Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


30.08.2019  10:00

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Студентот мора да има електронска пријава најдоцна 2 дена пред полагањето на испитот.

Известување

29.08.2019  09:00

Радиохемија

Писмен испит (амфитеатар)

29_08_2019.pdf Rezultati od pismen ispit

29.08.2019  12:00

Геохемија и минералогија

августовско-септемвриска сесија, I декада (полагање во амфитеатар) ВАЖНО: Доколку студентот не го има пријавено електронски испитот (два дена порано) и не достави пријава за испит (хартија) на самиот ден, се смета дека нема уредно пријавено испит и нема да му биде дозволено полагање.

Известување

Физичка хемија (за молекуларна биологија)

августовско-септемвриска сесија, I декада (полагање во амфитеатар) ВАЖНО: Доколку студентот не го има пријавено електронски испитот (два дена порано) и не достави пријава за испит (хартија) на самиот ден, се смета дека нема уредно пријавено испит и нема да му биде дозволено полагање.

2019_09_I_dekada_biolozi_bez_iminja_za_web.doc 2019-септемвриска-I декада

29.08.2019  09:00

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит (амфитеатар)

FH1BABH_29_08_2019.pdf Rezultati od pismen ispit
FH1BABHstara_29_08_2019.pdf Rezultati od ispit po stara programa

Физичка хемија II - Б ниво

Pismen ispit

FH2BABH_29_08_2019.pdf Rezultati od pismen ispit

29.08.2019  12:00

Физичка хемија (студии по биологија - биохемија и физиологија)

августовско-септемвриска сесија, I декада (полагање во амфитеатар) ВАЖНО: Доколку студентот не го има пријавено електронски испитот (два дена порано) и не достави пријава за испит (хартија) на самиот ден, се смета дека нема уредно пријавено испит и нема да му биде дозволено полагање.

Известување

29.08.2019  09:00

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ (ЗАДАЧИ) ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2019 Проф. д-р Валентин Мирчески (демонстратор Коста Најков) Предмети: НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво I декада: • писмен испит: 29.08.2019 (четврток) со почеток во 9:00 часот во предавална 124 на Институтот за хемија II декада: • писмен испит: 16.09.2019 (понеделник) со почеток во 9 часот во предавална 124 на Институтот за хемија

Zadaci_sept_I_dek_2019.pdf Резултати

28.06.2019  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II-декада: Усниот испит по предметите од Аналитичка хемија ќе се одржат на 28.06.2019 (петок). Времето дополнително ќе се определи во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Известување

Еколошка биохемија

Испитот ќе се одржи во просторија бр. 124.

Rez_juni_2019_1.pdf Резултати од испитот одржан на 28.06.2019.

Хемија во практиката

Во договор со студентите испитот е презакажан за петок од 10 часот. Испит ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Во договор со студентите испитот е презакажан за петок од 10 часот. жИспитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен практичен испит во Excel. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

UKHL_rezultati_junska_sesija_2019.pdf Резултат од испит по Управување со квалитет во хемиска лабораторија во јунската испитна сесија 2019 год.

Општа хемија (за молекуларна биологија)

Испитот (од предавањата) ќе се одржи во просторија бр. 124.

Rezultati_Ispit_28_06_2019_molekularna_1.pdf Резултати од испитот одржан на 28.06.2019.
Rezultati_Ispit_28_06_2019_nutricionizam_1.pdf Резултати од испитот одржан на 28.01.2019.

Хемија на керамички материјали

Испитот ќе се одржи во просторија бр. 124.

Rez_juni_2019_IIdekada_1.pdf Резултати од испитот одржан на 28.06.2019.

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Во договор со студентите испитот е презакажан за петок од 10 часот. Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен писмен испит. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Во договор со студентите испитот е презакажан за петок од 10 часот. Испитот ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. Условот е претходно положен писмен испит. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

Легислатива за хемија на животната средина и храна

Во договор со студентите испитот е презакажан за петок од 10 часот. Испит ќе се одржи во пред. 101 со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

27.06.2019  09:00

Радиохемија

Усмен испит

Известување

Физичка хемија I - Б ниво

Усмен испит

Известување

Физичка хемија II - Б ниво

Усмен испит

Известување

Хроматографски методи (прв циклус)

Испитот по Хроматографски методи во втора декада ќе се одржи на 27 јуни во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник до 25 јуни.

Известување

26.06.2019  10:00

Општа хемија - А ниво

Писмениот испит (задачи) по Општа хемија А-ниво во вторатадекада во јунската испитна сесија ќе се одржи на 25.06. 2019 со почеток во 10 часот во предавална бр. 124, а теоретскиот дел од испитот ќе се полага на 26. 06. со почеток во 10 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија.

Известување

Биохемија II - А ниво

Испитот за сите групи ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

Експериментална биохемија

Усниот испит ќе се одржи по договор со студентите

ispit_Eksperimentalna_biohemija_juni_2019.pdf писмен испит по Експериментална биохемија, втора декада

Секундарни метаболити: изолација и својства

Писмен дел од испитот, втора декада

rzultati_sekundarni_metaboliti_juni_2019.pdf резултати од втора декада во јунски испитен рок

Органска хемија (за биохемија-физиологија)

Студентите задолжително да бидат електронски пријавени и да носат хартиена пријава.

ispit_Organska_juni_2019.pdf резултати од писмениот испит по Органска хемија и третиот колоквиум (дополагање) по Основи на органска хемија, јунска сесија

Хемија (биолози - наставна и еколошка насока)

Испитот ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија

Известување

25.06.2019  10:00

Управување со квалитет во хемиска лабораторија

Практичен испит (Excel) ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

UKHL_rezultati_od_25_juni_2019.pdf УКХЛ резултати од испит 25 јуни 2019

Теоретска неорганска хемија

II испитен рок, P124

rezultati_25_06_2019.pdf резултати_II_декада

Нанохемија и нанотехнологии

II испитен рок, P124

nanohemija_rezultati_25_06_2019.pdf резултати_II_декада

Одбрани поглавја од неорганска хемија

II испитен рок, P124

rezultati_OPNH_25_06_2019.pdf резултати_II_декада

Неорганска хемија - А ниво

II испитен рок, P124

NH_A_rezultati_25_06_2019.pdf резултати_II_декада

Општа хемија Б (биологија-хемија)

Писмен испит ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Opsta_hemija_B_rezultati_od_pismen_ispit_25_juni_2019.pdf Општа хемија Б_двопредметни студии по биологија-хемија_резултати од писмен испит_25 јуни 2019

Неорганска хемија (биологија-хемија)

Писмен испит ќе се одржи во медиотека со почеток во 10 часот. На студентите кои не се пријавиле електронски и кои не носат индекс и пријава нема да им биде дозволено полагање испит.

Известување

24.06.2019  10:00

Аналитичка хемија I - A ниво

II-декада: Писмениот испит по предметите од Аналитичка хемија ќе се одржат на 24.06.2019 (понеделник) со почеток во 10 часот. Забелешка: Сите студенти кои имаат план да полагаат да се пријават по електронска пошта кај предметниот наставник (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk) најдоцна 1 ден пред полагањето.

Известување

Инструментални аналитички методи - А ниво

Писмениот испит по Инструментални аналитички методи - А и Б ниво во II декада ќе се одржи на 24 јуни 2019 година во 10 часот, а усниот испит по договор (најдоцна една недела по писмениот). Студентите кои ќе полагаат да се најават претходно кај предметниот наставник најдоцна еден ден пред испитот на e-mail: marinaiv@pmf.ukim.mk.

rezultati_pismen_ispit_24_juni_2019.pdf Резултати од писмен испит по Инструментални аналитички методи А, Б од 24.06.2019 година.

Нутриционизам

II декада:Тест по нутриционизам. Забелешка: Студентите кои ќе полагаат да се најават еден ден порано кај предметниот наставник на е-маил: jasmina.petreska@pmf.ukim.mk

Известување

21.06.2019  10:00

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

Усен испит, II декада, просторија 306

Известување

20.06.2019  09:00

Радиохемија

Писмен испит

RH_20_06_2019.xls Rezultati od pismen ispit

Физичка хемија I - Б ниво

Писмен испит

FH1B_20_06_2019.pdf Rezultati od pismen ispit

Физичка хемија II - Б ниво

Писмен испит

FH2B_20_06_2019.pdf Rezultati od pismen ispit

20.06.2019  12:00

Неорганска хемија - Б ниво

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ (ТЕОРИЈА) ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2019 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит: 13.06.2019 (четврток) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит: 20.06.2019 (четврток) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Rez_juni_I_i_II_dek.pdf Rezultati-I i II dekada juni 2019

Електрохемија

РАСПОРЕД НА ИСПИТИ (ТЕОРИЈА) ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2019 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит: 13.06.2019 (четврток) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит: 20.06.2019 (четврток) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија

Rez_juni_I_i_II_dek-0.pdf Rezultati-I i II dekada juni 2019

19.06.2019  10:00

Биохемија I - А ниво

Студентите кои ќе полагаат во оваа декада да се пријават најдоцна до 17.06.2019

Известување

Експериментална биохемија

Првата испитна декада е задолжителна за сите студенти, во овој термин се полага завршен колоквиум од вежби (поените влегуваат во вкупната оценка). Студентите кои нема да го полагаат овој дел ќе имаат 0 поени. Дополнителен термин за полагање нема да има. Усниот испит ќе се одржи по договор со студентите.

Известување

Биохемија I - Б ниво

Студентите кои ќе полагаат во оваа декада да се пријават најдоцна до 17.06.2019

Известување

19.06.2019  09:30

Хроматографски методи (прв циклус)

Испитот по Хроматографски методи во прва декада ќе се одржи на 19 јуни во време по договор. Студентите кои ќе полагаат да се најават на е-пошта кај предметниот наставник до 17 јуни.

Известување

17.06.2019  10:00

Структура на атоми и молекули

амфитеатар, писмен испит, II декада Строго се ЗАБРАНУВА позајмување калкулатори и користење мобилни телефони за пресметки!

Известување

Кристалохемија

амфитеатар, писмен испит, II декада Строго се ЗАБРАНУВА позајмување калкулатори и користење мобилни телефони за пресметки!

Известување

Методи за определување молекулски структури

амфитеатар, II декада, писмен дел од испитот

Известување

Одбрани поглавја од физичка хемија

амфитеатар, писмен испит, II декада Строго се ЗАБРАНУВА позајмување калкулатори и користење мобилни телефони за пресметки!

PI_17_6_2019.pdf rezultati

Специјална методика во хемијата

Втора декада

Известување

Индустриска хемија

амфитеатар, II декада

Известување

Аналитичка и инструментална хемија (за биолози)

амфитеатар, писмен испит, II декада Строго се ЗАБРАНУВА позајмување калкулатори и користење мобилни телефони за пресметки!

PI_17_6_2019-0.pdf rezultati

Безбедност и протокол во лабораторија

амфитеатар, II декада

Известување

| 1 | 2 | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2019. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.