Одбрани поглавја од неорганска хемија

Прилог бр.3 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА

2.

Код

ХМ-321

 

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на хемија

4.

Организатор на студиската програма (институт, катедра, оддел)

Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв

6.

Академска година / семестар

II/III

7.

Број на ЕКТС кредити

6

8.

Наставник

Проф. д-р Билјана Пејова

 

9.

Предуслови за запишување на предметот

Општа хемија

Неорганска хемија

10.

Цели на предметната програма (компетенции): Студентот да ги утврди генералните хемиски принципи и да добие продлабочени знаења за хемијата на неорганските соединенија.

11.

Содржина на предметната програма:  

1. Вовед: периодични промени во електронската структура на атомите (честичка со маса m во еднодимензионална кутија, атомски орбитали кај водороден атом, атомски орбитали кај повеќеелектронски атоми), периоден систем, електронска кон­фи­гу­ра­ци­ја на атомите 

2. Периодичен тренд на својствата на атомите: ефективен полнеж на јадрото, атомски  и јонски радиус, енергија на јонизација, електронски афинитет, електронегативност, поларизабилност, генерални својства на елементите

3. Хемиски врски кај неорганските соединенија: јонска врска (енергетски аспекти при образување на јонска врска, интеракции меѓу јони, енталпија на кристална решетка), луисовски структури (октетно правило, резонанца, формален полнеж, оксидационен број, хипервалентност), карактристики на хемиска врска (должина на врска, јачина на врска, енергија на врска), модел темелен на одбивање на паровите валентни електрони, теорија на валентни врски (хомонуклеарни двоатомски молекули, повеќеатомски молекули, концепт на хибридизација), теорија на молекулски орбитали (молекулски орбитали кај хомонуклеарни двоатомски молекули, молекулски орбитали кај повеќеатомски молекули, карактеристики на повеќекратните врски)

4. Хемија на координациони соединенија: комплексни честички, координациони соединенија (неутрални и јонски), лиганди (амбидентатни, полидентатни), полинуклеарни комплекси, номенклатура, координациони полиедри, изомерија и хиралност, хемиско сврзување од аспект на теорија на валентни врски, теорија на кристално поле (октаедарско и тетраедарско кристално поле, спектрохемиска низа, електронска конфигурација на dn комплекси, оптички и магнетни својства на комплексните честички), теорија на лигандно по­ле (октаедарски комплекс, енергетски дијаграм на МО кај октаедарски комплекс, -сврзување, ефектот на - сврзување врз параметарот на расцепување на лигандното поле)

5. Метали од d-блокот: елементи (застапеност и добивање, физички својства), трендови во хемиските својства, репрезентативни соединенија

6. Метали од f-блокот: лантаноиди (застапеност во природата, физички својства, хемиски својства, координациони соединенија, примена), актиноиди (застапеност во природата, физички својства, хемиски својства, примена)

7. Киселини и бази: хронологија на дефинициите за киселини и бази, концепт на Арениус, концепт на Бренштед-Лори (рамнотежи при пренос на електрони во вода, нивелирање на растворувачите, карактеристики на Бренштед-лориевите киселини (периодични трендови на јачината на киселините во вода, едноставни кислородни киселини, анхидридни оксиди,  образување на полиоксо соединенија, неводени растворувачи), концепт на Луис (примери за луисовски киселини и бази, карактеристики на луисовските киселини), реакции и својства на луисовските киселини и бази (основни типови реакции, тврди и меки киселини и бази, термодинамички параметри на киселоста, растворувачите како киселини и бази, хетерогени киселинско-базни реакции)

12.

Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби

13.

Вкупен расположив фонд на време

240

14.

Распределба на расположивото време

3+1+3 часа неделно (предавања 45 часа, ауди­то­риски вежби 15 часа, лабораториски 45 часа)

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања-теоретска настава

45 часови

15.2.

Вежби (лабораториски, аудито­риски), семинари, тимска работа

  75 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

0 часови

16.2.

Самостојни задачи

30  часови

16.3.

Домашно учење

90  часови

17.

 

Начин на оценување

17.1

Тестови

90 бодови

17.2

Семинарска работа/ проект ( презентација: писм./ усна)

0 бодови

17.3

Активност, учество, резултати од вежби

 10 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски, англиски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анонимна анкета, разговор со студентите

22.

Литература

22.1

Задолжителна литература

 

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Шрајвер, Аткинс

Неорганска хемија

Микена, Битола

2010

2.

P. Atkins, L. Jones, L. Laverman

Chemical principles: The quest for insight

W. H. Freeman and Company, New York

2013

 

 

 

 

 

22.2

Дополнителна литература

 

Автор

Наслов

Издавач

Година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Следни испити од овој предмет:

 • 20 август 2015 во 10:00 P124; I декада
 • 10 септември 2015 во 10:00 P124; II декада
 • 22 јануари 2016 во 10:00 прва декада
 • 08 јуни 2016 во 10:00 Испитот (I декада) ќе се одржи во П124.
 • 22 јуни 2016 во 10:00 Испитот (II декада) ќе се одржи во П124.
 • 24 август 2016 во 10:00 Испитот (I декада) ќе се одржи во П124.
 • 07 септември 2016 во 10:00 Испитот (II декада) ќе се одржи во П124.
 • 25 ноември 2016 во 12:00
 • 18 јануари 2017 во 10:00 I декада, П101
 • 30 јануари 2017 во 10:00 II декада, П101
 • 09 јуни 2017 во 10:00 Испитот ќе се одржи во ХА.
 • 23 јуни 2017 во 10:00 Испитот ќе се одржи во ХА.
 • 07 ноември 2017 во 10:00
 • 31 јануари 2017 во 10:15 II декада, П124
 • 13 април 2018 во 08:30 I колоквиум
 • 30 мај 2018 во 10:00 I декада, П124. Задолжително електронско пријавување кај предметниот наставник најдоцна два дена пред датумот на одржување на испитот.
 • 13 јуни 2018 во 10:00 II декада, П124. Задолжително електронско пријавување кај предметниот наставник најдоцна два дена пред датумот на одржување на испитот.
 • 28 мај 2018 во 10:00 II колоквиум, П124
 • 30 август 2018 во 10:00 I декада, П124. Задолжително електронско пријавување кај предметниот наставник најдоцна два дена пред датумот на одржување на испитот!
 • 17 септември 2018 во 10:00 II декада, П124. Задолжително електронско пријавување кај предметниот наставник најдоцна два дена пред датумот на одржување на испитот!
 • 27 ноември 2018 во 13:00 Испитот ќе се одржи во P124.
 • 25 јануари 2019 во 10:00 I декада, П124
 • 08 февруари 2019 во 10:00 II декада, П124
 • 19 април 2019 во 13:00
 • 13 јуни 2019 во 10:00 I испитен рок, P124
 • 25 јуни 2019 во 10:00 II испитен рок, P124
 • 13 септември 2019 во 10:00 I испитен рок, XA. Задолжително електронско пријавување на испитот!
 • 27 септември 2019 во 10:00 II испитен рок, XA. Задолжително електронско пријавување на испитот!
 • 25 јануари 2021 во 10:00 Прв испитен рок, 10-12 ч., ХА. Задолжително пријавување за полагање на испитот на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна до 23.01.2021).
 • 08 февруари 2021 во 10:00 Втор испитен рок, 10-12 ч., ХА. Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна до 6.02.2021).
 • 16 април 2021 во 10:00
 • 14 јуни 2021 во 10:00 I испитен рок, П124 Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).
 • 28 јуни 2021 во 10:00 II испитен рок, П124 Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).
 • 30 август 2021 во 10:00 I испитен рок, П124. Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).
 • 13 септември 2021 во 10:00 II испитен рок, П124. Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).
 • 25 ноември 2021 во 10:00
 • 20 јануари 2022 во 10:00 Прв испитен рок, П124. Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).
 • 03 февруари 2022 во 10:00 Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).
 • 07 април 2022 во 10:00 Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).
 • 09 јуни 2022 во 10:00 I испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна еден ден пред закажаниот термин).
 • 23 јуни 2022 во 10:00 II испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна еден ден пред закажаниот термин.
 • 25 август 2022 во 10:00 I испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.
 • 05 септември 2022 во 10:00 II испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.
 • 18 јануари 2023 во 10:00 Прв испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.
 • 02 февруари 2023 во 10:00 Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.
 • 03 јули 2023 во 10:00 Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.
 • 25 август 2023 во 10:00 Прв испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.
 • 12 септември 2023 во 10:00 Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.

  Материјали

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.