Вонреден професор д-р Марина СтојановскаКабинет 309 Дир. телефон +389 2 3249907 Email marinam@pmf.ukim.mk

Биографија

CV – Марина Стојановска                   

Име: Марина
Презиме: Стојановска
Датум на раѓање: 08.09.1979
Mесто на раѓање: Скопје, Р. Македонија
Адреса: Институт за хемија, Архимедова 5, 1000 Скопје, Р. Македонија
Телефон: 00 389 2 3249907
Факс:00 389 2 3226865

e-mail: marinam@pmf.ukim.mk, mmonkovic@yahoo.com

 

Образование:

 • Докторска дисертација: Застапеноста на погрешни претстави во учеб­ни­ците и наставата по хемија кај нас и можност за нивно отстранување, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Природно-математички факултет, Институт за хемија, Скопје, 2013.
 • Магистерска работа: Нови експерименти во наставата по хемија – можноста за усовршување и оживување на наставата, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Природно-математички факултет, Институт за хемија, Скопје, 2007.
 • Дипломска работа: Неколку маратонски експерименти во врска со одбрани транспортни феномени Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Природно-математички факултет, Институт за хемија, Скопје, 2003.

 

Наставно искуство:

Предавања – прв циклус:

 • Општа методика во хемијата (студии по хемија, Природно-математички факултет)
 • Специјална методика во хемијата (студии по хемија, Природно-математички факултет)
 • Хоспитации (Институт за хемија, Природно-математички факултет)
 • Методика на наставата по хемија со хоспитации 1 (студии по хемија и биологија, Природно-математички факултет)
 • Методика на наставата по хемија со хоспитации 2 (студии по хемија и биологија, Природно-математички факултет)
 • Природни науки - хемија (студии по хемија, биологија и физика, Природно-математички факултет)
 • Алтернативни концепти во хемијата (студии по хемија, Природно-математички факултет)
 • Учење преку истражување (студии по хемија, Природно-математички факултет)

 Предавања – втор циклус:

 • Методологија на педагошките истражувања во хемијата (студии по хемија, Природно-математички факултет)
 • Mетоди за проучување и корекција на алтернативните концепти во хемијата (студии по хемија, Природно-математички факултет)

 Предавања – трет циклус:

 • Примена на експериментот во наставата по хемија (студии по хемија, Природно-математички факултет)
 • Методологија на педагошките истражувања во хемијата (студии по хемија, Природно-математички факултет)
 • Mетоди за проучување и корекција на алтернативните концепти во хемијата (студии по хемија, Природно-математички факултет)
 • Онлајн алатки во наставата по природни науки (студии по хемија, биологија и физика, Природно-математички факултет)

Лабораториски вежби:

 • Методика на хемиското експериментирање 1 (Институт за хемија, При­родно-математички факултет)
 • Методика на хемиското експериментирање 2 (Институт за хемија, При­родно-математички факултет)
 • Методика на наставата по хемија со хоспитации (Институт за хемија и биологија, Природно-математички факултет)
 • Современи технологии во хемиското образование (Институт за хемија, Природно-математички факултет)
 • Одбрани поглавја од неорганската хемија (Институт за хемија, При­род­но-математички факултет)
 • Физичка хемија (Институт за хемија, При­род­но-математички факултет)
 • Инструментална хемија (Институт за хемија, Природно-матема­тич­ки факултет)
 • Инструментална хемија (Институт за биологија, Природно-матема­тич­ки факултет)
 • Хемија и околина (Институт за хемија, Природно-матема­тич­ки факултет)
 • Општа хемија за биолози (Институт за биологија, Природно-матема­тич­ки факултет)
 • Медицинска хемија (Медицински факултет)
 • Медицинска хемија за стоматолози (Медицински факултет)

 Теориски вежби:

 • Методика на наставата по хемија со хоспитации (Институт за хемија, Природно-математички факултет)
 • Општа методика во хемијата (Институт за хемија, Природно-математички факултет)
 • Специјална методика во хемијата (Институт за хемија, Природно-математички факултет)
 • Хоспитации (Институт за хемија, Природно-математички факултет)

 

Работно искуство:

(2018- )           Вонреден професор: Институт за хемија, Природно-математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Р. Македонија. 

(2013-2018)    Доцент: Институт за хемија, Природно-математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Р. Македонија.

 (2007-2013)   Асистент: Институт за хемија, Природно-математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Р. Македонија.

(2005-2007)    Помлад асистент: Институт за хемија, Природно-математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Р. Маке­до­ни­ја.

(2003-2005)    Демонстратор: Институт за хемија, Природно-математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Р. Маке­до­ни­ја.

 

Научна област:

 • Образование по хемија

– Демонстрационите експерименти како неоп­ход­на алатка во наставата по хемија
– Примена на нови стратегии за унапредување на наставата по хемија
–  Истражување на погрешни претстави кај учениците во Р. Македонија
– Учење преку игра

Книги

 1. О. Зајков, С. Топузовски, Б. Митрески, М. Стојановска, К. Русевска, Примена на истражувачката постапка во наставата по предметите природа, природни науки и природни науки и техника, Скопје, 2010.
 2. О. Зајков, Б. Митрески, М. Стојановска, К. Русевска, Природни науки за основно образование 1, Друштво на физичарите на Република Македонија, Скопје, 2015.
 3. M. Stojanovska, V. Petruševski, H. G. Köller, S. Karlsen, Students’ alternative conceptions and ways to overcome them, In I. Maciejowska and B. Byers (Eds.), A guidebook of good practice for the pre-service training of chemistry teachers (pp. 175–203), Krakow, Faculty of Chemistry, Jagiellonian University, 2015.
 4. H. G. Köller, S. Karlsen, M. Stojanovska, V. Petruševski, Practical work in chemistry, its goals and effects, In I. Maciejowska and B. Byers (Eds.), A guidebook of good practice for the pre-service training of chemistry teachers (pp. 175 – 203), Krakow, Faculty of Chemistry, Jagiellonian University, 2015.
 5. О. Зајков, Б. Митрески, М. Стојановска, К. Русевска, Природни науки за основно образование 2, Друштво на физичарите на Република Македонија, Скопје, 2016.
 6. М. Стојановска, Прашања и задачи по хемија за VIII одделение, Сојуз на хемичарите и технолозите на Македонија (СХТМ), Скопје, 2017.
 7. М. Стојановска, Прашања и задачи по хемија за IX одделение, Тримакс, Скопје, 2018.
 8. О. Зајков, М. Стојановска, Б. Митревски, К. Русевска, Ј. Петреска Станоева, Л. Иванова, Природни науки: Прирачник за одделенски наставници, Друштво на физичарите на Република Македонија, Скопје, 2019.
 9. О. Зајков, М. Стојановска, К. Русевска, Б. Митревски, С. Алексовска, Л. Иванова, Ц. Цветковска, Д. Арсовски, Природни науки: Прирачник за предметни наставници, Македонско биолошко друштво, Скопје, 2019.
 10. M. Stojanovska, Culture of Democracy Through the Didactics of Chemistry, The European Wergeland Centre, Oslo, 2021.

Трудови и конф.

Список на трудови:

 

 1. V.M. Petruševski, M. Monković, M. Najdoski, Alternative demonstrations of slow processes II. A video clip of one-dimen­sional waves in the hypochlorite–iodide–water system, The Chemical Educator 9, 39–41 (2004).
 2. V.M. Petruševski, M. Monković, Transport phenomena. A marathon experiment on a transport of oxygen through water: An example of a research experiment on gas → liquid osmosis, Bulletin of the Chemists and Technologists of Macedonia 23, 197–200 (2004).
 3. V.M. Petruševski, M. Taseska, M. Monković, Reaction of copper with fuming nitric acid: A novel lecture experiment in passivation, The Chemical Educator 10, 208–210 (2005).
 4. M. Monković, A. Ivanovska, V. M. Petruševski, Synthesis and some qualitative reactions of acrylic aldehyde (acro­lein), Bulletin of the Chemists and Technologists of Macedonia, 23, 163–166 (2005).
 5. V.M. Petruševski, M. Monković, Exothermic processes: quite oxidation of no by oxygen – a lecture demonstration, Khimiya. Bulgarian Journal of Chemical Education 14, 362–366 (2005).
 6. V.M. Petruševski, M. Taseska, M. Monković, Demonstrations as a tool for ironing-out misconceptions: 2. Can a strong acid be displaced by a weak one?, The Chemical Education Journal, 9(1), (2006).
 7. V.M. Petruševski, M. Monković, V. Ivanovski, Laser pointers – a tool for better lecture experiments, Journal of Turkish Science Education, 3, 43–51 (2006).
 8. V.M. Petruševski, M. Monković, M. Najdoski, Alternative demonstrations of slow processes. III: A demonstration and video clip showing effusion in liquids, The Australian Journal of Education in Chemistry, 66, 24–26 (2006).
 9. M. Monković, V.M. Petruševski, M. Najdoski, alternative demonstrations of slow processes IV: Video clips presenting difusion in gases and liquids, The Chemical Educator, 11, 259–261 (2006).
 10. M. Monković, V.M. Petruševski, M. Bukleski, The economic demonstrator: Prepare it once, use it many times. I. Continuous thermochromism in the NO2–N2O4 system – equilibrium shifts induced by temperature changes, Khimiya. Bulgarian Journal of Chemical Education, 15, 256–264 (2006).
 11. V.M. Petruševski, M. Monković, The reaction of magnesium metal with water: a kinetic study, Chem NZ, 104, 25–27 (2006).
 12. V.M. Petruševski, M. Bukleski, M. Monković, The economic demon­stra­tor: Prepare it once, use it many times. II. Continuous thermo­chromism in aqueous solutions of transition metal chlo­rides, Khimiya. Bulgarian Journal of Chemical Education, 16, 20–28 (2007).
 13. V.M. Petruševski, M. Monković, Chemistry of alkali metals. 1. A simple synthesis of liquid K–Na alloy and few examples of its use in the chemistry education lab, Educacion Quimica, 18, 114–119 (2007).
 14. V.M. Petruševski, M. Monković, B. Šoptrajanov, Demonstrations as a tool for ironing-out preconceptions: 1. On the reactions of alkali metal sulfates with concentrated sulfuric acid, The Chemical Educator, 12, 1−4 (2007).
 15. M. Monković, V. Ivanovski, V.M. Petruševski, Demonstrations as a tool for ironing-out misconceptions: 3. A note on the reaction Pb2+(aq) + 2I(aq) = PbI2(s): Exceptions from a priori expectations, The Australian Journal of Education in Chemistry, 68, 17–19 (2007).
 16. V.M. Petruševski, M. Monković, Author’s response, The Australian Journal of Education in Chemistry 67, 5–6 (2007). [In connection to K.F. Lim, Letter to the editor: comment on the “alternative demonstrations of slow processes. III: A demonstration and video clip showing effusion in liquids”, The Australian Journal of Education in Chemistry 67, 5 (2007)].
 17. V.M. Petruševski, M. Stojanovska, B. Šoptrajanov, Oscillating reac­tions: Two analogies, The Science Education Review, 6(2), 68−73 (2007).
 18. V.M. Petruševski, M. Stojanovska, B. Šoptrajanov, “Modernization” of the chemistry education process: Do people still perform real experiments?, Educacion Quimica, 20, 466−470 (2009).
 19. V.M. Petruševski, M. Bukleski, M. Stojanovska, Reaction of aluminum with diluted nitric acid containing dissolved sodium chloride: On the nature of the gaseous products, Khimiya. Bulgarian Journal of Chemical Education, 19, 233–238 (2010).
 20. V.M. Petruševski, M. Stojanovska, The transport of gases through water – a marathon experiment revisited, Journal of Science Education, 11, 102–104 (2010).
 21. V. M. Petruševski and M. Stojanovska, The unusual colour of copper deposited on a graphite electrode in an aqueous solution of CuSO4, Science Education Review, 9(2), 50–52 (2010).
 22. M. Stojanovska, V. Petruševski, Comment on “Spectator ions are important! A kinetic study of the copper–aluminum displacement reaction”, Journal of Chemical Education, 88(1), 16 (2011).
 23. V. M. Petruševski and M. Stojanovska, Prepare it once, use it many times: the leveling tube, Chem 13 News, 382, 18 (2011).
 24. V. M. Petruševski, M. Bukleski, M. Stojanovska, P. Hodder. Reaction of aluminium with dilute nitric acid containing dissolved sodium chloride: on the nature of the gaseous products, ChemEd NZ, 123, 7–9 (2011) [this is adaptation of Ref. 78, published by permission of the Bulgarian Journal of Chemical Education].
 25. M. Stojanovska, V. M. Petruševski, B. Šoptrajanov, The concept of sublimation – iodine as an example, Educatión Quimica, 23(núm. extraord. 1), 171-3ª F (2012).
 26. V. Petruševski, M. Stojanovska and B. Šoptrajanov, Are all types of sublimation equivalent?, The Chemical Educator 17, 98–99 (2012).
 27. M. I. Stojanovska, V. M. Petruševski, B. T. Šoptrajanov, On the existence of hydrogen salts of monoprotic acids, Journal of Chemical Education, 89(9), 1168–1170 (2012).
 28. M.I. Stojanovska, B.T. Šoptrajanov, V.M. Petruševski, Addressing mis­con­ceptions about the particulate nature of matter among secondary-school and high-school students in the Republic of Macedonia, Creative Education 3(5), 619–631 (2012).
 29. M.I. Stojanovska, V.M. Petruševski, B.T. Šoptrajanov, Addressing students’ misconceptions concerning chemical reactions and symbolic representations, Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education 21, 829–852 (2012).
 30. А. Aleksovska, M. Bukleski, I. Mavromihailov, N. Mitreska, V.M. Petruševski, M. Radevska, M. Stojanovska, J. Tanatarec, An evening with magic: Eight colorless liquids, The Chemical Educator 17, 203–205 (2012).
 31. V.M. Petruševski, M. Bukleski, M. Stojanovska, On the catalyzed dispropor­tionation of SO2 in aqueous solution of KI: A marathon class­room experiment, Journal of Laboratory Chemical Education 1, 1–4 (2013).
 32. M. Stojanovska, B. Šoptrajanov, V.M. Petruševski, Misconceptions in the chemistry teaching in the Republic of Macedonia regarding the oxidation reactions of monosaccharides, Contributions, Section of Natural, Mathematical and Biotechnical Sciences, MASA 34(1−2), 27−33 (2013).
 33. M. Stojanovska, V.M. Petruševski, B. Šoptrajanov, Study of the use of the three levels of thinking and representation, Contributions, Section of Natural, Mathematical and Biotechnical Sciences, MASA 35(1), 37−46 (2014).
 34. M. Stojanovska, Conceptual understanding of solubility concepts among first-grade high-school students, Contributions, Section of Natural, Mathematical and Biotechnical Sciences, MASA 38(1), 109−115 (2017). doi: http://dx.doi.org/10.20903/csnmbs.masa.2017.38.1.107
 35. M. Stojanovska, V. M. Petruševski, Investigating the presence of misconceptions of 8th grade students through multiple-choice questions at national chemistry competition tests, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 36(2), 279–284 (2017), DOI: 10.20450/mjcce.2017.1257.
 36. M. Stojanovska, V. M. Petruševski, Investigating the ability of 8th grade students to design an experiment through guidelines as a part of the national chemistry competition test, Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education 26(5), 711–726 (2017).
 37. M. Stojanovska, B. Veleska, Chemistry games in the classroom: A pilot study, Journal of Research in Science, Mathematics and Technology Education 1, 113–142 (2018).
 38. М. Стојановска, И. Мијиќ, Наставата и наставникот по хемија во основното образование, Зборник на трудови од Меѓународна конференција за образованието по математика, физика и сродни науки, стр. 208–226, Скопје, 27–28 септември 2019.
 39. К. Ивановска, М. Стојановска, Примена на техниката на интервјуирање во откривање на погрешните претстави во врска со темата киселини и бази, Зборник на трудови од Меѓународна конференција за образованието по математика, физика и сродни науки, стр. 210–218, Скопје, 27–28 септември 2019.
 40. М. Стојановска, Escape room – иновативен пристап за поттикнување на креативноста во наставата Зборник на трудови од Меѓународна конференција за образованието по математика, физика и сродни науки, стр. 140–149, Скопје, 27–28 септември 2019.
 41. M. Stojanovska, I. Mijić, V. M. Petruševski, Challenges and Recommendations for Improving Chemistry Education and Teaching in the Republic of North Macedonia, Center for Educational Policy Studies Journal, 10(1), 145–166 (2020). doi: 10.26529/cepsj.732
 42. А. Сарагиновска, К. Русевска, М. Стојановска, Примена на Escape Room пристапот во природните науки, Зборник на трудови од Студентска конференција на младите уметници и научници СКУН, стр. 1419, Скопје, 13–14 октомври 2020.
 43. M. Stojanovska, V. Milanović, D. Trivić, Escape room – Teachers approved!, Chemistry in Action, 116, 49– 53 (2020).
 44. M. Stojanovska, Celebrating the International Year of Periodic Table with chemistry educational games and puzzles, Chemistry teacher International, 3(1), 20190012, (2021), doi: https://doi.org/10.1515/cti-2019-001250. 
 45. Kieferle, S., Markic, S., Devetak, I., Essex, J., Salehjee, S., McHugh, M., Hayes, S., & Stojanovska, M. (2021). DiSSI – Diversity in Science towards Social Inclusion. In S. Habig (Ed.), Naturwissenschaftlicher Unterricht und Lehrerbildung im Umbruch? Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik online Jahrestagung 2020 (pp. 753-756). Universität Duisburg-Essen. https://gdcp-ev.de/wpcontent/uploads/2021/07/GDCP_Band41_050721.pdf
 46. K. Ivanoska, M. Stojanovska, Addressing and eliminating the misconceptions about acid and bases concepts in primary school chemistry teaching, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, in publication
  

Соопштенија од научни манифестации:

 1.  M. Monković, V. Petruševski, M. Najdoski, Maraton experiments: a possibility for demonstration, 5th Congress of Pure and Applied Chemistry for Students of Macedonia, Book of abstracts, O-6, 23, Skopje, 2003.
 2. M. Buklevski, V. Petruševski, M. Monković, The economic demonstrator: Prepare it once, use it many times. I. Continuous termochromism phenomena, 6th Congress of Pure and Applied Chemistry for Students of Macedonia, Book of abstracts, O-22, 41, Skopje, 2005.
 3. M. Monković, V.M. Petruševski, B. Šoptrajanov, Chemical demonstration in ironing-out preconceptions: 1. Reaction of alkali metal sulfates with concentrated sulfuric acid, 5th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, EDU – 12, 254, Ohrid, 2006.
 4. Z. Angjeleski, V.M. Petruševski, M. Stojanovska, Reactions of magnesium with concentrated solution of magnesium chloride and with water – comparison of reactions rates¸ 7th Congress of Pure and Applied Chemistry for Students of Macedonia, Book of abstracts, p. 50, Skopje, 2007.
 5. M. Stojanovska, V. Petruševski, B. Šoptrajanov, The “sublimation” of iodine – a misconception, 10th European Conference on Research in Chemistry Education, Book of Abstracts, 259–260, Krakow, 2010.
 6. M. Stojanovska, V. Petruševski, B. Šoptrajanov, Molecules are not substances, substances are not molecules, 10th European Conference on Research in Chemistry Education, Book of Abstracts, 261–262, Krakow, 2010.
 7. M. Stojanovska, V. Petruševski, B. Šoptrajanov, Experiment as a mean to overcome misconceptions on the example of “sublimation” of iodine, 1st Croatioan Workshop on Chemical Education, Book of Abstracts, 52–53, Split, 2010.
 8. M. Stojanovska, V. Petruševski, B. Šoptrajanov, Some actual and potential students’ misconceptions regarding chemical reactions in the chemistry teaching in Republic of Macedonia, 1st Croatioan Workshop on Chemical Education, Book of Abstracts, 64–65, Split, 2010.
 9. M. Stojanovska, V. M. Petruševski, Professional development of chemistry teachers through seminars by the Society of Chemists and Technologists of Macedonia, 7th EuroVariety – European Variety in University Chemistry Education,Book of Abstracts, Belgrade, 2017.
 10. Z. Fetaovska, M. Stojanovska, B. Šoptrajanov, Teaching solubility at the high-school level, East-west Chemistry Conference, Book of Abstracts, P-048, 97, Skopje, 2017.
 11. M. Stojanovska, The application of chemistry games in the chemistry and science classes, Fourth Educonference for Teachers and IT Experts, Struga, 2018.
 12. A. Blazhevska, M. Stojanovska, Teaching chemistry using inquiry learning space by go-lab, 25th Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Book of abstracts, Ed O-1, 260, Ohrid, 2018.
 13. A. Blazhevska, M. Stojanovska, Good practice examples of teaching chemistry using online labs, 25th Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Book of abstracts, Ed P-1, 262, Ohrid, 2018.
 14. M. Stojanovska, V. M. Petruševski, B. Šoptrajanov, Teaching chemistry and science using game-based learning approach, 14th European Conference on Research in Chemical Education, Book of abstracts, 138, Warsaw, 2018.
 15. M. Stojanovska, V. M. Petruševski, B. Šoptrajanov, Textbook misconceptions: will fructose react with fehling’s and tollens’ reagents?, 4th Croatian Workshop on Chemical Education, Book of abstracts, 45–46, Split, 2018.
 16. M. Stojanovska, A. Blazhevska, Chemistry games in the classroom, 4th Croatian Workshop on Chemical Education, Book of abstracts, 19–20, Split, 2018.
 17. М. Стојановска, Учење хемије кроз игре о периодном систему и хемијским везама, Априлски дани о настави хемије – 30. Стручно усавршавање за наставнике хемије и 3. Kонференција методике наставе хемије, Књига апстраката, С4, 25–26, Београд, 24–25 април 2019.
 18. М. Стојановска, Трансформација класичне учионице у escape room учионицу, Априлски дани о настави хемије – 30. Стручно усавршавање за наставнике хемије и 3. Kонференција методике наставе хемије, Књига апстраката, Р3, 37, Београд, 24–25 април 2019.
 19. М. Стојановска, Наставата по хемија во училиштата и на факултетите во Република Северна Македонија – предизвици и решенија, Втора EX_YU Конференција „Светот на образованието ги брише границите“, Будва, 30 мај–2 јуни 2019.
 20. V. Milanovic, D. Trivic, M. Stojanovska, Escape room – Innovative method to teach concepts related to the Periodic Table, 8thEuroVariety European Variety in University Chemistry Education,Book of Abstracts, B7, p. 30, Tuscany, Italy, 17–19 July 2019.
 21. V. Milanovic, M. Zubic, D. Trivic, M. Stojanovska, Pre-service and in-service chemistry teacher’s education for sustainable development, 8thEuroVariety European Variety in University Chemistry Education,Book of Abstracts, P2, p. 68, Tuscany, Italy, 17–19 July 2019.
 22. М. Стојановска, И. Мијиќ, Наставата и наставникот по хемија во основното образование, Меѓународна конференција за образованието по математика, физика и сродни науки, str. 218–226, Скопје, 27–28 септември 2019.
 23. М. Стојановска, Escape room – иновативен пристап за поттикнување на креативноста во наставата, Меѓународна конференција за образованието по математика, физика и сродни науки, str. 140–149, Скопје, 27–28 септември 2019.
 24. A. Blaževska, K. Rusevska, M. Stojanovska, Creative Center Karposh activities for the International Year of the Periodic Table, Periodic Table of elements – Yesterday, today and tomorrow, Book of abstracts, p. 78, Ljubljana, 20 September 2019.
 25. M. Stojanovska, Transforming traditional classroom into an escape room classroom, Educating the educators III, 3rd international conference on approaches to scaling up professional development in math and science education, Freiburg, 7–8 October 2019.
 26. Stojanovska, M., Chemical Spectacles as Part of Non-formal Education, 15 European Conference on Research in Chemical Education – ECRICE 2020, Book of Abstracts, Р15, p. 142, Rehovot, 6-8 July 2020.
 27. Saraginovska, A, Stojanovska, M., & Rusevska, K., Application of the Escape Room approach in the natural sciences, Proceedings of the Student conference of young artists and scientists – SKUN, pp. 14-19, Skopje, 13-14 October 2020.
 28. S. Kieferle, I. Devetak, S. Hayes, J. Essex, M. Stojanovska, and S Markic, Diversity in Science towards Science Inclusion - A topic for pre-service chemistry teacher education, EUROVARIETY 2021 (The 9th European Variety in University Chemistry Education Conference), Ljubljana, p. 81, Ljubljana, 7-9 July 2021.
 29. Stojanovska, M., Blazhevska, A. & Rusevska, K., Using escape room and Nearpod as tools to foster engagement and diversity during remote teaching and learning, Kosovo international conference on educational research-KICER, Prishtina, 10-11 June 2021. 
 30. L. Barandovski, M. Stojanovska, Developing a teaching unit on a topic of electric current as a good practice for social inclusion in non-formal science education, 13th Conference of the Society of Physicists of Macedonia – CSPM 2020, Virtual Zoom meeting, 16-19 September 2021.
 31. A. Naumoska, H. Dimeski, M. Stojanovska, Using the escape room to increase the activity and motivation of ninth grade students, Slovenski kemijski dnevi 2021, Portorož-Portorose, Slovenia, 22-24 September 2021.
 32. A. Naumoska, M. Stojanovska, Using the escape room and the Nearpod as a new innovative approach in chemistry teaching, XIV Students’ Congress of SCTM, Skopje, 30 September-1 October 2021.
 33. А. Наумоска, М. Stojanovska, Application of the Nearpod tool to encourage activity and motivation among ninth grade students, 2. Student Conference of Young Artists and Scientists - SKUN, Skopje, 13-14 October 2021.

Др. активности

Активности:

 • Член на уредувачки одбор на меѓународно научно/стручно списание
-        Journal of Research in Science, Mathematics and Technology Education (2018-2020)
-        Journal of Subject Didactics
-        Journal of Laboratory Chemical Education (approved)
 • Одржано предавање на семинар
-        М. Стојановска, Малите тајни на големите експериментатори, III Семинар за наставници по хемија од средните училишта, 2016.
-        М. Стојановска, Магијата на хемијата, I Семинар за наставници по хемија од основните училишта, 2016.
 • Настава во школи и работилници
-        М. Стојановска, Природни науки за основно образование 1 (хемија), 2015 (x13).
-        М. Стојановска, Природни науки за основно образование 2 (хемија), 2016 (x24).
-        М. Стојановска, Експериментирање со прирачни средства: Испитување на зависноста на растворливоста на цврсти супстанци во вода од температурата, III Семинар за наставници по хемија од средните училишта, Скопје, 2016 (x2).
-        М. Стојановска, М. Буклески, Љ. Пејов, Составување и решавање концептуални прашања и задачи, IV Семинар за наставници по хемија од средните училишта, Скопје, 2017.
-        М. Стојановска, Хемиски едукативни игри и загатки во врска со Периодниот систем, V Семинар за наставници по хемија од средните училишта, Скопје, 2019.
-        М. Стојановска, Хемиски едукативни игри и загатки во врска со Периодниот систем, II Семинар за наставници по хемија од основните училишта, Скопје, 2019.
-        М. Стојановска, Хемиски игри во училницата, STEMDiscoveryWeek, It is COOL to be STEM 2, Креативен центар Карпош, Скопје, 2019.
-        М. Стојановска, обуки по Природни науки за одделенски наставници, Друштво на физичарите на Република Македонија, Скопје, 2019 (х2).
-        М. Стојановска, Обуки по Природни науки за предметни наставници, Македонско биолошко друштво, Скопје, 2019 (х2).
 • Член на организациониот одбор на Петтиот конгрес по чиста и приме­не­та хемија, 2003; Претседател на организациониот одбор на Деветтиот конгрес по чиста и приме­не­та хемија, 2011.
 • Член на тимот за изведување на лабораториски вежби по хемија за учениците од гимназиите „НОВА“ (2010–2016) и „Јосип Броз Тито“, меѓународна матура (2010–2012).
 • Учесник (а потоа и организатор) на Хемиски спектакли на Институтот за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје (2003–2019).
 • Член на Државна комисија за натпревари по хемија за ученици од средното образование (2014–2020); натпревари по хемија за ученици од основното образование (2016–2020) и координатор (2016–2018); натпревари по природни науки за ученици од основното образование (2016-2020).
 • Член на организациониот и научниот одбор на манифестацијата „Ноември – месецот на науката“ (2016–2018), координатор (2017).
 • Координатор на Семинари за наставници по хемија од средните училишта (2016–2019) и Семинари за наставници по хемија од основните училишта (2016–2019).
 • Член на наставниот тим за подготовка на ученици за Македонската олимпијада по хемија за ученици од средното образование (2014–2017).
 • Член наставниот тим за подготовка на ученици за Македонската јуниорска олимпијада по природни науки за ученици од основното образование (2017–2019), координатор и ментор за хемија (2017–2019).
 • Координатор на настанот Глобален женски појадок (Global Women’s Breakfast, Empowering Women in Chemistry: A Global Networking Event, IUPAC), Скопје, (2019–2020).
 • Scientix амбасадор (2021-денес).

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.