Експериментална биохемија

Прилог бр.3 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

EКСПЕРИМЕНТАЛНА БИОХЕМИЈА

2.

Код

ХМ-654

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на хемија

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија-ПМФ

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

прв

6.

Академска година / семестар

летен

7.

Број на ЕКТС кредити

4

8.

Наставник

доц. д-р Наташа Ристовска

проф. д-р Емил Поповски

проф. д-р Јане Богданов

9.

Предуслови за запишување на предметот

Биохемија I

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Целта на овој курс е студентите да се здобијат со теоретски знаења за современите постапки и техники во биохемијата и молекуларната биологија како научни дисциплини со интензивен развој. Студентите да стекнат практично искуство за изолирање и пречистување на биомолекули (протеини, нуклеински киселини и други помали молекули), нивна идентификација и квантитативно определување со употреба на класичните и некои современи хроматографски, електрофоретски и спектроскопски методи.

11.

Содржина на предметната програма:

-Општи лабораториски постапки. рН, пуфери, биосензори, определување на концентрација на протеински раствори (метода според Biuret и Lowry, методи според Bradford, BCA и спектрофотометриски методи), квантитативно определување на раствори на нуклеински киселини (спектрофотометриски и др.методи), техники за разделување на биомолекули од раствор по пат на дијализа, ултрафилтрирање, лиофилизација и центрифугално вакуум концентрирање.

-Пречистување и идентификација на биомолекули со хроматографија (планарна, гасна хроматографија, колонска, јоно-изменувачка, гел-ексклузивна, HPLC, афинитетна, имуноадсорпциона и перфузиона хроматографија).

-Карактеризација на протеини и нуклеински киселини со електрофоретски методи (SDS-PAGE, изоелектрично фокусирање, дводимензионална електрофореза, капиларна, имуноелектрофореза) и практична примена на електрофореза.

-Спектрофотометриска анализа на биомолекули (ултравиолетова-видлива абсорпциона спектрофотометрија, флуоресцентна спектрофотометрија, NMR и масена спектрометрија).

-Примена на радиоизотопи во биохемиските истражувања. Изотопи во биохемијата, детекција и определување на радиоактивноста, подготовка и изведување на експеримент, заштита.

-Центрифугирање во биохемиските истражувања. Теоретски основи на центрифугирање, инструментација и примена (препаративни техники, аналитички определувања).

12.

Методи на учење: предавања, аудиториски вежби

13.

Вкупен расположив фонд на време

150

14.

Распределба на расположивото време

2+0+4 часови неделно (предавања 30 часови, лабораториски вежби 60 часови)

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава

 30 часови

15.2.

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа

60 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

    15 часови

16.2.

Самостојни задачи

 15 часови

16.3.

Домашно учење

 30 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови (усно испрашување)

70 бодови

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писм./ усна)

10 бодови

17.3.

Активност, учество, резултати од вежби

 20 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анонимна анкета, разговор со студентите

22.

 

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Rodney Boyer

Modern experimental biochemistry, third ed.

Prentice Hall

2000

2.

Наташа Ристовска

Експериментална биохемија (интерна скрипта од предавања за студентите од аналитичка биохемија)

 

2014

3.

Наташа Ристовска

Практикум по експериментална биохемија (интерна скрипта за студентите од аналитичка биохемија)

 

2014

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Robert L. Switzer, Liam F. Garrity

Experimental biochemistry

W.H.Freeman

1999

2.

Дејвид Л. Нелсон, Мајкл М. Кокс

Ленинџер – Принципи на биохемијата

Микена - Битола

2011

3.

 

 

 

 


  Следни испити од овој предмет:

 • 22 мај 2014 во 09:00 колоквиум по експериментална биохемија за студентите од хемија, насока аналитичка биохемија
 • 09 јуни 2014 во 09:00 Прва декада од писмениот дел на испитот Експериментална биохемија за студентите од аналитичка биохемија
 • 25 јуни 2014 во 09:00 Втора декада од испитот Експериментална биохемија за студентите од аналитичка биохемија (писмен дел)
 • 27 август 2014 во 09:00 Испитот од првата декада ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 16 септември 2014 во 09:00 Испитот од втората декада ќе се одржи во предавална 124. Усниот дел од испитот ќе се полага по претходен договор со кандидатите.
 • 20 јануари 2015 во 10:00 Студентите кои ќе го полагаат испитот во првата декада, да се запишат на списокот истакнат пред кабинетот 213, најдоцна до 16 јануари.
 • 29 јануари 2015 во 10:00 Студентите кои ќе го полагаат испитот во втората декада, да се запишат на списокот истакнат пред кабинетот 213, најдоцна до 28 јануари, до 10 часот.
 • 26 мај 2015 во 10:00 Колоквиумот по Експериментална биохемија ќе се одржи во предавална ИХ 101.
 • 17 јуни 2015 во 09:00 Испитот по експериментална биохемија од првата декада во јунска сесија ќе се одржи во Амфитеатар на ИХ
 • 24 јуни 2015 во 09:00 Испитот по Експериментална биохемија од втората декада во јунска сесија ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ.
 • 25 август 2015 во 12:00 Писмениот дел од испитот ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Студентите кои ќе полагаат во овој термин, претходно да се запишат на списоците пред кабинетот 213. Предметен наставник доц. д-р Наташа Ристовска
 • 10 септември 2015 во 12:00 Писмениот дел од испитот ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Студентите кои ќе полагаат во овој термин, претходно да се запишат на списоците пред кабинетот 213. Предметен наставник доц. д-р Наташа Ристовска
 • 19 ноември 2015 во 14:00 Писмениот дел од испитот имаат право да го полагаат само студентите кои уредно го пријавиле во дополнителната ноемвриска сесија. Студентот со себе на испит мора да носи индекс и заверена пријава.
 • 12 јануари 2016 во 10:00 Писмениот дел од испитот ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Студентите кои ќе полагаат во овој термин, претходно да се запишат на списоците пред кабинетот 213 (најдоцна до 11 јануари). Предметен наставник доц. д-р Наташа Ристовска
 • 22 јануари 2016 во 10:00 Писмениот дел од испитот ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Студентите кои ќе полагаат во овој термин, претходно да се запишат на списоците пред кабинетот 213 (најдоцна до 21 јануари). Предметен наставник доц. д-р Наташа Ристовска
 • 22 април 2016 во 13:00 Писмениот испит по предметот Експериментална биохемија, за студентите од хемија, насока аналитичка-биохемија, ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија во закажаниот термин. Студентите со себе задолжително да носта индекс или студентска легитимација.
 • 07 јуни 2016 во 12:00 Писмениот испит по Експериментална биохемија ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ.
 • 24 јуни 2016 во 09:00 Писмениот испит по Експериментална биохемија ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ.
 • 24 август 2016 во 09:00 Испитот по Експериментална биохемија за студентите од хемија, насока аналитичка биохемија, во првата декада ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ. Студентите задолжително да се пријават (запишат) на списоците пред кабинетот 213, најдоцна еден ден пред датумот предвиден за полагање. доц.д-р Наташа Ристовска
 • 07 септември 2016 во 09:00 Испитот по Експериментална биохемија за студентите од хемија, насока аналитичка биохемија, во втората декада ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ. Студентите задолжително да се пријават (запишат) на списоците пред кабинетот 213, најдоцна еден ден пред датумот предвиден за полагање. доц.д-р Наташа Ристовска
 • 17 јануари 2017 во 09:00 Испитот по Експериментална Биохемија од првата декада ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ. Задолжително носете ги индексите со себе. Формирање на вкупна оцена во термин по договор со студентите. доц. д-р Наташа Ристовска
 • 27 јануари 2017 во 09:00 Испитот по Експериментална Биохемија од првата декада ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ. Задолжително носете ги индексите со себе. Формирање на вкупна оцена во термин по договор со студентите. доц. д-р Наташа Ристовска
 • 21 април 2017 во 12:00 Писмениот испит по предметoт Експериментална Биохемија ќе се одржи на 21.04.2017 (петок) со почеток во 12 часот. Право на полагање имаат само тие студенти кои уредно ќе го пријават испитот и претходно го најавиле своето присуство кај предметниот професор (natasa@pmf.ukim.mk).
 • 28 април 2017 во 11:00 Усниот испит по предметот Експериментална Биохемија ќе се одржи на 28.04.2017 (петок) со почеток во 11 часот.
 • 19 мај 2017 во 09:00 Колоквиумот ќе се одржи во Хемискиот амфитеатар
 • 08 јуни 2017 во 09:00 Испитот од првата декада ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Право на полагање имаат студентите со добиен потпис и уредно пријавен испит во електронска форма. Задолжително е носењето на пријава на денот на полагањето.
 • 20 јуни 2017 во 09:00 Испитот од втората декада ќе се одржи во Хемискиот Амфитеатар. Право на полагање имаат студентите со добиен потпис и уредно пријавен испит во електронска форма. Задолжително е носењето на пријава на денот на полагањето.
 • 10 јануари 2018 во 09:00 Писмениот испит ќе се доржи во Амфитеатарот на ИХ
 • 24 јануари 2018 во 09:00 Писмениот испит од втората декада ќе се одржи во Амфитеатарот на ИХ.
 • 07 февруари 2018 во 12:00 Казнена ден сесија, се полага само со заверена пријава на студентски прашања.
 • 15 мај 2018 во 10:00 Колоквиумот по Експериментална биохемија ќе се одржи во просторија 101 на ИХ
 • 11 јуни 2018 во 09:00 Термин за полагање на писмен испит во прва декада
 • 20 јуни 2018 во 09:00 Термин за полагање на писмен испит во втора декада
 • 30 август 2018 во 09:00 Писмениот испит од првата декада ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот по хемија. Задолжително е електронско пријавување на испитот, најдоцна еден ден пред полагањето.
 • 12 септември 2018 во 09:00 Писмениот испит од втората декада ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот по хемија. Задолжително е електронско пријавување на испитот, најдоцна еден ден пред полагањето.
 • 28 ноември 2018 во 14:00 Испитот ќе се реализира со уредно заверена пријава
 • 18 јануари 2019 во 10:00 Студентите кои ќе полагаат писмен испит од првата декада да се најават на маил адреса кај предметниот наставник.
 • 08 февруари 2019 во 10:00 Студентите кои ќе полагаат писмен испит од втората декада да се најават на маил адреса кај предметниот наставник.
 • 19 јуни 2019 во 10:00 Првата испитна декада е задолжителна за сите студенти, во овој термин се полага завршен колоквиум од вежби (поените влегуваат во вкупната оценка). Студентите кои нема да го полагаат овој дел ќе имаат 0 поени. Дополнителен термин за полагање нема да има. Усниот испит ќе се одржи по договор со студентите.
 • 26 јуни 2019 во 10:00 Усниот испит ќе се одржи по договор со студентите
 • 30 август 2019 во 10:00 Студентот мора да има електронска пријава најдоцна 2 дена пред полагањето на испитот.
 • 17 септември 2019 во 10:00 Писмен испит, втора декада. Студентот мора да има електронска пријава најдоцна 2 дена пред полагањето на испитот.
 • 06 декември 2019 во 13:00
 • 24 јануари 2020 во 10:00 Писмениот испит во првата декада по предметот Експериментална биохемија, за студентите од хемија, насока аналитичка биохемија, ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот по хемија. Студентите задолжително да носат индекс и хартиена пријава со себе при полагањето.
 • 04 февруари 2020 во 10:00 Писмениот испит во втората декада по предметот Експериментална биохемија, за студентите од хемија, насока аналитичка биохемија, ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот по хемија. Студентите задолжително да носат индекс и хартиена пријава со себе при полагањето.
 • 19 јуни 2020 во 10:00 Почитувани студенти, писмениот испит по Експериментална биохемија ќе се одржи со физичко присуство. Носењето маски, ракавици и придржувањето до протоколот е задолжително. Исто така, најава за полагање да се испрати на natasa@pmf.ukim.mk најдоцна два дена пред терминот за полагање. Поздрав, проф. д-р Наташа Ристовска
 • 03 јули 2020 во 10:00 Почитувани студенти, писмениот испит по Експериментална биохемија ќе се одржи со физичко присуство. Носењето маски, ракавици и придржувањето до протоколот е задолжително. Исто така, најава за полагање да се испрати на natasa@pmf.ukim.mk најдоцна два дена пред терминот за полагање. Поздрав, проф. д-р Наташа Ристовска
 • 17 јули 2020 во 10:00 Почитувани студенти, писмениот испит по Експериментална биохемија ќе се одржи со физичко присуство. Носењето маски, ракавици и придржувањето до протоколот е задолжително. Исто така, најава за полагање да се испрати на natasa@pmf.ukim.mk најдоцна два дена пред терминот за полагање. Поздрав, проф. д-р Наташа Ристовска
 • 28 август 2020 во 10:00 Во првата декада испитот по предметот Експериментална биохемија за студентите од хемија, аналитичка биохемија, ќе се одржи online. Пријавувањето е задолжително најдоцна два дена пред полагањето на e-mail: natasa@pmf.ukim.mk
 • 11 септември 2020 во 10:00 Писмениот дел по предметот Експериментална биохемија за студентите од хемија, насока: аналитичка биохемија, ќе се одржи со физичко приуство или online, во зависност од бројот на пријавени студенти, за што ќе следува дополнителна информација. Пријавувањето е задолжително најдоцна два дена пред полагањето на e-mail: natasa@pmf.ukim.mk
 • 25 септември 2020 во 10:00 Писмениот дел по Експериментална биохемија за студентите од хемија, насока: аналитичка биохемија, ќе се одржи со физичко приуство или online, во зависност од бројот на пријавени студенти, за што ќе следува дополнителна информација. Пријавувањето е задолжително најдоцна два дена пред полагањето на e-mail: natasa@pmf.ukim.mk
 • 26 ноември 2020 во 10:00 Студентите кои ќе го полагаат испитот да се пријават најдоцна до 23.11 на e-mail адресата natasa@pmf.ukim.mk. За начинот на полагање ќе бидете дополнително известени. проф. д-р Наташа Ристовска
 • 27 јануари 2021 во 10:00 Испит во прва декада по Експериментална биохемија. Пријавете го вашето присуство на е-маил: natasa@pmf.ukim.mk најдоцна два дена до полагањето. Почитувајте ги безбедносните протоколи за време на полагањето.
 • 10 февруари 2021 во 10:00 Испит во втора декада по Експериментална биохемија. Пријавете го вашето присуство на е-маил: natasa@pmf.ukim.mk најдоцна два дена до полагањето. Почитувајте ги безбедносните протоколи за време на полагањето.
 • 16 јуни 2021 во 10:00 Испитот ќе се полага со физичко присуство. Студентите кои ќе полагаат во првата декада да се најават најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот (14 јуни) и да имаат електронска пријава во iknow.
 • 30 јуни 2021 во 10:00 Испитот ќе се полага со физичко присуство. Студентите кои ќе полагаат во првата декада да се најават најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот (28 јуни) и да имаат електронска пријава во iknow.
 • 01 септември 2021 во 10:00 Писмен испит од прва декада. пријавување до 30.08.2021 Усниот дел се полага на 09.09.2021 online.
 • 15 септември 2021 во 10:00 Писмен испит од втора декада. Пријавување до 13.09.2021. Усното полагање е на 20.09.2021
 • 24 ноември 2021 во 10:00 Писмен испит по Експериментална биохемија Студентите да го најават полагањето до 22 ноември на меил: natasa@pmf.ukim.mk
 • 01 декември 2021 во 12:00 Усен испит по Експериментална биохемија за студентите од биохемиско-физиолошка насока. Право на полагање имаат и студентите кои го положиле писмениот дел во претходната сесија
 • 18 јануари 2022 во 10:00 писмен испит, прва декада
 • 26 јануари 2022 во 12:00 усмен испит, прва декада
 • 02 февруари 2022 во 10:00 писмен испит, втора декада
 • 09 февруари 2022 во 12:00 усмен испит, втора декада
 • 08 јуни 2022 во 09:00 Испитот ќе се одржи во предавална 124
 • 22 јуни 2022 во 09:00 Испитот ќе се одржи во предавална 124
 • 24 август 2022 во 09:00 Писмен испит. Термин за усен испит по договор со студентите.
 • 07 септември 2022 во 09:00 Писмен испит. Термин за усен испит по договор со студентите.
 • 21 ноември 2022 во 15:00 Писмен испит. Се полага во заеднички термин и просторија со останатите групи на Институтот за хемија.
 • 25 ноември 2022 во 10:00 Усмен испит.
 • 18 јануари 2023 во 10:00 Писмен испит во прва декада. Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lbq7IP_K1Wnx-Q0vMV80rlNn88xRSAHScUgA-IIn2RU/edit#gid=0
 • 01 февруари 2023 во 10:00 Писмен испит во втора декада. Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o951kuxJhvf8d7Re7o8bVrmrZjgxTyf0hJTpeUdNMUg/edit#gid=0
 • 25 јануари 2023 во 10:00 Усен испит во прва декада
 • 08 февруари 2023 во 10:00 Усен испит во втора декада
© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.