Хемиско експериментирање II

Прилог бр. 3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на нaставниот предмет

ХЕМИСКО ЕКСПЕРИМЕНТИРАЊЕ 2

2.

Код

ХМ-651

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на хемија

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија, ПМФ

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв

6.

Академска година/семестар

Летен

5,7.

Број на ЕКТС кредити

4

8.

Наставник

Владимир М. Петрушевски

9.

Предуслови за запишување на предметот

Неорганска хемија; Органска хемија 1 и 2;

10.

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање и изведување експе­ри­менти од неорганска и од органска хемија, како дел од наставен час.

11.

Содржина на предметната програма: Увод. Хемиска лабораторија (хемикалии, складирање, опас­ности...). Прва помош во хемиската лабораторија. Елиминација на токсичен отпад. Лабораториски прибор (стаклен, метален, пластичен, дрвен). Прибор за заштита. Основни лабораториски операции. Принципи за поставување на приборот и апарату­рата. Работа со гасови. Експерименти од неорганска хемија (систематика на елемен­тите; по правило, за секој елемент се понудени по неколку експерименти во врска со неговите својства, карактеристични реакции и сл.): 1) ВОДОРОД. 2) АЛКАЛНИ МЕТАЛИ (литиум, натриум, калиум). 3) ЗЕМНОАЛКАЛНИ МЕТАЛИ (магнезиум, калциум, стронциум, бариум). 4) ХАЛОГЕНИ ЕЛЕМЕНТИ (флу­ор, хлор, бром, јод).

Експерименти од органска хемија: ациклични соединенија (јаглеводороди, алкохоли, халогени деривати на ал­каните, алдехиди и кетони, кар­бок­силни киселини, естери).

12.

Методи на учење: теориски; практични (лабораториски) со примена на компјутер

13.

Вкупен расположив фонд на време

135

14.

Распределба на расположивото време

2+0+2 часови неделно (предавања 30 часови, лабораториски вежби 30 часови)

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теоретска настава

30 часови

15.2

Вежби (лабораториски)

30 часови

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

30 часови

16.2

Самостојни задачи

15 часови

16.3

Домашно учење

30 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови / колквиуми

40 (2 × 20) бодови   

17.2.

Редовност и активност

20 (10 + 10) бодови   

17.3.

Реферирања (зададени задачи)

40 бодови   

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

               до 50 бода

      5 (пет)        (F)                  

       од 51 до 60 бода

      6 (шест)     (E)

       од 61 до 70 бода

      7 (седум)   (D)

       од 71 до 80 бода

      8 (осум)     (C)

       од 81 до 90 бода

      9 (девет)    (B)

       од 91 до 100 бода

    10 (десет)    (A)

19.

Услови за потпис и полагање завршен испит

Присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски или англиски

21

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анонимна анкета, анонимен тест

22.

Литература

            Задолжителна литература

22.1

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

М. Најдоски, В. М. Петрушевски

Експериментот во наставата по хемија 2

Магор, Скопје

2002

22.2

Дополнителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

J. Herak

Opća i anorganska kemija. Pokusi

Školska knjiga, Zagreb

1968

 

 

2.

R. Halaši, M. Kesler

Metodika nastave hemije i demonstracioni ogledi

Naučna knjiga, Beograd

1976

  Предметот е вклучен во следните насоки:


  Следни испити од овој предмет:

 • 01 јуни 2015 во 09:00 Прва декада
 • 15 јуни 2015 во 09:00 Втора декада
 • 25 август 2015 во 09:00 Прва декада
 • 03 септември 2015 во 09:00 Втора декада
 • 17 ноември 2016 во 12:00

  Материјали

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.