Методика на хемиското експериментирање II

Прилог бр. 3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на нaставниот предмет

МЕТОДИКА НА ХЕМИСКО ЕКСПЕРИМЕНТИРАЊЕ 2

2.

Код

ХМ-807

3.

Студиска програма

Хемија (наставна насока)

4.

Организатор на студиската програма (единица, институт, катедра, оддел)

Институт за хемија, ПМФ

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв

6.

Академска година/семестар

IV/VIII

7.

Број на ЕКТС кредити

7

8.

Наставник

Владимир М. Петрушевски

9.

Предуслови за запишување на предметот

Органска хемија 1 и 2; Биохемија 1 и 2; Мето­дика на хемиско експериментирање 1

10.

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите (во улога на идни наставници) да научат да изведуваат експе­ри­менти од неорганска и од органска хемија, како дел од наставниот час.

11.

Содржина на предметната програма: Експерименти од неорганска хемија (систематика на елемен­тите; по правило, за секој елемент се понудени по неколку експерименти во врска со неговите својства, карактеристични реакции и сл.): 1) ВОДОРОД. 2) АЛКАЛНИ МЕТАЛИ (литиум, натриум, калиум). 3) ЗЕМНОАЛКАЛНИ МЕТАЛИ (магнезиум, калциум, стронциум, бариум). 4) ЕЛЕМЕНТИ ОД 13-ТА ГРУПА ОД ПЕРИОДНИОТ СИСТЕМ (бор, алуминиум). 5) ЕЛЕМЕНТИ ОД 14-ТА ГРУПА ОД ПЕРИОДНИОТ СИСТЕМ (јаглерод, силициум, олово). 6) ЕЛЕМЕНТИ ОД 15-ТА ГРУПА ОД ПЕРИ­ОД­НИОТ СИСТЕМ (азот, фосфор, арсен, антимон, бизмут). 7) ЕЛЕМЕНТИ ОД 16-ТА ГРУПА ОД ПЕРИОДНИОТ СИСТЕМ (кислород, сулфур). 7)  ХАЛОГЕНИ ЕЛЕМЕНТИ (флу­ор, хлор, бром, јод).

Експерименти од органска хемија: ациклични соединенија (јаглеводороди, алкохоли, халогени дерива­ти на ал­каните, алдехиди и кетони, кар­бок­силни киселини, естери); ароматични соединенија (бензен и негови деривати); соединенија што имаат биолошко значење (јагле­хид­рати, липиди, протеини).

12.

Методи на учење: теориски; практични (лабораториски) со примена на компјутер

13.

Вкупен расположив фонд на време

165

14.

Распределба на расположивото време

3+1+5 часови неделно

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теоретска настава

Часови 45+15

15.2

Вежби (лабораториски)

Часови 75

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

15

16.3

Домашно учење

Часови 15

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови / колквиуми

Бодови    40 (2 × 20)

17.2.

Редовност и активност

Бодови    20 (10 + 10)

17.3.

Реферирања (зададени задачи)

Бодови    40

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

               до 50 бода

      5 (пет)        (F)                  

       од 51 до 60 бода

      6 (шест)     (E)

       од 61 до 70 бода

      7 (седум)   (D)

       од 71 до 80 бода

      8 (осум)     (C)

       од 81 до 90 бода

      9 (девет)    (B)

       од 91 до 100 бода

    10 (десет)    (A)

19.

Услови за потпис и полагање завршен испит

Присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски или англиски

21

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анонимна анкета, анонимен тест

22.

Литература

            Задолжителна литература

22.1

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

М. Најдоски, В. М. Петрушевски

Експериментот во наставата по хемија 2

Магор, Скопје

2002

22.2

Дополнителна литература

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

J. Herak

Opća i anorganska kemija. Pokusi

Školska knjiga, Zagreb

1968

 

 

2.

R. Halaši, M. Kesler

Metodika nastave hemije i demonstracioni ogledi

Naučna knjiga, Beograd

1976

  Предметот е вклучен во следните насоки:


  Следни испити од овој предмет:

 • 24 ноември 2015 во 09:00
 • 09 јуни 2016 во 09:00 Прва декада
 • 23 јуни 2016 во 09:00 Втора декада
 • 29 мај 2017 во 10:00 Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.
 • 19 јуни 2017 во 10:00 Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник.
 • 12 јуни 2018 во 10:00 Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник 24h пред испит.
 • 01 јуни 2018 во 10:00 Задолжително пријавување по електронска пошта кај предметниот наставник 24h пред испит.
 • 23 јуни 2021 во 10:00 Втора декада. Задолжителна најава кај предмeтниот наставник најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот и електронскo пријавување во i-know.
 • 09 јуни 2021 во 12:00 Прва декада. Задолжителна најава кај предмeтниот наставник најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот и електронскo пријавување во i-know.
 • 25 август 2021 во 10:00 Прва декада. Задолжителна најава кај предмeтниот наставник најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот и електронскo пријавување во i-know.
 • 15 септември 2021 во 10:00 Втора декада. Задолжителна најава кај предмeтниот наставник најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот и електронскo пријавување во i-know.

  Материјали

© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.