Неорганска хемија - А ниво

Прилог бр.3 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

 

1.

Наслов на наставниот предмет

НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА – A ниво

2.

Код

ХМ-201А

3.

Студиска програма

Хемија (применета, наставна)

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

ПМФ, Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв

6.

Академска година / семестар

I/II

7.

Број на ЕКТС кредити

8

8.

Наставник

Проф. д-р Иван Грозданов

9.

Предуслови за запишување на предметот

нема

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Преку интерактивна настава, лабораториски и нумерички вежби, студентите треба да ги совладаат основите на систематиката на хемиските елементи од s- и p- блоковите на Периодниот систем на елементите. Се очекува студентите да се стекнат, како со теоретски знаења, така и со практично ис­куство од областа на неорганската хемија.

11.

Содржина на предметната програма:

Врз основа на систематизацијата на хемиските елементи во Периодниот систем на елементите, систематски ќе се изучуваат алкалните и земноалкалните елементи (Групите 1 и 2 од Периодниот систем), а потоа и елементите опфатени во групите 13-18. За секој елемент ќе се изучуваат физичките и хемиските својства и нивната примена во практиката. Исто така, за секој елемент ќе бидат опфатени и неговите најпознати соединенија, нивно добивање, својства и примена. Од секоја група елементи, студентите ќе изведуваат и практични вежби во лабораторија, а во рамките на нумеричките вежби ќе ги совладуваат хемиските пресметки (стехиометриски задачи).

12.

Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, домашна работа

13.

Вкупен расположив фонд на време

185

14.

Распределба на расположивото време

4+2+3 часа неделно

Предавања 60 часа

Нумерички (теоретски) вежби 30 часа

Лабораториски вежби 45 часа

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава

60 часови

15.2.

Вежби (лабораториски, аудито­риски), семинари, тимска работа

 75 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

часови

16.2.

Самостојни задачи

 часови

16.3.

Домашно учење

 150 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

 70 бодови

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) – лабораториски вежби

 20 бодови

17.3.

Активност и учество

 10 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анкети

22.

 

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Иван Грозданов

НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А) и Лаборато­риски практикум по Неорганска хемија (А)

Интерни скрипти

2010

2.

Н.Н. Гринвуд и А. Ерншо

ХЕМИЈА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ

 

Просветно дело

2009

3.

Шрајвер и Аткинс

Неорганска хемија

Оксфорд,

Микена – MK изд.

2010

22.2.

Дополнителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Филиповиќ - Липановиќ

Opća i anorganska kemija

Школска књига, Загреб

1973

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 


  Следни испити од овој предмет:

 • 27 април 2016 во 12:00 Првиот колоквиум од нумерички вежби за студентите кои го имаат запишано предметот Неорганска хемија А кај професорот Иван Грозданов, ќе се одржи на 27 април 2016 година во просторија 124.
 • 03 јуни 2016 во 10:00 I декада: Писмен испит (задачи) кај проф. д-р Иван Грозданов.
 • 15 јуни 2016 во 09:00 II декада: Писмен испит (задачи) кај проф. д-р Иван Грозданов.
 • 25 август 2016 во 10:00 I декада: Писмен испит (задачи) кај проф. д-р Иван Грозданов.
 • 09 септември 2016 во 10:00 II декада: Писмен испит (задачи) кај проф. д-р Иван Грозданов.
 • 01 септември 2016 во 10:00 Теоретски дел, кај професор Д-р Иван Грозданов. Просторија: П-125 ИХ
 • 17 ноември 2016 во 10:00 Кај проф. Иван Грозданов: Испитен термин за теоретскиот дел, за студенти кои имаат право да полагаат Неорганска хемија А-ниво или некој друг предмет со потпис од проф. Иван Грозданов.Проверете си дали имате право да полагате во овој испитен рок! Просторија: Предавална 124 на Институтот за хемија.
 • 25 ноември 2016 во 08:00 Писмениот испит (задачи) по предметот Неорганска хемија А кај проф. Иван Грозданов во ноемвриската сесија ќе се одржи на 25 ноември во 08 часот. Студентите претходно да се пријават, заклучно до 24 ноември, на следниот e-mail: kolevskamilena647@gmail.com.
 • 16 јануари 2017 во 10:00 Писмениот испит (задачи) по предметот Неорганска хемија А кај проф. Иван Грозданов ќе се одржи на 16 јануари во 10 часот.
 • 26 јануари 2017 во 10:00 Писмениот испит (задачи) по предметот Неорганска хемија А кај проф. Иван Грозданов ќе се одржи на 26 јануари во 10 часот.
 • 05 април 2018 во 10:00 Првиот колоквиум (задачи) по предметот Неорганска хемија (А-ниво) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 18 мај 2018 во 14:00 Вториот колоквиум по предметот Неорганска хемија А-ниво (задачи) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 23 мај 2018 во 10:00 Писмениот испит по предметот Неорганска хемија А-ниво (задачи) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 07 јуни 2018 во 10:00 Писмениот испит по предметот Неорганска хемија А-ниво (задачи) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 29 мај 2018 во 08:00 Прва декада мај-јуни, теоретски дел кај проф. Иван Грозданов
 • 12 јуни 2018 во 08:00 Втора декада мај-јуни, теоретски дел кај проф. Иван Грозданов
 • 29 август 2018 во 10:00 Кај проф. Иван Грозданов. Во предавална 125.
 • 11 септември 2018 во 10:00 Кај проф. Иан Грозданов. Во предавална 125.
 • 31 август 2018 во 10:00 Писмениот испит по предметот Неорганска хемија А-ниво (задачи) ќе се одржи во просторија 124.
 • 14 септември 2018 во 10:00 Писмениот испит по предметот Неорганска хемија А-ниво (задачи) ќе се одржи во просторија 124.
 • 02 октомври 2018 во 12:00 Испитот ќе се оддржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 27 ноември 2018 во 13:00 Писмениот испит (задачи) ќе се оржи во Предавална број 124.
 • 18 јануари 2019 во 14:00 Писмениот испит (задачи) по предметот Неорганска хемија (А-ниво) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 04 февруари 2019 во 14:00 Писмениот испит (задачи) по предметот Неорганска хемија (А-ниво) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 25 јануари 2019 во 10:00 I декада, ХП124
 • 08 февруари 2019 во 10:00
 • 13 јуни 2019 во 10:00 I испитен рок, P124
 • 25 јуни 2019 во 10:00 II испитен рок, P124
 • 13 септември 2019 во 10:00 I испитен рок, XA. Задолжително електронско пријавување на испитот!
 • 27 септември 2019 во 10:00 II испитен рок, XA. Задолжително електронско пријавување на испитот!
 • 05 декември 2019 во 14:00 Писмен испит
 • 06 декември 2019 во 14:00 Усмен испит
 • 25 јануари 2020 во 10:00 I испитен рок
 • 08 февруари 2020 во 10:00 II испитен рок
 • 18 јануари 2020 во 10:00 I испитен рок, задачи
 • 01 февруари 2020 во 10:00 II испитен рок, задачи
 • 14 јуни 2021 во 10:00 I испитен рок, П124 Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).
 • 28 јуни 2021 во 10:00 II испитен рок, П124 Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).
 • 09 јуни 2021 во 10:00 Писмен испит, прв испитен рок
 • 22 јуни 2021 во 10:00 Писмен испит, втор испитен рок Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).
 • 30 август 2021 во 10:00 I испитен рок, П124. Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).
 • 13 септември 2021 во 10:00 II испитен рок, П124. Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).
 • 26 август 2021 во 10:00 Писмен испит, I испитен рок, П124. Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот асистент (најдоцна два дена пред закажаниот термин).
 • 09 септември 2021 во 10:00 Писмен испит, II испитен рок, П124 Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот асистент (најдоцна два дена пред закажаниот термин).
 • 25 ноември 2021 во 10:00 Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).
 • 22 ноември 2021 во 10:00 Писмен испит
 • 20 јануари 2022 во 10:00 Прв испитен рок, П124. Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).
 • 03 февруари 2022 во 10:00 Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавување за полагање на електронската адреса на предметниот наставник (најдоцна два дена пред закажаниот термин).
 • 09 јуни 2022 во 10:00 I испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна еден ден пред закажаниот термин.
 • 23 јуни 2022 во 10:00 II испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна еден ден пред закажаниот термин.
 • 03 јуни 2022 во 12:00 Писмен испит, I испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот асистент (најдоцна еден ден пред закажаниот термин).
 • 17 јуни 2022 во 12:00 Писмен испит, II испитен рок, П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот асистент (најдоцна еден ден пред закажаниот термин).
 • 25 август 2022 во 10:00 I испитен рок (нумерички/теоретски дел), П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин. Забелешка: Студентите кои ќе го полагаат и положат писмениот испит во овој испитен рок, испитот од теоретскиот дел ќе можат да го полагаат на 5.09.2022 или во термин кој ќе биде дополнително договорен.
 • 05 септември 2022 во 10:00 II испитен рок (нумерички/теоретски дел), П124. Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин. Забелешка: Студентите кои ќе го полагаат и положат писмениот испит во овој испитен рок, испитот од теоретскиот дел ќе можат да го полагаат во термин кој ќе биде дополнително договорен во рамките на сесијата.
 • 21 ноември 2022 во 15:00 писмен испит, задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.
 • 25 ноември 2022 во 13:00 Задолжително пријавување на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.
 • 18 јануари 2023 во 10:00 Прв испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.
 • 02 февруари 2023 во 10:00 Втор испитен рок, П124. Задолжително пријавивање на електронската адреса на предметниот наставник најдоцна два дена пред закажаниот термин.

  Материјали

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.