Вонреден професор д-р Марина Стојановска

Биографија

CV – Марина Стојановска                   

Име: Марина
Презиме: Стојановска
Датум на раѓање: 08.09.1979
Mесто на раѓање: Скопје, Р. Македонија
Адреса: Институт за хемија, Архимедова 5, 1000 Скопје, Р. Македонија
Телефон: 389 2 3249954
Факс: 389 2 3226865

e-mail: marinam@pmf.ukim.mk, mmonkovic@yahoo.com

 

Образование:

 • Докторска дисертација: Застапеноста на погрешни претстави во учеб­ни­ците и наставата по хемија кај нас и можност за нивно отстранување, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Природно-математички факултет, Институт за хемија, Скопје, 2013.
 • Магистерска работа: Нови експерименти во наставата по хемија – можноста за усовршување и оживување на наставата, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Природно-математички факултет, Институт за хемија, Скопје, 2007.
 • Дипломска работа: Неколку маратонски експерименти во врска со одбрани транспортни феномени Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Природно-математички факултет, Институт за хемија, Скопје, 2003.

 

Наставно искуство:

Лабораториски вежби:

 • Методика на хемиското експериментирање (Институт за хемија, При­родно-математички факултет)
 • Методика на наставата по хемија со хоспитации (Институт за хемија и биологија, Природно-математички факултет)
 • Современи технологии во хемиското образование (Институт за хемија, Природно-математички факултет)
 • Одбрани поглавја од неорганската хемија (Институт за хемија, При­род­но-математички факултет)
 • Физичка хемија (Институт за хемија, При­род­но-математички факултет)
 • Инструментална хемија (Институт за хемија, Природно-матема­тич­ки факултет)
 • Инструментална хемија (Институт за биологија, Природно-матема­тич­ки факултет)
 • Хемија и околина (Институт за хемија, Природно-матема­тич­ки факултет)
 • Општа хемија за биолози (Институт за биологија, Природно-матема­тич­ки факултет)
 • Медицинска хемија (Медицински факултет)
 • Медицинска хемија за стоматолози (Медицински факултет)

Теориски вежби: 

 • Методика на наставата по хемија со хоспитации (Институт за хемија, Природно-математички факултет)
 • Општа методика во хемијата (Институт за хемија, Природно-математички факултет)
 • Специјална методика во хемијата (Институт за хемија, Природно-математички факултет)
 • Хоспитации (Институт за хемија, Природно-математички факултет)

Предавања: 

 • Општа методика во хемијата (студии по хемија, Природно-математички факултет)
 • Специјална методика во хемијата (студии по хемија, Природно-математички факултет)
 • Методика во хемијата со хоспитации 1 (студии по биологија-хемија, Природно-математички факултет)
 • Методика во хемијата со хоспитации 2 (студии по биологија-хемија, Природно-математички факултет)
 • Хоспитации (студии по хемија, Природно-математички факултет)

Работно искуство:

(2013-)            Доцент: Институт за хемија, Природно-математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Р. Македонија.

 (2007-2013)   Асистент: Институт за хемија, Природно-математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Р. Македонија.

(2005-2007)    Помлад асистент: Институт за хемија, Природно-математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Р. Маке­до­ни­ја.

 

Научна област:

 • Образование по хемија – Демонстрационите експерименти како неоп­ход­на алатка во наставата по хемија
 • Образование по хемија – Примена на нови стратегии за унапредување на наставата по хемија
 • Образование по хемија – Истражување на погрешни претстави кај учениците во Р. Македонија
 • Образование по хемија – Природни науки

 

Активности:

 • Член на организациониот одбор на Петтиот конгрес по чиста и приме­не­та хемија за студентите од Македонија, 2003.
 • Обучувач во програмата „Едубунту“ за средношколските професори, 2009.
 • Обучувач во програмата „Примена на истражувачка постапка во наставата по предметите Природа, Природни науки и Природни науки и техника“, 2010.
 • Обучувач во програмата „Оценување на знаењата и способностите на учениците со примена на Блумовата таксономија“, 2010.
 • Претседател на организациониот одбор на Деветтиот конгрес по чиста и приме­не­та хемија за студентите од Македонија,, 2011.
 • Член на тимот за изведување на лабораториски вежби по хемија за учениците од гимназиите „НОВА“ и „Јосип Броз Тито“ (меѓународна матура), 2010-2012.
 • Учесник во проектот European Chemistry and Chemical Engineering Education Network 2 (EC2E2N 2), 2012-2015

Книги

Објавени книги 

 

 1. О. Зајков, С. Топузоски, Б. Митрески, М. Стојановска, К. Русевска, ПРИМЕНА НА ИСТРАЖУВАЧКАТА ПОСТАПКА ВО НАСТА­ВАТА ПО ПРЕДМЕТИТЕ ПРИРОДА, ПРИРОДНИ НАУКИ И ПРИРОДНИ НАУКИ И ТЕХНИКА, Скопје, 2010.

Трудови и конф.

 

Список на трудови:

1. V.M. Petruševski, M. Monković, M. Najdoski, ALTERNATIVE DEMONSTRATIONS OF SLOW PROCESSES II. A VIDEO CLIP OF ONE-DIMEN­SIONAL WAVES IN THE HYPO­CHLORITE–IODIDE–WATER SYSTEM, The Chemical Educator 9, 39–41 (2004).

2.    V.M. Petruševski, M. Monković, TRANSPORT PHENOMENA. A MARATHON EXPE­RIMENT ON A TRANSPORT OF OXYGEN THROUGH WATER: AN EXAMPLE OF A RESEARCH EXPERIMENT ON GAS → LIQUID OSMOSIS, Bulletin of the Chemists and Technologists of Macedonia 23, 197–200 (2004).

3.  V.M. Petruševski, M. Taseska, M. Monković, REACTION OF COPPER WITH FUMING NITRIC ACID: A NOVEL LECTURE EXPERIMENT IN PASSIVATION, The Chemical Educator 10, 208–210 (2005).

4.  M. Monković, A. Ivanovska, V.M. Petruševski, SYNTHESIS AND SOME QUALI­TATIVE REACTIONS OF ACRYLIC ALDEHYDE (ACRO­LEIN), Bulletin of the Chemists and Techno­logists of Macedonia 23, 163–166 (2005).

5. V.M. Petruševski, M. Monković, EXOTHERMIC PROCESSES: QUITE OXIDATION OF NO BY OXYGEN – A LECTURE DEMONSTRATION, Khimiya. Bulgarian Journal of Chemical Education 14, 362–366 (2005).

6. V.M. Petruševski, M. Taseska, M. Monković, DEMONSTRATIONS AS A TOOL FOR IRONING-OUT MISCONCEPTIONS: 2. CAN A STRONG ACID BE DISPLACED BY A WEAK ONE?, The Chemical Education Journal 9(1), (2006).

7.    V.M. Petruševski, M. Monković, V. Ivanovski, LASER POINTERS – A TOOL FOR BETTER LECTURE EXPERIMENTS, Journal of Turkish Science Education 3, 43–51 (2006).

8. V.M. Petruševski, M. Monković, M. Najdoski, ALTERNATIVE DEMONSTRATIONS OF SLOW PROCESSES. III: A DEMONSTRATION AND VIDEO CLIP SHOWING EFFUSION IN LIQUIDS, The Australian Journal of Education in Chemistry 66, 24–26 (2006).

9. M. Monković, V.M. Petruševski, M. Najdoski, ALTERNATIVE DEMONSTRATIONS OF SLOW PROCESSES IV: VIDEO CLIPS PRESENTING DIFUSION IN GASES AND LIQUIDS, The Chemical Educator 11, 259–261 (2006).

10. M. Monković, V.M. Petruševski, M. Bukleski, THE ECONOMIC DEMONSTRATOR: PREPARE IT ONCE, USE IT MANY TIMES. I. CONTINUOUS THERMOCHROMISM IN THE NO2–N2O4 SYSTEM – EQUILIBRIUM SHIFTS INDUCED BY TEMPE­RATURE CHANGES, Khimiya. Bulgarian Journal of Chemical Education 15, 256–264 (2006).

11.  V.M. Petruševski, M. Monković, THE REACTION OF MAGNESIUM METAL WITH WATER: A KINETIC STUDY, Chem NZ 104, 25–27 (2006).

12.  V.M. Petruševski, M. Bukleski, M. Monković, THE ECONOMIC DEMON­STRA­TOR: PREPARE IT ONCE, USE IT MANY TIMES. II. CONTINUOUS THERMO­CHROMISM IN AQUEOUS SOLUTIONS OF TRANSITION METAL CHLO­RIDES, Khimiya. Bulgarian Journal of Chemical Education 16, 20–28 (2007).

13.  V.M. Petruševski, M. Monković, CHEMISTRY OF ALKALI METALS. 1. A SIMPLE SYNTHESIS OF LIQUID K–NA ALLOY AND FEW EXAMPLES OF ITS USE IN THE CHEMISTRY EDUCATION LAB, Educacion Quimica 18, 114–119 (2007).

14.  V.M. Petruševski, M. Monković, B. Šoptrajanov, DEMONSTRATIONS AS A TOOL FOR IRONING-OUT PRECONCEPTIONS: 1. ON THE REACTIONS OF ALKALI METAL SULFATES WITH CONCENTRATED SULFURIC ACID, The Chemical Educator 12, 1−4 (2007). 

15.  M. Monković, V. Ivanovski, V.M. Petruševski, DEMONSTRATIONS AS A TOOL FOR IRONING-OUT MISCONCEPTIONS: 3. A NOTE ON THE REACTION Pb2+(aq) + 2I(aq) = PbI2(s): EXCEPTIONS FROM A PRIORI EXPECTATIONS, The Australian Journal of Education in Chemistry 68, 17–19 (2007).

16.  V.M. Petruševski, M. Monković, AUTHOR’S RESPONSE, The Australian Journal of Education in Chemistry 67, 5–6 (2007). [In connection to K.F. Lim, LETTER TO THE EDITOR: COMMENT ON THE “ALTERNATIVE DEMONSTRATIONS OF SLOW PROCESSES. III: A DEMONSTRATION AND VIDEO CLIP SHOWING EFFUSION IN LIQUIDS”, The Australian Journal of Education in Chemistry 67, 5 (2007)].

17.  V.M. Petruševski, M. Stojanovska, B. Šoptrajanov, OSCILLATING REAC­TIONS: TWO ANALOGIES, The Science Education Review 6(2), 68−73 (2007).

18.  V.M. Petruševski, M. Stojanovska, B. Šoptrajanov, “MODERNIZATION” OF THE CHEMISTRY EDUCATION PROCESS: DO PEOPLE STILL PERFORM REAL EXPERIMENTS?, Educacion Quimica 20, 466−470 (2009).

19.  V.M. Petruševski, M. Bukleski, M. Stojanovska, REACTION OF ALUMINUM WITH DILUTED NITRIC ACID CONTAINING DISSOLVED SODIUM CHLORIDE: ON THE NATURE OF THE GASEOUS PRODUCTS, Khimiya. Bulgarian Journal of Chemical Education 19, 233238 (2010).

20.  V.M. Petruševski, M. Stojanovska, THE TRANSPORT OF GASES THROUGH WA­TER – A MARATHON EXPERIMENT REVISITED, Journal of Science Education 11, 102–104 (2010).

21.  V.M. Petruševski, M. Stojanovska, THE UNUSUAL COLOUR OF COPPER DEPOSITED ON A GRAPHITE ELECTRODE IN AN AQUEOUS SOLUTION OF CuSO4, Science Education Review 9(2), 50–52 (2010).

22.  M. Stojanovska, V. Petruševski, COMMENT ON “SPECTATOR IONS ARE IMPOR­TANT! A KINETIC STUDY OF THE COPPER–ALUMINUM DISPLACEMENT REACTION”, Journal of Chemical Education 88(1), 16 (2011).

23.  V.M. Petruševski, M. Stojanovska, PREPARE IT ONCE, USE IT MANY TIMES: THE LEVELING TUBE, Chem 13 News 382, 18 (2011). 

24.  V.M. Petruševski, M. Bukleski, M. Stojanovska, P. Hodder. REACTION OF ALUMI­NIUM WITH DILUTE NITRIC ACID CONTAINING DISSOLVED SODIUM CHLORIDE: ON THE NATURE OF THE GASEOUS PRODUCTS, ChemEd NZ 123, 7–9 (2011) [this is adaptation of Ref. 19, published by permission of the Bulgarian Journal of Chemical Education].

25.  M. Stojanovska, V.M. Petruševski, B. Šoptrajanov, THE CONCEPT OF SUBLIMATION – IODINE AS AN EXAMPLE, Educatión Quimica 23(núm. extraord. 1), 1713ª F (2012).

26.  V. Petruševski, M. Stojanovska, B. Šoptrajanov, ARE ALL TYPES OF SUBLI­MATION EQUIVALENT?, The Chemical Educator 17, 98–99 (2012).

27. M.I. Stojanovska, V.M. Petruševski, B.T. Šoptrajanov, ON THE EXISTENCE OF HYDROGEN SALTS OF MONOPROTIC ACIDS, Journal of Chemical Education 89(9), 1168–1170 (2012).

28.  M.I. Stojanovska, B.T. Šoptrajanov, V.M. Petruševski, ADDRESSING MIS­CON­CEPTIONS ABOUT THE PARTICULATE NATURE OF MATTER AMONG SECONDARY-SCHOOL AND HIGH-SCHOOL STUDENTS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA, Creative Education 3(5), 619–631 (2012).

29. M.I. Stojanovska, V.M. Petruševski, B.T. Šoptrajanov, ADDRESSING STUDENTS’ MISCONCEPTIONS CONCERNING CHEMICAL REACTIONS AND SYMBOLIC REPRESENTATIONS, Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education 21, 829–852 (2012).

30. А. Aleksovska, M. Bukleski, I. Mavromihailov, N. Mitreska, V.M. Petruševski, M. Radevska, M. Stojanovska, J. Tanatarec, AN EVENING WITH MAGIC: EIGHT COLORLESS LIQUIDS, The Chemical Educator 17, 203–205 (2012).

31. V.M. Petruševski, M. Bukleski, M. Stojanovska, ON THE CATALYZED DISPROPOR­TIONATION OF SO2 IN AQUEOUS SOLUTION OF KI: A MARATHON CLASS­ROOM EXPERIMENT, Journal of Laboratory Chemical Education 1, 1–4 (2013).

 


Соопштенија на научни манифестации:

1.   M. Monković, V. Petruševski, M. Najdoski, MARATON EXPERIMENTS: A POSSIBILITY FOR DEMONSTRATION, 5th Congress of Pure and Applied Chemistry for Students of Macedonia, Book of abstracts, O-6, 23, Skopje, 2003.

2. M. Buklevski, V. Petruševski, M. Monković, THE ECONOMIC DEMONSTRATOR: PRE­PARE IT ONCE, USE IT MANY TIMES. I. CONTINUOUS TERMOCHROMISM PHE­NO­MENA, 6th Congress of Pure and Applied Chemistry for Students of Macedonia, Book of abstracts, O-22, 41, Skopje, 2005.

3.  M. Monković, V.M. Petruševski, B. Šoptrajanov, CHEMICAL DEMON­STRATION IN IRONING-OUT PRECONCEPTIONS: 1. REACTION OF ALKALI METAL SULFATES WITH CONCENTRATED SULFURIC ACID, 5th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, EDU – 12, 254, Ohrid, 2006.

4. Z. Angjeleski, V.M. Petruševski, M. Stojanovska, REACTIONS OF MAGNESIUM WITH CONCENTRATED SOLUTION OF MAGNESIUM CHLORIDE AND WITH WATER – COMPARISONOF REACTIONS RATES¸ 7th Congress of Pure and Applied Chemistry for Students of Macedonia, Book of abstracts, p. 50, Skopje, 2007.

5.  M. Stojanovska, V. Petruševski, B. Šoptrajanov, THE “SUBLIMATION” OF IODINE – A MISCONCEPTION, 10th European Conference on Research in Chemistry Education, Book of Abstracts, 259260, Kraków, 2010.

6.   M. Stojanovska, V. Petruševski, B. Šoptrajanov, MOLECULES ARE NOT SUBSTAN­CES, SUBSTANCES ARE NOT MOLECULES, 10th European Conference on Research in Chemistry Education, Book of Abstracts, 261262, Kraków, 2010.

7. M. Stojanovska, V. Petruševski, B. Šoptrajanov, EXPERIMENT AS A MEAN TO OVERCOME MISCONCEPTIONS ON THE EXAMPLE OF “SUBLIMATION” OF IODINE, 1st Croatian Workshop on Chemical Education, Book of Abstracts, 52–53, Split, 2010.

8.  M. Stojanovska, V. Petruševski, B. Šoptrajanov, SOME ACTUAL AND PO­TENTIAL STUDENTS’ MISCONCEPTIONS REGARDING CHEMICAL REACTIONS IN THE CHEMISTRY TEACHING IN REPUBLIC OF MACEDONIA, 1st Croatian Workshop on Chemical Education, Book of Abstracts, 64–65, Split, 2010.

 

 

Список на трудови:

1.      V.M. Petruševski, M. Monković, M. Najdoski, ALTERNATIVE DEMONSTRATIONS OF SLOW PROCESSES II. A VIDEO CLIP OF ONE-DIMEN­SIONAL WAVES IN THE HYPO­CHLORITE–IODIDE–WATER SYSTEM, The Chemical Educator 9, 39–41 (2004).

2.      V.M. Petruševski, M. Monković, TRANSPORT PHENOMENA. A MARATHON EXPE­RIMENT ON A TRANSPORT OF OXYGEN THROUGH WATER: AN EXAMPLE OF A RESEARCH EXPERIMENT ON GAS → LIQUID OSMOSIS, Bulletin of the Chemists and Technologists of Macedonia 23, 197–200 (2004).

3.      V.M. Petruševski, M. Taseska, M. Monković, REACTION OF COPPER WITH FUMING NITRIC ACID: A NOVEL LECTURE EXPERIMENT IN PASSIVATION, The Chemical Educator 10, 208–210 (2005).

4.      M. Monković, A. Ivanovska, V.M. Petruševski, SYNTHESIS AND SOME QUALI­TATIVE REACTIONS OF ACRYLIC ALDEHYDE (ACRO­LEIN), Bulletin of the Chemists and Techno­logists of Macedonia 23, 163–166 (2005).

5.      V.M. Petruševski, M. Monković, EXOTHERMIC PROCESSES: QUITE OXIDATION OF NO BY OXYGEN – A LECTURE DEMONSTRATION, Khimiya. Bulgarian Journal of Chemical Education 14, 362–366 (2005).

6.      V.M. Petruševski, M. Taseska, M. Monković, DEMONSTRATIONS AS A TOOL FOR IRONING-OUT MISCONCEPTIONS: 2. CAN A STRONG ACID BE DISPLACED BY A WEAK ONE?, The Chemical Education Journal 9(1), (2006).

7.      V.M. Petruševski, M. Monković, V. Ivanovski, LASER POINTERS – A TOOL FOR BETTER LECTURE EXPERIMENTS, Journal of Turkish Science Education 3, 43–51 (2006).

8.      V.M. Petruševski, M. Monković, M. Najdoski, ALTERNATIVE DEMONSTRATIONS OF SLOW PROCESSES. III: A DEMONSTRATION AND VIDEO CLIP SHOWING EFFUSION IN LIQUIDS, The Australian Journal of Education in Chemistry 66, 24–26 (2006).

9.      M. Monković, V.M. Petruševski, M. Najdoski, ALTERNATIVE DEMONSTRATIONS OF SLOW PROCESSES IV: VIDEO CLIPS PRESENTING DIFUSION IN GASES AND LIQUIDS, The Chemical Educator 11, 259–261 (2006).

10.      M. Monković, V.M. Petruševski, M. Bukleski, THE ECONOMIC DEMONSTRATOR: PREPARE IT ONCE, USE IT MANY TIMES. I. CONTINUOUS THERMOCHROMISM IN THE NO2–N2O4 SYSTEM – EQUILIBRIUM SHIFTS INDUCED BY TEMPE­RATURE CHANGES, Khimiya. Bulgarian Journal of Chemical Education 15, 256–264 (2006).

11.      V.M. Petruševski, M. Monković, THE REACTION OF MAGNESIUM METAL WITH WATER: A KINETIC STUDY, Chem NZ 104, 25–27 (2006).

12.      V.M. Petruševski, M. Bukleski, M. Monković, THE ECONOMIC DEMON­STRA­TOR: PREPARE IT ONCE, USE IT MANY TIMES. II. CONTINUOUS THERMO­CHROMISM IN AQUEOUS SOLUTIONS OF TRANSITION METAL CHLO­RIDES, Khimiya. Bulgarian Journal of Chemical Education 16, 20–28 (2007).

13.      V.M. Petruševski, M. Monković, CHEMISTRY OF ALKALI METALS. 1. A SIMPLE SYNTHESIS OF LIQUID K–NA ALLOY AND FEW EXAMPLES OF ITS USE IN THE CHEMISTRY EDUCATION LAB, Educacion Quimica 18, 114–119 (2007).

14.      V.M. Petruševski, M. Monković, B. Šoptrajanov, DEMONSTRATIONS AS A TOOL FOR IRONING-OUT PRECONCEPTIONS: 1. ON THE REACTIONS OF ALKALI METAL SULFATES WITH CONCENTRATED SULFURIC ACID, The Chemical Educator 12, 1−4 (2007).

15.      M. Monković, V. Ivanovski, V.M. Petruševski, DEMONSTRATIONS AS A TOOL FOR IRONING-OUT MISCONCEPTIONS: 3. A NOTE ON THE REACTION Pb2+(aq) + 2I(aq) = PbI2(s): EXCEPTIONS FROM A PRIORI EXPECTATIONS, The Australian Journal of Education in Chemistry 68, 17–19 (2007).

16.      V.M. Petruševski, M. Monković, AUTHOR’S RESPONSE, The Australian Journal of Education in Chemistry 67, 5–6 (2007). [In connection to K.F. Lim, LETTER TO THE EDITOR: COMMENT ON THE “ALTERNATIVE DEMONSTRATIONS OF SLOW PROCESSES. III: A DEMONSTRATION AND VIDEO CLIP SHOWING EFFUSION IN LIQUIDS”, The Australian Journal of Education in Chemistry 67, 5 (2007)].

17.      V.M. Petruševski, M. Stojanovska, B. Šoptrajanov, OSCILLATING REAC­TIONS: TWO ANALOGIES, The Science Education Review 6(2), 68−73 (2007).

18.      V.M. Petruševski, M. Stojanovska, B. Šoptrajanov, “MODERNIZATION” OF THE CHEMISTRY EDUCATION PROCESS: DO PEOPLE STILL PERFORM REAL EXPERIMENTS?, Educacion Quimica 20, 466−470 (2009).

19.      V.M. Petruševski, M. Bukleski, M. Stojanovska, REACTION OF ALUMINUM WITH DILUTED NITRIC ACID CONTAINING DISSOLVED SODIUM CHLORIDE: ON THE NATURE OF THE GASEOUS PRODUCTS, Khimiya. Bulgarian Journal of Chemical Education 19, 233238 (2010).

20.      V.M. Petruševski, M. Stojanovska, THE TRANSPORT OF GASES THROUGH WA­TER – A MARATHON EXPERIMENT REVISITED, Journal of Science Education 11, 102–104 (2010).

21.      V.M. Petruševski, M. Stojanovska, THE UNUSUAL COLOUR OF COPPER DEPOSITED ON A GRAPHITE ELECTRODE IN AN AQUEOUS SOLUTION OF CuSO4, Science Education Review 9(2), 50–52 (2010).

22.      M. Stojanovska, V. Petruševski, COMMENT ON “SPECTATOR IONS ARE IMPOR­TANT! A KINETIC STUDY OF THE COPPER–ALUMINUM DISPLACEMENT REACTION”, Journal of Chemical Education 88(1), 16 (2011).

23.      V.M. Petruševski, M. Stojanovska, PREPARE IT ONCE, USE IT MANY TIMES: THE LEVELING TUBE, Chem 13 News 382, 18 (2011).

24.      V.M. Petruševski, M. Bukleski, M. Stojanovska, P. Hodder. REACTION OF ALUMI­NIUM WITH DILUTE NITRIC ACID CONTAINING DISSOLVED SODIUM CHLORIDE: ON THE NATURE OF THE GASEOUS PRODUCTS, ChemEd NZ 123, 7–9 (2011) [this is adaptation of Ref. 19, published by permission of the Bulgarian Journal of Chemical Education].

25.      M. Stojanovska, V.M. Petruševski, B. Šoptrajanov, THE CONCEPT OF SUBLIMATION – IODINE AS AN EXAMPLE, Educatión Quimica 23(núm. extraord. 1), 1713ª F (2012).

26.      V. Petruševski, M. Stojanovska, B. Šoptrajanov, ARE ALL TYPES OF SUBLI­MATION EQUIVALENT?, The Chemical Educator 17, 98–99 (2012).

27.      M.I. Stojanovska, V.M. Petruševski, B.T. Šoptrajanov, ON THE EXISTENCE OF HYDROGEN SALTS OF MONOPROTIC ACIDS, Journal of Chemical Education 89(9), 1168–1170 (2012).

28.      M.I. Stojanovska, B.T. Šoptrajanov, V.M. Petruševski, ADDRESSING MIS­CON­CEPTIONS ABOUT THE PARTICULATE NATURE OF MATTER AMONG SECONDARY-SCHOOL AND HIGH-SCHOOL STUDENTS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA, Creative Education 3(5), 619–631 (2012).

29.      M.I. Stojanovska, V.M. Petruševski, B.T. Šoptrajanov, ADDRESSING STUDENTS’ MISCONCEPTIONS CONCERNING CHEMICAL REACTIONS AND SYMBOLIC REPRESENTATIONS, Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education 21, 829–852 (2012).

30.      A. Aleksovska, M. Bukleski, I. Mavromihailov, N. Mitreska, V.M. Petruševski, M. Radevska, M. Stojanovska, J. Tanatarec, AN EVENING WITH MAGIC: EIGHT COLORLESS LIQUIDS, The Chemical Educator 17, 203–205 (2012).

31.      V.M. Petruševski, M. Bukleski, M. Stojanovska, ON THE CATALYZED DISPROPOR­TIONATION OF SO2 IN AQUEOUS SOLUTION OF KI: A MARATHON CLASS­ROOM EXPERIMENT, Journal of Laboratory Chemical Education 1, 1–4 (2013).

 

 

Соопштенија на научни манифестации:

1.      M. Monković, V. Petruševski, M. Najdoski, MARATON EXPERIMENTS: A POSSIBILITY FOR DEMONSTRATION, 5th Congress of Pure and Applied Chemistry for Students of Macedonia, Book of abstracts, O-6, 23, Skopje, 2003.

2.      M. Buklevski, V. Petruševski, M. Monković, THE ECONOMIC DEMONSTRATOR: PRE­PARE IT ONCE, USE IT MANY TIMES. I. CONTINUOUS TERMOCHROMISM PHE­NO­MENA, 6th Congress of Pure and Applied Chemistry for Students of Macedonia, Book of abstracts, O-22, 41, Skopje, 2005.

3.      M. Monković, V.M. Petruševski, B. Šoptrajanov, CHEMICAL DEMON­STRATION IN IRONING-OUT PRECONCEPTIONS: 1. REACTION OF ALKALI METAL SULFATES WITH CONCENTRATED SULFURIC ACID, 5th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, EDU – 12, 254, Ohrid, 2006.

4.      Z. Angjeleski, V.M. Petruševski, M. Stojanovska, REACTIONS OF MAGNESIUM WITH CONCENTRATED SOLUTION OF MAGNESIUM CHLORIDE AND WITH WATER – COMPARISONOF REACTIONS RATES¸ 7th Congress of Pure and Applied Chemistry for Students of Macedonia, Book of abstracts, p. 50, Skopje, 2007.

5.      M. Stojanovska, V. Petruševski, B. Šoptrajanov, THE “SUBLIMATION” OF IODINE – A MISCONCEPTION, 10th European Conference on Research in Chemistry Education, Book of Abstracts, 259260, Kraków, 2010.

6.      M. Stojanovska, V. Petruševski, B. Šoptrajanov, MOLECULES ARE NOT SUBSTAN­CES, SUBSTANCES ARE NOT MOLECULES, 10th European Conference on Research in Chemistry Education, Book of Abstracts, 261262, Kraków, 2010.

7.      M. Stojanovska, V. Petruševski, B. Šoptrajanov, EXPERIMENT AS A MEAN TO OVERCOME MISCONCEPTIONS ON THE EXAMPLE OF “SUBLIMATION” OF IODINE, 1st Croatian Workshop on Chemical Education, Book of Abstracts, 52–53, Split, 2010.

8.

© 2020. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.