4.26.  M. Najdoski, РАБОТИЛНИЦА ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ХЕМИЈА, Креативен Центар Карпош, ООУ „Владо Тасевски“ - Скопје, 2015.

4.27.  M. Najdoski, ИЗБОР ХЕМИСКИ ЕКСПЕРИМЕТИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, Креативен Центар Карпош, ООУ „Вера Циривири Трена“ - Скопје, 2016.

4.28. M. Najdoski, CHEMISTRY KITS: A STEP TO THE FUTURE, Bar Ilan Universi­ty, Israel, 2016.

4.29.  M.Najdoski, METHODS FOR DEPOSITION OF THIN FILMS, PMF, Zagreb, 2016.

4.30. M.Najdoski, ELECTROCHROMISM OF SOME OXIDE THIN SOLID FILMS, PMF, Zagreb, 2016.

4.31. M.Najdoski, CHARACTERIZATION OF THE ELECTROCHROMIC THIN FILMS, PMF, Zagreb, 2016.

4.32. M. Najdoski, ELECTROCHROMISM AND ELECTROCHROMIC DEVICES, MatCatNet Workshop “From Molecules to Functionalised Materials“and Scientific module “Optical and Electronic Devices”, Ohrid, 2016.

4.33. M. Najdoski, MATERIALS SCIENCE EXPERIMENTS, Third CWCE, Split, Croatia 2016.(две работилници)

4.34. M. Najdoski, SPECTACULAR CHEMISTRY, Bar Ilan Universi­ty, Israel, 2016.

4.35. M. Najdoski, CHEMISTRY KITS, MATERIAL SCIENCE AND PYROTECHNIC EXPERIMENTS, Bar Ilan Universi­ty, Israel, 2018.

4.36. M. Najdoski, POKUSI IZ KEMIJA PIROTEHNIKE, FORTH CWCE, Split, Croatia 2018.(две работилници).

4.37. M. Najdoski, POKUSI ZA ZABAVU, FORTH CWCE, Split, Croatia, 2018.

 

Предавања на семинари и работилници

4.38. M. Najdoski, RABOTA SO HEMISKI KOMPLETI, Seminar za sredno{kolskite profesori od Makedonija, Januari 2005 Skopje. (100 profesori po hemija).

4.39. M. Najdoski, EKSPERIMENTI [TO POBUDUVAAT INTERES KAJ U^ENICITE, Tempus seminar: Unapreduvawe na kvalitetot na nastavata vo zemjite od Jugoisto~na Evropa, za nastavnicite od Makedonija, Kosovo i Albanija, 23-27 mart Ohrid,  2005. (24 profesori po hemija).

4.40. M. Najdoski, VIDEO EKSPERIMENTI I EKSPERIMENTI NA GRAFOSKOP, Tempus seminar: Unapreduvawe na kvalitetot na nastavata vo zemjite od Jugoisto~na Evropa, za nastavnicite od Makedonija, Kosovo i Albanija, 23-27 mart Ohrid,  2005. (24 profesori po hemija).

4.41.  M. Najdoski, IZVEDUVAWE NA EKSPERIMENTI SO EDNOS­TA­VEN PRIBOR I HEMIKALII, Tempus seminar: Unapreduvawe na kvalitetot na nastavata vo zemjite od Jugoisto~na Evropa, za nastavnicite od Makedonija, Kosovo i Albanija, 23-27 mart Ohrid,  2005. (24 profesori po hemija).

4.42.  M. Najdoski, MODIFIKACIJA NA DADEN EKSPERIMENT VO ZAVISNOST OD USLOVITE VO U^ILI[TETO, Tempus seminar: Unapreduvawe na kvalitetot na nastavata vo zemjite od Jugoisto~na Evropa, za nastavnicite od Makedonija, Kosovo i Albanija, 23-27 mart Ohrid,  2005. (24 profesori po hemija).

4.43.  M. Najdoski, RABOTA SO HEMISKI KOMPLETI, Tempus se­mi­nar: Unapreduvawe na kvalitetot na nastavata vo zemjite od Jugoisto~na Evropa, za nastavnicite od Makedonija, Kosovo i Albanija, 23-27 mart Ohrid,  2005. (24 profesori po hemija).

4.44. M. Najdoski, INTERNET STRANA: VO SVETOT NA HEMIS­KITE EKSPERIMENTI, Tempus seminar: Veb-bazirani kursevi za u~ewe za profesori po prirodni nauki, 13-15 Maj Ohrid, 2005. (90 profesori po hemija i fizika).

4.45. M. Najdoski, VIDEO  EKSPERIMENTI NEOPHODNOST ZA SOVRE­MENOTO HEMISKO OBRAZOVANIE, Tempus seminar: Veb-bazirani kursevi za u~ewe za profesori po prirodni nauki, 21 juni, Skopje, 2005 (20 profesori po hemija).

4.46. M. Najdoski, VIDEO  EKSPERIMENTI NEOPHODNOST ZA SOVREMENOTO HEMISKO OBRAZOVANIE, Tempus seminar: Veb-bazirani kursevi za u~ewe za profesori po prirodni nauki, 21 juni, Skopje, 2005 (20 profesori po hemija).

4.47. M. Najdoski, VIDEO HEMISKI EKSPERIMENTI, CD: Video Praktikum I, Tempus seminar: Veb-bazirani kursevi za u~ewe za profesori po prirodni nauki, 28 juni, Skopje, 2005 (20 profesori po hemija).

4.48. M. Najdoski, VIDEO HEMISKI EKSPERIMENTI, CD: Video Praktikum II, Tempus seminar: Veb-bazirani kursevi za u~ewe za profesori po prirodni nauki, 28 juni, Skopje, 2005 (20 profesori po hemija).

4.49. M. Najdoski, CHEMISTRY KITS: THERMOCHROMISM AND CRYS­TA­LI­ZATION, Sommerschule der Chemie, Ursprung-Salzburg 22-26 Aug. 2005. (24 profesori po hemija).

 

 

5. Учество во проекти

5.01.    Razvivawe tehniki za hemiska depozicija na tenki sloevi od korisni neorganski materijali, nivna karakterizacija i primena (rakovo­di­tel: prof. d-r Ivan Grozdanov).

5.02.    Tenki sloevi od neorganski materijali: prigotvuvawe, karakteri­za­ci­ja i novi aplikacii (rakovoditel: prof. d-r Ivan Grozdanov).

5.03.    Metalni minerali od Makedonija, spektroskopska i strukturna ka­rak­­te­rizacija, 1998-2000 (rakovoditel: prof. d-r Gligor Jova­novski).

5.04.    Sistemi na izostrukturni i izotipni soedinenija ‡ spektroskopski, strukturni i teoretski istra`uvawa, 2000-2003 (rakovoditel: prof. d-r Vladimir Petru{evski).

5.05.    Thin Films of Inorganic Materials: Fabrication, Characterization and Novel Applications, Joint Macedonian-U.S. Project, 1997-2000 (rakovoditel: prof. d-r Ivan Grozdanov).

5.06. SISTEMI NA IZOSTRUKTURNI I IZOTIPNI SOEDI­NE­NIJA‡SPEKTROSKOPSKI, STRUKTURNI I TEORETSKI ISTRA­@U­VA­WA, 2000-2003 (rakovoditel: prof. d-r Vladimir Petru­{evski).

5.07. MINERALI OD MAKEDONIJA, SPEKTROSKOPSKI I STRUK­TUR­NI KARAKTERISTIKI, 2001-2004,          (rakovoditel: prof. d-r Gligor Jovanovski).

5.08.  SPECTROSCOPIC MANIFESTATION ON THE STRUCTURAL ASPECTS IN SOME INCLUSION COMPOUNDS: HOFMANN TYPE CLATHRATES, CLAY ORGANIC COMPLEXES AND SOME SELF CLATHRATES, 2003-2005, (sorabotka so oddelot za fizika na Prirodno-matemati~kiot fakultet, Istanbul, Turcija) preku Sovetot za nau~ni i tehni~ki

 

Др. активности

Odr`ano predavawe po pokana na referenten stranski univerzitet

 • Leipzig University, Leipzig, Germany 2007;
 • Babes- Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania 2007;
 • Babes- Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania 2008;
 • Leipzig University, Leipzig, Germany 2008;
 •  Bar-Ilan University, Ramat Gan, Izrael, 2011.
 • PMF, Split, Croatia, 2012.
 • PMF, Zagreb, Croatia, 2013.
 • Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel, 2014.
 • PMF, Zagreb, Croatia, 2014.
 • University in Osijek, Croatia, 2014.
 • University in Rijeka, Croatia, 2014.
 • Japan Chemical Society, Tokyo, Japan, 2014.
 • Sendai University, Japan, 2014.
 • PMF, Split, Croatia, 2016.
 • Bar-Ilan University, Ramat Gan, Israel, 2016 

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.