Редовен професор д-р Марина Стефова

Биографија

 

Образование:

-       дипломиран инженер по хемија, препаративна насока, Природно-математички факултет, Скопје, 1992 год., најдобар студент на ПМФ во генерацијата, среден успех 9,83.

-       пост­дип­лом­ски студии по хемија на ПМФ (просечен успех 10,00) и магистерска работа под наслов: „ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИТА­МИН B12 ВО ВИТАМИНСКИ ПРЕПАРАТИ СО ЕЛЕК­ТРО­­ТЕРМИЧКА АТОМ­­­­СКА АПСОРПЦИОНА СПЕКТРОМЕТРИЈА И ВИСОКО­ЕФИ­­КАС­НА ТЕЧНА ХРОМАТО­ГРАФИЈА“ одбранета на 09.05.1997 год.

-       докторска дисертација: „РАЗРАБОТКА НА HPLC МЕТОДИ ЗА ИДЕНТИФИКА­ЦИЈА И КВАНТИФИКАЦИЈА НА ФЛАВОНОИДИ ВО РАСТИТЕЛНИ СУРОВИНИ И НИВНИ ПРОИЗВОДИ“одбранета на 15.10.2001 год. на Институтот за хемија на ПМФ, Скопје.

 

Вработување:

-       1993-1996 година - стручен соработник на Институтот за хемија при ПМФ, Скопје 

-       1996-1997 година - помлад асис­тент,  

-       1997-2000 и 2000-2003 година - асистент на Заводот за аналитичка хемија  

-       2003-2007 година доцент по предметот Методика во хемијата со хоспитации за наставната насока на студиите по хемија и за предметот Аналитичка хемија за студии по биологија, насока биохемиско-физиолошка

-       2007-2012 година вонреден професор по група предмети од аналитичка и наставна хемија

-       2012- редовен професор по група предмети од аналитичка и наставна хемија

 

Настава на I циклус студии по хемија: Инструментални аналитички методи А ниво и Б нивоХроматографски методи, Форензичка хемија, Комуникациски вештини

Настава на II циклус студии по хемија: Методологија на научноистражувачка работа, Хроматографски методи, Анализа на траги, Форензичка хемија, Анализа на дроги.

 

Научноистражувачка работа:

- воведување и развивање на аналитички методи со примена на инструментални техники, главно хромато­графски (високо­ефи­касна течна хроматографија и гасна хроматографија) за идентификација и квантификација на различни супстанци од интерес во примероци од растително потекло, биолошки материјал, храна, фармацевтски препарати, еколошки примероци...

- примена на масена спектрометрија поврзана со високоефикасна течна хроматографија во карактеризација на полифенолни супстан­ци во растителeн материјал и храна (чаеви, зрнести овошја, вино).

Oбјавени вкупно 53 труда досега од кои 37 во списанија со импакт фактор.

80 труда соопштени на научни собири во Македонија и во странство.

Менторство на 8 докторски дисертации, 16 магистерски труда, еден специјалистички труд и 64 дипломски работи.

 

Куси студиски престои на:

−         Оддел за хемија, Универзитет во Варшава, Полска, мај 2008, (CEEPUS програма)

−         Институт за биоанализа (Медицински факултет) и Оддел за хемија (Природно-математички факултет, Универзитет во Печ, Унгарија, во два наврати, јуни 2009 и април 2012, (CEEPUS програма)

−         Универзитет во Лајпциг, Германија, април 2009 (TEMPUS програма)

−         Оддел за наука и технологија на храна (CEBAS) на Националниот совет за научни истражувања (CSIC) во Мурсија, Шпанија, мај 2009

−         Joint research unit “Science for Oenology”, National Institute for Agricultural Research (INRA-SPO), Монпеље, Франција, декември 2008

 

Предавања по покана одржани на:

−         Оддел за хемија, Универзитет во Варшава, Полска, мај 2008, (CEEPUS програма)

−         Институт за биоанализа (Медицински факултет) и Оддел за хемија (Природно-математички факултет, Универзитет во Печ, Унгарија, во два наврати, јуни 2009 и април 2012, (CEEPUS програма)

Трудови и конф.

Трудови од 2015 - 

 1. J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, Gj. Stefkov, S. Kulevanova, K. Alipieva, V. Bankova, I. Aneva, Lj. N. Evstatieva, CHEMOTAXONOMIC CONTRIBUTION TO THE Sideritis SPECIES DILEMMA ON THE BALKANS, Biochemical Systematics and Ecology, 2015, 61, 477–487.
 2. V. Ivanova-Petropulos, I. Hermosín-Gutiérrez, B. Boros, M. Stefova, T. Stafilov, B. Vojnoski, T. Dörnyei, F. Kilár, PHENOLIC COMPOUNDS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF MACEDONIAN RED WINES, Journal of Food Composition and Analysis 2015, 41, 1-14.
 3. M. Najdoska-Bogdanov, J.B. Bogdanov, M. Stefova, SIMULTANEOUS DETERMINATION OF ESSENTIAL OIL COMPONENTS AND FATTY ACIDS IN FENNEL USING GAS CHROMATOGRAPHY WITH A POLAR CAPILLARY COLUMN, Natural Product Communications 2015, 10(9), 1619-1626.
 4. M. Najdoska-Bogdanov, J.B. Bogdanov, M. Stefova, CHANGES IN VOLATILE COMPOUNDS DURING AGING OF SWEET FENNEL FRUITS-COMPARISON OF HYDRODISTILLATION AND STATIC HEADSPACE SAMPLING METHODS, Natural Product Communications 2016, 11(3), 423-429.
 5. K. Tašev, V. Ivanova-Petropulos, M. Stefova, OPTIMIZATION AND VALIDATION OF A DERIVATIZATION METHOD FOR ANALYSIS OF BIOGENIC AMINES IN WINES USING RP-HPLC-DAD, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 2016, 35(1), 19-28.
 6. А. Petkovska, V. Gјamovski, M. Stefova, COMPARISON OF DIFFERENT EXTRACTION SOLVENTS FOR ASSAY OF THE POLYPHENOL CONTENT IN THE PEEL AND PULP OF APPLE CULTIVARS FROM MACEDONIA, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 2016, 35(1), 29-38.
 7. R. Gulaboski, I. Bogeski. P. Kokoskarova, H.H. Haeri, S. Mitrev, M. Stefova, J. Petreska Stanoeva, V. Markovski, V. Mirčeski, M. Hoth, R. Kappl, NEW INSIGHTS INTO THE CHEMISTRY OF COENZYME Q-0: A VOLTAMMETRIC AND SPECTROSCOPIC STUDY, Bioelectrochemistry 2016, 111, 100-108.
 8. O. Tusevski, J.P. Stanoeva, E. Markoska, (...), M. Stefova, S. Gadzovska Simic, CALLUS CULTURES OF Hypericum perforatum L. A NOVEL AND EFFICIENT SOURCE FOR XANTHONE PRODUCTION, Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 2016, 125, 309–319.
 9. O. Tusevski, B. Vinterhalter, D. Krstić-Milošević, M. Soković, A. Ćirić, D. Vinterhalter, S. Zdravković Korać, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, S. Gadzovska Simic, PRODUCTION OF PHENOLIC COMPOUNDS, ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL ACTIVITIES IN HAIRY ROOT AND SHOOT CULTURES OF Hypericum perforatum L., Plant Cell Tissue and Organ Culture 2017, 128(3), 589–605.
 10. А. Petkovska, V Gjamovski, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, CHARACTERIZATION OF THE POLYPHENOLIC PROFILES OF PEEL, FLESH AND LEAVES OF Malus domestica CULTIVARS USING UHPLC-DAD-HESI-MSn, Natural product communications 2017, 12(1), 35-42.
 11. J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, K. Bačeva Andonovska, T. Stafilov, LC/DAD/MSn AND ICP-AES ASSAY AND CORRELATIONS BETWEEN PHENOLIC COMPOUNDS AND TOXIC METALS IN ENDEMIC Thymus alsarensis Ronniger FROM THE THALLIUM ENRICHED ALLCHAR LOCALITY, Natural Product Communications 2017, 12(2), 167-170.
 12. J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, K. Bačeva Andonovska, T. Stafilov, PHENOLICS AND MINERAL CONTENT IN BILBERRY AND BOG BILBERRY FROM MACEDONIA, International Journal of Food Properties 20, S863-S883, (2017). doi: 10.1080/10942912.2017.1315592
 13. K. Tašev, V. Ivanova-Petropulos, M. Stefova, ULTRA-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY-TRIPLE QUADRUPLE MASS SPECTROMETRY (UPLC-TQ/MS) FOR EVALUATION OF BIOGENIC AMINES IN WINE, Food Analytical Methods 2017, 10: 4038. doi: 10.1007/s12161-017-0936-9
 14. M. Piponski, T. Bakovska Stoimenova, G. Trendovska Serafimovska, M Stefova DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A FAST, SIMPLE, COST-EFFECTIVE AND ROBUST HPLC METHOD FOR LISINOPRIL DETERMINATION IN SOLID PHARMACEUTICAL DOSAGE FORMS, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 2017, 36(2), 1-9. doi: 10.20450/mjcce.2017.1210
 15. P. Sherovski, M. Stefova, N. Ristovska, SIMULTANEOUS RP-HPLC-DAD DETERMINATION OF DANSYL AMINO ACIDS IN CHEMICALLY TREATED HUMAN HAIR, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 2018, 37(2), 135-144. doi: 10.20450/mjcce.2017.1210
 16. O. Tusevski, M. Krstikj, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, S. Gadzovska Simic, PHENOLIC PROFILE AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF Hypericum perforatum L.: CAN ROOTS BE CONSIDERED AS A NEW SOURCE OF NATURAL COMPOUNDS?, South African Journal of Botany, 2018, 117, 301–310.
 17. O. Tusevski, J. Petreska Stanoeva, Marina Stefova, M. Spasenoski, S. Gadzovska Simic, STATE OF ANTIOXIDANT SYSTEMS AND PHENOLIC COMPOUNDS’ PRODUCTION IN Hypericum perforatum L. HAIRY ROOTS, Acta Physiologiae Plantarum, 2019, 41:132, 1-15.
 18. M. Stefova, A. Petkovska, S. Ugarkovic, J. Petreska Stanoeva, STRATEGY FOR OPTIMIZED USE OF LC-MSn FOR DETERMINATION OF THE POLYPHENOLIC PROFILES OF APPLE PEEL, FLESH AND LEAVES, Arabian Journal of Chemistry 2019,12(8), 5180-6. doi: https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2016.12.009.
 19. O. Tusevski, M. Krstikj, J. Petreska Stanoeva, M. Stefova, S. Gadzovska Simic, PHENOLIC COMPOUNDS COMPOSITION OF Hypericum perforatum L. WILD-GROWING PLANTS FROM THE REPUBLIC OF MACEDONIA, Agriculturae Conspectus Scientificus, 2019, 1, 67–75.
 20. M. Piponski, T. Bakovska Stoimenova, G. Trendovska Serafimovska, M Stefova, DEVELOPMENT AND VALIDATION OF FAST, SIMPLE, COST-EFFECTIVE AND ROBUST RP-HPLC METHOD FOR SIMULTANEOUS DETERMINATION OF LISINOPRIL AND AMLODIPINE IN TABLETS, Analytical Chemistry Letters, 2019, 9:3, 385-402, doi: 10.1080/22297928.2019.1650108

 

Др. активности

− Раководител на Институтот за хемија септември 2013 до септември 2020 година

− Раководител на Лабораторијата за хроматографски анализи од 2020

− Секретар, на уредувачкиот одбор, а потоа заменик на уредникот на Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 2012- 

− Рецензент на трудови во списанијата: Food Chemistry, Journal of Agricultural and Food Chemistry, International Journal of Food Properties, Journal of Mass Spectrometry, Journal of Chromatographic Science, Croatica Chemica Acta, Acta Chimica Slovenica,  Journal of Medicinal Plants Research, ...

− Технички оценувач ангажиран од Институтот за акредитација на РМ за оценка на сообразност на лаборатории за тестирање со стандардот ISO 17025

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.