Општа методика во хемијата

 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

ОПШТА МЕТОДИКА ВО ХЕМИЈАТА

2.

Код

ХЕМ-506

3.

Студиска програма

хемија (наставна насока)

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

прв

6.

Академска година / семестар

III/VI

7.

Број на ЕКТС кредити

8

8.

Наставник

доц. д-р Марина Стојановска

9.

Предуслови за запишување на предметот

Општа хемија, Неорганска хемија, Oрганска хемија I и II, Педагогија, Психологија

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Да се стекнат основни познавања од методиката во наставата во хемија.

11.

Содржина на предметната програма:

Предавања: Вовед во методиката во хемијата. Предмет и задачи на методиката. Концепциска поставеност на воспитно-образовниот процес по хемија во нашата држава. Наставни планови по хемија (деветгодишно основно, реформирано гимназиско и средно стручно образование). Наставни програми по хемија. Планирање и организација за наставата по хемија. Годишна глобална подготовка и план на наставата. Подготовка и план на наставна тема (тематско-процесно планирање). Подготовка и план на наставен час (дневна подготовка, форми на работа на часот, типови наставни часови во хемијата). Наставни методи (формирање на поими и претстави во наставата по хемија, класификација на наставните методи, графички организатори). Извори на знаење во наставата по хемијата (набљудување, искуството на ученикот, експериментирање, живиот збор на наставникот, учебна и друга литература за хемиско образование). Проверување и оценување на знаењата и умеењата на учениците (формативно и сумативно оценување, објективност во оценувањето, фактори што влијаат на оценувањето, методи на оценување). Тестови на знаење (видови тестови на знаење, предности и недостатоци, планирање на тестот, видови објективни прашања, подготовка и задавање на тестот, оценување и бодување на одговорите). Блумова таксономија. Улогата и ликот на наставникот по хемија. Запознавање со клучните компетенции за демократска култура. Примена на референтната рамка на компетенции за демократска култура (RFCDC).

Вежби: Анализа на наставни планови и програми по хемија; Анализа на учебници и збирки со прашања и задачи по хемија; Изработка и анализа на годишна подготовка и план; Изработка и анализа на тематско-процесно планирање; Изработка и анализа на дневна подготовка; Изработка на дневна подготовка и реализација на наставен час за обработка на ново градиво; Изработка на дневна подготовка и реализација на наставен час за утврдување на знаењата; Изработка на дневна подготовка и реализација на наставен час за лабораториска работа; Изработка на дневна подготовка и реализација на наставен час за групна работа; Изработка на дневна подготовка и реализација на рекреативен наставен час; Изработка на дневна подготовка и реализација на наставен час со примена на графички организатори; Изработка на тематски тест за проверка на знаењето; Изработка на тест според Блумовата таксономија; Примена на едноставни експерименти во наставата по хемија. Контроверзни теми во наставата по природни науки. Инкорпорирање на клучните концепти од образованието за демократска култура преку примена на дескриптори.

12.

Методи на учење: предавање, аудиториски вежби, проектни задачи, семинарски работи, самостојно учење

13.

Вкупен расположив фонд на време

240

14.

Распределба на расположивото време

3+2+2 (предавања 45 часови, теоретски вежби 30 часови, лабораториски вежби 30 часови)

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава

45 часови

15.2.

Вежби

60 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

45 часови

16.2.

Самостојни задачи

40 часови

16.3.

Домашно учење

50 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

40 бодови

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писм./ усна)

20 бодови

17.3.

Активност и учество

 40 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

               до 50 бода

5 (пет) (F)

       од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

       од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

       од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

       од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

     од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анонимна анкета, разговор со студентите


  Следни испити од овој предмет:

 • 13 јануари 2015 во 09:00 Прва декада. Студентите треба да ги носат учебниците за средно образованите.
 • 23 јануари 2015 во 09:00 Втора декада. Студентите треба да ги носат учебниците за средно образованите.
 • 26 август 2015 во 09:00 Прва декада
 • 09 септември 2015 во 09:00 Втора декада
 • 20 ноември 2015 во 09:00
 • 15 јануари 2016 во 09:00 Прва декада. Право на полагање имаат оние студенти кои ги имаат завршено сите предвидени активности во текот на семестарот.
 • 29 јануари 2016 во 09:00 Втора декада. Право на полагање имаат оние студенти кои ги имаат завршено сите предвидени активности во текот на семестарот.
 • 22 април 2016 во 09:00
 • 09 јуни 2016 во 09:00 Прва декада
 • 23 јуни 2016 во 09:00 Втора декада
 • 25 август 2016 во 10:00
 • 05 септември 2016 во 10:00
 • 17 ноември 2016 во 12:00
 • 16 јануари 2017 во 10:00
 • 26 јануари 2017 во 10:00
 • 29 мај 2017 во 10:00 Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.
 • 19 јуни 2017 во 10:00 Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.
 • 18 јануари 2018 во 10:00 Прва декада Усниот испит ќе се одржи во 10ч во хемиски амфитеатар. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.
 • 29 јануари 2018 во 10:00 Втора декада Усниот испит ќе се одржи во 10ч во хемиски амфитеатар. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.
 • 28 март 2018 во 08:00 Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.
 • 01 јуни 2018 во 10:00 Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник 24h пред испит.
 • 12 јуни 2018 во 10:00 Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник 24h пред испит.
 • 25 јануари 2019 во 10:00 Писмен испит, прва декада. Задолжително пријавување кај предметниот наставник.
 • 29 јануари 2019 во 09:00
 • 07 февруари 2019 во 10:00 Писмен испит, втора декада. Задолжително пријавување кај предметниот наставник.
 • 14 февруари 2019 во 10:00
 • 05 септември 2019 во 10:00 Прва декада. Задолжително пријавување на e-mail.
 • 26 септември 2019 во 10:00 Втора декада. Задолжително пријавување на e-mail.
 • 21 јануари 2020 во 10:00 Прва декада, писмен испит
 • 27 јануари 2020 во 10:00 Прва декада, усен испит
 • 10 февруари 2020 во 10:00 Втора декада, писмен испит
 • 14 февруари 2020 во 10:00 Втора декада, усен испит
 • 12 април 2021 во 12:30 Задолжително пријавување кај предметниот наставник најдoцна до 7 април.
 • 09 јуни 2021 во 12:00 Прва декада. Задолжителна најава кај предмeтниот наставник најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот и електронскo пријавување во i-know.
 • 23 јуни 2021 во 10:00 Втора декада. Задолжителна најава кај предмeтниот наставник најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот и електронскo пријавување во i-know.
 • 25 август 2021 во 10:00 Прва декада. Задолжителна најава кај предмeтниот наставник најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот и електронскo пријавување во i-know.
 • 15 септември 2021 во 10:00 Втора декада. Задолжителна најава кај предмeтниот наставник најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот и електронскo пријавување во i-know.
 • 02 декември 2021 во 12:30 Студентот задолжително да го пријави испитот во iknow и да се најави на e-mail кај предметниот наставник. Испитот е со физичко присуство.
 • 26 јануари 2022 во 12:00 Прва декада. Задолжителна најава кај предметниот наставник два дена пред испит.
 • 10 февруари 2022 во 12:00 Втора декада. Задолжителна најава кај предметниот наставник два дена пред испит.
 • 14 април 2022 во 12:30 Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.
 • 16 јуни 2022 во 12:30 Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.
 • 30 јуни 2022 во 12:30 Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.
 • 22 август 2022 во 12:30 Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.
 • 15 септември 2022 во 12:30 Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.
© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.