Општа хемија - А ниво

1.

Наслов на наставниот предмет

ОПШТА ХЕМИЈА – A ниво

2.

Код

ХМ-101А

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на хемија

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за хемија

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

прв

6.

Академска година / семестар

1/I

7.

Број на ЕКТС кредити

10

8.

Наставник

Проф. д-р Иван Грозданов

Проф. д-р Валентин Мирчески

9.

Предуслови за запишување на предметот

нема

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Преку интерактивна настава, лабораториски и нумерички вежби, студентите треба да се здобијат со знаења од основите на хемија, вклучувајќи ја структурата на супстанците, структурата на градивните единки, основните законитости по кои се одвиваат хемиските промени на супстанците и номенклатурата на основните групи неоргански соединенија. Покрај тоа, студентите треба да ги совладаат и основите на хемиското сметање и да се стекнат со практични знаења од општа хемија.

 

11.

Содржина на предметната програма:

Ќе бидат дефинирани и проучени основните поими на хемиската наука, супстанците и нивната поделба, како и основните особини на гасовитите, течните и цврстите супстанци. Ќе биде проучена основната структура на атомот на што ќе се надоврзат хемиските симболи и хемиските формули. Во продолжение ќе бидат проучени главните групи неоргански соединенија и нивната номенклатура. Особено ќе биде посветено внимание на електронската структура на атомот, врската со Периодниот систем на елементите и атомските својства кои периодично се менуваат. Ќе бидат проучени основните законитости по кои се одвиваат хемиските реакции, нивните енергетски ефекти, нивната брзина и состојбата на хемиска рамнотежа. Покрај ова, ќе бидат проучувани и растворите, рамнотежните процеси во раствори на електролити, како и основните особини на оксидационо-редукционите процеси.

 

12.

Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, домашна работа

13.

Вкупен расположив фонд на време

300

14.

Распределба на расположивото време

4+2+3 часа неделно

Предавања 60 часа

Нумерички (теоретски) вежби 30 часа

Лабораториски вежби 45 часа

15.

Форми на наставните активности

15.1.

Предавања- теоретска настава

60 часови

15.2.

Вежби (лабораториски, аудито­риски), семинари, тимска работа

75 часови

16.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

часови

16.2.

Самостојни задачи

15 часови

16.3.

Домашно учење

150 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

70 бодови

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)

20 бодови

17.3.

Активност и учество

10 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

до 50 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Присуство на предавања и изработени вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

анкети

22.

 

Литература

22.1.

Задолжителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Валентин Мирчески, Иван Грозданов

 

ОПШТА ХЕМИЈА и Лабораториски практикум по Општа хемија

Интерни скрипти

 

2013

2.

Џон В. Хил, Ралф Х. Петручи, Тери В. Меккрири, Скот С. Пери (превод на македонски јазик)

ОПШТА ХЕМИЈА

Табернакул

2011

3.

Рејмонд Х. Чанг (превод на македонски јазик)

 

ХЕМИЈА

Табернакул

2010

22.2.

Дополнителна литература

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Филиповиќ-Липановиќ

Opća и anorganska kemija

Школска књига, Загреб

1973

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 


  Следни испити од овој предмет:

 • 05 ноември 2013 во 12:00 Првиот колоквиум (од нумеричките вежби) по предметот Општа хемија А-ниво (кај проф. д-р И. Грозданов и проф. д-р В. Мирчески) ќе се одржи на 05.11. во 12 часот во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 24 декември 2013 во 12:00 Вториот колоквиум (нумерички задачи) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 14 јануари 2014 во 10:00 Испит од нумеричкиот дел од предметот. Испитот ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 27 јануари 2014 во 10:00 Испит од нумеричкиот дел од предметот. Испитот ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 30 мај 2014 во 10:00 Писмениот испит по предметот Општа хемија (кај проф. д-р Иван Грозданов и проф. д-р Валентин Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 11 јуни 2014 во 10:00 Писмениот испит по предметот Општа хемија (кај проф. д-р Иван Грозданов и проф. д-р Валентин Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 19 август 2014 во 12:00 Писмениот испит (задачи) по предметот Општа хемија (кај проф. д-р Иван Грозданов и проф. д-р Валентин Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 02 септември 2014 во 12:00 Писмениот испит (задачи) по предметот Општа хемија (кај проф. д-р Иван Грозданов и проф. д-р Валентин Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 09 септември 2014 во 12:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2014 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА (ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА I), НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво (ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА II), И ЕЛЕКТРОХЕМИЈА И КОРОЗИЈА I декада: • Усен испит: 26.08.2014 со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Усен испит: 9.09.2014 со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 14 ноември 2014 во 08:00 Првиот колоквиум (од нумеричките вежби) по предметот Општа хемија А-ниво (кај проф. д-р И. Грозданов и проф. д-р В. Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 27 ноември 2014 во 10:00 I колквиум во врска со предавањата (за студентите по хемија - аналитичка биохемија, и за студентите по биологија - молекуларна биологија)
 • 26 декември 2014 во 08:00 Вториот колоквиум (од нумеричките вежби) по предметот Општа хемија А-ниво (кај проф. д-р И. Грозданов и проф. д-р В. Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 12 јануари 2015 во 12:00 (Проф. В. Мирчески) Втор колквиум во врска со предавањата за насоката хемија-аналитичка биохемија и биологија-молекуларна биологија. Просторија: амфитеатар на Институтот за хемија
 • 13 јануари 2015 во 12:00 Писмениот испит (задачи) по предметот Општа хемија (кај проф. д-р Иван Грозданов и проф. д-р Валентин Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 27 јануари 2015 во 10:00 Писмениот испит (задачи) по предметот Општа хемија (кај проф. д-р Иван Грозданов и проф. д-р Валентин Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 15 јануари 2015 во 10:00 Испитот од теорија по предметот Општа хемија (А-ниво) кај проф. д-р И. Грозданов ќе се одржи во предавална бр. 124.
 • 29 јануари 2015 во 10:00 Испитот од теорија по предметот Општа хемија (А-ниво) кај проф. д-р И. Грозданов ќе се одржи во предавална бр. 124.
 • 13 јануари 2015 во 12:10 Дополнително полагање (номенклатура на неоргански соединенија). Студентите да дојдат во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 16 јануари 2015 во 12:00 I декада (Проф. В. Мирчески) Амфитеатар на Институтот за хемија Усен испит по предметите: 1. Општа хемија 2. Неорганска хемија Б ниво 3. Електрохемија и корозија
 • 16 јануари 2015 во 12:00 I декада (Проф. В. Мирчески) Амфитеатар на Институтот за хемија Усен испит по предметите: Општа хемија за студентите од групата Молекуларна биологија
 • 30 јануари 2015 во 12:00 II декада (Проф. В. Мирчески) Амфитеатар на Институтот за хемија Усен испит по предметите: 1. Општа хемија (за студентите од групата Молекуларна биологија)
 • 30 јануари 2015 во 12:00 II декада (Проф. В. Мирчески) Амфитеатар на Институтот за хемија Усен испит по предметите: 1. Општа хемија 2. Неорганска хемија Б ниво 3. Електрохемија и корозија
 • 23 април 2015 во 12:00 Писмен испит (задачи) по предметот Општа хемија (А-ниво).
 • 05 мај 2015 во 12:00 Усен испит по Општа хемија за студентите по хемија и Општа хемија за студентите од групата Молекуларна биологија Амфитеатар на Институтот за хемија Дополнителна сесија во април Проф. В. Мирчески
 • 11 мај 2015 во 08:00 Втор колоквиум по предметот Неорганска хемија (Б-ниво).
 • 27 мај 2015 во 10:00 Писмениот испит (задачи) по предметот Општа хемија (кај проф. д-р Иван Грозданов и проф. д-р Валентин Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 10 јуни 2015 во 10:00 Писмениот испит (задачи) по предметот Општа хемија (кај проф. д-р Иван Грозданов и проф. д-р Валентин Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 10 јуни 2015 во 12:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛКВИУМИ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2015 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво и ОПШТА ХЕМИЈА (за молекуларна биохемија) I декада: • Усен испит: 10.06.2015 (среда) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 17 јуни 2015 во 12:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛКВИУМИ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2015 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво и ОПШТА ХЕМИЈА (за молекуларна биохемија) II декада: • Усен испит: 17.06.2015 (среда) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 20 август 2015 во 10:00 Писмениот испит (задачи) по предметот Општа хемија (кај проф. д-р Иван Грозданов и проф. д-р Валентин Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 03 септември 2015 во 12:00 Писмениот испит (задачи) по предметот Општа хемија (кај проф. д-р Иван Грозданов и проф. д-р Валентин Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 25 август 2015 во 10:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2014 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА (за аналитичка биохемија и молекуларна биологија, генерација 2014/15), НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Усен испит: 25.08.2015 со почеток во 10 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Усен испит: 9.09.2015 со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Проф. Д-р Валентин Мирчески
 • 06 ноември 2015 во 08:00 Првиот колоквиум (од нумеричките вежби) по предметот Општа хемија А-ниво (кај проф. д-р И. Грозданов и проф. д-р В. Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 12 ноември 2015 во 10:00 Прв колквиум во врска со теоретските предавања. Амфитеатар на Институтот за хемија Проф. В. Мирчески
 • 25 декември 2015 во 08:00 Вториот колоквиум (од нумеричките вежби) по предметот Општа хемија А-ниво (кај проф. д-р И. Грозданов и проф. д-р В. Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 12 јануари 2016 во 12:00 Втор колоквиум во врска со предавањата! Предавална 124 на Институтот за хемија! Проф. В. Мирчески
 • 12 јануари 2016 во 12:00 Писмениот испит (задачи) по предметот Општа хемија (кај проф. д-р Иван Грозданов и проф. д-р Валентин Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 25 јануари 2016 во 10:00 Писмениот испит (задачи) по предметот Општа хемија (кај проф. д-р Иван Грозданов и проф. д-р Валентин Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 21 јануари 2016 во 14:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2016 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Усен испит: 21.01.2016 (вторник) со почеток во 14 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Усен испит: 29.01.2016 (петок) со почеток во 14 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Проф. В. Мирчески
 • 30 мај 2016 во 10:00 Писмениот испит (задачи) по предметот Општа хемија (кај проф. д-р Иван Грозданов и проф. д-р Валентин Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 13 јуни 2016 во 10:00 Писмениот испит (задачи) по предметот Општа хемија (кај проф. д-р Иван Грозданов и проф. д-р Валентин Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 01 јуни 2016 во 13:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛКВИУМИ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2016 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, и БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Усен испит: 1.06.2016 (среда) со почеток во 13 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Усен испит: 15.06.2016 (среда) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II колквиум (теорија) – Неорганска хемија Б ниво: 7.06.2016 (вторник) во 12 часот во предавална 101 на Институтот за хемија
 • 15 јуни 2016 во 12:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛКВИУМИ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2016 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, и БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Усен испит: 1.06.2016 (среда) со почеток во 13 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Усен испит: 15.06.2016 (среда) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II колквиум (теорија) – Неорганска хемија Б ниво: 7.06.2016 (вторник) во 12 часот во предавална 101 на Институтот за хемија
 • 23 август 2016 во 10:00 Писмениот испит (задачи) по предметот Општа хемија (кај проф. д-р Иван Грозданов и проф. д-р Валентин Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 06 септември 2016 во 10:00 Писмениот испит (задачи) по предметот Општа хемија (кај проф. д-р Иван Грозданов и проф. д-р Валентин Мирчески) ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 30 август 2016 во 12:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛКВИУМИ ВО АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ ИСПИТЕН РОК 2016 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Усен испит: 30.08.2016 (вторник) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Усен испит: 14.09.2016 (среда) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 14 септември 2016 во 12:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛКВИУМИ ВО АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ ИСПИТЕН РОК 2016 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Усен испит: 30.08.2016 (вторник) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Усен испит: 14.09.2016 (среда) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 01 септември 2016 во 10:00 Испит за полагање теорија по предметот Општа хемија (А-ниво) кај проф. Иван Грозданов. Испитот ќе се одржи во предавална број 125.
 • 12 септември 2016 во 10:00 Кај проф. Иван Грозданов: Општа хемија - А ниво, теоретски дел, само за студенти кои веќе имаат положено задачи.
 • 10 ноември 2016 во 10:00 I колоквиум во врска со теоретските предавања Почеток во 10:00 h во амфитеатарот на Институтот за хемија Проф. В. Мирчески
 • 04 ноември 2016 во 08:00 Прв колоквиум (задачи) по предметот Општа хемија (А-ниво).
 • 17 ноември 2016 во 10:00 Прв колоквиум за тековната генерација по Општа хемија А-ниво, кај проф. Иван Грозданов.Материјал: Од Воведот до Хемиски врски, вклучително. Материјал за читање од учебникот на Ченг, за прв колоквиум 1. Молекули и јони, стр. 53-54 2. Анализатор на здив, стр. 146 3. Гасните закони и нуркање под вода, стр. 202 4. Едноставно кажи NO, стр. 393 5. Меѓумолекулски сили, 463-466 6. Микробранови печки: диполните моменти на дело, стр. 424-425 7. Својства на течности: површински напон, вискозност... 469-473 8. Лимитирачки реагенс, стр. 103 9. Типови на кристали, аморфни супстанци, стр. 482-487 Просторија: Предавална 124 на Институтот за хемија.
 • 10 јануари 2017 во 10:00 ОПШТА ХЕМИЈА А-ниво кај проф. Иван Грозданов. Втор колоквиум. Материјал: од хемиски врски до крај, според интерната скрипта. Дополнителни четива од учебникот на Ченг: Десалинација, стр. 541, Фемтохемија 593, Хемоглобин на надморска височина 645, Хаберов процес 646, Антациди и рН во стомакот 698, Распаѓање на хартија 710, Одржување рН на крвта 724. Право на полагање имаат сите студенти кои овој предмет го имаат запишано/презапишано во овој тековен семестар.
 • 23 декември 2016 во 10:00 II Колоквиум по предметот Општа хемија (задачи)
 • 11 јануари 2017 во 12:00 Писмениот испит по предметот Општа хемија ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 18 јануари 2017 во 09:00 Писмениот испит по предметот Општа хемија ќе се одржи во Амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 18 јануари 2017 во 12:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛКВИУМИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2017 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит: 18.01.2017 (среда) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит: 01.02.2017 (среда) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 13 јануари 2017 во 12:00 II колквиум во врска со теоретските предавања по предметот Општа хемија ќе се одржи во амфитетарот на Институтот за хемиај со почеток во 12 часот.
 • 01 февруари 2017 во 12:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛКВИУМИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2017 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит: 18.01.2017 (среда) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија II декада: • Устен испит: 01.02.2017 (среда) со почеток во 12 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 19 јануари 2017 во 10:00 Кај проф. Иван Грозданов: Прва декада, испити, теоретски дел (Општа хемија А, Неорганска хемија А, Комуникациски вештини, Етика за хемичари).
 • 02 февруари 2017 во 10:00 Кај проф. Иван Грозданов: Втора декада, испити, теоретски дел (Општа хемија А, Неорганска хемија А, Комуникациски вештини, Етика за хемичари).
 • 20 април 2017 во 09:00 Вонредна априлска сесија 2017 Писмен испит: 20.04.2017 (четврток) од 9:00 часот и Устен испит: 27.04.2017 (четврток) од 9:00 часот.
 • 27 април 2017 во 09:00 Вонредна априлска сесија 2017 Писмен испит: 20.04.2017 (четврток) од 9:00 часот и Устен испит: 27.04.2017 (четврток) од 9:00 часот.
 • 05 јуни 2017 во 09:00 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017
 • 08 јуни 2017 во 09:00 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017
 • 20 јуни 2017 во 09:00 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017
 • 26 јуни 2017 во 09:00 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Писмен испит (задачи): 5.06.2017 (понеделник) • Устен испит (теорија): 8.06.2017 (четврток) II декада: • Писмен испит: 20.06.2017 (вторник) • Устен испит: 26.06.2017 (понеделник) Сите испити ќе се одржуваат во амфитеатар на Институтот за хемија со почеток во 9 часот. Напомена: усниот испит може да се полага само доколку е положен писмениот испит! Проф. Валентин Мирчески 29.05.2017
 • 21 ноември 2017 во 10:00 I Колоквиум во врска со теоретските предавања Општа хемија
 • 10 јануари 2018 во 10:00 I декада: Писмен испит (задачи): 10.01.2018 (среда) со почеток во 10:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 24 јануари 2018 во 10:00 II декада: Писмен испит (задачи): 24.01.2018 (среда) со почеток во 10:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 12 јануари 2018 во 12:00 I декада: Устен испит: 12.01.2018 (петок) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 29 јануари 2018 во 14:00 II декада: Устен испит: 29.01.2018 (понеделник) со почеток во 14 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 09 јануари 2018 во 12:00 Втор колоквиум во врска со предавањата. 12:00 ч. во амфитеатарот на ИХ.
 • 25 јануари 2018 во 10:00 ИСПИТИ - ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ - СИТЕ ПРЕДМЕТИ КАЈ И. ГРОЗДАНОВ Општа хемија (А), Неорганска хемија (А), Комуникациски вештини, Етика за хемичари 10-12 ч., П-125.
 • 29 мај 2018 во 08:00 Прва декада мај-јуни, теоретски дел кај проф. Иван Грозданов
 • 12 јуни 2018 во 08:00 Втора декада, мај-јуни, теоретски дел кај проф. Иван Грозданов
 • 23 март 2018 во 10:00 Усен испит-Општа хемија (дополнителан мартовска сесија) Амфитетатар на ИХ во 10:00 ч.
 • 31 мај 2018 во 10:00 I декада Писмен испит (задачи): 31.05.2018 (четврток) со почеток во 10:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 08 јуни 2018 во 14:00 I декада Устен испит: 08.06.2018 (петок) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 14 јуни 2018 во 10:00 II декада Писмен испит (задачи): 14.06.2018 (четврток) со почеток во 10:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 21 јуни 2018 во 14:00 II декада Устен испит: 21.06.2018 (четврток) со почеток во 14 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 29 август 2018 во 10:00 Кај проф. Иван Грозданов. Во предавална 125.
 • 11 септември 2018 во 10:00 Кај проф. Иан Грозданов. Во предавална 125.
 • 11 септември 2018 во 12:00 I декада: • Устен испит: 11.09.2018 (вторник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 17 септември 2018 во 10:00 II декада Писмен испит (задачи): 17.09.2018 (понеделник) со почеток во 10:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 25 септември 2018 во 12:00 II декада Устен испит: 25.09.2018 (вторник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 28 јануари 2019 во 12:00 Дел од испитот што се однесува на задачи. Испитот ќе се држи во амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 01 февруари 2019 во 10:00 Делот од испитот што се однесува на теорија. Испитот ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 15 февруари 2019 во 10:00 II декада за делот од испитот што се однесува на задачите. Испитот ќе се доржи во амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 18 февруари 2019 во 10:00 II декада, дел од испитот што се донесува на теоријата. Испитот ќе се одржи о амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 30 јануари 2019 во 14:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛКВИУМИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2019 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит: 30.01.2019 (среда) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 13 февруари 2019 во 14:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛКВИУМИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2019 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА II декада: • Устен испит: 13.02.2019 (среда) со почеток во 14 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 13 февруари 2019 во 14:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛКВИУМИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2019 Проф. д-р Валентин Мирчески Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ОСНОВИ НА БИОЕЛЕКТРОХЕМИЈА II декада: • Устен испит: 13.02.2019 (среда) со почеток во 14 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 11 јуни 2019 во 12:00 Писмениот испит (задачи) по Општа хемија А-ниво во првата декада во јунската испитна сесија ќе се одржи на 10.06. 2019 со почеток во 10 часот, а теоретскиот дел од испитот ќе се полага на 11. 06. со почеток во 12 часот. Испитите ќе се одржат во амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 26 јуни 2019 во 10:00 Писмениот испит (задачи) по Општа хемија А-ниво во вторатадекада во јунската испитна сесија ќе се одржи на 25.06. 2019 со почеток во 10 часот во предавална бр. 124, а теоретскиот дел од испитот ќе се полага на 26. 06. со почеток во 10 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 11 септември 2019 во 12:00 Испитот по Општа хемија А-ниво во првиот испитен рок ќе се одржи на 11.09. 2019 на Институтот за хемија, во предавална 124, со почеток во 12 часот.
 • 26 септември 2019 во 10:00 Испитот по Општа хемија - А-ниво, ќе се одржи на Институтот по хемија, во предавална 124, со почеток во 10 часот.
 • 29 ноември 2019 во 14:00 Прв колоквиум (задачи) по Општа хемија (кај проф. В. Мирчески и Проф. С. Алексовска) во амфитеатарот на Институтот за хемија во 14:00.
 • 10 декември 2019 во 10:00 Колквиум Усен дел (во врска со предавањата) по Општа хемија 10 ч. во предавална 125 на 10.12.2019 Проф. В. Мирчески
 • 18 јануари 2020 во 10:00 Втор колоквиум (задачи): 18.01.2020 (сабота) со почеток во 10:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Проф. В. Мирчески и Проф. С. Алексовска
 • 24 јануари 2020 во 12:00 Втор колоквиум (теорија): 24.01.2020 (петок) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Проф. В. Мирчески
 • 31 јануари 2020 во 14:00 I декада Писмен испит (задачи): 31.01.2020 (петок) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Проф. В. Мирчески и Проф. С. Алексовска
 • 14 февруари 2020 во 14:00 II декада: • Писмен испит (задачи): 14.02.2020 (петок) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Проф. В. Мирчески и Проф. С. Алексовска
 • 18 февруари 2020 во 14:00 II декада: • Устен испит (теорија): 18.02.2020 (вторник) со почеток во 14 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија Проф. В. Мирчески
 • 03 февруари 2020 во 12:00 Теоретскиот дел од испитот Општа хемија - А ниво, ќе се одржи на 3.2. 2020 со почеток во 12 часот во предавална 124 на ИХ.
 • 17 февруари 2020 во 12:00 Теоретскиот дел од испитот Општа хемија-А ниво, во вториот испитен рок, ќе се одржи во предавална 124 на ИХ.
 • 07 февруари 2020 во 14:00 I декада 07.02.2020 (петок) со почеток во 14:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 25 јуни 2020 во 10:00 Писмениот испит по Општа хемија - А ниво (задачи), кај проф д-р Слоботка Алексовска ќе се одржи со физичко присуство. Ве молам, сите што планирате да полагате на тој датум да се пријавите кај мене (пишете ми елекронска порака).
 • 29 јуни 2020 во 10:00 Теоретскиот дел од испитот по Општа хемија - А ниво кај проф. д-р Слоботка Алексовска ќе се одржи со физичко присуство, со почеток во 10.00 часот
 • 09 јули 2020 во 10:00 Писмениот испит (задачи) по Општа хемија А-ниво, во третата декада, кај проф. д-р Слоботка Алексовска, ќе се одржи со физичко присуство, со почеток во 10.00 часот. Ве молам, оние кои планираат да го полагаат испитот во оваа декада, да се пријават кај мене.
 • 13 јули 2020 во 10:00 Теоретскиот дел од испитот Општа хемија А-ниво, во третата декада, кај проф д-р Слоботка Алексовска ќе се одржи со физичко присуство, со почеток во 10.00 часот.
 • 22 јуни 2020 во 18:00 I dekada Ispit-teorija online-platforma MS Teams
 • 20 август 2020 во 10:00 Писмен испит задачи, со физичко присуство
 • 24 август 2020 во 10:00 Теоретски дел, со физичко присуство
 • 25 август 2020 во 18:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2020 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво), ХЕМИЈА (нутриционизам) и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит (теорија): 25.08.2020 (вторник) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) II декада: • Устен испит (теорија): 10.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) III декада: • Устен испит (теорија): 24.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) Сите студенти своето полагање мора претходно да го најават на valentinmirceski@yahoo.com наведувајќи име и презиме, испит и декада. За полагање на испитите по ОПШТА ХЕМИЈА и НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво) неопходно е да биде претходно положен испитот во врска со задачите (писмен испит). Проф. В. Мирчески
 • 10 септември 2020 во 18:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2020 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво), ХЕМИЈА (нутриционизам) и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит (теорија): 25.08.2020 (вторник) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) II декада: • Устен испит (теорија): 10.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) III декада: • Устен испит (теорија): 24.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) Сите студенти своето полагање мора претходно да го најават на valentinmirceski@yahoo.com наведувајќи име и презиме, испит и декада. За полагање на испитите по ОПШТА ХЕМИЈА и НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво) неопходно е да биде претходно положен испитот во врска со задачите (писмен испит). Проф. В. Мирчески
 • 24 септември 2020 во 18:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2020 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво), ХЕМИЈА (нутриционизам) и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит (теорија): 25.08.2020 (вторник) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) II декада: • Устен испит (теорија): 10.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) III декада: • Устен испит (теорија): 24.09.2020 (четврток) со почеток во 18:00 (online-MS Teams) Сите студенти своето полагање мора претходно да го најават на valentinmirceski@yahoo.com наведувајќи име и презиме, испит и декада. За полагање на испитите по ОПШТА ХЕМИЈА и НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво) неопходно е да биде претходно положен испитот во врска со задачите (писмен испит). Проф. В. Мирчески
 • 30 ноември 2020 во 18:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО НОЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2020 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (А - Б ниво), ХЕМИЈА (нутриционизам) и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА Сите испти (теорија) кај проф. В. Мирчески во дополнителниот ноемвриски испитен рок 2020 ќе се одржат на 30.11.2020 со почеток во 18:00 на платформата MS Teams. Сите студенти своето полагање мора претходно да го најават на valentinmirceski@yahoo.com наведувајќи име, презиме и испит што сакаат да го полагаат. Писмените испити (задачи) Општа хемија и Неорганска хемија ќе се одржат на 24.11.2020 во договор со асистентот Коста Најков, кому студентите треба лично да му се обратат. Проф. В. Мирчески
 • 11 февруари 2021 во 10:00 Сите студенти кои сакаат да полагаат во некоја од декадите мора да се запишат на списокот кој е отворен во тимот Општа хемија (молекуларна биологија со генетика, 2020/21) во делот „General“ - „Пријавување на испити“. Студентите од постарите генерации може да се пријават и со пишување на порака на sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува до вторник навечер секоја од декадите (на пример, ако полагате на 21.01 треба да се запишете најдоцна до 19.01.2021). Просторијата во која ќе се одвива испитот (од материјалот предавањата) ќе биде одредена пред испитот зависно од бројот на пријавени студенти.
 • 28 јануари 2021 во 10:00 Писмен испит (предавања + задачи) за студнетите од насоката биологија-хемија. Сите студенти кои сакаат да полагаат во некоја од декадите мора да испратат порака во тимот Општа хемија (биологија-хемија) или на sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува до вторник навечер секоја од декадите (на пример, ако полагате на 28.01 треба да се запишете најдоцна до 26.01.2021). Просторијата во која ќе се одвива испитот (од материјалот предавањата) ќе биде одредена пред испитот зависно од бројот на пријавени студенти.
 • 11 февруари 2021 во 10:00 Писмен испит (предавања + задачи) за студнетите од насоката биологија-хемија. Сите студенти кои сакаат да полагаат во некоја од декадите мора да испратат порака во тимот Општа хемија (биологија-хемија) или на sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува до вторник навечер секоја од декадите (на пример, ако полагате на 11.02 треба да се запишете најдоцна до 09.02.2021). Просторијата во која ќе се одвива испитот (од материјалот предавањата) ќе биде одредена пред испитот зависно од бројот на пријавени студенти.
 • 04 јануари 2021 во 18:00 I колоквиум-теорија-Општа хемија
 • 25 јануари 2021 во 16:00 Колоквиум по ОПШТА ХЕМИЈА Втор колоквиум (теорија): 25.01.2021 (понеделник) со почеток во 16:00 часот на платформата MS Teams. Колоквиумот имаат право да го полагаат само студентите кои го положиле првиот колоквиум. Проф. д-р Валентин Мирчески
 • 28 јануари 2021 во 18:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2021 (проф. В. Мирчески) Колоквиум по ОПШТА ХЕМИЈА  Втор колоквиум (теорија): 25.01.2021 (понеделник) со почеток во 16:00 часот на платформата MS Teams Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит (теорија): 28.01.2021 (четврток) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams II декада: • Устен испит (теорија): 11.02.2021 (четврток) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams Колквиум по ХЕМИЈА (нутриционизам)  Втор колоквиум: 25.01.2021 (понеделник) со почеток во 18:00 часот на платформата MS Teams Испити по ХЕМИЈА (нутриционизам) I декада: • 29.01.2021 (петок) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams II декада: • 12.02.2021 (петок) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams ------------- Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески
 • 11 февруари 2021 во 18:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО ЈАНУАРСКИ ИСПИТЕН РОК 2021 (проф. В. Мирчески) Колоквиум по ОПШТА ХЕМИЈА  Втор колоквиум (теорија): 25.01.2021 (понеделник) со почеток во 16:00 часот на платформата MS Teams Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит (теорија): 28.01.2021 (четврток) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams II декада: • Устен испит (теорија): 11.02.2021 (четврток) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија Б-ниво, може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески
 • 26 јануари 2021 во 12:00 Испитот се однесува на теоретскиот дел, а ќе се одржи со физичко присуство во просториите на Институтот за хемија
 • 09 февруари 2021 во 12:00 Испитот се однесува на теоретскиот дел, а ќе се одржи со физичко присуство во просториите на Институтот за хемија
 • 08 април 2021 во 12:00 Испитот по Општа хемија ќе се одржи со физичко прируство со почитување на сите пропишани протоколи.
 • 12 април 2021 во 18:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА ВОНРЕДНАТА СЕСИЈА ВО АПРИЛ 2021 (проф. В. Мирчески) Испити по ОПШТА ХЕМИЈА (теорија): • 12.04.2021 (понеделник) со почеток во 18:00 часот на платформата MS Teams. Испити по ХЕМИЈА (нутриционизам): • 12.04.2021 (понеделник) со почеток во 19:00 часот на платформата MS Teams. Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да го наведат испитот кој сакаат да го полагаат. • Испитот во врска со теоријата на предметот Општа хемија може да се полага само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески
 • 17 јуни 2021 во 09:00 Испит за групата биологија-хемија. Сите студенти кои сакаат да полагаат во некоја од декадите мора да пратат порака на Teams или на mail: sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува до вторник навечер секоја од декадите (на пример, ако полагате на 21.01 треба да се запишете најдоцна до 19.01.2021). Просторијата во која ќе се одвива испитот (од материјалот предавањата) ќе биде одредена пред испитот зависно од бројот на пријавени студенти.
 • 01 јули 2021 во 10:00 Испит за студиската група биологија-хемија. Сите студенти кои сакаат да полагаат во некоја од декадите мора да пратат порака на Teams или на mail: sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува до вторник навечер секоја од декадите (на пример, ако полагате на 21.01 треба да се запишете најдоцна до 19.01.2021). Просторијата во која ќе се одвива испитот (од материјалот предавањата) ќе биде одредена пред испитот зависно од бројот на пријавени студенти.
 • 10 јуни 2021 во 12:00 Испитот ќе се одржи со физичко присуство во предавална 124.
 • 24 јуни 2021 во 12:00 Испитот ќе се одржи со физичко присуство во предавална 124
 • 07 јуни 2021 во 10:00 I декада јуни 2021 Писмен испит-задачи
 • 17 јуни 2021 во 10:00 II декада јуни 2021 Писмен испит-задачи
 • 18 јуни 2021 во 18:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2021 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ХЕМИЈА (НУТРИЦИОНИЗАМ) Колоквиум по Неорганска хемија Б-ниво:  Втор колоквиум (теорија): 11.06.2021 (петок) со почеток во 18:00 часот (MS-Team) I декада: • Tеорија: 18.06.2021 (петок) со почеток во 18:00 (MS-Team) II декада: • Tеорија: 30.06.2021 (среда) со почеток во со почеток во 18:00 (MS-Team) Сите студенти треба да го најават своето полагање со порака на valentinmirceski@yahoo.com Проф. д-р Валентин Мирчески
 • 30 јуни 2021 во 18:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ И КОЛОКВИУМИ ВО ЈУНСКИ ИСПИТЕН РОК 2021 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ХЕМИЈА (НУТРИЦИОНИЗАМ) Колоквиум по Неорганска хемија Б-ниво:  Втор колоквиум (теорија): 11.06.2021 (петок) со почеток во 18:00 часот (MS-Teams) I декада: • Tеорија: 18.06.2021 (петок) со почеток во 18:00 (MS-Teams) II декада: • Tеорија: 30.06.2021 (среда) со почеток во со почеток во 18:00 (MS-Teams) Сите студенти треба да го најават своето полагање со порака на valentinmirceski@yahoo.com Проф. д-р Валентин Мирчески
 • 02 септември 2021 во 10:00 Испит за студиската група биологија-хемија. Сите студенти кои сакаат да полагаат во некоја од декадите мора да пратат порака на Teams или на mail: sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува до вторник навечер секоја од декадите (на пример, ако полагате на 02.09 треба да се запишете најдоцна до 31.08.2021). Просторијата во која ќе се одвива испитот ќе биде одредена пред испитот зависно од бројот на пријавени студенти.
 • 16 септември 2021 во 10:00 Испит за студиската група биологија-хемија. Сите студенти кои сакаат да полагаат во некоја од декадите мора да пратат порака на Teams или на mail: sandra@pmf.ukim.mk. Само студентите кои ќе бидат на пријавени имаат право да полагаат. Запишувањето завршува до вторник навечер секоја од декадите (на пример, ако полагате на 09.09 треба да се запишете најдоцна до 07.09.2021). Просторијата во која ќе се одвива испитот ќе биде одредена пред испитот зависно од бројот на пријавени студенти.
 • 27 август 2021 во 12:00 Испитот ќе се одржи со физичко присуство
 • 17 септември 2021 во 12:00 Испитот ќе се одржи со физичко присуство.
 • 03 септември 2021 во 18:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИВО СЕПТЕМВРИСКИИСПИТЕН РОК 2021 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (Б-ниво), НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (за двопредметни студии Биологија-хемија), ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Tеорија: 03.09.2021 (петок) со почеток во 18:00 (MS-Teams) II декада: • Tеорија:17.09.2021 (петок) со почеток во 18:00 (MS-Teams) Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.comи да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија (Б-ниво)може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески
 • 17 септември 2021 во 18:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИВО СЕПТЕМВРИСКИИСПИТЕН РОК 2021 Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (Б-ниво), НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (за двопредметни студии Биологија-хемија), ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ХЕМИЈА (Нутриционизам) I декада: • Tеорија: 03.09.2021 (петок) со почеток во 18:00 (MS-Teams) II декада: • Tеорија:17.09.2021 (петок) со почеток во 18:00 (MS-Teams) Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.comи да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија (Б-ниво)може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески
 • 27 ноември 2021 во 10:00 Првиот колоквиум по теорија за хемичари (наставна и применета хемија) ќе се одржи со физичко присуство во амфитеатарот на ИХ
 • 20 јануари 2022 во 10:00 Испитот по Општа хемија, во првата испитна декада, ќе се одржи со физичко присуство во амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 03 февруари 2022 во 10:00 Испитот по Општа хемија, во првата втората испитна декада, ќе се одржи со физичко присуство во амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 03 јануари 2022 во 18:00 I колквиум-теорија одржан на 10.12.2021
 • 21 јануари 2022 во 18:00 Колоквиум по ОПШТА ХЕМИЈА Втор колоквиум (теорија): 21.01.2022 (петок) со почеток во 18:00 часот на платформата MS Teams
 • 28 јануари 2022 во 18:00 Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА I декада: • Устен испит (теорија): 28.01.2022 (петок) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams
 • 11 февруари 2022 во 18:00 Испити по ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, и ЕЛЕКТРОХЕМИЈА II декада: • Устен испит (теорија): 11.02.2022 (петок) со почеток во 18:00 часот часот на платформата MS Teams
 • 03 јуни 2022 во 12:15 Писмен испит, прва декада - предавална 124.
 • 07 април 2022 во 10:00 Испитот ќе се одржи со физичко присуство во амфитеатарот на ИХ.
 • 11 април 2022 во 12:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА ВОНРЕДНАТА СЕСИЈА ВО АПРИЛ 2022 (проф. В. Мирчески) Испити по ОПШТА ХЕМИЈА (теорија): • 11.04.2022 (понеделник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија. Испити по ХЕМИЈА (нутриционизам): • 11.04.2022 (понеделник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија. Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.com и да го наведат испитот кој сакаат да го полагаат. • Испитот во врска со теоријата на предметот Општа хемија може да се полага само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески
 • 07 септември 2022 во 12:15 Писмен испит, втора декада - предавална 124.
 • 09 јуни 2022 во 10:00 Испитот по Општа хемија А-ниво за студентите од применета и од наставна насока ќе се одржи со физичко присуство во амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 23 јуни 2022 во 10:00 Испитот по Општа хемија А-ниво, во втората испитна декада, за студентите од применета и од наставна насока ќе се одржи со физичко присуство во амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 13 јуни 2022 во 12:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО ЈУНСКИОТ ИСПИТЕН РОК 2022 г. Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ХЕМИЈА (НУТРИЦИОНИЗАМ) I декада: • 13.06.2022 (понеделник) со почеток во 12:00 ч. (АМФ на Институтот за хемија) (испит во врска со теоретските предавања) II декада: • 27.06.2022 (понеделник) со почеток во 12:00 ч. (АМФ на Институтот за хемија) (испит во врска со теоретските предавања) Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.comи да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија (Б-ниво) може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески
 • 27 јуни 2022 во 12:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО ЈУНСКИОТ ИСПИТЕН РОК 2022 г. Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ХЕМИЈА (НУТРИЦИОНИЗАМ) I декада: • 13.06.2022 (понеделник) со почеток во 12:00 ч. (АМФ на Институтот за хемија) (испит во врска со теоретските предавања) II декада: • 27.06.2022 (понеделник) со почеток во 12:00 ч. (АМФ на Институтот за хемија) (испит во врска со теоретските предавања) Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.comи да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија (Б-ниво) може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески
 • 25 август 2022 во 10:00 Испитот по Општа хемија А-ниво (за применета и наставна насока) ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 12 септември 2022 во 10:00 Испитот ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија.
 • 05 септември 2022 во 12:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2022 г. Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ХЕМИЈА (НУТРИЦИОНИЗАМ) I декада: • 05.09.2022 (понеделник) со почеток во 12:00 ч. (АМФ на Институтот за хемија) (испит во врска со теоретските предавања) II декада: • 12.09.2022 (понеделник) со почеток во 12:00 ч. (АМФ на Институтот за хемија) (испит во врска со теоретските предавања) Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.comи да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија (Б-ниво) може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески
 • 12 септември 2022 во 12:00 РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ВО СЕПТЕМВРИСКИ ИСПИТЕН РОК 2022 г. Предмети: ОПШТА ХЕМИЈА, НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА - Б ниво, ЕЛЕКТРОХЕМИЈА, ХЕМИЈА (НУТРИЦИОНИЗАМ) I декада: • 05.09.2022 (понеделник) со почеток во 12:00 ч. (АМФ на Институтот за хемија) (испит во врска со теоретските предавања) II декада: • 12.09.2022 (понеделник) со почеток во 12:00 ч. (АМФ на Институтот за хемија) (испит во врска со теоретските предавања) Важно: • Сите студенти треба да го пријават своето полагање на адресата valentinmirceski@yahoo.comи да наведат податоци кој испит сакаат да го полагаат и во која декада. • Студентот има право да ја избере декадата, но не може да полага во двете декади. • Испитите во врска со теоријата на предметите Општа хемија и Неорганска хемија (Б-ниво) може да се полагаат само со претходно положен испит во врска со задачите. Проф. д-р Валентин Мирчески
 • 29 ноември 2022 во 10:00 Прв колоквиум-теорија
 • 23 јануари 2023 во 09:00 Испитот по Општа хемија за студентите од хемија (наставна и применета), во првиот испитен рок, ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија со почеток во 9 часот.
 • 23 јануари 2023 во 09:00 Испитот по Општа хемија за студентите од групата Молекуларна биологија, во првата испитна декада, ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија, со почеток во 9 часот.
 • 06 февруари 2023 во 09:00 Испитот по хемија за студентите од применета и наставна хемија, во втората испитна декада, ќе се одржи во амфитеатарот со почеток во 9 часот.
 • 06 февруари 2023 во 09:00 Испитот по Општа хемија за студентите од групата Молекуларна биологија, во втората испитна декада, ќе се одржи во амфитеатарот на Институтот за хемија, со почеток во 9 часот.
 • 23 јануари 2023 во 12:00 I декада: • Устен испит (теорија): 23.01.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот часот во амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 06 февруари 2023 во 12:00 II декада: • Устен испит (теорија): 6.02.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот часот во амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 23 јануари 2023 во 12:00 Колоквиум по ОПШТА ХЕМИЈА Втор колоквиум (теорија): 23.01.2023 (понеделник) со почеток во 12:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија
 • 06 февруари 2023 во 09:00 Испит од теоретскиот дел од предметот Општа хемија (молекуларна биологија со генетика)
© 2023. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.