Хроматографски методи (прв циклус)

 

Прилог бр.3 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

 

 

1.

Наслов на наставниот предмет

ХРОМАТОГРАФСКИ МЕТОДИ

 

2.

Код

ХМ-612

 

3.

Студиска програма

хемија (аналитичка биохемија)

 

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

 

Институт за хемија, Природно-математички факултет

 

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус

 

6.

Академска година / семестар

III/VI

7.

Број на ЕКТС кредити

4

 

8.

Наставник

Проф. д-р Марина Стефова

 

9.

Предуслови за запишување на предметот

Положен испит по Аналитичка хемија I и II, ислушан Инструментални аналитички методи

 

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Преку наставата студентите треба да ги запознаат и совладаат основните принци­пи на хроматографијата како техника за разделување, употребата на различни системи за детекција (идентификација и квантификација), како и да стекнат лабораториски искуства и способност за употреба на инструменти и обработка на резултатите што ќе им користи во нивната идна работа во хемиските лаборатории.

 

11.

Содржина на предметната програма:

 • Вовед. Дефиниција, историја, класификација на хроматографските методи.
 • Карактеристични величини. Фактори кои влијаат на ретенцијата. Проширување на лентите. Резолуција. Квантитативна анализа.
 • Тенкослојна хроматографија (принцип, атсорбенти, изведување, хроматографија на хартија)
 • Колонска хроматографија (принцип, атсорбенти и примени на: атсорпциона, распределителна, јоноразменувачка, гел, афинитетна хроматографија)
 • Гасна хроматографија (принцип, стационарни фази, капиларни колони, инструментација и примена).
 • Високоефикасна течна хроматографија (модови, теорија, инструменти, стационарни фази, развој на HPLC метод)

 

12.

Методи на учење: предавања и лабораториски вежби

 

13.

Вкупен расположив фонд на време

120

 

14.

Распределба на расположивото време

2+0+2 часови неделно

 

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања - теоретска настава

30 часови

 

15.2.

Вежби (лабора­торис­ки), семинари, тимска работа

30 часови

 

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

20 часови

 

16.2.

Самостојни задачи

 часови

 

16.3.

Домашно учење

40 часови

 

17.

Начин на оценување

 

17.1.

Тестови (усно испрашување)

90 бодови

 

17.2.

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)

10 бодови

 

17.3.

Активност и учество

бодови

 

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

  до 50 бода

5 (пет) (F)

 

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

 

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

 

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

 

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

 

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

 

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

присуство на предавања и изработени вежби

 

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

 

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкети, прашалници

22.

 

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

A. Braithwaite, F.J. Smith

Chromatographic methods, Fifth Edition

Kluwer Academic Publishers

1999

2

Зоран Здравковски

Основи на гасна хроматографија

ПМФ, Скопје

2009

3.

Ског, Вест, Холер, Кроуч

Аналитичка хемија,

вовед

Просветно дело,Скопје

2011

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Дејвид Харви

Модерна аналитичка хемија

Просветно дело, Скопје

2011

2.

Snyder L., Kirkland J. J., Glaich J. L.,

Practical HPLC Method Development

John Wiley & Sons,

1997

3.

Skoog, Hooler & Nieman,

Principles of Instrumental Analysis

 Saunders College Publishing

1998

                                   


  Следни испити од овој предмет:

 • 15 јуни 2015 во 09:00 Испитот по Хроматографски методи ќе се одржи на 15. 06. 2015 (понеделник) со почеток во 9 часот. Студентите кои ќе полагаат треба да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) заради организација на испитот.
 • 26 август 2015 во 09:00 I декада: Испитот по Хроматографски методи ќе се одржи на 26. 08. 2015 (среда) со почеток во 9 часот. Студентите кои ќе полагаат треба да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) заради организација на испитот.
 • 09 септември 2015 во 09:30 II декада: Испитот по Хроматографски методи ќе се одржи на 04. 09. 2015 (петок) со почеток во 9 часот. Студентите кои ќе полагаат треба да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) заради организација на испитот.
 • 15 јануари 2016 во 09:00 I декада: Испитот по Хроматографски методи ќе се одржи на 15.01.2016 со почеток во 9 часот. Студентите кои ќе полагаат треба да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) заради организација на испитот.
 • 25 јануари 2016 во 09:00 II декада: Испитот по Хроматографски методи ќе се одржи на 25.01.2016 со почеток во 9 часот. Студентите кои ќе полагаат треба да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) заради организација на испитот.
 • 27 јуни 2016 во 09:00 Испитот по Хроматографски методи ќе се одржи на 27.06.2016 од 9 часот. Студентите кои ќе полагаат треба да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (marinaiv@pmf.ukim.mk) најдоцна до петок, 24.06.2016, заради организација на испитот.
 • 28 јуни 2017 во 10:00 Испитот по Хроматографски методи во втора декада ќе се одржи на 28 јуни во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник.
 • 09 јуни 2017 во 10:00 Испитот по Хроматографски методи во прва декада ќе се одржи на 9 јуни во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник.
 • 12 јануари 2018 во 09:00 Испитот по Хроматографски методи во прва декада ќе се одржи на 12 јануари во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник до 10 јануари.
 • 29 јануари 2018 во 09:00 Испитот по Хроматографски методи во втора декада ќе се одржи на 29 јануари во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник до 26 јануари.
 • 18 јуни 2018 во 09:00 Испитот по Хроматографски методи во втора декада ќе се одржи на 18 јуни во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник до 15 јуни.
 • 07 септември 2018 во 09:00 Испитот по Хроматографски методи во прва декада ќе се одржи на 7 септември во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник до 5 септември.
 • 17 септември 2018 во 09:00 Испитот по Хроматографски методи во втора декада ќе се одржи на 17 септември во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник до 15 септември.
 • 30 ноември 2018 во 09:00 Испитот по Хроматографски методи во ноемвриската сесија ќе се одржи на 30 ноември 2018 година во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на e-mail кај предметниот наставник (до 28 ноември) за да се направи временскиот распоред.
 • 25 јануари 2019 во 09:00 Испитот по Хроматографски методи во прва декада ќе се одржи на 25 јануари во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник до 23 јануари.
 • 12 февруари 2019 во 09:00 Испитот по Хроматографски методи во втора декада ќе се одржи на 12 февруари во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник до 10 февруари.
 • 19 јуни 2019 во 09:30 Испитот по Хроматографски методи во прва декада ќе се одржи на 19 јуни во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник до 17 јуни.
 • 27 јуни 2019 во 09:00 Испитот по Хроматографски методи во втора декада ќе се одржи на 27 јуни во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник до 25 јуни.
 • 10 септември 2019 во 09:00 Испитот по Хроматографски методи во прва декада ќе се одржи на 10 септември во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник до 7 септември.
 • 24 септември 2019 во 09:00 Испитот по Хроматографски методи во втора декада ќе се одржи на 24 септември во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник до 21 септември.
 • 06 декември 2019 во 10:00 Испитот по Хроматографски методи во дополнителната декемвриска сесија ќе се одржи на 6 декември 2019 година. Студентите кои ќе полагаат да се најават на e-mail кај предметниот наставник (до 4 декември) за да се направи временскиот распоред.
 • 29 јануари 2020 во 09:00 Испитот по Хроматографски методи во прва декада ќе се одржи на 29 јануари во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник до 27 јануари.
 • 06 февруари 2020 во 11:00 Испитот по Хроматографски методи во втора декада ќе се одржи на 6 февруари во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник до 4 февруари.
 • 16 јуни 2020 во 10:00 Online испитот по Хроматографски методи во прва декада ќе се одржи на 16 јуни во време по договор и ќе се полага на платформата Teams. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник до 14 јуни и за реализација на испитот да обезбедат стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера.
 • 30 јуни 2020 во 10:00 Online испитот по Хроматографски методи во втора декада ќе се одржи на 30 јуни во време по договор и ќе се полага на платформата Teams. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник до 28 јуни и за реализација на испитот да обезбедат стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера.
 • 14 јули 2020 во 10:00 Online испитот по Хроматографски методи во трета декада ќе се одржи на 14 јули во време по договор и ќе се полага на платформата Teams. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник до 12 јули и за реализација на испитот да обезбедат стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера.
 • 25 август 2020 во 10:00 Online испитот по Хроматографски методи во I декада ќе се одржи на 25 август во време по договор и ќе се полага на платформата Teams. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот и за реализација на испитот да обезбедат стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера.
 • 09 септември 2020 во 10:00 Online испитот по Хроматографски методи во II декада ќе се одржи на 9 септември во време по договор и ќе се полага на платформата Teams. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот и за реализација на испитот да обезбедат стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера.
 • 22 септември 2020 во 10:00 Online испитот по Хроматографски методи во III декада ќе се одржи на 22 септември во време по договор и ќе се полага на платформата Teams. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испитот и за реализација на испитот да обезбедат стабилна интернет врска и компјутер/телефон со камера.
 • 30 ноември 2020 во 09:00 Online испитот по Хроматографски методи во ноемвриската сесија ќе се одржи на 30 ноември во време по договор и ќе се полага на платформата Teams. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник најдоцна до петок, 27 ноември, и да наведат во кое време од денот имаат настава. За непречено одвивање на испитот студентот треба да обезбеди стабилна интернет врска и компјутер со камера.
 • 20 јануари 2021 во 10:00 Online испитот по Хроматографски методи во I декада ќе се одржи на 20 јануари во време по договор и ќе се полага на платформата Teams. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник најдоцна до 18 јануари. За непречено одвивање на испитот студентот треба да обезбеди стабилна интернет врска и компјутер со камера.
 • 23 јануари 2023 во 10:00 Усниот испит по Хроматографски методи во I декада во јануарската сесија ќе се одржи на 23 јануари во просторијата 312 на ИХ. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта најдоцна до 20 јануари за да се направи распоред за полагањето.
 • 16 февруари 2023 во 10:00 Усниот испит по Хроматографски методи во II декада во јануарската сесија ќе се одржи на 16 и 17 февруари во просторијата 312 на ИХ. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта најдоцна до 14 февруари и да наведат дали ќе полагаат на 16 или 17.2 за да се направи распоред за полагањето.
 • 12 февруари 2024 во 10:00 Усниот испит по Хроматографски методи во II декада во јануарската сесија ќе се одржи на 12 февруари во просторијата 312 на ИХ. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта најдоцна до 9 февруари за да се направи распоред за полагањето.
 • 30 јануари 2024 во 10:00 Усниот испит по Хроматографски методи во I декада во јануарската сесија ќе се одржи на 30 јануари во просторијата 312 на ИХ. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта најдоцна до 27 јануари за да се направи распоред за полагањето.

  Материјали

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.