Биохемија II - А ниво

1.

Наслов на наставниот предмет

БИОХЕМИЈА II

2.

Код

ХМ-605А

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на хемија

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија, ПМФ

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв

6.

Академска година / семестар

III/VI

7.

Број на ЕКТС кредити

6

8.

Наставник

Доц. д-р Наташа Ристовска

Проф. д-р Емил Поповски

Проф. д-р Јане Богданов

9.

Предуслови за запишување на предметот

Органска хемија II, Биохемија I

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Преку наставата и вежбите студентите треба да продолжат да ги надградуваат знаењата од основниот курс по биохемија. Во овој курс студентите ќе се запознаат со патиштата на метаболизмот на биомолекулите, нивното разградување и синтеза во организмот. Предавањата и вежбите ќе им овозможат на студентите да добијат слика за начинот на функционирање на организмот како целина, на постојаната динамична преработка, синтеза и разградување на материите и истите ќе можат да ги предвидат.

11.

Содржина на предметната програма:

Метаболизам на супстанците. Основни карактеристики на контролни механизми на метаболизмот. Типови на органски реакции во метаболизмот. Физичко-хемиски карактеристики на метаболните реакции. Метаболизам на јаглехидрати. Анаеробно разградување на јаглехидратите. Аеробно разгра­ду­вање на јаглехидратите. Кребсов циклус. Верига на дишење. Пентозо-фосфатен циклус. Биосинтеза на јаглехидратите. Фотосинтеза. Контрола на метаболизмот на јаглехидратите. Физичко-хемиска контрола, термодинамички карактеристики и други механизми на контрола. Метаболизам на липиди. Образување на ацетоцетна киселина. Биосинтеза на масни киселини и масти. Метаболи­зам на фосфатиди. Метаболизам на холестерол и жолчни киселини. Врска со останатите метаболич­ки процеси. Контрола на метаболизмот на липидите. Метаболизам на протеини и аминокиселини. Синтеза на аминокиселини. Образување на уреа. Оксидативно декарбокси-лирање. Метаболизам на пооделни амино киселини. Разложување на протеините. Механизам на некои поважни хемиски реакции во метаболизмот на протеините. Врска со останатите метаболички процеси. Физичко-хемиска контрола, термодинамички карактеристики и други механизми на контрола.

12.

Методи на учење: предавања, вежби

13.

Вкупен расположив фонд на време

180

14.

Распределба на расположивото време

3+0+3 часови неделно (предавања 60 часови, аудито­риски вежби 15 часови, лабораториски вежби 75 часови)

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава

45    часови

15.2.

Вежби (лабораториски), семинари, тимска работа

45    часови

 

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

15 часови

16.2.

Самостојни задачи

15 часови

16.3.

Домашно учење

60 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови (2 колоквиуми  или писмен испит, устен испит)

70 бодови

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)

10 бодови

17.3.

Активност и учество

 20 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Завршна анкета

22.

 

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Нелсон, Д.Л., Кокс, М.М.

Ленинџер, Принципи на биохе­миј­ата (превод од англиски)

НИП Микена

2011

2.

П.Карлсон

Биохемија

 

 

3.

Џекова, С. и соработници

Биохемија

 

2001

22.2.

Дополнителна литература

Ред.бр

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Mathews,C.K., VanHolde,K.E., Ahern, K.G.

Biochemistry 3rd Ed.

Prentice Hall

2000

2.

Garrett, R.H., Grisham, C.M.

Biochemistry, 4th Ed.

Brooks Cole

2008

3.

Berg, J.M., Tymoczko, J.L., Stryer, L.

Biochemistry, 5th Ed.

W.H.Freeman and Co.

2002


  Следни испити од овој предмет:

 • 08 јуни 2016 во 09:00 Писмен испит по предметот Биохемија II A и Б ниво кај проф. Киро Стојаноски.
 • 06 јуни 2018 во 09:00 Термин за полагање на втор колоквиум по Биохемија II. Во овој дел ќе бидат опфатени темите за метаболизам на липиди, протеини и делот од јаглехидрати!
 • 03 септември 2018 во 10:00 Ова соопштение важи и за испитот Биохемија II Б-ниво. Испитот ќе се одржи во предавална 124 на Институтот за хемија.
 • 14 септември 2018 во 10:00 Ова соопштение важи и за Биохемија II Б-ниво. Испитот ќе се одржи во предавална 125 на Институтот за хемија.
 • 01 февруари 2019 во 10:00 Испитот ќе се одржи во амфитеатарот
 • 18 февруари 2019 во 10:00 Испитот ќе се одржи во амфитеатар (или друга просторија)
 • 07 јуни 2019 во 10:00 Вториот колоквиум по биохемија за студентите од аналитичка биохемија ќе се одржи во амфитеатар на ИХ
 • 11 јуни 2019 во 12:00 Испитот по биохемија II за сите насоки ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 26 јуни 2019 во 10:00 Испитот за сите групи ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 11 септември 2019 во 12:00 Испитот по Биохемија II ќе се одржи на Институтот за хемија, во предавана 124, со почеток во 12 часот.
 • 26 септември 2019 во 10:00 Испитот по Биохемија II ќе се одржи на Институтот по хемија, во предавална 124, со почеток во 10 часот.
 • 03 февруари 2020 во 12:00 Испитот по Биохемија II во првиот испитен рок ќе се одржи на 3.2. со почеток во предавална 124 на ИХ
 • 17 февруари 2020 во 12:00 Испитот по Биохемија II, во вториот испитен рок, ќе се одржи во предавална 124,на ИХ
 • 29 јуни 2020 во 10:00 Испитот по Биохемија II, за А и B ниво, во втората декада, ќе се одржи со физичко присуство. Ве молам, оние кои ќе полагаат во оваа декада, да се пријават кај мене на e-mail.
 • 13 јули 2020 во 10:00 испитот по Биохемија II, во третата декада, ќе се доржи со физичко присуство. Ве молам, оние кои планираат да полагаат во оваа декада да се пријават кај мене на e-mail.
 • 24 август 2020 во 10:00 Биохемија II за сите групи, со физичко присуство.
 • 07 септември 2020 во 10:00 Биохемија II, за сите групи, со физичко присуство
 • 29 јануари 2021 во 12:00 Испитот ќе се одржисо физичко присуство во просториите на Институтот за хемија
 • 12 февруари 2021 во 12:00 Испитот ќе се одржи со физичко присуство во просториите на Институтот за хемија.
 • 08 април 2021 во 12:00 Испитот ќе се одржи со физичко присуство со запазување на пропишаните протоколи.
 • 10 јуни 2021 во 12:00 Испитот ќе се одржи со физичко присуство.
 • 24 јуни 2021 во 12:00 Испитот ќе се одржи со физичко присуство
 • 27 август 2021 во 12:00 Испитот ќе се одржи со физичко присуство.
 • 17 септември 2021 во 12:00 Испитот ќе се одржи со физичко присуство.
 • 25 ноември 2021 во 10:00 Испитот по Биохемија II ќе се одржи со физичо присуство во амфитеатарот на ИХ
 • 20 јануари 2022 во 10:00 Испитот по Биохемија II (А и В ниво), во првата испитна декада, ќе се одржи со физичко присуство во амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 03 февруари 2022 во 10:00 Испитот по Биохемија II (А и B ниво), во втората испитна декада, ќе се одржи со физичко присуство во амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 09 јуни 2022 во 10:00 Испитот по Биохемија II за студентите од сите насоки на Институтот за хемија ќе се одржи со физичко присуство во амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 23 јуни 2022 во 10:00 Испитот по Биохемија II, во втората испитна декада, ќе се одржи со физичко присуство во амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 25 август 2022 во 10:00 Испитот по Биохемија II (за сите насоки) ќе се одржи на во амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 12 септември 2022 во 10:00 Испитот ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 25 ноември 2022 во 13:00 Испитот по Биохемија II, во вонредната ноемвриска сесија ќе се одржи со физичко присуство во амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 23 јануари 2023 во 09:00 Испитот по Биохемија II во првата испитна декада ќе се одржи во амфитеатарот (или предавална 124) со почеток во 9 часот.
 • 06 февруари 2023 во 09:00 Испитот по Биохемија II во втората испитна декада ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија со почеток во 9 часот.
 • 12 јуни 2023 во 09:00 Испитот по Биохемија II во првиот испитен рок, ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија со почеток во 9 часот
 • 29 јуни 2023 во 10:00 Испитот по Биохемија II, во вториот испитен рок, ќе се одржи во амфитетарот на Институтот за хемија, со почеок во 10 часот.
© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.