Физичка хемија I за наставна насока - Б ниво

Прилог бр.3 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА I – Б-ниво

2.

Код

ХМ-302Б

3.

Студиска програма

Хемија (наставна)

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија, Природно-математички факултет

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус

6.

Академска година / семестар

II/III

7.

Број на ЕКТС кредити

6

8.

Наставник

Доц. д-р Јасмина Петреска Станоева

9.

Предуслови за запишување на предметот

Положен испит по предметот Општа хемија

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Преку наставата да се запознаат со теоретските основи во аналитичката хемија, Преку лабораториските и пресметковните вежби  студентите треба да стекнат солидни знаења, лабораториско искуство и способност за квалитативно определување на непознати компоненти (катјони и анјони) од раствори и суви примероци со различен состав, како и најразлични теоретски пресметувања.

11.

Содржина на предметната програма:

–    Вовед: аналитика, поделба, цели, методи, чекори на една анализа, ракување со хемикалии и прибор

–    Квалитативна аналитичка хемија: поделба на методите, подготовка на пробата за анализа (претворање во раствор), изведување на целосна квалитативна анализа (претходни испитувања, анализа на катјони, анализа на ананјони)

–    Основи на хемиска рамнотежа: реверзибилни реакции и хемиска рамнотежа, термодинамика и хемија на рамнотежа, користење на константите на рамнотежа, константи на рамнотежа за хемиски реакции

–    Гравиметриски методи на анализа: преглед на гравиметрија, таложна гравиметрија, гравиметрија со испарување, гравиметрија на честички

–     Киселинско-базни рамнотежи: теории за киселини и бази, рамнотежи на монопротонски и полипротонски системи во вода, активитет, пуфери.

12.

Методи на учење: предавања, аудиториски и лабораториски вежби

13.

Вкупен расположив фонд на време

180

14.

Распределба на расположивото време

2+1+4 часа неделно (предавања, аудиториски, лабораториски вежби)

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања - теоретска настава

30 часови

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа

75 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

10 часови

16.2.

Самостојни задачи

15 часови

16.3.

Домашно учење

50 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

80 бодови

17.2.

Семинарска работа/ проект (презентација: писм./ усна)

бодови

17.3.

Активност, учество, резултати од вежби

 20 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

  до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски, англиски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анонимна анкета, разговор со студентите

22.

 

Литература

22.1.

Задолжителна литература

 

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Д.А. Ског, Д.М. Вест, Ф.Џ. Холер, С.Р. Кроуч,

Аналитичка хемија, вовед

Просветно дело, Скопје

2009

2.

Д. Харви

Модерна аналитичка хемија

Просветно дело, Скопје

2009

3.

И. Донова, С. Петровска-Јовановиќ, В. Трајковска

Квалитативна аналитичка хемија - Практикум

ПМФ, Скопје

2010

22.2.

Дополнителна литература

 

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Симка Петровска- Јовановиќ

Аналитичка хемија, теоретски основи

ПМФ

2009

2.

Благоја Андоновски, Симка Петровска- Јовановиќ

Збирка решени задачи од аналитичка хемија

ПМФ, Скопје

2001

3.

 

 

 

 


  Следни испити од овој предмет:

 • 09 април 2015 во 10:00
 • 03 јули 2015 во 10:00 Усен испит Амфитеатар I декада
 • 10 јули 2015 во 10:00 Усен испит Амфитеатар II декада
 • 25 август 2015 во 10:00 I декада, теорија 9усен дел од испитот), предавална 124
 • 01 септември 2015 во 10:00 II декада, теорија (усен дел од испитот), предавална 124 Задолжително носење калкулатори!!! Нема да се дозволи пресметките да се прават на мобилен телефон и нема да се дозволи позајмување калкулатори!!!
 • 12 ноември 2015 во 12:00 Истит (ноемвриска сесија)
 • 20 јануари 2016 во 10:00 Усен испит I декада
 • 29 јануари 2016 во 10:00 Усен испит II декада
 • 06 јуни 2016 во 10:00 Усен испит, I декада Амфитеатар
 • 16 јуни 2016 во 10:00 Писмен испит, II декада Амфитеатар
 • 24 август 2016 во 10:00 I декада усен испит.
 • 31 август 2016 во 10:00 II декада писмен испит.
 • 14 ноември 2016 во 08:00 Испит Амфитеатар ЗАБЕЛЕШКА: Задолжително да си носите свој калкулатор. Нема да се дозволи позајмување на калкулатори.
 • 30 јануари 2017 во 11:00 II декада, испит, амфитеатар
 • 16 јануари 2017 во 11:00 I декада, писмен испит, амфитеатар
 • 05 април 2017 во 12:00 СЕ ОДЛОЖУВА!!! Испит, дополнителна априлска сесија ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРИЈАВУВАЊЕ КАЈ ПРЕДМЕТНИОТ ПРОФЕСОР!!! Задолжително носење калкулатор и периоден систем Амфитеатар
 • 07 јуни 2017 во 10:00 I декада, испит Амфитеатар
 • 19 јуни 2017 во 10:00 II декада, испит Амфитеатар
 • 16 јануари 2018 во 10:00 I декада, амфитеатар. Усен испит
 • 26 јануари 2018 во 10:00 II декада, амфитеатар. Усен испит
 • 28 мај 2018 во 10:00 испит, I декада, амфитеатар
 • 04 јуни 2018 во 10:00 испит, II декада, амфитеатар

  Материјали

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.