Современи технологии во хемиското образование

1.

Наслов на наставниот предмет

СОВРЕМЕНИ ТЕХНОЛОГИИ ВО ХЕМИСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

2.

Код

ХМ-716

 

3.

Студиска програма

Хемија (наставна хемија)

4.

Организатор на студиската програма (институт, катедра, оддел)

Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

прв

6.

Академска година / семестар

IV/VII

7.

Број на ЕКТС кредити

4

8.

Наставник

Проф. д-р Слоботка Алексовска

9.

Предуслови за запишување на предметот

Педагогија, Психологија, Примена на компјутери во хемијата, Општа методика во хемијата.

10.

 

Цели на предметната програма (компетенции):

Стекнување основни познавања за значењето и примената на модерните техники и технологии во образованието по хемија. Влијанието од примената на модерните техники и технологии врз развојот на креативноста на учениците и врз самостојното учење.

 

11.

Содржина на предметната програма:  

  1. 1.       Развој и користење на аудио-визуелни средства при учењето:

-       улогата и важноста на визуелацијата за разбирање на апстрактните поими во хемијата;

-       средства што бараат посебна технологија (графоскоп, проектор, аудио касети, видео касети, компакт дискови, компјутери, Интернет итн.)

  1. 2.       Учење на далечина 

-       што е учење на далечина;

-       радио и телевизиски емисии и примена на компјутерската техника при учење на далечина;

-       улогата на наставникот при учење на далечина;

-       улогата на ученикот при учење на далечина.

12.

Методи на учење: Предавања и вежби

13.

Вкупен расположив фонд на време

120

14.

Распределба на расположивото време

2+2+0 неделно

предавања 2 часа

аудиториски 2 часа

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава

30 часови

15.2.

Вежби (аудиториски), семинари, тимска работа

30 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

20 часови

16.2.

Самостојни задачи

20 часови

16.3.

Домашно учење

20 часови

17.

 

Начин на оценување

17.1

Тестови (тест или усно испрашување)

30 бодови

17.2

Семинарска работа/ проект ( презентација: писм./ усна)

50 бодови

17.3

Активност, учество, резултати од вежби

 20 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

од 50 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 60 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 70 до 80 бода

8 (осум) (C)

од 80 до 90 бода

9 (девет) (B)

од 90 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски, англиски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анонимна анкета, разговор со студентите

22.

Литература

22.1

Задолжителна литература

 

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

R. Heinich, M. Molenda, J. Russel, S. Smaldino

Instrumental Media and Technologies for Learning, (Превод на српско-хрватски јазик)

Prentice-Hall Inc., USA

1999

2.

Norbert J. Pienta, Melanie M. Cooper and Thomas J. Greenbowe

Chemist’s Guide to Effective Teaching

Prentice-Hall Inc., Series in Educational Inovations USA

2005

3.

 

 

 

 

22.2

Дополнителна литература

 

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

 

Најразлични web страници со апликации за хемиското образование и за далечинско учење хемија.

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.