Методика на хемиското експериментирање I

Прилог бр. 3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на нaставниот предмет

МЕТОДИКА НА ХЕМИСКО ЕКСПЕРИМЕНТИРАЊЕ 1

2.

Код

ХМ-707

3.

Студиска програма

Хемија (наставна насока)

4.

Организатор на студиската програма (единица, институт, катедра, оддел)

Институт за хемија, ПМФ

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв

6.

Академска година/семестар

IV/VII

7.

Број на ЕКТС кредити

10

8.

Наставник

Владимир М. Петрушевски

9.

Предуслови за запишување на предметот

Општа хемија; Неорганска хемија; Физичка хемија 1 и 2; Аналитичка хемија 1 и 2

10.

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите (во улога на идни наставници) да научат да изведуваат експе­ри­менти од општа хемија, како дел од наставниот час.

11.

Содржина на предметната програма: Увод. Хемиска лабораторија (хемикалии, складирање, опас­ности...). Прва помош во хемиската лабораторија. Елиминација на токсичен отпад. Лабораториски прибор (стаклен, метален, пластичен, дрвен). Прибор за заштита. Основни операции. Принципи за поставување на приборот и апарату­рата. Работа со гасови.

Експерименти од општа хемија. 1) ОСНОВНИ ХЕМИСКИ ПОИМИ И ЗАКОНИ. 2) ОСНОВНИ ТИПОВИ ХЕ­МИС­КИ СОЕДИНЕНИЈА. 3) ОСНОВНИ ТИПОВИ ХЕМИСКИ ПРОЦЕСИ. 4) РЕАКЦИИ ШТО ТЕЧАТ ДО КРАЈ. 5) ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ. 6) ПРОЦЕСИ ВО РАСТВОРИ ОД ЕЛЕКТРО­ЛИ­ТИ. 7) ХЕМИСКА КИНЕ­ТИКА И КАТАЛИЗА.

12.

Методи на учење: теориски; практични (лабораториски) со примена на компјутер

13.

Вкупен расположив фонд на време

165

14.

Распределба на расположивото време

3+1+5 часови неделно (предавања 45 часови, теоретски вежби 15 часови, лабораториски вежби 75 часа)

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теоретска настава

Часови 45 + 15

15.2

Вежби (лабораториски)

Часови 75

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

             15

16.3

Домашно учење

Часови 15

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови / колквиуми

Бодови    40 (2 × 20)

17.2.

Редовност и активност

Бодови    20 (10 + 10)

17.3.

Реферирања (зададени задачи)

Бодови    40

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

               до 50 бода

      5 (пет)        (F)                  

       од 51 до 60 бода

      6 (шест)     (E)

       од 61 до 70 бода

      7 (седум)   (D)

       од 71 до 80 бода

      8 (осум)     (C)

       од 81 до 90 бода

      9 (девет)    (B)

       од 91 до 100 бода

    10 (десет)    (A)

19.

Услови за потпис и полагање завршен испит

Присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски или англиски

21

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анонимна анкета, анонимен тест

22.

Литература

            Задолжителна литература

22.1

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

В. М. Петрушевски, М. Најдоски

Експериментот во наставата по хемија 1

Магор, Скопје

2000

22.2

Дополнителна литература

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

J. Herak

Opća i anorganska kemija. Pokusi

Školska knjiga, Zagreb

1968

 

 

2.

R. Halaši, M. Kesler

Metodika nastave hemije i demonstracioni ogledi

Naučna knjiga, Beograd

1976

  Предметот е вклучен во следните насоки:


  Следни испити од овој предмет:

 • 12 јануари 2015 во 09:00 Прва декада
 • 22 јануари 2015 во 09:00 Втора декада
 • 24 ноември 2015 во 09:00
 • 18 јануари 2015 во 09:00 Прва декада, писмен испит
 • 21 јануари 2015 во 09:00 Прва декада, усмен испит
 • 18 јануари 2016 во 09:00 Прва декада, писмен испит
 • 21 јануари 2016 во 09:00 Прва декада, усмен испит
 • 28 јануари 2016 во 09:00 Втора декада
 • 09 јуни 2016 во 09:00 Прва декада
 • 23 јуни 2016 во 09:00 Втора декада
 • 16 јануари 2017 во 10:00
 • 26 јануари 2017 во 10:00
 • 29 мај 2017 во 10:00 Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.
 • 19 јуни 2017 во 10:00 Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.
 • 15 јануари 2018 во 10:00 Прва декада Писмениот испит ќе се одржи во 10ч во хемиски амфитеатар. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.
 • 18 јануари 2018 во 09:00 Прва декада Практичниот испит ќе се одржи во 9ч во лаб. 308. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.
 • 25 јануари 2018 во 10:00 Втора декада Писмениот испит ќе се одржи во 10ч во хемиски амфитеатар. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.
 • 30 јануари 2018 во 09:00 Втора декада Практичниот испит ќе се одржи во 9ч во лаб. 308. Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.
 • 28 март 2018 во 08:00 Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.
 • 01 јуни 2018 во 10:00 Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник 24h пред испит.
 • 12 јуни 2018 во 10:00 Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник 24h пред испит.
 • 12 април 2021 во 12:30 Задолжително пријавување кај предметниот наставник најдoцна до 7 април.
 • 23 јуни 2021 во 10:00 Втора декада. Задолжителна најава кај предмeтниот наставник најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот и електронскo пријавување во i-know.
 • 09 јуни 2021 во 12:00 Прва декада. Задолжителна најава кај предмeтниот наставник најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот и електронскo пријавување во i-know.
 • 25 август 2021 во 10:00 Прва декада. Задолжителна најава кај предмeтниот наставник најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот и електронскo пријавување во i-know.
 • 15 септември 2021 во 10:00 Втора декада. Задолжителна најава кај предмeтниот наставник најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот и електронскo пријавување во i-know.
 • 26 јануари 2022 во 13:00 Прва декада. Задолжителна најава кај предметниот наставник два дена пред испит.
 • 10 февруари 2022 во 13:00 Втора декада. Задолжителна најава кај предметниот наставник два дена пред испит.
 • 14 април 2022 во 12:30 Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.
 • 16 јуни 2022 во 12:30 Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.
 • 30 јуни 2022 во 12:30 Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.
 • 22 август 2022 во 12:30 Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.
 • 15 септември 2022 во 12:30 Задолжителнo пријавување на испитот во inkow и најава кај предметниот наставник најдоцна два дена пред испит.

  Материјали

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.