Радиохемија

1.

Наслов на наставниот предмет

РАДИОХЕМИЈА

2.

Код

ХМ-834

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на хемија

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

прв

6.

Академска година / семестар

IV/VIII

7.

Број на ЕКТС кредити

4

8.

Наставник

Проф. д-р Владимир Ивановски

9.

Предуслови за запишување на предметот

Физичка хемија 1, 2; Структура на атоми и молекули

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Студентите треба да се стекнат со основните знаења за процесите на радиоактив­ни трансформации, структурата на јадрото, нуклеарните реакции, хемиските реакции под дејство на радиоактивно зрачење, радиоактивните загадувачи и дозиметрија.

11.

Содржина на предметната програма:

1)Увод. Откритие на радиоактивноста.

2) ЗАКОН ЗА РАДИОАКТИВНОТО РАСПАЃАЊЕ (математичка формулација, изведување, низи од природно радиоактивни елементи, вештачка радиоактивност).

3) РАВЕНКИ НА ПОРАСТ И ОПАЃАЊЕ НА АКТИВНОСТА (експоненцијална зависност, пораст на радиоактивните производи, определување на полувремиња на трансформациите).

4) АТОМСКО ЈАДРО (структура на атомот и на јадрото, нуклеони, својства на јадрото, енергија на сврзување, семиемпириски равенки, систематика на јадрата).

5) ЕЛЕМЕНТАРНИ ЧЕСТИЦИ (фермиони (лептони, (бариони (кваркови))), бозони), својства на барионите, бозони – разменувачки честици или носители на сила (глуони, фотони, гравитони, W и Z), механизам на заемодејство (размена на честички).

6) НУКЛЕАРНИ СОСТОЈБИ И РАДИОАКТИВНИ ПРОЦЕСИ (стационарни состојби на јадрата, слоест модел за структурата на јадрото и магични броеви, теорија на гама премини и нуклеарна изомерија, бета трансформации, алфа трансформации, тунел ефект).

7) НУКЛЕАРНИ РЕАКЦИИ (модел на течна капка, природа на нуклеарните реакции, енергетика на реакциите, потенцијална и центруфугална бариера, ефикасни пресеци за апсорпција на проектили, еластични и нееластични судири, Борова теорија за нуклеарни реакции, фисија, термални неутрони, ефикасни пресеци за апсорпција на термални неутрони).

8) ДОБИВАЊЕ И ПРОУЧУВАЊЕ НА НУКЛЕАРНИТЕ РЕАКЦИИ (инструментација – циклотрон, извори на гама зраци и рендгенски зраци, извори на неутрони).

9) ХЕМИСКИ РЕАКЦИИ ПОД ДЕЈСТВО НА РАДИОАКТИВНО ЗРАЧЕЊЕ (радиолиза на вода и органски соединенија).

10) РАДИОАКТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ КАКО ЗАГАДУВАЧИ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА (основни дозиметриски методи; радијациона контрола и заштита).

12.

Методи на учење: предавања, аудиториски вежби

13.

Вкупен расположив фонд на време

120 часа

14.

Распределба на расположивото време

2+2+0 часа неделно (предавања 30 часа, нумерички вежби 30 часа)

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава

30 часа

15.2.

Вежби (аудиториски), семинари, тимска работа

30 часа

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

 

16.2.

Самостојни задачи

10 часа

16.3.

Домашно учење

50 часа

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови: колоквиум – задачи.потребен мин. 13 бода

колоквиум – теорија, потребен мин. 13 бода

Испит – задачи, потребен мин. 26 бода

Испит – теорија, усмено испрашување

ВКУПНО (испит или два колоквиума)

25 бода

25 бода

50 бода

50 бода

100 бода

17.2.

Семинарска работа/проект (презентација)

 

17.3.

Активност и учество

 

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

               до 50 бода

5 (пет) (F)

       од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

       од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

       од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

       од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

     од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анонимна институтска анкета, разговор со студентите

22.

 

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

G. Fridlander, J.W. Kennedy 

Nuklearna i radiokemija 

Naučna knjiga, Beograd

1962

2.

Владимир Ивановски

Интерна скрипта

 

 

3.

 

 

 

 

22.2.

Дополнителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

W. Loveland, D.J. Morrissey,  G.T. Seaborg

Modern Nuclear Chemistry

Wiley-Interscience,

New-Jersey

2006

2.

А.К. Пикарев

Современная радиационная химия

 Наука, Москва

1985

3.

 

 

 

 


  Следни испити од овој предмет:

 • 05 јуни 2013 во 09:00 писмен испит (Амфитеатар)
 • 19 јуни 2013 во 09:00 писмен испит (Амфитеатар)
 • 11 јуни 2013 во 09:00 Усмен испит
 • 24 јуни 2013 во 09:00 Усмен испит
 • 20 август 2013 во 09:00 Писмен испит
 • 03 септември 2013 во 09:00 Писмен испит Радиохемија
 • 23 август 2013 во 09:00 Усмен испит Радиохемија
 • 06 септември 2013 во 09:00 Радиохемија усно
 • 15 јануари 2014 во 09:00 Писмен испит
 • 28 јануари 2014 во 09:00 Писмен испит
 • 17 јуни 2014 во 09:00 Писмен испит
 • 24 јуни 2014 во 09:00 Писмен испит
 • 23 јуни 2014 во 09:00 Усмен испит
 • 30 јуни 2014 во 09:00 Усмен испит
 • 25 август 2014 во 09:00 Писмен испит
 • 03 септември 2014 во 09:00 Писмен испит
 • 01 септември 2014 во 10:00 Усмен испит
 • 12 септември 2014 во 10:00 Усмен испит
 • 13 ноември 2014 во 09:00 Писмениот испит по предметот „Радиохемија“ и „Радиохемија со радиохемија на животната средина“ во Ноемвриска сесија се полага според пропозициите за оваа сесија, објавени од Деканатската управа.
 • 17 ноември 2014 во 09:00 Усмениот испит по предметот „Радиохемија“, ќе се одржи на 17.11.2014 со почеток во 9.00 часот
 • 12 јануари 2015 во 09:00 Писмен испит - прва декада
 • 22 јануари 2014 во 09:00 Писмен испит
 • 22 јануари 2015 во 09:00 Писмен испит-втора декада
 • 20 јануари 2015 во 09:00 Усмен испит - прва декада
 • 29 јануари 2015 во 09:00 Усмен испит - втора декада
 • 20 април 2015 во 09:00 Писмен испит Право на полагање, имаат : I студентите, кои уредно го имаат запишано X, XII, XIV семестар во уч.2014/2015 година, на кои им останале за презапишување пет испити и дипломска работа (согласно одлука на Деканатската управа, бр.07-3434/2 од 25.12.2009 година). Сесијата ќе трае една седмица, од 20.04.2015 до 28.04.2015 година II студентите, кои уредно го имаат запишано II, IV, VI И VIII семестар во уч.2014/2015 година и можат да полагаат само еден од задолжителните предмети од зимскиот семестар во уч.2014/2015 година (согласно одлука на Деканатската управа, бр.07-1977/2 од 18.12.2014 година). Сесијата ќе трае една седмица, од 20.04.2015 до 28.04.2015 година.
 • 27 април 2015 во 09:00 Усмен испит Радиохемија
 • 16 јуни 2015 во 09:00 Писмен испит
 • 23 јуни 2015 во 09:00 Писмен испит
 • 22 јуни 2015 во 09:00 Усмен испит
 • 29 јуни 2015 во 09:00 Усмен испит
 • 24 август 2015 во 09:00 Писмен испит
 • 31 август 2015 во 09:00 Усмен испит
 • 02 септември 2015 во 09:00 Писмен испит
 • 09 септември 2015 во 09:00 Усмен испит
 • 16 ноември 2015 во 13:00 Писмен испит по предметот Радиохемија (ноемвриска сесија)
 • 24 ноември 2015 во 11:00 Усмен испит по предметот Радиохемија (ноемвриска сесија)
 • 12 јануари 2016 во 09:00 Писмен испит (предавална 124)
 • 21 јануари 2016 во 09:00 Писмен испит (амфитеатар)
 • 18 јануари 2016 во 09:00 Усмен испит
 • 27 јануари 2016 во 09:00 Усмен испит
 • 18 април 2016 во 12:00 Писмен испит
 • 11 мај 2016 во 12:00 Втор колоквиум
 • 31 мај 2016 во 09:00 Писмен испит (амфитеатар).
 • 06 јуни 2016 во 09:00 Усмен испит.
 • 10 јуни 2016 во 09:00 Писмен испит (амфитеатар).
 • 16 јуни 2016 во 09:00 Усмен испит.
 • 22 август 2016 во 09:00 Писмен испит
 • 29 август 2016 во 09:00 Усмен испит
 • 01 септември 2016 во 09:00 Писмен испит.
 • 07 септември 2016 во 09:00 Усмен испит.
 • 16 ноември 2016 во 12:00 Писмен испит За полагање важат правилата за ноемвриска сесија
 • 12 јануари 2017 во 09:00 Писмен испит.
 • 26 јануари 2017 во 09:00 Писмен испит.
 • 17 јануари 2017 во 09:00 Усмен испит.
 • 31 јануари 2017 во 09:00 Усмен испит.
 • 03 април 2017 во 08:15 Prv kolokvium
 • 22 мај 2017 во 09:00 Втор колоквиум
 • 29 мај 2017 во 09:00 Писмен испит
 • 05 јуни 2017 во 09:00 Усмен испит
 • 16 јуни 2017 во 09:00 Писмен испит задачи.
 • 23 јуни 2017 во 09:00 Усмен испит
 • 13 ноември 2017 во 13:00 Писмен испит (задачи)
 • 09 јануари 2017 во 09:00 Pismen ispit
 • 09 јануари 2018 во 09:00 Писмен испит (задачи).
 • 15 јануари 2018 во 09:00 Усмен испит.
 • 23 јануари 2018 во 12:00 Писмен испит (задачи).
 • 29 јануари 2018 во 09:00 Усмен испит
 • 05 февруари 2018 во 12:00 Pismen ispit
 • 07 февруари 2018 во 09:00 Усмен испит.
 • 26 март 2018 во 09:00 Pismen ispit
 • 02 април 2018 во 09:00 Usmen ispit
 • 02 април 2018 во 09:00 Usmen ispit
 • 21 мај 2018 во 09:00 Втор колоквиум
 • 28 мај 2018 во 09:00 Усмен испит
 • 12 јуни 2018 во 09:00 Писмен испит
 • 18 јуни 2018 во 09:00 Усмен испит
 • 21 мај 2018 во 09:00 Писмен испит
 • 29 август 2018 во 09:00 Писмен испит
 • 05 септември 2018 во 09:00 Усмен испит
 • 11 септември 2018 во 09:00 Писмен испит
 • 18 септември 2018 во 09:00 Усмен испит
 • 26 ноември 2018 во 14:00 Писмен испит по радиохемија (амфитеатар).
 • 30 ноември 2018 во 09:00 Усмен испит
 • 15 јануари 2019 во 09:00 Писмен испит
 • 22 јануари 2019 во 09:00 Усмен испит
 • 05 февруари 2019 во 09:00 Писмен испит
 • 12 февруари 2019 во 09:00 Усмен испит
 • 20 февруари 2019 во 12:00 На ИХ испитите ќе се реализираат: - писмени испити на 20 февруари во 12 часот во амфитеатар - усни испити на 21 февруари во 12 ч. во амфитеатар (ако се полага писмено) или по договор, но секако на 21 февруари. Студентите се веќе известени и тие што ќе полагаат мора да се пријават во библиотека до вторник во 15 часот.
 • 21 февруари 2019 во 09:00 Усмен испит
 • 15 април 2019 во 12:00 Писмен испит
 • 22 април 2019 во 09:00 Усмен испит
 • 11 април 2019 во 09:00 Прв колоквиум Радиохемија
 • 06 јуни 2019 во 09:00 Писмен испит - амфитеатар
 • 13 јуни 2019 во 09:00 Усмен испит
 • 20 јуни 2019 во 09:00 Писмен испит
 • 27 јуни 2019 во 09:00 Усмен испит
 • 29 август 2019 во 09:00 Писмен испит (амфитеатар)
 • 05 септември 2019 во 09:00 Усмен испит
 • 11 септември 2019 во 09:00 Писмен испит (амфитетар)
 • 25 септември 2019 во 09:00 Усмен испит
 • 04 декември 2019 во 13:00 Писмен испит (амфитеатар).
 • 14 јануари 2019 во 09:00 Писмен испит (амфитеатар)
 • 14 јануари 2020 во 09:00 Писмен испит
 • 22 јануари 2020 во 09:00 Усмен испит
 • 31 јануари 2020 во 09:00 Писмен испит (амфитеатар)
 • 07 февруари 2020 во 09:00 Усмен испит
 • 09 јуни 2020 во 10:00 Писмен испит (со физичко присуство во амфитеатар) - маска, ракавици и почитување на протокол задолжително. Пријавување најмалку два дена пред терминот за испит на vladimir@pmf.ukim.mk Пријавувањето има важност само ако добиете повратен одговор дека може да полагате во тој термин.
 • 22 јуни 2020 во 10:00 Писмен испит (со физичко присуство во амфитеатар) - маска, ракавици и почитување на протокол задолжително. Пријавување најмалку два дена пред терминот за испит на vladimir@pmf.ukim.mk Пријавувањето има важност само ако добиете повратен одговор дека може да полагате во тој термин.
 • 06 јули 2020 во 10:00 Писмен испит (со физичко присуство во амфитеатар) - маска, ракавици и почитување на протокол задолжително. Пријавување најмалку два дена пред терминот за испит на vladimir@pmf.ukim.mk Пријавувањето има важност само ако добиете повратен одговор дека може да полагате во тој термин.
 • 16 јуни 2020 во 09:00 On-line усмен испит со користење на Microsoft Teams
 • 29 јуни 2020 во 09:00 On-line усмен испит со користење на Microsoft Teams.
 • 13 јули 2020 во 09:00 On-line усмен испит со користење на Microsoft Teams.
 • 18 август 2020 во 10:00 Писмен испит - со физичко присуство (амфитеатар).
 • 31 август 2020 во 10:00 Писмен испит - со физичко присуство (амфитеатар).
 • 14 септември 2020 во 10:00 Писмен испит - со физичко присуство (амфитеатар).
 • 24 ноември 2020 во 10:00 Писмен испит со физичко присуство. Амфитеатар. Да се носат ракавици и маски како средства за лична заштита.
 • 01 декември 2020 во 10:00 Усмен испит со физичко присуство. Предавална 125. Да се носат ракавици и маски како средства за лична заштита.
 • 18 јануари 2021 во 12:00 Писмен испит (амфитеатар) 12.00 часот
 • 26 јануари 2021 во 10:00 Усмен испит (предавална 125), 10.00 часот.
 • 02 февруари 2021 во 10:00 Писмен испит (амфитеатар), 10.00 часот.
 • 09 февруари 2021 во 09:00 Усмен испит (предавална 125), 9.00 часот.
 • 25 мај 2021 во 10:00 Втор колоквиум по радиохемија (амфитеатар).
 • 08 јуни 2021 во 10:00 Писмен испит (амфитеатар).
 • 15 јуни 2021 во 09:00 Усмен испит (П125).
 • 22 јуни 2021 во 10:00 Писмен испит (амфитеатар).
 • 29 јуни 2021 во 09:00 Усмен испит (П125).
 • 24 август 2021 во 10:00 Писмен испит (амфитеатар).
 • 31 август 2021 во 09:00 Усмен испит (Предавална 125). Усмениот испит се полага во истата декада како и писмениот.
 • 07 септември 2021 во 10:00 Писмен испит (амфитеатар).
 • 13 септември 2021 во 09:00 Усмен испит (Предавална 125). Усмениот испит се полага во истата декада како и писмениот.
 • 23 ноември 2021 во 10:00 Писмен испит
 • 30 ноември 2021 во 09:00 Усмен испит (предавална 125)
 • 18 јануари 2022 во 10:00 Писмен испит (амфитеатар).
 • 25 јануари 2022 во 09:00 Усмен испит (П125).
 • 01 февруари 2022 во 10:00 Писмен испит (амфиеатар).
 • 08 февруари 2022 во 09:00 Усмен испит (П125).
 • 30 март 2022 во 12:00 Прв колоквиум
 • 07 јуни 2022 во 10:00 Писмен испит
 • 14 јуни 2022 во 09:00 Усмен испит
 • 21 јуни 2022 во 10:00 Писмен испит
 • 28 јуни 2022 во 09:00 Усмен испит
 • 23 август 2022 во 10:00 Писмен испит.
 • 30 август 2022 во 09:00 Усмен испит.
 • 06 септември 2022 во 10:00 Писмен испит.
 • 13 септември 2022 во 09:00 Усмен испит.
 • 21 ноември 2022 во 15:00 Писмен испит. Се полага во заеднички термин и просторија со останатите групи на Институтот за хемија.
 • 25 ноември 2022 во 09:00 Усмен испит
 • 17 јануари 2023 во 10:00 Писмен испит - Амфитеатар
 • 24 јануари 2023 во 09:00 Усмен испит - предавална 125
 • 31 јануари 2023 во 10:00 Писмен испит - амфитеатар
 • 07 февруари 2023 во 09:00 Усмен испит - предавална 125
© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.