Редовен професор д-р Слоботка Алексовска

Биографија

                            

Слоботка Алексовска
Curriculum Vitae

Име и презиме: Слоботка Алексовска
Датум и место на раѓање: 01. 08. 1960, Скопје, Р. Македонија
Националност: Македонка
Службена адреса: Универзитет "Св. Кирил и Методиј" Природно-математички факултет, Институт за хемија, Архимедова 5, П.Фах 162, Скопје,
Р. Македонија
Домашна адреса: „Шекспирова"бр. 7/1-11, 1000 Скопје, Р. Македонија
Телефон: 389-2-3249 910; моб. 071 368 255
Факс: 389-2-3226-865
Електронска пошта: bote@pmf.ukim.mk и bote.aleksovska@gmail.com
Образовaние:
(1983) Дипломиран хемиски инженер, УКИМ, ПМФ, Скопје
(1992) Магистер по хемиски науки, УКИМ, ПМФ, Скопје
(1999) Доктор по хемиски науки, УКИМ, ПМФ, Скопје
Наслов на магистерската теза: „Двојни сулфати на некои двовалентни преодни метали со супституирани амониум катјони – синтеза, идентификација и структурни корелации"
Наслов на докторската дисертација: „Структурни корелации кај некои изоморфни и изоструктурни серии"
Наставно-научни звања:
(1987-1993) Помлад асистент: Инситут за хемија, ПМФ, Скопје
(1993-1999) Асистент: Инситут за хемија, ПМФ, Скопје
(1999-2004) Доцент: Инситут за хемија, ПМФ, Скопје
(2004-2009) Вонреден професор: Инситут за хемија, ПМФ, Скопје
(2009-) Редовен професор: Инситут за хемија, ПМФ, Скопје
Раководни функции
(2005-2007) Раководител на Заводот за општа и неорганска хемија, Инситут за хемија, ПМФ, Скопје
(2007-2009) Шеф на Институтот за хемија, ПМФ, Скопје
(2009-2012) Продекан на ПМФ
Членство во здруженија и асоцијации:
(1986- ) Член на Сојуз на хемичарите и технолозите на Македонија
(1993-2000) Уредник во Издавачкиот одбор на Гласник на хемичарите и технлозите на Македонија (сега, MJCCE)
(2010- ) Европска кристалографска асоцијација
Научна област: неорганска хемија, структурна хемија, хемиско образование
Број на оригинални рецензирани научни трудови: 52
Презентирани трудови на научни собири: 83
Одржани научни предавања на научни конференции по покана на научниот одбор: 2
Нaучни престои во странство:
(1998) King's College, Лондон, Велика Британија
(2003) Факултет за инженерство и природни науки, Линц, Австрија
(2006, 2007, 2008) Бугарска академија на науките, Институт за општа и неорганска хемија, Софија, Бугарија
(2009) Факултет за хемија и хемиско инженерство, Клуж-Напока, Романија
(2009, 2014) Факултет за хемија и минералогија, Лајпциг, Германија
Меѓународни стипендии:
(2014) „Research Fellowship"од фондацијата DAAD - Германија
Рецензент во научни списанија:
• Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Technology;
• Journal of American Ceramic Society;
• Journal of Thermal Analysis;
• Thermochimica Acta;
Менторства: Преку 30 дипломци, 3 – магистерски, 2 – докторски.

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.