Вонреден професор д-р Сандра Димитровска-Лазова

Биографија

Образование

Додипломски студии: Институт за хемија (насока аналитичко-структурна), Природно-математичкиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

Дипломска работа (2001): 

Последипломски студии: Институт за хемија, Природно-математичкиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

Магистерска теза (2006): “Структурни корелации кај различни изоморфни серии од типот на перовскит”

Докторска дисертација (2013): „Синтези и проучувања на структурата и својствата на некои комплексни перовскити“

Поле на научен интерес:

 • Перовскити
 • Прашкова дифракција на Х-зраци
 • Синтези на различни керамички материјали
 • Структурна хемија
 • Структурни корелации

Предавања:

 • Хемија на керамички материјали
 • Еколошка биохемија

Лабораториски вежби:

Општа хемија (за студентите по хемија и биологија), неорганска хемија (А и Б ниво), медицинска хемија за стоматолози, општа и неорганска хемија за биолози, општа хемија за студентите од Шумарскиот факултет, хемија на комплексни соединенија, методика на наставата по хемија со хоспитации за дво­пред­мет­ни­те студии по биологија-хемија.

Нумерички вежби:

Општа хемија, Неорганска хемија (Б-ниво)

Книги

Преводи:

Шрајвер и Аткинс, Неорганска хемија, Микена, 2010.

Хил, Петручи, Меккрири, Пери, Општа хемија, Табернакул, 2011.

Трудови и конф.

Печатени научни трудови:

 1. M. Pecovska-Gjorgjevich, S. Aleksovska, M. Marinšek and S. Dimitrovska-Lazova, Impedance and AC Conductivity of GdCr1−xCoxO3 (x = 0, 0.33, 0.5, 0.67 and 1) Perovskites, J. Am. Ceram. Soc., 97(12), 3864–3871, (2014).
 2. S. Dimitrovska-Lazova, S. Aleksovska and P. Tzvetkov, Synthesis and crystal structure determination of YCo1–xFexO3 (x = 0, 0.33, 0.5, 0.67 and 1) perovskites, J. Chem. Sci., accepted for publication.
 3. I. Kuzmanovski, S. Dimitrovska-Lazova and S. Aleksovska, Examination of the Influence of Different Variables on Prediction of Unit Cell Parameters in Perovskites Using Counter-Propagation Artificial Neural Networks, J. Chemometrics26, 1–6, (2012).
 4. S. Dimitrovska-Lazova, V. Mirčeski, D. Kovacheva, S. Aleksovska, Solution Combustion Synthesis of YCoO3 and Investigation of its Catalytic Properties by Cyclic Voltammetery, J. Solid State Electrochem.,16, 219–225 (2012).
 5. S. Dimitrovska-Lazova, D. Kovacheva, P. Tzvetkov, Structural Characteristics of GdCo1–xCrxO3 (x = 0, 0.33, 0.5, 0.67, 1) Perovskites, Bulg. Chem. Comm.44, 47–54 (2012).
 6. S. Dimitrovska-Lazova, D. Kovacheva, S. Aleksovska, M. Marinšek, P. Tzvetkov, Synthesis and Structural Details of Perovskites Within the Series PrCo1‑xCrxO3 (x = 0, 0.33, 0.5, 0.67 and 1), Bulg. Chem. Comm.,44, 37–46 (2012).
 7. S. Aleksovska, S. Dimitrovska-Lazova, I. Kuzmanovski, Prediction of Unit Cell Parameters of ABX3Perovskites Using Counter-Propagation Neural Networks, Proceedings of the 11th International Conference on Chemometrics in Analytical Chemistry, Chemo- and Bio-informaticsVol. 3, 263–266, Montpellier, France, 30 Jun-4 July (2008).
 8. S. Aleksovska, S. Dimitrovska, I. Kuzmanovski, Crystal Structure Prediction in Orthorhombic ABO3Perovskites by Multiple Linear Regression and Artificial Neural Networks, Acta Chim. Slov., 54, 574–582 (2007).
 9. I. Kuzmanovski, S. Dimitrovska-Lazova, S. Aleksovska, Classification of Perovskites with Supervised Self-Organizing Maps, Anal. Chem. Acta595, 182-189 (2007).
 10. S. Dimitrovska-Lazova, D. Kovacheva, S. Aleksovska, V. Mirčeski, Synthesis and electrochemical investigation of PrCoO3 perovskite, Proceedings of 45th Meeting of the Serbian Chemical Society, 238-241, Novi Sad, January 25-26 (2007).
 11. P. Makreski, G. Jovanovski, S. Dimitrovska, Minerals from Macedonia XIV. Identification of some sulfate minerals by vibrational (infrared and Raman) spectroscopy, Vib. Spectrosc39, 229-239 (2005).
 12. S. Dimitrovska, I. Kuzmanovski, S. Aleksovska, Prediction of the unit cell parameters in monoclinic A2BB′O6 perovskites by multiple linear regression and artificial neural networks, Proceedings of the International Scientific Conference2, 66–74, Blagoevgrad (2005).
 13. S. Dimitrovska, I. Kuzmanovski, S. Aleksovska, Prediction of the unit cell edge length of cubic A22+BB′O6 perovskites by multiple linear regression and artificial neural networks, Cent. Eur. J. Chem3(1) 198–215 (2005).
 14. S. Aleksovska, I. Kuzmanovski, S. Dimitrovska, Comparison Between Multiple Linear Regression and Artificial Neural Networks in Predicting the Unit Cell Parameter in Perovskites of the A2+(B¢0.50.5)O3Type, XVIII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia (with international participation), CD, ICT-15, Оhrid (2004).
 15. S. Dimitrovska, P. Makreski, G. Jovanovski, Minerals from Macedonia. Identification of some sulfate minerals with infrared spectroscopy, XVIII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, CD, SSC-6, Ohrid (2004).
 16. V. Stefov, G. Jovanovski, B. Šoptrajanov, B. Mineva-Šukarova, S. Dimitrovska, B. Boev, Minerals from Macedonia:V. Characterization of gypsum, barite and their synthetic analogues by FTIR and Raman spectroscopy, Geol. Maced. , Vol.14, 61-66 (2000).
 17. V. Stefov, S. Dimitrovska, G. Jovanovski, B. Šoptrajanov, Minerals from Macedonia: II. Vibrational Spectra of some Sulfate Minerals, XVI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia (with international participation), Book of papers, 47-50 (1999).
© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.