Хоспитации

1.

Наслов на наставниот предмет

ХОСПИТАЦИИ

2.

Код

ХМ-816

3.

Студиска програма

Хемија (наставна хемија)

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

прв

6.

Академска година / семестар

IV/VIII

7.

Број на ЕКТС кредити

6

8.

Наставник

доц. д-р Марина Стојановска

9.

Предуслови за запишување на предметот

Општа методика во хемијата, Специјална методика во хемијата, Методика на хемиското експериментирање I

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Стекнување на вештини за изведување на настава со ученици во училиште.

11.

Содржина на предметната програма:

Предавања: Анализа на наставните планови и програми по хемија (деветгодишно основно, реформирано гимназиско и средно стручно образование). Анализа на учебната и друга литература за хемиско образование. Следење и анализа на различни типови часови по хемија реализирани од професори во средните училишта. Планирање и организација за наставен час по хемија.

Вежби: Следење и анализа на различни типови часови по хемија; Изработка на дневна подготовка и реализација на наставен час за обработка на ново градиво во средно училиште; Изработка на дневна подготовка и реализација на наставен час за утврдување на знаењата во средно училиште; Изработка на дневна подготовка и реализација на наставен час за лабораториска работа во средно училиште; Изработка на дневна подготовка и реализација на наставен час за групна работа во средно училиште; Изработка на дневна подготовка и реализација на рекреативен наставен час во средно училиште; Изработка на дневна подготовка и реализација на наставен час со примена на графички организатори во средно училиште.

12.

Методи на учење: следење на наставни часови, аудиториски вежби, проектни задачи, семинарски работи, самостојно учење

13.

Вкупен расположив фонд на време

180

14.

Распределба на расположивото време

2+4+0 (предавања 30 часови, аудиториски вежби и семинари 60 часови)

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава

30 часови

15.2.

Вежби

60 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

30 часови

16.2.

Самостојни задачи

30 часови

16.3.

Домашно учење

30 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

40 бодови

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писм./ усна)

 бодови

17.3.

Активност и учество

 60 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

               до 50 бода

5 (пет) (F)

       од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

       од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

       од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

       од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

     од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анонимна анкета, разговор со студентите

22.

 

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

R. Dragić

Metodika nastave hemije

Svijetlost, Sarajevo

1973

2.

M. Sikirica

Metodika nastave kemije

Školska knjiga, Zagreb

2003

3.

 

актуелни учебници по хемија за средно и основно образование

 

 

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

В. Петрушевски, М. Најдоски

Експериментот во наставата по хемија I

Магор, Скопје

2000

2.

М. Најдоски , В. Петрушевски

Експериментот во наставата по хемија II

Магор, Скопје

2002

3.

R. Halasi, M. Hesler

Metodika nastave hemije i demonstracioni ogledi

Naucna kniga, Beograd

1976


    Следни испити од овој предмет:

  • 28 мај 2015 во 12:00 Прва декада
  • 10 јуни 2015 во 12:00 Втора декада
  • 09 јуни 2016 во 09:00 Прва декада
  • 16 јуни 2022 во 12:30 Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.
  • 30 јуни 2022 во 12:30 Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.

    Материјали

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.