Примена на компјутери во хемијата

Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

ПРИМЕНА НА КОМПЈУТЕРИ ВО ХЕМИЈАТА

2.

Код

ХМ-209

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на хемија

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

ПМФ, Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

 

6.

Академска година / семестар

I/II

7.

Број на ЕКТС кредити

4

8.

Наставник

Проф. д-р Зоран Здравковски

9.

Предуслови за запишување на предметот

средношколско познавање на компјутери

10.

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да ги прошират познавањата од програмите за пишување и редактирање текстови со хемиска содржина, електронски табели, презентации како и некои апликативни компјутерски програми и можностите на Интернет во функција на струката.

11.

Содржина на предметната програма: Ефикасно пребарување на Интернет. Пишување и цртање на структурни хемиски формули во Word и ChemWindow. Употреба на HyperChem за претставување тродимензионални модели. Употреба на електронски табели за графичко претставување на експериментални податоци, математички функции, употреба на условни изрази, пресметување на корени на функции од n-ти степен, дескриптивна статистика, линеарна регресиона анализа. Подготовка на презентации.

12.

Методи на учење: работа на компјутер

13.

Вкупен расположив фонд на време

120

14.

Распределба на расположивото време

2+2+0 часа неделно

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања – теоретска настава

30 часови

15.2.

Вежби (лабораториски, аудито­риски), семинари, тимска работа

30 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

20 часови

16.2.

Самостојни задачи

 20 часови

16.3.

Домашно учење

20 часови

17.

Начин на оценување: Оценувањето ќе се врши преку следење на целокупната активност на секој час, изработка на семинарски труд и завршен испит на компјутер.

17.1.

Тестови

50 бодови

17.2.

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)

30 бодови

17.3.

Активност и учество

20 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски (или англиски)

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

 

22.

 

Литература

 

22.1.

Задолжителна литература

 

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

 

1.

Зоран Здравковски

Excel низ примери од хемијата и сродните науки

ПМФ, Скопје

2008

 

2.

 

On-line упатства од апликативните програми

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

22.2.

Дополнителна литература

 

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 


  Следни испити од овој предмет:

 • 19 август 2020 во 09:00 I декада - Студентите кои планираат да полагаат да се најват на zoran@pmf.ukim.mk најмалку два дена пред испитот. Ве молам не доаѓајте ако имате било какви симптоми на болест. За време на испитот задолжително носење на маска што ги покрива и устата и носот. Испитот треба да се пријави електронски на i-Know системот, а со себе да се носи пријава за испит и платена таксена марка.
 • 02 септември 2020 во 09:00 II декада - Студентите кои планираат да полагаат да се најват на zoran@pmf.ukim.mk најмалку два дена пред испитот. Ве молам не доаѓајте ако имате било какви симптоми на болест. За време на испитот задолжително носење на маска што ги покрива и устата и носот. Испитот треба да се пријави електронски на i-Know системот, а со себе да се носи пријава за испит и платена таксена марка.
 • 16 септември 2020 во 09:00 III декада - Студентите кои планираат да полагаат да се најват на zoran@pmf.ukim.mk најмалку два дена пред испитот. Ве молам не доаѓајте ако имате било какви симптоми на болест. За време на испитот задолжително носење на маска што ги покрива и устата и носот. Испитот треба да се пријави електронски на i-Know системот, а со себе да се носи пријава за испит и платена таксена марка.
 • 02 декември 2020 во 11:00 Испитот ќе се одржи онлине преку платформа Teams со почеток во 11 часот.
 • 20 јануари 2021 во 10:00 Испитот ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: индекс, пополнета хартиена пријава и предадена семинарска до 15 јануари. Задолжително пријавување најмалку 2 дена пред испитот во i_know и на goranst@pmf.ukim.mk. Задолжително почитување на здравствен протокол, носење маска и ракавици.
 • 03 февруари 2021 во 10:00 Испитот ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: индекс, пополнета хартиена пријава и предадена семинарска до 15 јануари. Задолжително пријавување најмалку 2 дена пред испитот во i_know и на goranst@pmf.ukim.mk. Задолжително почитување на здравствен протокол, носење маска и ракавици.
 • 06 април 2021 во 10:00 Испитот ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: индекс, пополнета хартиена пријава и предадена семинарска. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 4 април. Задолжително почитување на здравствен протокол.
 • 30 јуни 2021 во 10:00 Испитот ќе се одржи во медиотека во следните термини: во 10, 12 и 14 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 4 јуни. Поради организација на испитите, студентите се должни до 4 јуни да пријават на предметниот наставник која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс, пополнета хартиена пријава и предадена семинарска. Задолжително почитување на здравствениот протокол.
 • 28 јуни 2021 во 10:00 Испитот ќе се одржи во медиотека во следните термини: во 10, 12 и 14 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 4 јун. Поради организација на испитите, студентите се должни до 4 јуни да пријават на предметниот наставник која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс, пополнета хартиена пријава и предадена семинарска. Задолжително почитување на здравствениот протокол.
 • 14 јуни 2021 во 10:00 Испитот ќе се одржи во медиотека во следните термини: во 10, 12 и 14 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 4 јуни. Поради организација на испитите, студентите се должни до 4 јуни да пријават на предметниот наставник која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс, пополнета хартиена пријава и предадена семинарска. Задолжително почитување на здравствениот протокол.
 • 15 јуни 2021 во 10:00 Испитот ќе се одржи во медиотека во следните термини: во 10, 12 и 14 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 4 јуни. Поради организација на испитите, студентите се должни до 4 јуни да пријават на предметниот наставник која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс, пополнета хартиена пријава и предадена семинарска. Задолжително почитување на здравствениот протокол.
 • 01 јули 2021 во 12:00 Практичен испит (Excel) ќе се одржи во медиотека во 12 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 4 јуни. Поради организација на испитите, студентите се должни до 4 јуни да пријават на предметниот наставник која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.
 • 02 јули 2021 во 10:00 Практичен испит (Excel) ќе се одржи во медиотека во 10 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 4 јуни. Поради организација на испитите, студентите се должни до 4 јуни да пријават на предметниот наставник која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.
 • 31 август 2021 во 10:00 Испитот ќе се одржи во медиотека во 10 часот. Доколку има повеќе пријавени студенти испитот ќе се одржи во 2 термина: во 10 и во 12 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 20 август. Поради организација на испитите, студентите се должни до 20 август да пријават на предметниот наставник во која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.
 • 01 септември 2021 во 10:00 Испитот ќе се одржи во медиотека во 10 часот. Доколку има повеќе пријавени студенти испитот ќе се одржи во 2 термина: во 10 и во 12 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 20 август. Поради организација на испитите, студентите се должни до 20 август да пријават на предметниот наставник во која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.
 • 14 септември 2021 во 10:00 Испитот ќе се одржи во медиотека во 10 часот. Доколку има повеќе пријавени студенти испитот ќе се одржи во 2 термина: во 10 и во 12 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 20 август. Поради организација на испитите, студентите се должни до 20 август да пријават на предметниот наставник во која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.
 • 15 септември 2021 во 10:00 Испитот ќе се одржи во медиотека во 10 часот. Доколку има повеќе пријавени студенти испитот ќе се одржи во 2 термина: во 10 и во 12 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна до 20 август. Поради организација на испитите, студентите се должни до 20 август да пријават на предметниот наставник во која декада ќе полагаат (после тој термин ќе бидат истакнати списоци за полагање). Услов за полагање: индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.
 • 30 ноември 2021 во 10:00 Испитот ќе се одржи во Медиотека со почеток во 10 часот. Доколку има повеќе пријавени студенти испитот ќе се одржи во 2 термина: во 10 и во 12 часот. Задолжително пријавување на испит во i_know најдоцна 2 дена пред испитот. Услов за полагање: индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.
 • 25 јануари 2022 во 10:00 I декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека во 10 часот. Студентите, покрај пријавувањето во системот i_know, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор (потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање). Доколку има повеќе пријавени студенти испитот ќе се одржи во 2 термина: во 10 и во 12 часот. Студентите кои ќе се пријават за полагање во I декада, а нема да дојдат, ќе немаат право да полагаат во втора декада. Услов за полагање: индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.
 • 08 февруари 2022 во 10:00 II декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека во 10 часот. Студентите, покрај пријавувањето во системот i_know, задолжително треба да го најават своето присуство најдоцна 48 часа пред закажаниот термин со испраќање електронска порака до предметниот професор (потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање). Доколку има повеќе пријавени студенти испитот ќе се одржи во 2 термина: во 10 и во 12 часот. Услов за полагање: индекс и пополнета хартиена пријава. Задолжително почитување на здравствениот протокол.
 • 07 јуни 2022 во 10:00 I декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека во 10 часот и 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитите, студентите задолжително треба да најават најдоцна до 23 мај во која декада ќе полагаат (со испраќање електронска порака до предметниот професор). Потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање со конкретни термини.
 • 08 јуни 2022 во 10:00 I декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека во 10 часот и 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитите, студентите задолжително треба да најават најдоцна до 23 мај во која декада ќе полагаат (со испраќање електронска порака до предметниот професор). Потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање со конкретни термини.
 • 09 јуни 2022 во 10:00 I декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека во 10 часот и 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитите, студентите задолжително треба да најават најдоцна 23 мај во која декада ќе полагаат (со испраќање електронска порака до предметниот професор). Потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање со конкретни термини.
 • 21 јуни 2022 во 10:00 II декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека во 10 часот и 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитите, студентите задолжително треба да најават најдоцна 23 мај во која декада ќе полагаат (со испраќање електронска порака до предметниот професор). Потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање со конкретни термини.
 • 22 јуни 2022 во 10:00 II декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека во 10 часот и 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитите, студентите задолжително треба да најават најдоцна 23 мај во која декада ќе полагаат (со испраќање електронска порака до предметниот професор). Потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање со конкретни термини.
 • 23 јуни 2022 во 10:00 II декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека во 10 часот и 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитите, студентите задолжително треба да најават најдоцна 23 мај во која декада ќе полагаат (со испраќање електронска порака до предметниот професор). Потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање со конкретни термини.
 • 23 август 2022 во 10:00 I декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека во 10 часот и 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитите, студентите задолжително треба да најават најдоцна до 19 август во која декада ќе полагаат (со испраќање електронска порака до предметниот професор). Потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање со конкретни термини.
 • 06 септември 2022 во 10:00 II декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека во 10 часот и 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитите, студентите задолжително треба да најават најдоцна до 19 август во која декада ќе полагаат (со испраќање електронска порака до предметниот професор). Потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање со конкретни термини.
 • 21 ноември 2022 во 10:00 Испитот ќе се одржи во Медиотека со почеток во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.
 • 17 јануари 2023 во 10:00 I декада: Испитот ќе се одржи во Медиотека во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.
 • 28 јуни 2023 во 10:00 II декада: Испитот ќе се одржи во Библиотека во 10 часот и 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитите, студентите задолжително треба да најават најдоцна до 10 јуни во која декада ќе полагаат (со испраќање електронска порака до предметниот професор). Потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање со конкретни термини.
 • 27 јуни 2023 во 10:00 II декада: Испитот ќе се одржи во Библиотека во 10 часот и 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитите, студентите задолжително треба да најават најдоцна до 10 јуни во која декада ќе полагаат (со испраќање електронска порака до предметниот професор). Потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање со конкретни термини.
 • 13 јуни 2023 во 10:00 I декада: Испитот ќе се одржи во Библиотека во 10 часот и 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитите, студентите задолжително треба да најават најдоцна до 10 јуни во која декада ќе полагаат (со испраќање електронска порака до предметниот професор). Потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање со конкретни термини.
 • 14 јуни 2023 во 10:00 I декада: Испитот ќе се одржи во Библиотека во 10 часот и 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитите, студентите задолжително треба да најават најдоцна до 10 јуни во која декада ќе полагаат (со испраќање електронска порака до предметниот професор). Потоа ќе бидат истакнати списоци за полагање со конкретни термини.
 • 11 септември 2023 во 10:00 II декада: Испитот ќе се одржи во Библиотека во 10 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава. Поради организација на испитите, студентите задолжително треба да најават, со испраќање електронска порака до предметниот професор, најдоцна до 20.08 во која декада ќе полагаат. Студентите кои нема да се пријават до 20.08., ќе полагаат во II декада.
 • 22 јануари 2024 во 12:00 I декада: Испитот ќе се одржи во Библиотека во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.
 • 05 февруари 2024 во 12:00 II декада: Испитот ќе се одржи во Библиотека во 12 часот. Услов за полагање: испитот пријавен во i_know, индекс и пополнета хартиена пријава.

  Материјали

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.