Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

  Предметот е вклучен во следните насоки:


  Следни испити од овој предмет:

 • 21 март 2014 во 09:00 прв колоквиум предавална 124
 • 05 мај 2014 во 10:00 колоквиум по органска хемија за студентите од биологија - физиолофија кои го преслушуваат предметот,
 • 27 мај 2014 во 10:00 Втор колоквиум по предметот Органска хемија за студентите од биологија, насока биохемиско физиолошка.
 • 09 јуни 2014 во 09:00 прва декада од испитот
 • 25 јуни 2014 во 09:00 втора декада од испитот
 • 27 август 2014 во 09:00 Испитот од првата декада ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија. Студентите кои ќе полагаат во оваа декада, да се запишат на списокот кај кабинет 213, најдоцна до 25 август.
 • 16 септември 2014 во 09:00 Испитот во втората декада ќе се одржи во предавална 124. Студентите кои ќе полагаат во оваа декада да се запишат на списокот пред кабинет 213, најдоцна до 14 септември.
 • 15 јануари 2015 во 10:00 Студентите кои ќе го полагаат писментиот испит по предметот органска хемија во првата декада на закажаниот термин, треба да се пријават најдоцна до 14. јануари (10 часот) и да се запишат на списокот истакнат пред кабинентот 213.
 • 26 јануари 2015 во 10:00 Студентите кои ќе го полагаат испитот во втората декада, да се запишат на списокот истакнат пред кабинетот 213, најдоцна до 24 јануари.
 • 27 март 2015 во 11:00 Колоквиумот ќе се одржи во предавална Х124.
 • 06 мај 2015 во 15:00 Вториот колоквиум по Органска хемија за студентите од биологија, биохемија-физиологија ќе се одржи на 06.05.2015 (среда) со почеток во 15 часот, во амфитеатарот на ИХ.
 • 28 мај 2015 во 11:00 Третиот колоквиум по предметот Органска хемија (за биологија-физиологија) ќе се одржи во предавалните ИХ 124 и ИХ 101, во зависност од бројноста на студентите.
 • 17 јуни 2015 во 09:00 Испитот по Органска хемија (за биологија-физиологија) од првата декада во јунска сесија ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ.
 • 24 јуни 2015 во 09:00 Испитот по Органска хемија (за биологија-физиологија) во втората декада од јунската сесија ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ
 • 25 август 2015 во 12:00 Писмениот дел од испитот ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Студентите кои ќе полагаат во овој термин, претходно да се запишат на списоците пред кабинетот 213. Предметен наставник доц. д-р Наташа Ристовска
 • 10 септември 2015 во 12:00 Писмениот дел од испитот ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Студентите кои ќе полагаат во овој термин, претходно да се запишат на списоците пред кабинетот 213. Предметен наставник доц. д-р Наташа Ристовска
 • 19 ноември 2015 во 14:00 Писмениот дел од испитот имаат право да го полагаат само студентите кои уредно го пријавиле во дополнителната ноемвриска сесија. Студентот со себе на испит мора да носи индекс и заверена пријава. Заинтересираните за полагање претходно да се пријават во кабинет 213.
 • 12 јануари 2016 во 10:00 Писмениот дел од испитот ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Студентите кои ќе полагаат во овој термин, претходно да се запишат на списоците пред кабинетот 213 (најдоцна до 11 јануари). Предметен наставник доц. д-р Наташа Ристовска
 • 22 јануари 2016 во 10:00 Писмениот дел од испитот ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Студентите кои ќе полагаат во овој термин, претходно да се запишат на списоците пред кабинетот 213 (најдоцна до 21 јануари). Предметен наставник доц. д-р Наташа Ристовска
 • 22 март 2016 во 13:00 Првиот колоквиум по Органска хемија за студентите од биологија (насока биохемија-физиологија) запишани во учебната 2015/2016 година, ќе се одржи на 22 март, со почеток во 13 часот. За местото на одржување на колоквиумот ќе има дополнително известување. Полагањето на колоквиумот е задолжително! Предметен наставник доц. д-р Наташа Ристовска
 • 25 март 2016 во 13:00 Првиот колоквиум по Органска хемија за студентите од биологија (насока биохемија-физиологија) запишани повторно (втор пат, трет пат), ќе се одржи на 25 март, со почеток во 13 часот. За местото на одржување на колоквиумот ќе има дополнително известување. Полагањето на колоквиумот е задолжително! Предметен наставник доц. д-р Наташа Ристовска
 • 26 април 2016 во 14:00 Вториот колоквиум по предметот Органска хемија за студентите од биологија, биохемиско-физиолошка насока ќе се одржи во Амфитеатарот при Институтот за хемија, во закажаниот термин. Студентите со себе задолжително да носат индекс или студентска легитимација.
 • 22 април 2016 во 13:00 Писмениот испит по предметот Органска хемија за студентите од биологија, биохемиско-физиолошка насока, ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија во закажаниот термин. Студентите со себе задолжително да носат индекс или студентска легитимација.
 • 01 јуни 2016 во 10:00 Писмениот испит и третиот колоквиум по Органска хемија за студентите од биологија, биохемиско-физиолошка насока (кои предметот го слушаат за прв пат) ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ. Во овој термин може да дојдат и студенти кои го преслушуваат предметот. Поради големиот број студенти, потребно е претходно пријавување за полагање на испитот и запишување на списокот истакнат пред кабинетот 213 најдоцна до 30. мај.
 • 20 јуни 2016 во 09:00 Писмениот испит и третиот колоквиум по Органска хемија за студентите од биологија, биохемиско-физиолошка насока (кои предметот го слушаат за прв пат) ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ. Во овој термин може да дојдат и студенти кои го преслушуваат предметот. Поради големиот број студенти, потребно е претходно пријавување за полагање на испитот и запишување на списокот истакнат пред кабинетот 213 најдоцна до 18 јуни.
 • 07 јуни 2016 во 12:00 Овој термин важи исклучиво за студентите кои го преслушуваат предметот. Писмениот испит и третиот колоквиум по Органска хемија за студентите од биологија, биохемиско-физиолошка насока (кои предметот го прслушуваат) ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ. Поради големиот број студенти, потребно е претходно пријавување за полагање на испитот и запишување на списокот истакнат пред кабинетот 213 најдоцна до 5 јуни.
 • 24 јуни 2016 во 09:00 Овој термин важи исклучиво за студентите кои го преслушуваат предметот. Писмениот испит и третиот колоквиум по Органска хемија за студентите од биологија, биохемиско-физиолошка насока (кои предметот го прслушуваат) ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ. Поради големиот број студенти, потребно е претходно пријавување за полагање на испитот и запишување на списокот истакнат пред кабинетот 213 најдоцна до 22 јуни.
 • 24 август 2016 во 09:00 Испитот по Органска хемија за студентите од биологија, насока биохемија-физиологија, во првата декада ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ. Студентите задолжително да се пријават (запишат) на списоците пред кабинетот 213, најдоцна еден ден пред датумот предвиден за полагање. доц.д-р Наташа Ристовска
 • 07 септември 2016 во 09:00 Испитот по Органска хемија за студентите од биологија, насока биохемија-физиологија, во вторат декада ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ. Студентите задолжително да се пријават (запишат) на списоците пред кабинетот 213, најдоцна еден ден пред датумот предвиден за полагање. доц.д-р Наташа Ристовска
 • 02 декември 2016 во 10:00 Испитот по Органска хемија за студентите од биологија, насока биохемија-физиологија, од дополнителната ноемвриска сесија ќе се одржи во кабинетот кај предметниот наставник. доц. д-р Наташа Ристовска кабинет 213
 • 12 јануари 2017 во 12:00 Испитот по Органска хемија за студентите од биологија, насока биохемија-физиологија, од првата декада ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ. Задолжително носете ги индексите со себе. Формирање на вкупна оцена во термин по договор со студентите. доц. д-р Наташа Ристовска
 • 02 февруари 2017 во 09:00 По барање на студентите од биологија, насока биохемија-физиологија, испитот по Органска хемија ќе се одржи на 02.02.2017во Амфитеатарот на ИХ, со почеток во 9 часот. Задолжително носете ги индексите со себе. Формирање на вкупна оцена во термин по договор со студентите. доц. д-р Наташа Ристовска
 • 07 април 2017 во 08:00 Прв колоквиум по Органска хемија за студентите од биологија (биохемиско-физиолошка насока) Колоквиумот по Органска хемија за студентите од биологија, насока биохемија-физиологија, ќе се одржи на 07.04.2017 год. во Хемискиот амфитеатар со почеток од 8,00 часот. Студентите задолжително со себе да носат индекс. Студентите кои го преслушуваат предметот, пред полагањето на колоквиумот (заклучно со 05.04.2017 год.) задолжително да се најават на natasa@pmf.ukim.mk и го потврдат своето присуство. Предметен професор Доц.д-р Наташа Ристовска
 • 21 април 2017 во 12:00 Писмениот испит по предметот Органска хемија за студентите од биологија, насока биохемија-физиологија, ќе се одржи на 21.04.2017 (петок) со почеток во 12 часот. Право на полагање имаат само тие студенти кои уредно ќе го пријават испитот и претходно го најавиле своето присуство кај предметниот професор (natasa@pmf.ukim.mk).
 • 28 април 2017 во 13:00 Усниот испит по предметот Органска хемија за студентите од биологија, насока биохемија-физиологија,ќе се одржи на 28.04.2017 (петок) со почеток во 13 часот.
 • 19 мај 2017 во 09:00 Вториот колоквиум по Органска хемија за студентите од биологија (биохемиско-физиолошка насока) ќе де одржи во Хемискиот амфитеатар
 • 08 јуни 2017 во 09:00 Испитот од првата декада ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Право на полагање имаат студентите со добиен потпис и уредно пријавен испит во електронска форма. Задолжително е носењето на пријава на денот на полагањето.
 • 20 јуни 2017 во 09:00 Испитот од втората декада ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Право на полагање имаат студентите со добиен потпис и уредно пријавен испит во електронска форма. Задолжително е носењето на пријава на денот на полагањето.
 • 10 ноември 2017 во 10:00 Писмен дел од испит
 • 10 јануари 2018 во 09:00 Писмениот испит од првата декада ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ. Студентите имаат право да полагаат во само една од двете декади. Задолжително е носењето на индекс. Писмениот дел ќе се состои од пишување на структурни формули, именување, препознавање на функционални групи, цртање на изомери (сите видови на изомерија), препознавање на видови реакции.
 • 24 јануари 2018 во 09:00 Писмениот испит од втората декада ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ. Студентите имаат право да полагаат во само една од двете декади. Задолжително е носењето на индекс. Писмениот дел ќе се состои од пишување на структурни формули, именување, препознавање на функционални групи, цртање на изомери (сите видови на изомерија), препознавање на видови реакции.
 • 07 февруари 2018 во 12:00 Казнена ден сесија, се полага само со заверена пријава на студентски прашања. Усниот испит ќе се одржи во четврток, 08.02.2018 со почеток во 10 часот.
 • 16 март 2018 во 09:00 Прв колоквиум. Материјал од темите 1, 2 и 5, како и задачи за пресметување на емпириска и вистинска формула, принос на реакција.
 • 25 април 2018 во 14:30 Втор колоквиум по органска хемија. Ќе се одржи во предавална 124, на Институтот за хемија
 • 06 јуни 2018 во 09:00 Во закажаниот термин ќе се одржи полагање на третиот колковиум по Органска хемија, а истиот е термин и за првата декада од јунска сесија за студентите кои ќе полагаат писмен испит.
 • 20 јуни 2018 во 09:00 Испит од втората декада. Студентите да носат пријава и индекс, претходно да бидат електронски пријавени
 • 30 август 2018 во 09:00 Писмениот испит од првата декада ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот по хемија. Задолжително е електронско пријавување на испитот, најдоцна еден ден пред полагањето.
 • 12 септември 2018 во 09:00 Писмениот испит од втората декада ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот по хемија. Задолжително е електронско пријавување на испитот, најдоцна еден ден пред полагањето.
 • 28 ноември 2018 во 14:00 Испитот ќе се реализира со уредно заверена пријава
 • 18 јануари 2019 во 10:00 Студентите кои ќе го полагаат испитот во првата декада да се пријават кај предметниот наставник (по маил) најдоцна до 16 јануари.
 • 08 февруари 2019 во 10:00 Студентите кои ќе го полагаат испитот во првата декада да се пријават кај предметниот наставник (по маил) најдоцна до 6 февруари.
 • 16 април 2019 во 14:00 Прв колоквиум по Органска хемија за студентите од биологија (биохемиско-физиолошка насока)
 • 27 мај 2019 во 12:00 Вториот колоквиум по органска хемија за студентите од биологија, насока биохемиско-физиолошка ќе се одржи во амфитеатар на ИХ.
 • 26 јуни 2019 во 10:00 Студентите задолжително да бидат електронски пријавени и да носат хартиена пријава.
 • 10 јуни 2019 во 10:00 Полагање на трет колоквиум по Основи на органска хемија. Во истиот термин е полагање на испит од прва декада. Студентите задолжително да бидат електронски пријавени за испит и да носат хартиени пријави. Студентите кои ќе го полагаат испитот во првата декада да се пријават на електронската адреса natasa@pmf.ukim.mk најдоцна до 08.06.2019.
 • 30 август 2019 во 10:00 Студентот мора да има електронска пријава најдоцна 2 дена пред полагањето на испитот.
 • 17 септември 2019 во 10:00 Писмен испит, втора декада. Студентот мора да има електронска пријава најдоцна 2 дена пред полагањето на испитот. Во истиот термин се одржува и испитот по предметот Основи на органска хемија, за студентите од биологија, насока биохемиско-физиолошка (акредитација 2018).
 • 06 декември 2019 во 13:00 Студентите од биологија, биохемиско-физиолошка насока, кои ќе полагаат Органска хемија и Основи на органската хемија во декемвриска сесија, задолжително да се пријават електронски и да имаат заверена хартиена пријава.
 • 24 јануари 2020 во 10:00 Испитот во првата декада по предметите Органска хемија и Основи на органската хемија, за студентите од биологија, биохемиско-физиолошка насока, ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот по хемија. Студентите задолжително да носат индекс и хартиена пријава со себе при полагањето.
 • 04 февруари 2020 во 10:00 Испитот во втората декада по предметите Органска хемија и Основи на органската хемија, за студентите од биологија, биохемиско-физиолошка насока, ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот по хемија. Студентите задолжително да носат индекс и хартиена пријава со себе при полагањето.
 • 11 јуни 2020 во 10:00 Почитувани студенти, писмените испити по Основи на органска хемија и Органска хемија за студентите од биологија, биохемиско-физиолошка насока ќе се одржат физичко присуство. Носењето маски, ракавици и придржувањето до протоколот е задолжително. Исто така, најава за полагање да се испрати на natasa@pmf.ukim.mk најдоцна два дена пред терминот за полагање. Поздрав, проф. д-р Наташа Ристовска
 • 25 јуни 2020 во 10:00 Почитувани студенти, писмените испити по Основи на органска хемија и Органска хемија за студентите од биологија, биохемиско-физиолошка насока ќе се одржат физичко присуство. Носењето маски, ракавици и придржувањето до протоколот е задолжително. Исто така, најава за полагање да се испрати на natasa@pmf.ukim.mk најдоцна два дена пред терминот за полагање. Поздрав, проф. д-р Наташа Ристовска
 • 16 јули 2020 во 10:00 Почитувани студенти, на ваше барање писмените испити по Основи на органска хемија и Органска хемија за студентите од биологија, биохемиско-физиолошка насока се презакажани за овoј термин и ќе се одржат online. Пријавувањето за полагање е задолжително два дена пред одржување на испитот, за да се креира тим на Microsoft teams. проф. д-р Наташа Ристовска
 • 20 август 2020 во 10:00 Испитот по предметот Основи на Органска хемија за студентите од биологија, биохемиско-физиолошка насока ќе се одржи со физичко приуство или online, во зависност од бројот на пријавени студенти, за што ќе следува дополнителна информација. Пријавувањето е задолжително најдоцна два дена пред полагањето на e-mail: natasa@pmf.ukim.mk
 • 03 септември 2020 во 10:00 Испитот по предметот Основи на Органска хемија за студентите од биологија, биохемиско-физиолошка насока ќе се одржи со физичко приуство или online, во зависност од бројот на пријавени студенти, за што ќе следува дополнителна информација. Пријавувањето е задолжително најдоцна два дена пред полагањето на e-mail: natasa@pmf.ukim.mk
 • 17 септември 2020 во 10:00 Испитот по предметот Основи на Органска хемија за студентите од биологија, биохемиско-физиолошка насока ќе се одржи со физичко приуство или online, во зависност од бројот на пријавени студенти, за што ќе следува дополнителна информација. Пријавувањето е задолжително најдоцна два дена пред полагањето на e-mail: natasa@pmf.ukim.mk
 • 26 ноември 2020 во 10:00 Студентите кои ќе го полагаат испитот да се пријават најдоцна до 23.11 на e-mail адресата natasa@pmf.ukim.mk. За начинот на полагање ќе бидете дополнително известени. проф.д-р Наташа Ристовска
 • 21 јануари 2021 во 10:00 Испитот во првата декада по Основи на органска хемија за студентите од биологија, биохемиско-физиолошка насока ќе се одржи со физичко присуство. Потребно е да се најавите на е-маил: natasa@pmf.ukim.mk најдоцна два дена пред полагањето. Задолжително е носење на индекс и пријава во хартија, претходно да сте електронски пријавени. Почитувајте ги безбедносните протоколи.
 • 04 февруари 2021 во 10:00 Испитот во втората декада по Основи на органска хемија за студентите од биологија, биохемиско-физиолошка насока ќе се одржи со физичко присуство. Потребно е да се најавите на е-маил: natasa@pmf.ukim.mk најдоцна два дена пред полагањето. Задолжително е носење на индекс и пријава во хартија, претходно да сте електронски пријавени. Почитувајте ги безбедносните протоколи.
 • 23 јуни 2021 во 10:00
 • 25 август 2021 во 10:00 Испит од прва декада, пријавување до 23.08.2021 Полагаат студентите од биохемиско физиолошка насока и студентите од биологија-хемија
 • 09 септември 2021 во 13:00 испит од втората декада за студентите од биохемиско-физиолошка насока и студентите од биологија-хемија. Пријавуавње до 07.09.2021
 • 24 ноември 2021 во 10:00 Писмен испит по Основи на органска хемија за студентите од биохемиско-физиолошка насока. Студентите да го најават полагањето до 22 ноември на меил: natasa@pmf.ukim.mk
 • 18 јануари 2022 во 10:00 испит со физичко присуство, прва декада
 • 02 февруари 2022 во 10:00 писмен испит, втора декада
 • 08 јуни 2022 во 09:00 Полагањето на практичниот дел ќе се одржи во предавална 124
 • 22 јуни 2022 во 09:00 Полагањето на практичниот дел ќе се одржи во предавална 124
 • 15 мај 2022 во 09:00 Полагањето на теоретскиот дел ќе се одржи во предавална 124.
 • 24 август 2022 во 09:00 Практичен испит по Основи на органска хемија за студентите од биохемиско-физиолошка насока.
 • 07 септември 2022 во 09:00 Практичен испит по Основи на органска хемија за студентите од биохемиско-физиолошка насока.
 • 31 август 2022 во 09:00 Полагање на теоретски дел од испитот по Основи на органска хемија за студентите од биохемиско-физиолошка насока.
 • 14 септември 2022 во 09:00 Полагање на теоретски дел од испитот по Основи на органска хемија за студентите од биохемиско-физиолошка насока.
 • 13 септември 2022 во 11:00 Практичен испит за насоката Нутриционизам. Задолжително пријавување на испитот најдоцна два дена претходно, на следниот линк: https://forms.gle/3JxHnwbYYatUBcxc7 Испитот ќе се одржи во амфитеатарот на ИХ.
 • 21 ноември 2022 во 15:00 Практичен испит. Се полага во заеднички термин и просторија со останатите групи на Институтот за хемија.
 • 25 ноември 2022 во 13:00 Усмен испит. Се полага во заеднички термин и просторија со останатите групи на Институтот за хемија.
 • 18 јануари 2023 во 10:00 Писмен испит во прва декада. Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lbq7IP_K1Wnx-Q0vMV80rlNn88xRSAHScUgA-IIn2RU/edit#gid=0
 • 01 февруари 2023 во 10:00 Писмен испит во втора декада. Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o951kuxJhvf8d7Re7o8bVrmrZjgxTyf0hJTpeUdNMUg/edit#gid=0
 • 30 август 2023 во 09:00 Реализација на испит во прва декада. Студентите кои ќе полагаат да се пријават најдоцна до 28-ми август на следниот линк https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RZQJ45DU1Li73PxCtKEjN4CURsCRiWamkj_MMnVeo4o/edit?usp=sharing
 • 14 септември 2023 во 09:00 Реализација на испит во втора декада. Студентите кои ќе полагаат да се пријават најдоцна до 12-ти септември на следниот линк https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J30X9V1h7XJ5zpUS_oCAlwBI_XiMZFFumWYScMAQBtg/edit?usp=sharing
 • 24 ноември 2023 во 13:00 Студентот покрај задолжителното електронско пријавување на испитот, на денот на полагање на испитот треба да носи со себе индекс и пријава за испит (хартија).
 • 24 јануари 2024 во 09:00 ТЕРМИНИ ЗА ЈАНУАРСКА СЕСИЈА 2024 Усниот и/или практичниот испит се полагаат во истиот термин, при што студентот има право да одбере само еден термин. Прва декада: 24.01.2024, 9ч Втора декада: 7.02.2024, 9ч Напомена: кандидатите за полагање во наведените термини, задолжително да се пријават најдоцна два дена пред испитот.
 • 07 февруари 2024 во 09:00 ТЕРМИНИ ЗА ЈАНУАРСКА СЕСИЈА 2024 Усниот и/или практичниот испит се полагаат во истиот термин, при што студентот има право да одбере само еден термин. Прва декада: 24.01.2024, 9ч Втора декада: 7.02.2024, 9ч Напомена: кандидатите за полагање во наведените термини, задолжително да се пријават најдоцна два дена пред испитот.
© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.