Специјална методика во хемијата

 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

СПЕЦИЈАЛНА МЕТОДИКА ВО ХЕМИЈАТА

2.

Код

ХЕМ-606

3.

Студиска програма

хемија (наставна хемија) и двопредметни студии по биологија-хемија

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија и биологија, ПМФ

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

прв

6.

Академска година / семестар

IV/VII

7.

Број на ЕКТС кредити

8

8.

Наставник

доц. д-р Марина Стојановска

9.

Предуслови за запишување на предметот

Општа методика во хемијата, Аналитичка хемија I и II, Физичка хемија I и II

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Стекнување на основни познавања на употреба на модерни техники и технологии во образованието по хемија.

11.

Содржина на предметната програма:

Предавања: Методски пристап кон:

–      воведување основни поими во хемијата

–      изучување на номенклатурата на неорганските соединенија

–      изучување на основни типови неоргански соединенија

–      изучување на основни типови хемиски реакции

–      израмнување равенки (оксидационо-редукциони равенки)

–      изучување на градбата на атомот

–      изучување на хемиското сврзување

–      три начини на размислување во хемијата; примена на модели и цртежи

–      воведување основни поими во органската хемија

–      изучување на номенклатурата на органските соединенија

–      решавање задачи по хемија

–      примена на ICT во наставата

Вежби: Реализирање и анализа на различни типови часови по хемија. Примена на клучните компетенции за демократска култура и референтната рамка на компетенции за демократска култура (RFCDC). Изработка и презентација на семинарска работа.

12.

Методи на учење: предавање, аудиториски вежби, проектни задачи, семинарски работи, самостојно учење

13.

Вкупен расположив фонд на време

240

14.

Распределба на расположивото време

3+2+2 (предавања 45 часови, теоретски вежби 30 часови, лабораториски вежби 30 часови)

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава

45 часови

15.2.

Вежби

60 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

45 часови

16.2.

Самостојни задачи

40 часови

16.3.

Домашно учење

50 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

40 бодови

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писм./ усна)

20 бодови

17.3.

Активност и учество

 40 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

               до 50 бода

5 (пет) (F)

       од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

       од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

       од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

       од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

     од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анонимна анкета, разговор со студентите


  Следни испити од овој предмет:

 • 28 мај 2015 во 09:00 Презентација на семинарски работи и усмен испит, прва декада
 • 10 јуни 2015 во 09:00 Усмен испит, втора декада
 • 26 август 2015 во 09:00 Прва декада
 • 09 септември 2015 во 09:00 Втора декада
 • 20 ноември 2015 во 09:00
 • 09 јуни 2016 во 09:00 Прва декада
 • 23 јуни 2016 во 09:00 Втора декада
 • 25 август 2016 во 10:00
 • 05 септември 2016 во 10:00
 • 17 ноември 2016 во 12:00
 • 29 мај 2017 во 10:00 Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.
 • 19 јуни 2017 во 10:00 Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.
 • 15 јануари 2018 во 10:00 Прва декада Писмениот испит ќе се одржи во 10ч во хемиски амфитеатар. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.
 • 18 јануари 2018 во 10:00 Прва декада Усниот испит ќе се одржи во 10ч во хемиски амфитеатар. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.
 • 25 јануари 2018 во 10:00 Втора декада Писмениот испит ќе се одржи во 10ч во хемиски амфитеатар. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.
 • 29 јануари 2018 во 10:00 Втора декада Усниот испит ќе се одржи во 10ч во хемиски амфитеатар. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.
 • 01 јуни 2018 во 10:00 Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник 24h пред испит.
 • 12 јуни 2018 во 10:00 Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник 24h пред испит.
 • 07 јуни 2019 во 10:00 Прва декада
 • 17 јуни 2019 во 10:00 Втора декада
 • 09 јуни 2021 во 12:00 Прва декада. Задолжителна најава кај предмeтниот наставник најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот и електронскo пријавување во i-know.
 • 23 јуни 2021 во 10:00 Втора декада. Задолжителна најава кај предмeтниот наставник најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот и електронскo пријавување во i-know.
 • 25 август 2021 во 10:00 Прва декада. Задолжителна најава кај предмeтниот наставник најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот и електронскo пријавување во i-know.
 • 15 септември 2021 во 10:00 Втора декада. Задолжителна најава кај предмeтниот наставник најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот и електронскo пријавување во i-know.
 • 26 јануари 2022 во 12:00 Прва декада. Задолжителна најава кај предметниот наставник два дена пред испит.
 • 10 февруари 2022 во 12:00 Втора декада. Задолжителна најава кај предметниот наставник два дена пред испит.
 • 14 април 2022 во 12:30 Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.
 • 16 јуни 2022 во 12:30 Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.
 • 30 јуни 2022 во 12:30 Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.
 • 22 август 2022 во 12:30 Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.
 • 15 септември 2022 во 12:30 Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.

  Материјали

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.