Инструментални аналитички методи Б-ниво

Прилог бр.3 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

ИНСТРУМЕНТАЛНИ АНАЛИТИЧКИ МЕТОДИ – Б НИВО

2.

Код

ХМ-502Б

3.

Студиска програма

Хемија ( наставна хемија)

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

прв

6.

Академска година / семестар

 III/V

7.

Број на ЕКТС кредити

6

8.

Наставник

проф. д-р Марина Стефова

9.

Предуслови за запишување на предметот

положена Аналитичка хемија I, ислушана Аналитичка хемија II

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Преку наставата и вежбите студентите треба да ги запознаат и совладаат основните принципи на инструменталните аналитички техники, да стекнат лабораториски искуства и способност за употреба на аналитички инструменти и обработка на резултатите што ќе им користи во нивната идна работа како професори по хемија.

11.

Содржина на предметната програма:

–    Вовед: аналитика, аналитички процес, подготовка на проба за анализа (класични и современи техники), класификација на инструменталните аналитички методи 

–    Оптички методи, принцип, инструменти и примена: апсорпција, емисија, флуоресценција; молекул­ска спектроскопија: UV-Vis, IR, флуоресцентна, атомска апсорпциона и емисиона спектро­скопија, други методи: турбидиметрија, нефелометрија, рефрактометрија, полариметрија

–    Електроаналитички методи, принципи и примена: кондуктометрија, потенциометрија (референтни и индикаторски електроди, мембрански електроди), кулометрија (основен принцип и примена), електрогравиметрија (при константен приложен потенцијал и при константен потенцијал на работната електрода), волтаметрија (основа на поларографија и хидродинамичка волтаметрија)

–    Сепарациони методи: основа на хроматографски процес, гасна хроматографија (принцип, колони, инструменти, примена), високоефикасна течна хроматографија (принцип, типови, колони, примена), капиларна електрофореза (принцип, примена).

12.

Методи на учење: предавање, лабораториски вежби, аудиториски вежби, проектни задачи, самостојно учење

13.

Вкупен расположив фонд на време

240

14.

Распределба на расположивото време

3+1+3 (предавања, аудиториски, лабораториски вежби)

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава

45 часови

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа

60 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

15 часови

16.2.

Самостојни задачи

30 часови

16.3.

Домашно учење

90 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови (2 колоквиуми или писмен испит, устен испит)

80 бодови

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писм./ усна)

бодови

17.3.

Активност и учество

 20 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

  до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски, англиски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анонимна анкета

разговор со студентите

22.

 

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Д.А. Ског, Д.М. Вест, Ф.Џ. Холер, С.Р. Кроуч,

Аналитичка хемија, вовед

Просветно дело, Скопје

2009

2.

Д. Харви

Модерна аналитичка хемија

Просветно дело, Скопје

2009

3.

 

 

 

 

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Hooler

Fundamentals of Analytical Chemistry, Seventh Ed.

Saunders College Publishing

1996

2.

D.A. Skoog, F.J. Hooler,  T.A. Nieman

Principles of Instrumental Analysis,Fifth ed.

Saunders College Publishing

1998

3.

 

 

 

 


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.