Органска хемија II - А ниво

1.

Наслов на наставниот предмет

ОРГАНСКА ХЕМИЈА II – А ниво

2.

Код

ХМ-403А

3.

Студиска програма

Хемија (применета хемија, аналитичка биохемија)

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија, Природно-математички факултет

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

прв циклус на студии

6.

Академска година / семестар

II/IV

7.

Број на ЕКТС кредити

8

8.

Наставник

Проф. д-р Емил Поповски

Проф. д-р Јане Богданов

Доц. д-р Наташа Ристовска

9.

Предуслови за запишување на предметот

Неорганска хемија А или Б ниво

Органска хемија 1А

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Целта на овој курс е да го запознае студентот со вообичаените структурни карактеристики на органските соединенија. Студентот ќе ги запознае карактеристиките на органските соединенија кои содржат специфични функционални групи, како алкохоли, феноли, тиоли, етери, алдехиди, кетони, киселини, естри, амиди, анхидриди, ацил халиди, амини итн. Студентот ќе научи како да ги именува и црта соодветните структури, како и да ги идентификува методите за синтеза на истите. Во изучувањето ќе бидат испитувани и реакциите во кои учествуваат органските соединенија. Исто така, ќе се продолжи развивањето на вештините во лабораториската работа на студентот, вршење на синтези, изолирање и идентификување на определени органски супстанци.

11.

Содржина на предметната програма:

Бензен и ароматичност (номенклатура на ароматични соединенија, структура и стабилност, молекулски орбитали). Хемија на бензен ( карактеристични реакции на електрофилна и нуклеофилна ароматична супституција, синтеза). Алкохоли и феноли (номенклатура, карактеристични својства, добивање, реакции, спектроскопска анализа). Етери и епоксиди (номенклатура, карактеристични својства, добивање, реакции, спектроскопска анализа). Тиоли и сулфиди. Алдехиди и кетони (номенклатура, карактеристични својства, добивање, реакции, спектроскопска анализа). Карбоксилни киселини и нитрили (номенклатура, карактеристични својства, добивање, реакции, спектроскопска анализа).  Деривати на карбоксилни киселини (номенклатура, карактеристични својства, добивање, реакции, спектроскопска анализа). Полиамиди и полиестри. Реакции на супституција на алфа – С атом. Реакции на кондензација. Амини (номенклатура, карактеристични својства, добивање, реакции, спектроскопска анализа).

12.

Методи на учење: Предавање, аудиториски вежби и лабораториски вежби

13.

Вкупен расположив фонд на време

270  часови

14.

Распределба на расположивото време

4+2+4 часови неделно (предавања 60 часови, аудито­риски вежби 30 часови, лабораториски вежби 60 часови)

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава

60 часови

15.2.

Вежби (аудиториски)

30 часови

 

 

15.2.

Вежби (лабораториски)

60 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

часови

16.2.

Самостојни задачи

30 часови

16.3.

Домашно учење

90 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови (3 колоквиуми и/или завршен испит)

70 бодови

17.2.

Активност и учество (редовност, домашни задачи, квизови)

15 бодови

17.3.

Вежби (изработени вежби + завршни вежби)

15 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анонимна анкета спроведена кај студентите

22.

 

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

John McMurry (превод од англиски Ј. Богданов, Б. Богданов)

ОРГАНСКА ХЕМИЈA

Просветно дело, Скопје

2006 (превод 2008)

2.

Bell C. E.; Taber D. F.; Clark A. K.

ORGANIC CHEMISTRY LABORATO­RY WITH QUALITATIVE ANALYSIS: STANDARD AND MICROSCALE, 3rd ed

 

2001

3.

З.Здравковски, К.Стојаноски

 

ОСНОВИ НА ОРГАНСКАТА НОМЕНКЛАТУРА: СПОРЕД ПРАВИЛАТА НА IUPAC

Природно-математички факултет, Скопје

2003

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.