Историја на хемија

1.

Наслов на наставниот предмет

ИСТОРИЈА НА ХЕМИЈАТА

2.

Код

ХМ-305

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на хемија

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв

6.

Академска година /семестар

Зимиски/летен

7.

Број на ЕКТС кредити

3

8.

Наставник

Проф. д-р Владимир Петрушевски

9.

Предуслови за запишување на предметот

Нема

10.

 

Цели на предметната програма (компетенции): Навлегување подлабоко во корените на хемијата, за да се утврди кој е патот по кој современата хемија достигнала вака високо ниво. Студентот ќе добие претстава за почетоците и развитокот на хемијата, а ќе се запознае со научниот и животниот пат на некои од позначајните научници.

 

11.

Содржина на предметната програма:  Потеклото на името хемија. Почетоците на хемијата. Филозофски размислувања за природата на материјата. Познавања на некои видови материјали (керамика, стакло, метали, бои, алкохол, оцет) и дестилациона апаратура. Алхемиски период. Јатрохемија. Пневматска хемија. Теорија на флогистонот. Антифлогистонска теорија на Лавоазје. Почетоци на аналитичката хемија. Создавање на атомско-молекуларни теории. Средновековни размислувања за структурата на материјата. Теоријата на Lemeri, Wuth, Бошкович, Higins, Lomonosov, Doltn, Bercelius, Gej-Lisac, Avogadro, Canicaro. Откривање на нови елементи. Систематизација на елементите (Deberajner, Wulends, Mendeleev). Достигнувања на хемијата во 19-от век. Развиток на неорганската, аналитичката, органската, физичката хемија и електрохемијата. Теорија на електролитна дисоцијација на Arrenius. Откривање на катодните зраци, електронот, протонот и неутронот. Претстави за структурата на атомот. Откривање на радиоактивноста. Развиток на биохемијата. Хемија на 20-от век. Откривање на полимери, зеолити, DNA, суперспроводници и фулерени. Нобелова награда.

12.

Методи на учење: консултации и изработка на самостојни домашни задачи.

13.

Вкупен расположив фонд на време

60 часа

14.

Распределба на расположивото време

2+1+0 часови неделно (предавања 30 часови, аудиториски вежби-семинари 15 часови)

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава

30        часови

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа

15        часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

20        часови

16.2.

Самостојни задачи

–         часови

16.3.

Домашно учење

–              часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

–              бодови

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)

60 + 40    бодови

17.3.

Активност и учество

бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

повеќе од 90 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анонимна анкета, анонимен тест

22.

 

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Л. Андреева

Историја на хемијата

ПМФ, Скопје

2006

2.

J.R. Partington

A Short History of Chemistry

Dover

1989

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Wikipedia, други извори на Интернет.


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.