Инструментални аналитички методи - А ниво

Прилог бр.3 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

ИНСТРУМЕНТАЛНИ АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ – A ниво

2.

Код

ХМ-502А

3.

Студиска програма

Хемија (применета хемија, аналитичка биохемија)

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

прв

6.

Академска година / семестар

III/V

7.

Број на ЕКТС кредити

10

8.

Наставник

проф. д-р Марина Стефова

9.

Предуслови за запишување на предметот

положена Аналитичка хемија I, ислушана Аналитичка хемија II

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Преку наставата и вежбите студентите треба да ги запознаат и совладаат основните принципи на инструменталните аналитички техники, да стекнат лабораториски искуства и способност за употреба на аналитички инструменти и обработка на резултатите што ќе им користи во нивната идна работа во хемиските лаборатории.

11.

Содржина на предметната програма:

–    Вовед: аналитика, аналитички процес, подготовка на проба за анализа (класични и современи техники), класификација на инструменталните аналитички методи

–    Оптички методи, принцип, инструменти и примена: апсорпција, емисија, флуоресценција; молекул­ска спектроскопија: UV-Vis, IR, флуоресцентна, NMR, атомска апсорпциона и емисиона спектро­скопија, други методи: турбидиметрија, нефелометрија, рефрактометрија, полариметрија

–    Масена спектрометрија: принцип и примена, типови на масени спектрометри, видови на јони­зацио­ни техники, анализа на масени спектри

–    Електроаналитички методи, принципи и примена: кондуктометрија, потенциометрија (референт­ни и индикаторски електроди, мембрански електроди), кулометрија (основен принцип и примена), електрогравиметрија (при константен приложен потенцијал и при константен потенцијал на работната електрода), волтаметрија (основа на поларографија и хидродинамичка волтаметрија)

–    Сепарациони методи: основа на хроматографски процес, гасна хроматографија (принцип, колони, инструменти, примена), високоефикасна течна хроматографија (принцип, типови, колони, примена), капиларна електрофореза (принцип, електроосмотски проток, инструменти, примена), капиларна електрохроматографија и хроматографија со суперкритични флуиди (основни принципи)

12.

Методи на учење: предавање, лабораториски вежби, аудиториски вежби, проектни задачи, самостојно учење

13.

Вкупен расположив фонд на време

300

14.

Распределба на расположивото време

4+1+4 (предавања, аудиториски, лабораториски вежби)

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава

60 часови

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа

75 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

25 часови

16.2.

Самостојни задачи

40 часови

16.3.

Домашно учење

100 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови (2 колоквиуми или писмен испит, устен испит)

80 бодови

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писм./ усна)

бодови

17.3.

Активност и учество

 20 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

  до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски, англиски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анонимна анкета

разговор со студентите

22.

 

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Д.А. Ског, Д.М. Вест, Ф.Џ. Холер, С.Р. Кроуч,

Аналитичка хемија, вовед

Просветно дело, Скопје

2009

2.

Д. Харви

Модерна аналитичка хемија

Просветно дело, Скопје

2009

3.

 

 

 

 

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Hooler

Fundamentals of Analytical Chemistry, Seventh Ed.

Saunders College Publishing

1996

2.

D.A. Skoog, F.J. Hooler,  T.A. Nieman

Principles of Instrumental Analysis,Fifth ed.

Saunders College Publishing

1998

3.

 

 

 

 


  Следни испити од овој предмет:

 • 03 февруари 2014 во 10:00
 • 05 јуни 2014 во 10:00 I декада. Заедно со Инструментални аналитички методи Б-ниво!
 • 23 јуни 2014 во 10:00 I декада. Заедно со Инструментални аналитички методи Б-ниво!
 • 25 август 2014 во 10:00 I декада. Заедно со Инструментални аналитички методи Б-ниво!
 • 11 септември 2014 во 10:00 II декада. Заедно со Инструментални аналитички методи Б-ниво!
 • 02 октомври 2014 во 12:00 Влезен колоквиум за лабораториски вежби
 • 19 ноември 2014 во 08:00 I колоквиум по Инструментални аналитички методи А ќе се одржи на 19 ноември 2014 во 8 часот во предавална 101.
 • 24 декември 2014 во 08:15 II колоквиум по Инструментални аналитички методи А ќе се одржи на 24 декември 2014 во 8 часот во амфитеатар.
 • 13 јануари 2015 во 10:00 Писмен испит - I декада Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи -А и В ниво ќе се одржи на 13. 01. 2015 (вторник) со почеток во 10 часот во амфитеатар. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година, ако сакаат да полагаат на стариот начин (во два дела) да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред писмениот испит.
 • 21 јануари 2015 во 10:00 Усмен испит - I декада Усмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи -А и В ниво ќе се одржи на 21. 01. 2015 (среда) со почеток во 10 часот.
 • 23 јануари 2015 во 10:00 Писмен испит - I декада Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи -А и В ниво ќе се одржи на 23. 01. 2015 (петок) со почеток во 10 часот во амфитеатар. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година, ако сакаат да полагаат на стариот начин (во два дела) да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред писмениот испит.
 • 30 јануари 2015 во 10:00 Усмен испит - II декада Усмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи -А и В ниво ќе се одржи на 30. 01. 2015 (петок) со почеток во 10 часот.
 • 21 април 2015 во 10:00 Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 21. 04. 2015 (вторник) со почеток во 10 часот. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето со најава кој дел од испитот ќе го полагаат.
 • 28 април 2015 во 10:00 Усмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 28. 04. 2015 (вторник) со почеток во 10 часот.
 • 05 јуни 2015 во 09:00 I-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 05. 06. 2015 (петок) со почеток во 9 часот. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето со најава кој дел од испитот ќе го полагаат.
 • 17 јуни 2015 во 09:00 II-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 17. 06. 2015 (среда) со почеток во 9 часот. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето со најава кој дел од испитот ќе го полагаат.
 • 19 август 2015 во 09:00 I-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 19. 08. 2015 (среда) со почеток во 9 часот. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето со најава кој дел од испитот ќе го полагаат.
 • 02 септември 2015 во 11:00 II-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 02. 09. 2015 (среда) со почеток во 11 часот. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето со најава кој дел од испитот ќе го полагаат.
 • 07 октомври 2015 во 00:10 Влезен колоквиум 1
 • 18 ноември 2015 во 08:15 I Колоквиум по Инструментални аналитички методи - А ниво
 • 26 ноември 2015 во 12:00 Втор влезен колоквиум по Инструментални аналитички методи
 • 28 декември 2015 во 12:00 II Колоквиум по Инструментални аналитички методи - А ниво
 • 13 јануари 2016 во 09:00 I-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 13. 01. 2016 (среда) со почеток во 9 часот. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето со најава кој дел од испитот ќе го полагаат.
 • 22 јануари 2016 во 09:00 II-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 22. 01. 2016 (петок) со почеток во 9 часот. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето со најава кој дел од испитот ќе го полагаат.
 • 21 април 2016 во 09:00 Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 21. 04. 2016 (четврток) со почеток во 9 часот. Студентите кои ќе полагаат да се најават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.
 • 01 јуни 2016 во 09:00 I-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 01. 06. 2016 (среда) со почеток во 9 часот. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето со најава кој дел од испитот ќе го полагаат.
 • 14 јуни 2016 во 09:00 II-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 14. 06. 2016 (вторник) со почеток во 9 часот. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето со најава кој дел од испитот ќе го полагаат.
 • 25 август 2016 во 09:00 I-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 25. 08. 2016 (четврток) со почеток во 9 часот. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето со најава кој дел од испитот ќе го полагаат.
 • 02 септември 2016 во 09:00 II-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 2. 09. 2016 (петок) со почеток во 9 часот. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор. Забелешка: Студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) најдоцна 2 дена пред полагањето со најава кој дел од испитот ќе го полагаат.
 • 23 ноември 2016 во 08:00 I Колоквиум по Инструментални аналитички методи - А ниво и испитот во ноемвриската сесија ќе се одржат на 23 ноември 2016 година во 8 часот во предавалната 101 на Институтот за хемија. Студентите кои ќе полагаат испит да се најават претходно кај предметниот наставник на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.
 • 02 јануари 2017 во 09:00 II Колоквиум по Инструментални аналитички методи - А ниво се одржa на 28 декември 2016 година во 9 часот во предавалната 101 на Институтот за хемија.
 • 11 јануари 2017 во 09:00 I-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 11. 01. 2017 (среда) со почеток во 9 часот. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор. Забелешка: Студентите кои ќе полагаат да се најават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето, а студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да најават кој дел од испитот ќе го полагаат.
 • 23 јануари 2017 во 09:00 II-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 23. 01. 2017 (понеделник) со почеток во 9 часот. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор. Забелешка: Студентите кои ќе полагаат да се најават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето, а студентите кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да најават кој дел од испитот ќе го полагаат.
 • 28 април 2017 во 09:00 Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во априлската сесија ќе се одржи на 28 април 2017 година во 9 часот, а усниот испит на 3 мај во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.
 • 29 мај 2017 во 09:00 I-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 29. 05. 2017 (понеделник) со почеток во 9 часот. Студентите кои ќе полагаат да се најават на mail кај наставникот (marinaiv@pmf.ukim.mk), а оние кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да наведат и кој дел од испитот ќе го полагаат. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор.
 • 21 јуни 2017 во 09:00 II-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 21. 06. 2017 (среда) со почеток во 10 часот. Студентите кои ќе полагаат да се најават на mail кај наставникот (marinaiv@pmf.ukim.mk), а оние кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да наведат и кој дел од испитот ќе го полагаат. Усниот испит ќе се полага една недела по писмениот, точен термин по договор.
 • 22 ноември 2017 во 10:00 Прв колоквиум по Инструментални аналитички методи-А ниво, 22.11.2017, 10 часот.
 • 29 декември 2017 во 09:00 Втор колоквиум по Инструментални аналитички методи-А ниво, 29.12.2017, 9 часот.
 • 10 јануари 2018 во 10:00 I-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 10. 01. 2018 со почеток во 10 часот. Студентите кои ќе полагаат да се најават на mail кај наставникот (marinaiv@pmf.ukim.mk), а оние кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да наведат и кој дел од испитот ќе го полагаат. Усниот испит ќе се полага 18.01.2018 год. - студентите кои ќе полагаат да се најават на e-mail за да се направи распоред кој во колку часот ќе полага.
 • 20 јануари 2018 во 10:00 СЕ ПОМЕСТУВА ЗА 22 ЈАНУАРИ 2018
 • 22 јануари 2018 во 12:00 II-декада: Писмениот испит по предметите Инструментални аналитички методи - А ниво и В ниво ќе се одржи на 22. 01. 2018 со почеток во 12 часот. Студентите кои ќе полагаат да се најават на mail кај наставникот (marinaiv@pmf.ukim.mk), а оние кои ги слушале овие предмети пред 2014/2015 година да наведат и кој дел од испитот ќе го полагаат. Усниот испит ќе се полага 25.01.2018 год. - студентите кои ќе полагаат да се најават на e-mail за да се направи распоред кој во колку часот ќе полага.
 • 30 март 2018 во 08:00 Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во мартовската сесија ќе се одржи на 30 март 2018 година во 8 часот, а усниот испит по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.
 • 29 мај 2018 во 10:00 Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во I декада од јунската сесија ќе се одржи на 29 мај 2018 година во 10 часот, а усниот испит по договор (една недела по писмениот). Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник најдоцна еден ден пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.
 • 13 јуни 2018 во 09:00 Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во II декада од јунската сесија ќе се одржи на 13 јуни 2018 година во 9 часот, а усниот испит по договор (една недела по писмениот). Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник најдоцна еден ден пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.
 • 31 август 2018 во 10:00 Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во I декада од септемвриската сесија ќе се одржи на 31 август 2018 година во 10 часот, а усниот испит по договор (една недела по писмениот). Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник најдоцна еден ден пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.
 • 14 септември 2018 во 10:00 Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во II декада од септемвриската сесија ќе се одржи на 14 септември 2018 година во 10 часот, а усниот испит по договор (една недела по писмениот). Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник најдоцна еден ден пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.
 • 28 ноември 2018 во 10:00 Првиот колоквиум по Инструментални аналитички методи-А ниво и писмените испити по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво ќе се одржат на 27 ноември 2018 година во 8 часот во предавална 101. Усните испити ќе се одржат на 30 ноември 2018 во време по договор. Студентите кои ќе полагаат писмен испит да се најават на e-mail кај предметниот наставник (до 25 ноември).
 • 27 декември 2018 во 12:00 Вториот колоквиум по Инструментални аналитички методи-А ниво ќе се одржи на 27 декември 2018 година во 12 часот во предавална на прв кат.
 • 17 јануари 2019 во 10:00 Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во I декада ќе се одржи на 17 јануари 2019 година во 10 часот, а усниот испит по договор (една недела по писмениот). Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник најдоцна еден ден пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.
 • 07 февруари 2019 во 10:00 Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во II декада ќе се одржи на 7 февруари 2019 година во 10 часот, а усниот испит по договор (една недела по писмениот). Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник најдоцна еден ден пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.
 • 15 април 2019 во 12:00 Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во априлската сесија ќе се одржи на 15 април 2019 година во 12 часот, а усниот испит во четврток на 18 април во време по договор. Студентите кои ќе полагаат треба да се пријавени за испит во I-know и да се најават кај предметниот наставник на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.
 • 10 јуни 2019 во 10:00 Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во I декада ќе се одржи на 10 јуни 2019 година во 10 часот, а усниот испит по договор (една недела по писмениот). Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник најдоцна еден ден пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.
 • 24 јуни 2019 во 10:00 Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во II декада ќе се одржи на 24 јуни 2019 година во 10 часот, а усниот испит по договор (најдоцна една недела по писмениот). Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник најдоцна еден ден пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.
 • 03 септември 2019 во 10:00 Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во I декада ќе се одржи на 3 септември 2019 година во 10 часот, а усниот испит по договор (една недела по писмениот). Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник најдоцна еден ден пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk. Студентите имаат право да полагаат во една декада по сопствен избор.
 • 17 септември 2019 во 10:00 Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во II декада ќе се одржи на 17 септември 2019 година во 10 часот, а усниот испит по договор (една недела по писмениот). Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник најдоцна еден ден пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk. Студентите имаат право да полагаат во една декада по сопствен избор.
 • 26 ноември 2019 во 08:00 Првиот колоквиум по Инструментални аналитички методи - А ниво ќе се одржи на 26 ноември 2019 година од 8 часот во предавална 101 на Институтот за хемија.
 • 13 јануари 2020 во 12:00 Вториот колоквиум по Инструментални аналитички методи - А ниво ќе се одржи на 13 јануари 2020 година од 12 часот во предавална 101 на Институтот за хемија.
 • 23 јануари 2020 во 10:00 I декада: Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во I декада ќе се одржи на 23 јануари 2020 година во 10 часот, а усниот испит по договор (една недела по писмениот). Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник најдоцна еден ден пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk. Студентите имаат право да полагаат во една декада по сопствен избор.
 • 06 февруари 2020 во 10:00 II декада: Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во II декада ќе се одржи на 6 февруари 2020 година во 10 часот, а усниот испит по договор (една недела по писмениот). Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник најдоцна еден ден пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk. Студентите имаат право да полагаат во една декада по сопствен избор.
 • 12 јуни 2020 во 10:00 ИСПРАВКА: Писмениот испит ќе се полага online во закажаното време! Студентите кои ќе полагаат веднаш да се пријават за да добијат инструкции за полагање. Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во I декада ќе се одржи на 12 јуни во 10 часот на Институтот за хемија. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна (19 јуни) online на платформата Teams за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера.
 • 26 јуни 2020 во 10:00 Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во II декада ќе се одржи на 26 јуни во 10 часот на Институтот за хемија. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна (3 јули) online на платформата Teams за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера.
 • 10 јули 2020 во 10:00 Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во III декада ќе се одржи на 10 јули во 10 часот на Институтот за хемија. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна (17 јули) online на платформата Teams за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера.
 • 21 август 2020 во 10:00 Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во I декада ќе се одржи на 21 август во 10 часот на Институтот за хемија. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна online на платформата Teams за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера.
 • 04 септември 2020 во 10:00 Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во II декада ќе се одржи на 4 септември во 10 часот на Институтот за хемија. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна online на платформата Teams за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера.
 • 18 септември 2020 во 10:00 Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во III декада ќе се одржи на 18 септември во 10 часот на Институтот за хемија. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна online на платформата Teams за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера.
 • 22 јануари 2021 во 10:00 Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во I декада ќе се одржи на 22 јануари во 10 часот на Институтот за хемија. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна online на платформата Teams за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера.
 • 05 февруари 2021 во 10:00 Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во II декада ќе се одржи на 5 февруари во 10 часот на Институтот за хемија. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна online на платформата Teams за што е неопходна стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера.
 • 09 април 2021 во 10:00 Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во априлската сесија ќе се одржи на 9 април 2021 година во 10 часот (со присуство на ИХ), а усниот испит во петок на 16 април (online на Teams). Студентите кои ќе полагаат треба да се пријавени за испит во I-know и да се најават кај предметниот наставник на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk најдоцна до 7 април.
 • 11 јуни 2021 во 10:00 Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во I декада ќе се одржи на 11 јуни во 10 часот на Институтот за хемија. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна.
 • 25 јуни 2021 во 10:00 Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во II декада ќе се одржи на 25 јуни во 10 часот на Институтот за хемија. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна.
 • 27 август 2021 во 10:00 I декада - писмен испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна.
 • 10 септември 2021 во 10:00 II декада - писмен испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна.
 • 21 јануари 2022 во 10:00 I декада - писмен испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Студентите имаат право да полагаат во една од двете декади. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна.
 • 04 февруари 2022 во 10:00 II декада - писмен испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Студентите имаат право да полагаат во една од двете декади. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна.
 • 08 април 2022 во 10:00 Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во априлската сесија ќе се одржи на 8 април 2022 година во 10 часот (со присуство на ИХ), а усниот испит во петок на 15 април (online на Teams). Студентите кои ќе полагаат треба да се пријавени за испит во I-know и да се најават кај предметниот наставник на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk најдоцна до 6 април.
 • 07 јуни 2022 во 13:00 I декада - писмен испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Студентите имаат право да полагаат во една од двете декади. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна во петок.
 • 21 јуни 2022 во 13:00 II декада - писмен испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Студентите имаат право да полагаат во една од двете декади. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна во ден по договор.
 • 24 август 2022 во 12:00 I декада - писмен испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Студентите имаат право да полагаат во една од двете декади. Усниот испит ќе се реализира во истиот ден една недела подоцна.
 • 07 септември 2022 во 12:00 II декада - писмен испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Студентите имаат право да полагаат во една од двете декади. Усниот испит ќе се реализира во истиот ден една недела подоцна.
 • 20 јануари 2023 во 10:00 I декада - писмен испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Студентите имаат право да полагаат во една од двете декади. Усниот испит ќе се реализира една недела подоцна во петок на 27 јануари.
 • 03 февруари 2023 во 10:00 II декада - писмен испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Студентите имаат право да полагаат во една од двете декади. Усниот испит ќе се реализира на 10 и 13 февруари, при пријавувањето на мејл да се напише во кој ден би полагале усен испит.
 • 07 април 2023 во 14:00 Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во априлската сесија ќе се одржи на 7 април 2023 година во 14 часот (во амфитеатар), а усниот испит во среда и четврток (12 и 13 април). Студентите кои ќе полагаат треба да се пријавени за испит во I-know и да се најават кај предметниот наставник на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk најдоцна до 6 април.
 • 07 јуни 2023 во 10:00 I декада - писмен испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Студентите имаат право да полагаат во една од двете декади. Усниот испит ќе се реализира на 19 јуни.
 • 21 јуни 2023 во 10:00 II декада - писмен испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Студентите имаат право да полагаат во една од двете декади. Усниот испит ќе се реализира на 28 јуни.
 • 23 август 2023 во 12:00 I декада - писмен испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Студентите имаат право да полагаат во една од двете декади. Усниот испит ќе се реализира на 4 септември и студентите треба да се најават и за усниот испит на e-mail два дена пред терминот.
 • 06 септември 2023 во 12:00 II декада - писмен испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво. Студентите кои ќе полагаат (писмен/устен испит) задолжително да се најават кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот на e-mail за да се планира просторот за реализација на испитот. Студентите имаат право да полагаат во една од двете декади. Усниот испит ќе се реализира на 13 септември и студентите треба да се најават и за усниот испит на e-mail два дена пред терминот.
© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.