Соопштенија

19 септември 2022

Информаци за упис на зимски семестар на прв циклус студии во учебната 2022/2023 година

Соопштение за упис на зимски семестар на прв циклус студии во учебната 2022/2023 година Повеќе
О
длука за запишување на зимски семестар Повеќе
П
ромена на начинот и времето за шалтерско работење со студентите на ПМФ Повеќе


05 септември 2022

15-ти Студентски конгрес на СХТМ

Трето соопштение, 1.9.2022

Драги студенти,

15-тиот Студентски конгрес на СХТМ (со меѓународно учество) ќе се одржи на Институтот за хемија, Природно-математички факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“  во Скопје, Република Северна Македонија во периодот од 29ти септември до 1ви  октомври 2022.
Целта на конгресот е да се претстават резултатите од дипломски, постдипломски и докторски истражувања преку усни презентации. Може да се пријават теми од сите области на чистата и применетата хемија како и хемиското инженерство.

Рокот за поднесување на апстракти е продолжен до 12.09.2022. Апстрактите да се испратат на следната e-адреса: studentskikongres.shtm@gmail.com.
Котизацијата изнесува 10 евра за членовите на СХТМ и 20 евра за останатите учесници.

Пример за апстракт и информации за уплата може да веб страната на СХТМ  www.sctm.mk. Ве очекуваме со вашите презентации да го збогатите овој конгрес и да се запознаете со истражувањата на младите од регионот.

 

Со почит,

Организатори:
вонр. проф. Наташа Ристовска, научен одбор, natasa@pmf.ukim.mk  
асс. Пеце Шеровски, организациски одбoр, sherovskip@pmf.ukim.mk
ред. проф. Билјана Анѓушева, biljana@tmf.ukim.edu.mk
вонр. проф. Дафинка Стоевска Гоговска, dafinka@tmf.ukim.edu.mk


26 август 2022

Компанијата Џонсон Мети донираше примероци за Збирката хемиски елементи на Институтот за хемија при ПМФ


На 16 август 2022 година се одржа средба на Институтот за хемија на која покрај домаќините и Деканот на ПМФ, проф. д-р Александар Скепаровски, присуствуваа директорот на компанијата Џонсон Мети, г-динот Боријан Борозaнов и колеги хемичари, дипломирани на ПМФ, вработени во оваа компанија. Во оваа пригода, Природно-математичкиот факултет т.е. Институтот за хемија прими донација од неколку хемиски елементи. Со овој благороден гест, Џонсон Мети ја збогати уникатната Збирка на хемиски елементи и несебично придонесе во процесот на образование на квалитетни кадри. Донираните примероци се уште неколку камчиња во мозаикот што треба да го отсликува единствениот концепт на збирката според којшто изложените примероци од хемиски елементи имаат своја приказна со локално, македонско, но сепак и глобално значење (http://www.sctm.mk/ps/?page_id=1037&lang=mk). 

На оваа средба, Деканот на ПМФ и Директорот на компанијата Џонсон Мети покрај другото, разговараа и за можностите за понатамошна соработка во насока на искористување на фондовите на Џонсон Мети во развојот на едукацијата на талентираните ученици и студенти на ПМФ. Овој настан на ПМФ, претставува уште една потврда на заложбите на Факултетот и компанијата Џонсон Мети во градењето на мостови меѓу едукативните институции и индустријата неопходни за трасирање на кариерата на студентите.

Со искрена благодарност, и надеж за понатамошна плодна соработка, им посакуваме успешна работа на вработените во компанијата Џонсон Мети!


18 август 2022

ОТВОРЕН ДЕН НА ИНСТИТУТОТ ЗА ХЕМИЈА

Драги матуранти, наши идни студенти,
Запознајте се одблиску со ИНСТИТУТОТ ЗА ХЕМИЈА при Природно-математичкиот факултет, Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје во рамките на ОТВОРЕНИОТ ДЕН на УКИМ, на 19 август 2022.
Во периодот 10-11 часот ќе имате можност да прошетате низ Институтот за хемија (долна зграда на ПМФ), да се запознаете со нашите физички капацитети, амфитеатар, предавални, студентски и научноистражувачки лаборатории, библиотека и читална, минералошка збирка...
Прашајте сè што ве интересира за студиските програми по: применета хемија, применета хемија-аналитичка биохемија и наставна хемија.
Запознајте се со можностите за: стипендирање,практикантството, кариерните можности, студентскиот живот. 

Ве очекуваме на 19 август во 10 часот!!!
Доколку не сте во можност да присуствувате на овој настан, вклучете се на следниот линк:

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aDE_sL2aOF8gZr8CFY4SdXJg6Ogoc4-GX2voEHUSI8mc1%40thread.tacv2/1659812302962?context=%7b%22Tid%22%3a%22e97c9cac-a220-4766-a75e-05b1c55deea5%22%2c%22Oid%22%3a%228ff9365c-651e-4b37-ab1a-94d84e3e22a8%22%7d


11 август 2022

ОТВОРЕН ДЕН НА УКИМ 

Драги матуранти, наши идни студенти,

 Ви го најавуваме ОТВОРЕНИОТ ДЕН на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје, на 19 август 2022 во периодот 10-12 часот и 12-14 часот, со физичко присуство на секој од факултетите.

Ќе бидат презентирани студиските програми на факултетите, активностите на студентите, центрите за кариера.

Запознајте ги одблиску професорите и студентите, прашајте сè што ве интересира за студиските програми, можностите за стипендирање, слушнете ги искуствата на студентите, нивните активности и вклученост во научноистражувачките проекти, дознајте за можностите за меѓународна размена, за студентскиот живот, за практикантството, за кариерните можности

 Прошетајте низ факултетите на УКИМ, запознајте се со нивните физички капацитети, амфитеатри, лаборатории...

 Студирајте на Универзитетот со најдолга традиција во нашата земја!

 Учете од најдобрите, студирајте на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје!

 Се гледаме на 19 август!!!


13 јули 2022

Термини за полагање на испитот по АНГЛИСКИ ЈАЗИК во трета (август/септемвриска) испитна сесија

Испитот по АНГЛИСКИ ЈАЗИК ќе се одржи со физичко присуство во следните термини:

 • Прва декада: 23.08.2022 г., 12:00 ч. на Технолошко-металуршки факултет
 • Втора декада: 14.09.2022 г., 11: 00 ч. Филолошки факултет (амфитеатар 1)

 

Проф. д-р Солзица Поповска

solzica_popovska@yahoo.com


11 јули 2022

Термини за полагање на испитот по ПЕДАГОГИЈА  во трета (август/септемвриска) испитна сесија

Испитот по ПЕДАГОГИЈА ќе се одржи со физичко присуство на Филозофскиот факултет,, во следните термини:

 • Прва декада: на 30.08.2022, вторник, во 12 часот
 • Втора декада: на 06.09.2022, вторник во 12 часот

Студентите да бидат пред кабинетот на проф., за договор за просторија.

Проф. д-р Борче Костов

borcekostov@yahoo.com

 


11 јули 2022

Термини за полагање на испитот по ПСИХОЛОГИЈА  во трета (август/септемвриска)испитна сесија

Испитот по ПСИХОЛОГИЈА ќе се одржи со физичко присуство на Филозофскиот факултет,, во следните термини:

 • Прва декада: 29.08.2022 во 15:00 часот
 • Втора декада: 12.09.2022 во 15:00 часот

Студентите да бидат пред кабинетот на проф., за договор за просторија.

Проф. д-р Калина Сотировска

 kalina.sotiroska@fzf.ukim.edu.mk

 


11 јули 2022

Термини за полагање на испитот по МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК  во трета (август/септемвриска) испитна сесија

Испитот по МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ќе се одржи со физичко присуство на Филолошкиот факултет, во амфитеатарот А3., во следните термини:

 • Прва декада: 9 септември 2022 во 10 часот 
 • Втора декада: 23 септември 2022 во 10 часот

 

Проф. д-р Симон Саздов

 sazdovsimon@gmail.com

 


08 јули 2022

Упис на зимски семестар во учебната 2022/2023 година

Рокови за запишување на зимскиот семестар во учебната 2022/2023 година:

 • студентот може да го запише зимскиот семестар во учебната 2022/2023 година во период од 19.09.2022 до 30.09.2022 година;
 • студентот кој не го запишал зимскиот семестар во учебната 2022/2023 година во определениот рок, тоа може да го стори во период од 03.10.2022 до 28.10.2022, со поднесено барање со образложение и плаќање на надоместок за задоцнето запишување;
 • по истекот на рокот за задоцнето запишување, на студентот нема да му биде дозволено запишување на зимскиот семестар;
 • барање за мирување на студиите, студентот може да побара во роковите за упис на семестарот, но не подоцна од 28.10.2022 година;
 • студентите кои до 26.10.2022 година ќе ја одбранат својата дипломска работа се ослободуваат од запишување на зимскиот семестар во учебната 2022/2023 година.

Соопштение за потребни документи, уплати и начин на оргнизирање на уписот на зимскиот семестар во уч. 2022/2023, ќе биде дополнително објавено.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2022. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.