Редовен професор д-р Валентин Мирчески


Материјали


Кабинет 238 Локал 913 Дир. телефон 072 226 089 Email valentin@pmf.ukim.mk Консултации вторник и четврток од 12 до 13 ч.

Биографија

ВАЛЕНТИН МИРЧЕСКИ е редовен професор на Институтот за хемија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Академската кариера ја започнал во 1992 година, како стручен соработник на Заводот за Општа и неогранска хемија. Роден е во Прилеп во 1966 година. Своето додипломско и последипломско образование го оформил на Факултетот, а докторирал на Природословно-математичкиот факултет во Загреб, Хрватска, во 1999 година, со тема од областа на електрохемија, под менторство на д-р Миливој Ловриќ -еден од водечките теоретичари на модерните електрохемиски техники. После докторирањето, избран од престижната научна фондација Александер фон Хумболт, заминал на постдокторски истражувачки престој во Германија, во групата на познатиот електрохемичар Фриц Шолц, на Универзитетот во Грајфсвалд.

Во фокусот на неговиот научен интерес е теоретско и експериментално изучување на електродни механизми и електродна кинетика со примена на пулсни волтаметриски техники, изучување на процеси на пренос на полнеж низ течни мембрани, електрохемија на биохемиски важни соединенија, електрокатализа и електроанализа. Досега објавил 141 научни трудови од кои 127 се објавени во меѓународни научни списанија со висок фактор на влијание на издавачките куќи Elsevier, Springer, American Chemical Society, Nature итн., а 14 труда се објавени во меѓународни списанија. Според SCOPUS базата на податоци во периодот од 1994 до 2021 година неговите трудови вкупно се цитирани 2644 пати, во 1290 трудови, со вкупен фактор на влијание h = 31 (Hirsch – фактор). Објавувал во престижни научни списанија од полето хемијата како на пример Journal of American Chemical Society (IF = 14.612), Analytical Chemistry (IF = 6.785), Scientific Reports (IF = 4.379), Langmuir (IF = 3.557), Journal of Physical Chemistry C (IF = 4.126) итн., и во врвни списанија од областа на електрохемијата (пр. Electrochimica Acta (IF = 6.215), Electrochemistry Communications (IF = 4.333), Journal of the Electrochemical Society (IF = 3.721), Electroanalysis (IF = 2.544) итн.)). Според анализата на Стенфорд универзитетот објавена во 2020 и 2021 год., Мирчески е рангиран во редот на 2% највлијателни научници на глобално ниво.

Покрај тоа, Мирчески е прв автор на специјализирана монографија посветена на една од најнапредните електроаналитички техники (Square-wave voltammertry: theory and application, Valentin Mirčeski, Šebojka Komorsky Lovrić and Milivoj Lovrić, (Ed.) F. Scholz. Springer Verlag, Heidelberg, 2007), објавена по покана уредникот. Ова е единствена монографија на англиски јазик за оваа инструментална техника, за која Мирчески се смета за еден од водечките експерти на глобално ниво. Покрај тоа, учествувал во подготовката на првиот речник за електрохемија (Dictionray of Electrochemistry, (Eds.) A.J. Bard, G. Inzlet, and F. Scholz, Springer Verlag, Heidelberg, 2008), а е коавтор и на поглавје во монографија за електрохемија на полски јазик (Problems of modern electrochemistry, eds. W.W. Kubiak, B. Baś); Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Cracow, 2014, pp. 89-96; ISBN 978-83-63663-43-8).

Мирчески бил учесник во голем број проекти, а бил раководител или национален координатор на дванаесет проекти. Од март 2020 год. Мирчески е раководител на проект поддржан од Универзитетот во Лоѓ (Полска) наменет за напредни истражувачи, а од ноември 2018 год. е национален координатор на меѓународен проект поддржан од НАТО алијансата во рамките на програмата Наука за мир. Покрај тоа, бил национален координатор на два меѓународни проекти финансирани од престижната германска фондација Александер фон Хумболт, еден на германската фондација DAAD, по еден проект во рамките на CEEPUS и COST програмата на Европската Унија, и еден проект во рамките на Франкофонската асоцијација на држави.

Валентин Мирчески досега презентирал голем број трудови на меѓународни и домашни научни манифестации, а бил поканет предавач на четири меѓународни конгреси за хемија и електрохемија. Во 2010 година бил претседател на организацискиот одбор на меѓународен конгрес за хемија под покровителство на Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија, а во 2018 година, со целосна финансиска поддршка на фондацијата Александер фон Хумболт организирал меѓународна научна манифестација насловена  „At the door of European Union: The role of the science and research for sustainable development of the Balkan region.“ Ова е прва манифестација од ваков вид во нашата земја, на која учествувале Хумболт алумни од регионот и Европа и други еминентни истражувачи од различни подрачја.

Како резултат на неговиот меѓународен академски углед Мирчески во неколку наврати бил избран за гостин-истражувач на Универзитетите во Брест (Франција) во периодот од 2004 до 2006 година и бил визитинг професор на универзитетот во Лоѓ (Полска) во периодот од 2006 до 2021 година. Моментално е визитинг истражувач на Универзитетот во Лоѓ. Покрај тоа тој е еден од предавачите во рамките на докторските студии на универзитетот во Лублин (Полска) за учебната 2020/21 година.

Важно е да се напомне дека со помош на фондацијата Александер фон Хумболт, како и со поддршка на неколкуте меѓународни проекти, Мирчески оформил нова лабораторија за електрохемија на Институтот за хемија, чија вкупна вредност на донирана опрема надминува 100.000 Евра. Во лабораторијата работел со голем број домашни и странски студенти, а во неа е реализиран и единствениот подолгорочен постдокторски престој во нашата институција во текот на 2014 година, што укажува дека Институтот за хемија е веќе препознатлив центар во меѓународни рамки во областа на електроаналитичката хемија.

Мирчески е истражувач со исклучително развиена меѓународна соработка што се гледа од проектната соработка и од научните трудови објавените со 122 коавтори, од кои најголем дел се реномирани истражувачи од академски институции ширум Европа. Во периодот од 1995 година досега, континуирано остварувал научноистражувачки престои во голем број земји. Моементално соработува со водечки истражувачки групи од областа на електроаналитичката хемија, како што е на пример групата на професорот Ричард Комптон од Универзитетот во Оксфорд.

Валентин Мирчески е добитник не неколку домашни и меѓународни награди. Во 2006 година, Француското хемиско друштво и Европската асоцијација за електроаналитичка хемија му ја доделила наградата “ESEAC 2006 Young Investigator Award”, за најдобар истражувач на возраст до 40 години и особен придонес во областа на електроаналитичката хемија на меѓународниот конгрес за електроаналитичка хемија што се одржал Бордо, Франција. Во 2008 година ја добил државната награда „Гоце Делчев“ за особен придонес во развојот на науката на Република Македонија. Истата година, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ му доделил плакета за заслуги за развојот на универзитетот.  Неговата публикација Electrode Kinetic Measurements With Square-Wave Voltammetry at a Constant Scan Rate(Electrochimica Acta, 114 (2013) 667) била прогласена за најиновативна студија во 2013 година во која учествувал млад истражувач (д-р Дариуш Гужијевски, докторанд на професор Мирчески) на конкурсот објавен на меѓународниот конгрес ESEAC 2014 кој се одржал во Малме, Шведска. Во 2018 година  добил посебно одликување на Универзитетот во Лоѓ (Полска), „Medal Universitatis Lodziensis Amico“ заради долгорочната соработка и плодната научна публицистика.

Од активностите со пошироко општествено значење, важно е да се напомне дека професорот Мирчески е основач на алумни асоцијацијата „Хумболт и ДААД Клубот-Македонија“ во 2004 година, здружение коие ги обединува корисниците на стипендии на овие две престижни фондации и други членови на нашата академска заедница кои дале придонес за научниот развој на земјата и нејзиниот академски углед на меѓународен план. Со ова здружение Мирчески организирал бројни домашни и меѓународни манифестации со цел подигање на академската и општествена свест за важноста на научноистражувачката дејност во Македонија. Како резултат на неговиот личен ангажман, во соработка со германската амбасада, фондацијата за академска размена DAAD отворила свое претставништво на  Институтот за хемија во 2005 година, што е од особена важност за студентите и младите истражувачи од Македонија.

Книги

 1. Valentin Mirčeski, Šebojka Komorsky Lovrić and Milivoj Lovrić, Square-wave voltammertry: theory and application, (Ed.) F. Scholz. Springer Verlag, Heidelberg, 2007 (монографија). 
 2. Dictionray of Electrochemistry, (Eds.) A.J. Bard, G. Inzlet, and F. Scholz, Springer Verlag, Heidelberg, 2008. (коавтор во речник).
 3. D. Guziejewski, S. Smarzewska, V. Mirceski, Szacowanie kinetyki procesow elektrodowych na podstawie pojedynczego woltamperogramu SWV"Postepy elektroanalizy" (red. B. Baś, M. Jakubowska, W.W. Kubiak); Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków 2016; ISBN 978-83-63663-78-0, str. 27-36 (поглавје во монографија)
 4. D. Guziejewski, V. Mirceski, S. Smarzewska, Wpływ amplitudy na sygnał wybranych witamin oraz alizaryny rejestrowany techniką woltamperometrii fali prostokątnej, w "Elektrochemia stosowana" (red. B. Baś, M. Jakubowska, W.W. Kubiak); Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków 2015; ISBN 978-83-63663-58-2, str. 169. (поглавје во монографија)
 5. D. Guziejewski, V. Mirceski; Postępy w wykorzystaniu woltamperometrii fali prostokątnej w pomiarach kinetyki reakcji elektrodowych w “Problemy współczesnej elektrochemii" (red. W.W. Kubiak, B. Baś); Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków 2014; ISBN 978-83-63663-43-8. (поглавје во монографија)

Престои

(1995) Институт за хемија и хемиска технологија, Белград, Србија

(1996) Оддел за аналитичка хемија, при Факултетот за природни науки на

Универзитетот во Прага, Чешка

(1997) Учесник на летна школа за аналитичка хемија во Вишеград, Унгарија

(1996-1999) Институт “Руѓер Бошковиќ”, Универзитет во Загреб, Хрватска

(2000, 2001-2002, 2004, 2005, 2007) Институт за хемија и биохемија, Универзитет во Грајвсвалд, Германија

(2002, 2007) Лабораторија за аналитичка хемија, Универзитет во Бретања, Франција

(2004, 2006) Визитинг професор на Универзитетот во Бретања, Франција

(2008) Универзитет во Пардубице, Чешка

(2008) Универзитет во Краков, Полска

(2006-2016) Центар за молекуларна медицина и физиологија, Универзитет во Саарланд, Германија

Трудови и конф.

Трудови презентирани на научни конференции

 

 1. S. Petrovska-Jovanovik, K. Stojanova, V. Mirčeski, B. Jordanoski, I. Spirevska, Примена на квадратно-бранова волтаметрија за определување на In(III) во присуство на уротропин и тиоуреа, Тринаесетто советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Јуни, 1993, Скопје, Р. Македонија.
 2. S. Petrovska-Jovanovik, K. Stojanova, V. Mirčeski, B. Jordanoski, Можности за определување на In(III) во води за пиење, Тринаесетто советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Јуни, 1993, Скопје, Р. Македонија.
 3. B. Jordanoski, K. Stojanova, V. Mirčeski, S. Petrovska-Jovanovik, B. Topuzoski, Испитување на 1-бензил-тетразол-5тиол со квадратно бранова волтамметрија, Тринаесетто советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Јуни, 1993, Скопје, Р. Македонија.
 4. O. Grupce, G. Jovanovski, V. Mirčeski, Спектар-структурни корелации кај 2,2 –бипиридин Hg(II) сахаринат: Споредба со Hg(II) сахаринат, Тринаесетто советување на хемичарите и технолозите на Македонија, Јуни, 1993, Скопје, Р. Македонија.
 5. V. Mirčeski, Elektrohemijsko ponasanje famotidina u Briton-Robinsonovim puferima, XXVI Oktobarsko savetovanje rudara i metalurga, Oktobar 1994, Srbija.
 6. В. Мирчески, Б. Јорданоски, К. Стојанова, С. Петровска-Јовановиќ, Електрохемискo испитивање 1-бензил-тетразол-5-тиола, XXXVI Savetovanje srpskog hemijskog drustva, Juni, 1994, Beograd, Srbija.
 7. S. Petrovska-Jovanovic, K. Stojanova, B. Jordanoski, V. Mirčeski, Square-wave voltammetric determination of  Indium in presence of 8-hydroxyquinoline, 35th IUPAC Congress, Instnbul, Turkey, 14-19 August 1995, Macedonia.
 8. K. Lisičkov, V. Najdenova, V. Mirčeski, Separation of  Co2+ ions from aqueous solution by biosorption, Oktobarsko savetovanje XXX October Conference, 1998, Bor, Srbija.
 9. V. Mirčeski, M. Lovrič, A square-wave voltammetry of a cathodic stripping process complicated by adsorption of the reacting ligand, -Redukcija tankog sloja netopive zivine soli komplicirana adsorpcijom aniona, I. Hrvatski Simpozij o elektrokemiji – Ist Croatian Symposium on electrochemistry, Varazdin, 1998, Hrvatska.
 10. Б. Јорданоски, Р. Гулабоски, В. Мирчески, Определување на 5-флуороурацил со квадратно-бранова волтамметрија, Second pharmaceutical congress of the Republic of Macedonia, Skopje, 1999, Macedonia.
 11. В. Мирчески, Р. Гулабоски, Б. Јорданоски, A. Димитровска, Карактеризација и волтамметриско определување на 6-пропил-2-тиоурацил, Second pharmaceutical congress of the Republic of Macedonia, Skopje, 1999, Macedonia.
 12. К. Стојанова, С. Петровска-Јовановиќ, В. Мирчески, Р. Гулабоски, Разработка на метода за квантитативно определување на креатин со квадратно-бранова волтамметрија, Second pharmaceutical congress of the Republic of Macedonia, Skopje, 1999, Macedonia.
 13. Р. Гулабоски, В. Мирчески, Б. Јорданоски, Испитување на електрохемиските особини на сулпирид и негово определување со квадратно-бранова волтамметрија,  Second pharmaceutical congress of the Republic of Macedonia, Skopje, 1999, Macedonia.
 14. F. Quentel, C. Elleouet, C. L.  Madec, V. Mirčeski, A. Laouenan, Square wave voltammetry of the molybdenum-1,10 phenanthroline-fulvic acid complex, 9th International Conference on Electroanalysis, 9-13 june 2002, Cracow, Poland. 
 15. F. Quentel, V. Mirčeski, C. Elleouet, C. L. Madec, Caractérisation de réaction de surface en présence d’interactions uniformes : cas de la réduction du Mo(VI) en présence de phénanthroline te d’un excès d’acides fulviques, Journées d'Electrochimie, 3-6 juin 2003, Poitiers, France.
 16. В. Мирчески, Квадратно-бранова волтамметрија: Теорија, експерименти и примена во биохемиската анализа, XVIII Congress of chemists and Technologists of Macedonia, September, 2004, Hotel Metropol-Ohrid, Ohrid, Republic of Macedonia.
 17. V. Mirceski, F. Quentel, M. L’her, A new approach for studying the kinetics of ion transfer across the liquid/liquid interface, 4th Baltic Conference on Electrochemistry, Greifswald, Germany, 13-16 march 2005.
 18. F. Quentel, V. Mirčeski, C. Elleouet, Effet catalytique sur la voltammétrie de redissolution du molybdene après adsorption : mesure des cinétiques redox, Journées d’Electrochimie, 5-8 juillet 2005, Saint-Malo
 19. F. Quentel, V. Mirčeski, C. Elleouet, , M. L’her, Etude du transfert des anions et des cations à l’interface eau½nitrobenzène par voltammétrie à ondes carrées à une électrode à trois phases, Journées d’Electrochimie, 5-8 juillet 2005, Saint-Malo
 20. B. Sefer, G. Krakutovski, J. Georgieva, V. Mirčeski, Проучување на интеракциите на трипептидот глутатион со јоните на некои тешки метали со помош на квадратно-бранова волтамметрија на висечка живина капка, Sixth congress of pure and applied chemistry for the students od Macedonia, December, 2005, Faculty of Technology and Metalurgy, Skopje, Macedonia.
 21. O. Trenčevska, R. Gulaboski, K. Stojanoski, V. Mirčeski, Probing electrochemical properties of  erythtrocyte membranes, 5th International conference of the chemical societies of the South-East European countries,Chemic al sciences at the European crossroads-Vol.1 , September, 2006, Ohrid, Macedonia.
 22. V. Mirčeski, M. Lovric, S. Komorsky-Lovric, Theoretical study of the coupled electron-ion transfer reactions relevant to the charge transfer processes at living cell membranes, 5th International conference of the chemical societies of the South-East European countries, Chemical sciences at the European Crossroads-Vol.2, September, 2006, Ohrid, Macedonia.
 23. M. L’her, Catherine Elleouet, F. Quentel, V. Mirčeski, Comparative study of anions transfer kinetics from water to organic solvents by means of thin film square-wave voltammetry, 5th International conference of the chemical societies of the South-East European countries, Chemical sciences at the European crossroads-Vol.2 , September, 2006, Ohrid, Macedonia.
 24. F. Spasovski, M. Gacina, V. Mirčeski, Electrochemical study of ion transfer kinetics across cholesterol membrane supported at the liquid/liquid interface, 5th International conference of the chemical societies of the South-East European countries, Chemical sciences at the European crossroads-Vol.2 , September, 2006, Ohrid, Macedonia.
 25. C. Elleouet, M. L’her, V. Mirceski, A. Nassi, E. Ngameni, E. Njanja, F. Quentel, Importance de l’échange d’ion dans le fonctionnement des électrodes modifiées par une phase organique redox. Xème colloque du Groupe Français de Bioélectrochimie, 05-07 avril 2006, Céret
 26. F. Quentel, V. Mirceski, C. Elleouet,  M. L’her, Kinetics of ion transfer at the liquid│liquid interface of a thin organic film modified electrode, 11th International Conference on Electroanalysis, ESEAC 2006, 11-15 juin 2006, Bordeaux
 27. V. Mirceski, F. Quentel, M. L’her, Application of thin-film electrodes to study interfacial phenomena at the liquid interface: from the thermodynamics and kinetics of the transfer of hydrophilic inorganic ions, through the adsorption of complex organic ions, to preparation of metal nanoparticles, 11th International Conference on Electroanalysis, ESEAC 2006, 11-15 juin 2006, Bordeaux.
 28. C. Elleouet, M. L’Her, V. Mirčeski, A. Nassi, E. Ngameni, E. Njanja, F. Quentel, Lutetium bisphthalocyanines, Lu(III)[Pc’]2, as redox probes for charge and electron transfer studies across liquid│liquid interfaces between water and solvents or ionic liquids: thin-film and three-phase electrodes, 57th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 27 august-1 september, 2006, Edinburg, UK.
 29. F. Quentel, V. Mirceski, C. Elleouet, M. L’her, Comparative study of anions transfer kinetics from water to organic solvents by means of thin-film square-wave voltammetry, 5th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, ICOSECS 5 , 10-13 september, 2006, Ohrid, ARY Macedonia.
 30. F. Quentel, V. Mirčeski, C. Elleouet, M. L’her, Cinetique du transfert d’anions de l’eau a divers solvants organiques a l’aide des electrodes a film mince par voltammetrie a ondes carees, Journees d’electrochimie, 2007, Lyon, France.
 31. F. Quentel, V. Mirčeski, C. Elleouet, M. L’her, Etude electrochimique de la thermodynamique et de la cinetique du transfert d’ions a l’interface eau/n-octanol, Journees d’electrochimie, 2007, Lyon, France.
 32. М. Давчева, В. Мирчески, Проучување на антиоксидативните својства на аскорбинската киселина и глутатион со волтаметриски и хроноамперометриски техники, VIIIth congress of pure and applied chemistry for the students of  Macedonia, October, 2009, Skopje, Macedonia.
 33. V. Mirčeski, Chirality and Electrochemistry: From chiral sensitive electroanalysis to chiral ion transfers across liquid interfaces, Intensive lecture course at the Babes-Bolyai University, Workshop From Molecules to Functionalised Materials, Cluj-Napoca, October 2009, Romania.
 34. S. Dimitrovska-Lazova, A. Isaki, V. Mirčeski, S. Aleksovska, Effects of Cr substitution in GdCoO3 perovskite, Intensive lecture course at the Babes-Bolyai University, Workshop From Molecules to Functionalised Materials, Cluj-Napoca, October 2009, Romania.
 35. M. Davčeva, V. Mirčeski, Studying antioxidative properties by catalytic electrode mechanism, Intensive lecture course at the Babes-Bolyai University, Workshop From Molecules to Functionalised Materials, Cluj-Napoca, October 2009, Romania.
 36. I. Drangov, V. Mirčeski, Electrochemical characterization of electrochromic Cu2O thin films coated with In doped ZnO and TiO2, Intensive lecture course at the Babes-Bolyai University, Workshop From Molecules to Functionalised Materials, Cluj-Napoca, October 2009, Romania.
 37. F. Spasovski, V. Mirčeski, Studying the electrochemistry of vitamin K1 by electrodes with modified surfaces, Intensive lecture course at the Babes-Bolyai University, Workshop From Molecules to Functionalised Materials, Cluj-Napoca, October 2009, Romania.
 38. M. L’her, C. Elleouet, F. Quentel, V. Mirčeski, Electrochemistry at the liquid|liquid interface: From the fundamentals to some recent experiments, XXI Congress of chemists and technologists of Macedonia, September, 2010, Ohrid, Republic of Macedonia.
 39. D. Guziejewski, V. Mirčeski, W. Ciesielski, Theoretical and experimental study of cathodic stripping mechanism coupled with chemical reactions under conditions of square-wave voltammetry, XXI Congress of chemists and technologists of Macedonia, September, 2010, Ohrid, Republic of Macedonia.
 40. B. Sefer, V. Mirčeski, Electrochemical deposition of gold nanoparticles at the water|nitrobenzene interface by means of thin organic film modified electrodes, XXI Congress of chemists and technologists of Macedonia, September, 2010, Ohrid, Republic of Macedonia.
 41. V. Mirčeski, M. Davčeva, Studying antioxidative properties of ascorbic acid and glutathione with voltammetric and chronoamperometric techniques, XXI Congress of chemists and technologists of Macedonia, September, 2010, Ohrid, Republic of Macedonia.
 42. K. Stankoska, J. Temelkoska, F. Quentel, V. Mirčeski, Electrochemical study of ion transfers across water/nitrobenzene interface in the presence of saccharin, XXI Congress of chemists and technologists of Macedonia, September, 2010, Ohrid, Republic of Macedonia.
 43. M. Jancovska, V. Mirčeski, Square-wave anodic stripping voltammetry of cadmium lead and zinc at bismuth-film electrodes, IX Congress of pure and applied chemistry of students of R. Macedonia, October, 2011, Skopje, Macedonia.
 44. H. Zdravkovska, L. Muresan, I. Catalin Popescu, V. Mirčeski, Electrocatalytic oxidation of reduced NADH by graphite electrodes modified with an adsorbed meldola blue, IX Congress of pure and applied chemistry of students of R. Macedonia, October, 2011, Skopje, Macedonia.
 45. V. Mirčeski, S. B. Hočevar, B. Ogorevc, R. Gulaboski, Studies on electrode processes in stripping analysis using square-wave voltammetry: Theory and application, 14th International conference on electroanalysis, June 3-7, 2012, Portoroz, Slovenia.
 46. V. Mirčeski, Electrocatalysis, International master and postgraduate programme in materials science and catalysis, October 2013, Babes-Bolyai University, Faculty of Chemistry and chemical engineering, Cluj-Napoca, Romania.
 47. B. Mitrova, V. Mirčeski, V. Ivanovski, Electrochemical and spectroscopic study of glucose oxidase at liquid/liquid interface, International master and postgraduate programme in materials science and catalysis, October 2013, Babes-Bolyai University, Faculty of Chemistry and chemical engineering, Cluj-Napoca, Romania.
 48. N. Mitreska, V. Mirčeski, Electrochemistry of coenzymes Q, International master and postgraduate programme in materials science and catalysis, October 2013, Babes-Bolyai University, Faculty of Chemistry and chemical engineering, Cluj-Napoca, Romania.
 49. T. Atanaskova, V. Mirčeski, Electrochemical study of cytochrome C at three phase electrodes, International master and postgraduate programme in materials science and catalysis, October 2013, Babes-Bolyai University, Faculty of Chemistry and chemical engineering, Cluj-Napoca, Romania.
 50. A. Aleksovska, V. Mirčeski, B. Pejova, Thiol anchoring and catalysis of gold nanoparticles at the liquid interface of thin-organic-film-modified electrodes, International master and postgraduate programme in materials science and catalysis, October 2013, Babes-Bolyai University, Faculty of Chemistry and chemical engineering, Cluj-Napoca, Romania.
 51. L. Stojanov, V. Mirčeski, K. Lisichkov, Preparation and detection of silver nanoparticles in aqueous solutions by advanced pulse voltammetric techniques, 7th International Scientific and Professional Conference-Water for All, March, 2017, Osijek, Croatia.
 52. V. Mirčeski, Introduction to electrode processes, International master and postgraduate programme in materials science and catalysis, October 2013, Babes-Bolyai University, Faculty of Chemistry and chemical engineering, Cluj-Napoca, Romania.
 53. V. Mirčeski, Methodological development of advanced voltammetric techniques: theory and application, 25th Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2018, Ohrid, Macedonia.
 54. K. Najkov, L. Stojanov, V. Mirčeski, Voltammetric study of redox properties of blood serum isolated from mice treated with electrolyzed reduced water, 25th Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2018, Ohrid, Macedonia.
 55. L. Stojanov, V. Mirčeski, S. Skrzypek, A theoretical and experimental square-wave voltammetric study of ascorbic acid in the light of multi-step electron transfer mechanism, 25th Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2018, Ohrid, Macedonia.
 56. J. Todorov, V. Mirčeski, Amperometric detection of triacetone triperoxide at electrode modified with goldprussian blue nanocomposite, 25th Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2018, Ohrid, Macedonia.
 57. A. Ivanoska-Dacikj, G. Bogoeva-Gaceva, A. Krumme, C. Scalera, V. Stojkoski, I. Gjorgoski, T. Ristoski, I. Gjurovski, V. Mirčeski, Polyurethane/graphene oxide grafts for tissue engineering, 25th Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 2018, Ohrid, Macedonia.
 58.  J. Todorov, L. Stojanov, V. Mirčeski, Voltammetry of home made peroxide-based explosives, International workshop on electrochemistry on electroactive materials, June, 2019, Borovets, Bulgaria.
 59. V. Mirceski, L. Stojanov, Methodological development of square-wave voltammetry, international, International workshop on electrochemistry of electroactive materials, June 16–21, 2019, Borovets, Bulgaria
 60. V. Mirčeski, The state of higher education and science in North Macedonia: Academic cooperation trough DAAD and Alexander von Humboldt Foundations DAAD ONLINE Conference Skopje: “Hochschuldialog Westbalkan ab 2020”, Skopje, 2020, RN Macedonia.
 61. V. Mirčeski, L. Stojanov, Methodological development of square-wave voltammetry, International workshop on electrochemistry on electroactive materials, June, 2019, Borovets, Bulgaria.
 62. K. Najkov, L. Stojanov, V. Mirčeski, Square-wave voltammetry of whole blood serum, International workshop on electrochemistry on electroactive materials, June, 2019, Borovets, Bulgaria.

L. Stojanov, V. Mirčeski, Electrochemical faradic spectroscopy : concept, mechanistic approach and analytical application, International workshop on electrochemistry on electroactive materials, June, 2019, Borovets, Bulgaria.

 

Др. активности

Научни проекти

Валентин Мирчески 

(главен истраважувач или национален координатор)

 

А)        Национални проекти

 1. 1.     Студија на пренос на електричен полнеж  низ граничната површина помеѓу две немешливи течности со примена на трифазни електроди (Министерство за образование и наука на Р. Македонија) (2004-2006).

Б)        Билатерални проекти

 1. 2.     New Electrochemical Methods to Study Thermodynamics and Kinetics of Ion and Electron Transfer across the Liquid Interface (билатерален проект Македонија - Франција) (2006-2007).
 2. 3.     Bismuth and Antimony-Film Electrodes for Trace Metal Analysis: Mechanistic Study, Kinetic Measurements and Analytical Applications (билатерален проект Македонија - Словенија) (2010-2011).

 

В)        Меѓународни проекти

 1. 4.     Three-Phase Electrodes as Biomimetic Tools to Study the Redox Chemistry of Biologically Active Compounds, Institutional partnership programme, Alexander von Humboldt Foundation – Germany (2004-2007).

 

 1. 5.     International Master and Postgraduate Programme in Material Sciences and Catalysis, German Academic Exchange Service (DAAD) Akademischer Neuaufbau Südosteuropa programme (2008-2017).
 2. 6.     Square-wave protein film voltammetry: redox proteins vs. reactive oxygen Species, Research linkage programme, Alexander von Humboldt, Foundation – Germany (2011-2014).
 3. 7.     Advanced analytical and bioanalytical methods - education and research, CEEPUS project (2007-2008).
 4. 8.     European Network on Smart Inorganic Polymers, CM1302 (SIPs) COST project (2007-2008).
 5. 9.     Agence Universitaire de la Francophonie, Bureau Europe Centrale Orientale Organisation de Seminaires Doctoraux  (2014). 

10.  Gas sensors for preventing terrorist attacks, NATO programme: Science for peace and security (2018-2021).

11.  Advanced Pulse Voltammetric Techniques: Methodological development of electrochemical sensors, Advanced Researcher in Residence, Lodz University, Poland (2020-2022).

12.  Electrochemical gas-sensors for hydrogen peroxide detection, National Science Centre, Poland (Opus 20-LAP) (2022-2025).

 

Одржани предавања по покана

Валентин Мирчески

 

A)        Меѓународни научни конференции

 1. Valentin Mirčeski, François Quentel, Maurice L’Her: A new approach for studying the kinetics of ion transfer across the liquid|liquid interface, 4th Baltic Conference on Electrochemistry, 13-16th March, Greifswald, Germany, 2005.
 2. Valentin Mirčeski, Square-Wave Voltammetry: Theory, Experiments and Application in Biochemical Analysis, 18th Congress of the Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, 24-28 September, 2004.
 3. Valentin Mirceski, Samo B. Hocevar, Bozidar Ogorevc, Rubin Gulaboski, Studies on electrode processes in stripping analysis using square-wave voltammetry: theory and application, ESEAC 2012, Portoroz, Slovenia, 2012.
 4. Valentin Mirčeski, Methodological development of advanced voltammetric techniques: theory and application, 25th Congress of Society of Chemists and Technologists of Macedonia, Venue: Hotel Metropol, Ohrid, Macedonia 19-22 September 2018 
  1.  

Б)        Студентски конгреси

 1. Valentin Mirceski, Bioelectrochemistry: From Bacterial Fuel Cells to Membrane Electrochemistry, Скопје, 2007

 

В)        Академски собири

 1. Valentin Mirceski, National Network оf Laboratories, Crisis Management Centre, Fulbright conference, Машински факултет, Скопје, 2009
 2. Valentin Mirceski, Humboldt and DAAD, Club-Macedonia –alumni association, NAUKATA I UMETNOSTA, Дискусија, за досегашната и идна научна соработка меѓу Mакедонската академија на науките и уметностите и научното друштво „Лајбниц” од Берлин и меѓу академските заедници на Република Македонија и на Сојузна Република Германија, 2013.
 3. Валентин Мирчески, Научноистражувачката работа и високото образование, 2015, Академски собир во организација на Студентскиот пленум.
 4. Валентин Мирчески, Леон Стојанов, Наносребро и алкална вода, Светски ден на водите, 2017, Технолошко-металуршки факултет, Скопје, 2017.
 5. Valentin Mirceski, Water – from Science to Mysticism, First International Simposium for Traditional Chinese Medicine, December, “Goce Delcev” University, Stip, 2017.
 6. Valentin Mirceski, The art of research publication, УКИМ, Школа за докторски студии, 2019.
 7. Valentin Mirceski, The state of higher education and science in North Macedonia: Academic cooperation trough DAAD and Alexander von Humboldt Foundations, DAAD online Conference, Skopje: “Hochschuldialog Westbalkan ab 2020.

Г)                    Академски институции

 1.  Valentin Mirceski, A Study of Electrode Mechanisms Coupled with Adsorption Phenomena by Square-Wave Voltammetry, Laboratoire de Chimie Analytique, UMR-CNRS 6521, Universite´ de Bretagne Occidentale, France, 2004.
 2. Valentin Mirceski, A New Approach for Studying the Thermodynamics and Kinetics of Ion Transfer Across the Liquid|Liquid Interface, Laboratoire de Chimie Analytique, UMR-CNRS 6521, Universite´ de Bretagne Occidentale, France, 2004.
 3. Valentin Mirceski, Square-Wave Voltammetry: Theory, Experiments, and Application, Laboratoire de Chimie Analytique, UMR-CNRS 6521, Universite´ de Bretagne Occidentale, France, 2004.
 4. Valentin Mirceski, Square-wave Voltammetry of Cathodic Stripping Electrode Processes: Theory and Experiments, National Institute of Chemistry, Ljubljana, Slovenia, 2006.
 5. Valentin Mirceski, Thermodynamics and Kinetics of Ion Transfer Reactions across Artificial Membranes formed at the Surface of Electrodes, Department of Physiology, Saarland University, Homburg, Germany, 2006.
 6. Valentin Mirceski, Membrane and Catalytic Processes Studied by Advanced Electrochemical Methods: Experimental and Theoretical Considerations, Facultat fur Chemie und Mineralogie, Institut fur Anorganische Chemie, Leipzig, Germany, 2008.
 7. Valentin Mirceski, Square-Wave Voltammetry: Electrode Mechanisms, Modelling, and Kinetics, University of Meinz, Germany, 2014.
 8. Valentin Mirceski, A series of lectures as a visiting professor, Faculty of Chemistry, University of Lodz, Poland, 2014.
 9. Valentin Mirceski, From surface electrode processes to ion transfers across liquid interfaces, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Nis, Serbia, 2015.
 10. Valentin Mirceski, Introduction to electrochemical techniques, Institut fur Chemie und Biochemie, Ernst-Moritz-Arndt-Universitat Greifswald, Germany 2018.
 11. Valentin Mirceski, Square-wave voltammetry: the most advanced electroanalytical technique, Institut fur Chemie und Biochemie, Ernst-Moritz-Arndt-Universitat Greifswald, Germany 2018.
 12. Valentin Mirceski, A series of lectures as a visiting professor, Faculty of Chemistry, University of Lodz, Poland, 2018.
 13. Valentin Mirceski, From surface electrode processes to ion transfers across liquid interfaces, Faculty of Chemistry and Chemicael Engineering, Cluj-Napoca, Universlry "Babes- Bolyai, Cluj-Napoca, Romania, 2009.
 14. Valentin Mirceski, Bioelectrochemistry: From Bacterial Fuel Cells to Membrane Electrochemistry, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Pristina, R. Kosovo, 2011.

 

Организација на научни и академски манифестации

Валентин Мирчески

 

 1. Fifth congress of pure and applied chemistry for the students of Macedonia, The Society of Chemists and Technologists of Macedonia, Skopje, 2005.
 2. XXI Congress оf Chemists аnd Technologists оf Macedonia, The Society of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, September 2010.
 3. Научноистражувачката работа на Природно-математичкиот Факултет: Визија за развој на високото образование и научноистражувачката дејност во Македонија, Природно-математички Факултет, Скопје, септември, 2017.
 4. At the door of European Union: The role of the science and research for sustainable development of the Balkan region, Humboldt Kolleg, Humboldt and DAAD Club – Macedonia, Skopje-Ohrid, April, 2018.
 5. Предизвиците на патот на македонските универзитети кон Европската истражувачка зона и Шангајската листа,  Хумболти ДААД клубот – Македонија, Скопје, ноември, 2019.

 

Работилници

Организација и одржани предавања

(International Master and Postgraduate Programme in Material Sciences and Catalysis)

 1. Valentin Mirceski, Chirality and electrochemistry: from chiral sensitive electrocatalysis to chiral ion transfers across liquid interfaces, From Molecules to Functionalised Materials – Cluj-Napoca, October 2009. 
 2. Valentin Mirceski Electrocatalysis, Skopje, MatCatNet Scientific Module Sensors, – Skopje, October 2012. 
 3. Valentin Mirceski Three-phase Electrodes as Electrochemical Sensors, MatCatNet Scientific Module Sensors, – Skopje, October 2012.
 4. Valentin Mirceski, Introduction to electrode processes, MatCatNet Scientific Module Catalysts, – Cluj-Napoca, October 2013.
 5. Valentin Mirceski, Electrocatalysis, MatCatNet Scientific Module Catalysts, – Cluj-Napoca, October 2013.
 6. Valentin Mirčeski, Electrochemical techniques for studying conducting polymers, From Molecules to Functionalised Materials“ Scientific module “Polymers”, September, 2014, Ohrid, Macedonia.
 7. Valentin Mirčeski, Bioelectrochemistry, From Molecules to Functionalised Materials“ Scientific module “Biomaterials, September, 2015, Ohrid, Macedonia.

 

 

Менторство на магистерски тези и докторски дисертации

 

Валентин Мирчески

 

А)        Магистерски тези

 

 1. Ангела Алексовска: ЕЛЕКТРОХЕМИСКА ДЕПОЗИЦИЈА НА МЕТАЛНИ НАНОЧЕСТИЧКИ НА ГРАНИЦАТА ПОМЕЃУ ДВЕ ТЕЧНИ ФАЗИ И НИВНА МОДИФИКАЦИЈА СО ТИОЛИ
 2. Билјана Митрова: ЕЛЕКТРОХЕМИСКA СТУДИЈА НА ГЛУКОЗА ОКСИДАЗА СО ПОВРШИНСКИ МОДОФИЦИРАНИ ЕЛЕКТРОДИ
 3. Бирхан Сефер: ЕЛЕКТРОХЕМИСКА СТУДИЈА НА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРОНИ И ЈОНИ НИЗ ТЕЧНО-ТЕЧНА МЕЃУФАЗНА ГРАНИЧНА ПОВРШИНА СО ПРИМЕНА НА ПОВРШИНСКИ МОДИФИЦИРАНИ ЕЛЕКТРОДИ
 4. Галаба Наумова: РАЗВОЈ НА ЕДНОСТАВЕН ВОЛТАММЕТРИСКИ МЕТОД ЗА МЕРЕЊЕ НА АНТИОКСИДАТИВНИОТ КАПАЦИТЕТ НА РАСТИТЕЛНИ МАСЛА
 5. Катерина Станкоска: ЕЛЕКТРОХЕМИЈА НА САХАРИН НА ТЕЧНА МЕЃУФАЗНА ГРАНИЧНА ПОВРШИНА - МОДЕЛ ЗА ПРОУЧУВАЊЕ НА ПРЕНОСОТ НА САХАРИН НИЗ КЛЕТОЧНИ МЕМБРАНИ
 6. Маја Јанчовска: АНОДНА СТРИПИНГ ВОЛТАММЕТРИЈА НА ЦИНК, КАДМИУМ И ОЛОВО НА БИЗМУТ-ФИЛМ ЕЛЕКТРОДИ
 7. Маја Велјановска: АНАЛИЗА НА АНТИОКСИДАЦИСКАТА АКТИВНОСТ НА ФЕНОЛНИ КИСЕЛИНИ СО ПРИМЕНА НА ЦИКЛИЧНА ВОЛТАММЕТРИЈА И СПЕКТРОФОТОМЕТРИЈА
 8. Николина Митреска: ЕЛЕКТРОХЕМИЈА НА КОЕНЗИМИТЕ Q И ИСПИТУВАЊЕ НА НИВНАТА СПОСОБНОСТ ЗА КОМПЛЕКСИРАЊЕ НА БИОЛОШКИ ЗНАЧАЈНИ МЕТАЛИ
 9. Тања Атанасова Трендафилов: ЕЛЕКТРОХЕМИСКA СТУДИЈА НА ЦИТОХРОМ C СО ПОВРШИНСКИ МОДИФИЦИРАНИ ЕЛЕКТРОДИ
 10. Неше Салих: АНОДНА СТРИПИНГ ВОЛТАММЕТРИЈА НА ОЛОВО
 11. Зоран Момчиловиќ: ЕЛЕКТРОКАТАЛИТИЧКО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СУЛФИТИ СО МОДИФИЦИРАНИ ЕЛЕКТРОДИ
 12. Меника Анастасиеска: ВОЛТАММЕТРИСКО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА АНТИОКСИДАТИВНИТЕ СВОЈСТВА НА АЛКАЛНАТА ВОДА
 13. Јовица Тодоров: ЕЛЕКТРОХЕМИСКА ДЕТЕКЦИЈА НА ТРИАЦЕТОН ТРИПЕРОКСИД
 14. Коста Најков: КВАДРАТНО–БРАНОВА ВОЛТАММЕТРИЈА НА КРВЕН СЕРУМ

 

Б)        Докторски дисертации

 

15.  Викторија Максимова: ЕВАЛУАЦИЈА НА АНТИОКСИДАТИВНИ И ЦИТОТОКСИЧНИ ОСОБИНИ НА КАПСАИЦИНОИДИ ЕКСТРАХИРАНИ ОД ЛУТИ ПИПЕРКИ  КУЛТИВИРАНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (коментор)

16.  Dariusz Guziejewski: SQUARE-WAVE VOLTAMMETRY AS A TOOL IN THE STUDY OF REACTION MECHANISMS AND QUANTIFICATION OF PESTICIDES (коментор)

17.  Павлинка Кокошкарова, ВОЛТАМЕТРИСКИ СЕНЗОРИ ЗА ДИРЕКТНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МОЧНА КИСЕЛИНА, АЛБУМИНИ И БИЛИРУБИН ВО ХУМАН СЕРУМ (работен наслов)

18.  Леон Стојанов, НОВИ ПУСЛНИ ВОЛТАМЕТРИСКИ ТЕХНИКИ (работен наслов)

 

Национален претставник на академски собири во странство

 

Валентин Мирчески

 

 1. 1.   Valentin Mirceski, Humboldt and DAAD Club-Macedonia Bonds of Trust 2009 – Germany Alumni in Tomorrow’s World, January 21-22 2009, Berlin.
 2. 2.   Valentin Mirceski, Vladimir Ivanovski, Science and High Education in Macedonia, Science and education in transition, Belgrade, October 28-30, 2010.  
 3. 3.   Humboldt Kolleg: Der Aufbau des Nationalestaates in Italien und Deutschland und seine zukunftigen perspektiven, Roma, 25-27 May, 2011.
 4. 4.   Humboldt Kolleg: Europe and Mediterranean Regions, History, Emergencies, and Chances, Convegno nazionale dell’Associazione Italiana, Alexander von Humboldt, Universitа del Salento, 28-30 aprile 2015, Lecce,
 5. 5.   Valentin Mirceski, Square-Wave Voltammetry: From Electroanalysis to Bioelectrochemistry, Humboldt Kolleg: Humboldtians and Scientific Progress in the Central and Eastern European (CEE) Countries, November 16–18, 2017, Sofia.
 6. 6.   Humboldt-Kolleg: Licht und Schatten des Klimawandels, Viterbo, 29. Juni - 01. Juli 2017.
 7. 7.   Valentin Mirceski, Electrochemical sensor technology for 21st century, Convegno Nazionale/Humboldt Kolleg: KOSMOS NEL XXI SECOLO Villa Vigoni–Centro Italo Tedesco KOSMOS IM 21 JAHRUNDERT, 11-14 Aprile Villa Vigoni, Loveno di Menaggio I, 2019. 
© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.