Нанохемија и нанотехнологии

Прилог бр. 3 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

НАНОХЕМИЈА И НАНОТЕХНОЛОГИЈА

2.

Код

ХМ-801

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на хемија

4.

Организатор на студиската програма (институт, катедра, оддел)

Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв

6.

Академска година / семестар

IV/VIII

7.

Број на ЕКТС кредити

4

8.

Наставник

Проф. д-р Билјана Пејова

9.

Предуслови за запишување на предметот

Општа хемија

Неорганска хемија

10.

Цели на предметната програма (компетенции): Студентот да се здобие со знаења од областа на нанохемијата и нанотехнологијата со фокус на концептите поврзани со големината на системите и скалата, несекојдневните својства на наноскала, како и практичните аспекти на изучуваните феномени.

11.

Содржина на предметната програма:

1. Вовед во концептите на нанохемијата: нанонаука, нанотерминологија, визионери на наноразмислувањето, нанохемија, наноматеријали, наноскала, површина на наночестички, нанотехнологија, класификација на наноструктури, наноархитектура

2. Уникатни (единствени) својства на наноскала: својства на супстанците, што е различно на нано-скала, зошто и како се менуваат својствата на наноскала, квантни ефекти 

3. Електронски својства на атомите и цврстите фази: изолиран атом, сврзување меѓу атомите, од изолиран атом до цврста фаза, модел на слободен електрон, енергетски зони, кристални цврсти фази, периодичност на кристална решетка, електронска спроводливост, ефекти на наноскалата: промени на вкупната енергија на системот, промени на кристалната структура, влијание на нанодимензиите врз својствата (структурни, термички, хемиски, механички, магнетни, оптички, електични, биолошки системи)  

4. Техники за карактеризација на наноструктури: хронологија на нанокарактеризацијата, класификација на техниките за карактеризација според различни критериуми, „гледање“ на нано-скала, микроскопски техники: електронска микроскопија (SEM, TEM, STEM, EDX, AES), микроскопија со скенирачка сонда (STM, AFM)), дифракциони техники за карактеризација на: масивни примероци (XRD, ND) и површини (SAXS, WAXS, RHEED, LEED), спектроскопски техники (фотонска спектроскопија, радиофреквентна спектроскопија, електронска спектроскопија), техники за анализа на површини (XPS), техники за карактеризација на својствата (механички, електрични, магнетни, термички).  

5. Добивање на наноструктури: одгоре-надолу пристап, оддолу-нагоре пристап (методи на депозиција од парна фаза - PVD и CVD, методи на депозиција во присуство на плазма – магнетронско распрашување, техники темелени на епитаксија – LPE, VPE, MBE, хемиски синтези во течна фаза, колоидни методи, сол-гел методи, електродепозиција, хемиски синтези во цврста фаза), методи за добивање со помош на скелетни структури, подредување на наносистеми(само-склопување и само-организирање , само-подредување во природата)  

6. Само-подредени наноструктури: контрола на наноархитектурата, пинципи на само-подредувањето, еднодимензионална контрола (јаглеродни наноцевки и неоргански наножици), дводимензионална контрола (квантни јами и цврсти суперрешетки), тродимензионална контрола

7. Бионанотехнологија: нови алатки за изучување на биолошките системи, биомиметична нанотехнологија (DNК како градбена единка во бионанотехнологијата, молекуларни мотори, вештачка фотосинтеза, бионанокомпозити)

8. Примена на нанохемијата и предизвици

12.

Методи на учење: Предавање, аудиториски вежби и лабораториски вежби

13.

Вкупен расположив фонд на време

120

14.

Распределба на расположивото време

3+0+2 часови неделно (предавања 45 часови, лабораториски вежби 30 часови)

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања-теоретска настава

45 часови

15.2.

Вежби (лабораториски, аудито­риски), семинари, тимска работа

  30 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

0 часови

16.2.

Самостојни задачи

15  часови

16.3.

Домашно учење

30  часови

17.

 

Начин на оценување

17.1

Тестови

90 бодови

17.2

Семинарска работа/ проект ( презентација: писм./ усна)

0 бодови

17.3

Активност, учество, резултати од вежби

 10 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски, англиски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анонимна анкета, разговор со студентите

22.

Литература

22.1

Задолжителна литература

 

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

L. Cademartiri, G. A. Ozin

Concepts of nanochemistry

Wiley-VCH, Weinhrim

2009

2.

D. Vollath

Nanomaterials

Wiley-VCH, Weinhrim

2008

3.

M. Di Ventra, S. Evoy, J. R. Heflin

Introduction to nanoscale science and technology

Springer Science&Business Media,  New York

2004

 

4.

R. Kelsall, I. Hamley, M. Geoghegan

Nanoscale: science and technology

John Wiley&Sons, Chichester

2005

22.2

Дополнителна литература

 

Автор

Наслов

Издавач

Година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Следни испити од овој предмет:

 • 08 јуни 2016 во 10:00 Испитот (I декада) ќе се одржи во П124.
 • 22 јуни 2016 во 10:00 Испитот (II декада) ќе се одржи во П124.
 • 24 август 2016 во 10:00 Испитот (I декада) ќе се одржи во П124.
 • 07 септември 2016 во 10:00 Испитот (II декада) ќе се одржи во П124.
 • 25 ноември 2016 во 12:00
 • 18 јануари 2017 во 10:00 I декада, П101
 • 30 јануари 2017 во 10:00 II декада, П101
 • 15 февруари 2017 во 10:00 проба
 • 09 јуни 2017 во 10:00 Испитот ќе се одржи во ХА.
 • 23 јуни 2017 во 10:00 Испитот ќе се одржи во ХА.
 • 07 ноември 2017 во 10:00
 • 17 јануари 2017 во 10:15 I декада, П124
 • 31 јануари 2017 во 10:15 II декада, П124
 • 31 јануари 2018 во 10:00 II декада, П124
 • 17 јануари 2018 во 10:00 I декада, П124
 • 19 април 2018 во 10:00 I колоквиум
 • 30 мај 2018 во 10:00 I декада, П124. Задолжително електронско пријавување кај предметниот наставник најдоцна два дена пред датумот на одржување на испитот.
 • 13 јуни 2018 во 10:00 II декада, П124. Задолжително електронско пријавување кај предметниот наставник најдоцна два дена пред датумот на одржување на испитот.
 • 28 мај 2018 во 10:00 II колоквиум, П124
 • 30 август 2018 во 10:00 I декада, П124. Задолжително електронско пријавување кај предметниот наставник најдоцна два дена пред датумот на одржување на испитот!
 • 17 септември 2018 во 10:00 II декада, П124. Задолжително електронско пријавување кај предметниот наставник најдоцна два дена пред датумот на одржување на испитот!
 • 27 ноември 2018 во 13:00 Испитот ќе се одржи во P124.
 • 25 јануари 2019 во 10:00 I декада, П124
 • 08 февруари 2019 во 10:00 II декада, П124
 • 19 април 2019 во 13:00
 • 13 јуни 2019 во 10:00 I испитен рок, P124
 • 25 јуни 2019 во 10:00 II испитен рок, P124
 • 13 септември 2019 во 10:00 I испитен рок, XA. Задолжително електронско пријавување на испитот!
 • 27 септември 2019 во 10:00 II испитен рок, XA. Задолжително електронско пријавување на испитот!
 • 06 декември 2019 во 14:00
 • 25 јануари 2020 во 10:00 I испитен рок
 • 08 февруари 2020 во 10:00 II испитен рок
 • 15 јуни 2020 во 10:00 I испитен рок Се замолуваат студентите да се пријават на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна до 13 јуни) доколку планираат испитот да го полагаат во првата декада од јунската испитна сесија. Реализацијата на испитот ќе биде со физичко присуство или on-line во зависност од состојбата поврзана со здравствената криза. За сега реализацијата на испитите во втората и третата декада ќе биде со физичко присуство, но доколку има потреба (во зависност од здраствената криза) ќе се реализира on-line.
 • 13 јули 2020 во 10:00 III испитен рок Испитот ќе се полага со физичко присуство. Задолжително пријавување најдоцна до 10.07.2020!
 • 29 јуни 2020 во 10:00 II испитен рок Испитот ќе се полага со физичко присуство. Задолжително пријавување најдоцна до 26.06.2020!
 • 24 август 2020 во 10:00 Прва декада, полагање со физичко присуство. Задолжително пријавување најдоцна до 21.08.2020 (петок) на следната адреса biljana@pmf.ukim.mk.
 • 09 септември 2020 во 10:00 Втора декада, полагање со физичко присуство
 • 21 септември 2020 во 10:00 Трета декада, полагање со физичко присуство
 • 30 ноември 2020 во 10:00 Испитот ќе се реализира со физичко присуство. Студентите кои ќе полагаат да се најават на biljana@pmf.ukim.mk најдоцна со 28.11.2020.
 • 25 јануари 2021 во 10:00 Прв испитен рок, 10-12 ч., ХА. Задолжително пријавување за полагање на испитот на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна до 23.01.2021).
 • 08 февруари 2021 во 10:00 Втор испитен рок, 10-12 ч., ХА. Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна до 6.02.2021).
 • 14 јуни 2021 во 10:00 I испитен рок, П124 Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).
 • 28 јуни 2021 во 10:00 II испитен рок, П124 Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).
 • 30 август 2021 во 10:00 I испитен рок, П124. Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).
 • 13 септември 2021 во 10:00 II испитен рок, П124. Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).
 • 25 ноември 2021 во 10:00 Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).
 • 20 јануари 2022 во 10:00 Прв испитен рок, П124. Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).
 • 03 февруари 2022 во 10:00 Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).
 • 09 јуни 2022 во 10:00 I испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна еден ден пред закажаниот термин).
 • 23 јуни 2022 во 10:00 II испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна еден ден пред закажаниот термин.
 • 25 август 2022 во 10:00 I испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.
 • 05 септември 2022 во 10:00 II испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.
 • 25 ноември 2022 во 13:00 Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.
 • 18 јануари 2023 во 10:00 Прв испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.
 • 02 февруари 2023 во 10:00 Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.
 • 09 јуни 2023 во 12:00 втор колоквиум, Нанохемија и нанотехнологии, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.
 • 23 јуни 2023 во 10:00 Прв испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.
 • 03 јули 2023 во 10:00 Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.
 • 04 мај 2023 во 10:00 Прв колоквиум, П124
 • 25 август 2023 во 10:00 Прв испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.
 • 12 септември 2023 во 10:00 Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.
 • 24 ноември 2023 во 13:00 Усмен испит, Нанохемија и нанотехнологии Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.
 • 18 јануари 2024 во 10:00 Прв испитен рок, П124. Задолжителна најава најдоцна две дена пред закажаниот термин.
 • 09 февруари 2024 во 10:00 Втор испитен рок, П124. Задолжителна најава најдоцна две дена пред закажаниот термин.
© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.