Индустриска хемија

1.

Наслов на наставниот предмет

ИНДУСТРИСКА ХЕМИЈА

2.

Код

ХМ-508

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на хемија

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија, Природно-математички факултет, Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв

6.

Академска година / семестар

III/VI

7.

Број на ЕКТС кредити

6

8.

Наставник

Проф. д-р Трајче Стафилов

9.

Предуслови за запишување на предметот

Општа хемија, неорганска хемија, органска хемија, физичка хемија I, физичка хемија II

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Студентот треба да ги совлада основите на примената на хемијата во индустријата. Програмата опфаќа изучување на различни операции (механички, топлотни и дифузиони) кои се најмногу застапени во хемиската индустрија. Посе­бен аспект е даден нa изучувањето на видовите на реак­то­ри за изведување на хемиските процеси, како и на основните суровини во хемиската индустрија.

 

11.

Содржина на предметната програма:

Основни операции и процeси во хемиската индустрија. Ме­ханички операции. Механика на флуиди. Статика на флу­иди. Динамика на флуиди. Транспорт на флуиди. Тран­спорт на цврст материјал. Ме­шање и гмечење. Сит­не­ње на цврст материјал. Сеење на цврст материјал. Раз­дво­јување на нехомогени системи co две или повеќе фази. Опе­ра­ции за пренос на топлина. Пренос на топлина co спро­ве­ду­вање. Пренос на топлина co мешање – кон­век­ција. Пре­нос на топлина co зрачење. Размена на топ­ли­на. Ладење. Кондензација и кондензатори. Испа­ру­ва­ње и ува­рување. Дифузиони операции. Увод и поделба на ди­фузионите операции. Изразување на составот на фа­зите. Рамнотежа при пренос нa мaca. Механизам и брзи­на на пренос нa мaca. Молекуларна дифузија. Тур­бу­лен­тна дифузија. Конвективен пренос. Апсорпција. Атсор­пци­ја. Дестилација. Ректификација. Екстракција. Сушење. Крис­­тализација. Хемиски реактори. Класи­фи­ка­ци­ја на ре­ак­циите. Брзина на хемиската реакција. Димен­зи­онирање на реакторите. Идеални реактори. Споредба на реак­то­ри­те за прости реакции. Повеќестепени реак­тор­ски системи. Индустриски реактори. Суровини во хемис­ка­та индус­три­ја. Водата во хемиската индустрија. Енер­ги­ја­та во хемис­ка­та индустрија. Горива.

 

12.

Методи на учење: предавања, вежби

13.

Вкупен расположив фонд на време

180

14.

Распределба на расположивото време

5+1 часови неделно (предавања 75 часови, нумерички вежби 15 часови)

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава

75 часови

15.2.

Вежби (лабораториски, аудито­риски), семинари, тимска работа

15 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

10 часови

16.2.

Самостојни задачи

20 часови

16.3.

Домашно учење

60 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

60 бодови

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)

15 бодови

17.3.

Активност и учество

25 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

               до 50 бода

5 (пет) (F)

       од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

       од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

       од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

       од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

     од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Редовност, колоквиуми

22.

 

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Т. Стафилов

 

Индустриска хемија I

Природно-математички факултет, Скопје,

2005

2.

Т. Стафилов

 

Индустриска хемија II

Природно-математички факултет, Скопје

2005

3.

W. L. McCabe, J. C. Smith, P. Harriott

Unit operations of chemical engineering

McGraw Hill, Boston

2001

22.2.

Дополнителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

O. Levespiel 

Osnovi teorije i projektovanja hemijskih reaktora

Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd

1979

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 


  Следни испити од овој предмет:

 • 04 мај 2018 во 08:30
 • 11 мај 2018 во 08:00 305
 • 28 мај 2018 во 10:00 испит, I декада, амфитеатар Задолжително најавување на e-mail. Во спротивно, испитот нема да се одржи.
 • 04 јуни 2018 во 10:00 испит, II декада, амфитеатар Задолжително најавување на e-mail, во спротивно испитот нема да се одржи.
 • 24 август 2018 во 10:00 I декада, усен испит. Просторија 124
 • 10 септември 2018 во 10:00 II декада, усен испит. Амфитеатар
 • 15 април 2019 во 12:00 писмен испит
 • 07 јуни 2019 во 10:00 амфитеатар, I декада
 • 17 јуни 2019 во 10:00 амфитеатар, II декада
 • 07 јуни 2021 во 10:00 Прва декада, Амфитеатар, задолжително почитување на мерките за заштита од пандемијата и пријавување по е-mail кај предметниот наставник. Прва декада, писмен испит Пријавување: најдоцна до 5 јуни!
 • 21 јуни 2021 во 10:00 Втора декада. Амфитеатар, задолжително почитување на мерките за заштита од пандемијата и пријавување по е-mail кај предметниот наставник. Пријавување: најдоцна до 19 јуни!
 • 25 август 2021 во 10:00 I декада, испит, амфитеатар. Задолжително најавување за присуство на колоквиум заради спроведување на мерките за заштита од вирусот.
 • 06 септември 2021 во 10:00 II декада, испит, амфитеатар. Задолжително најавување за присуство на колоквиум заради спроведување на мерките за заштита од вирусот.
 • 08 јуни 2022 во 10:00 I декада, Писмен испит, Предавална 124, задолжително пријавување за испит по e-mail
 • 22 јуни 2022 во 10:00 II декада, Писмен испит, Предавална 124, задолжително пријавување за испит по e-mail
 • 24 август 2022 во 10:00 Прва декада. Предавална 125. Задолжително ПРИЈАВУВАЊЕ за испит на е-mail!
 • 07 септември 2022 во 10:00 Испит, втора декада. Предавална 124. Задолжително ПРИЈАВУВАЊЕ за испит на е-mail!
© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.