Соопштенија

21 септември 2023

Оглас за избор на демонстратори во учебната 2023/2024 година

Се распишува интерен оглас за избор на 3 демонстратори како помошници во наставно образовниот процес на првиот циклус на студии за учебната 2023/2024 година за студиските програми кои се организираат на Институтот за хемија.

Повеќе информации за критериумите за избор на документот во прилог.

Преземете го образецот за пријава на огласот.

симни документ


13 септември 2023

ОГЛАС за доделување стипендија на редовни студенти запишани на последна година од прв циклус студии

ОКТА АД-Скопје, (во натамошниот текст: ОКТА) доделува стипендија на редовни студентите кои во учебната 2023/2024 година првпат се запишуваат на последна година од прв циклус студии на Природно – математички факултет – Институт за хемија во Скопје, на една од следните студиски програми:
Применета хемија 
Применета хемија - Аналитичка биохемија

I. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИЈА

Право на стипендија има кандидатот кој ги исполнува следните услови:

1. Да има запишано последна година студии на една од погоре наведените студиски програми со постигнат просечен успех од најмалку 8.50;
2. Да не повторувале година во текот на студирањето
3. Да поседува сертификат како доказ за активно познавање англиски јазик;
4. Да не е корисник на стипендија од други установи, институции или компании;
5. Да е државјанин на Република Северна Македонија;
6. Предност ќе имаат кандидати кои не се во редовен работен однос.
7. Учеството во дополнителни вонкурикулумски активности како учество на студентски конгреси, проекти и други активности, ќе се смета за предност

II. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

1. Пријава;
2. Потврда за редовно запишан зимски семестар за студиската 2023/2024 година
3. Уверение за положени испити од претходните години
4. Изјава на кандидатот дека не е корисник на стипендија од други установи, институции или компании 
5. Уверение - потврда за активно познавање англиски јазик;
6. CV на македонски јазик.

III. ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈА

Стипендијата е во висина од 1200ЕУР и истата е распределена на 12 еднакви месечни надоместоци од по 100ЕУР. 

IV. НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Крајниот рок за пријавување на кандидатите за користење на стипендија за последна година од прв циклус студии 02.10.2023 година. Документите за аплицирање за една од петте стипендии треба да се испратат на следните меил адреси: JCvetkovska@helpe.gr  и mstavreva@helpe.gr 
Кандидатите ќе биде избрани од страна на Комисија составена од претставници на ОКТА и претставници на УКИМ. За кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе биде организирано интервју.

Линк до огласот.


11 септември 2023

Термини за полагање на предметот Англиски јазик во третата испитна сесија (2022/23)

2023  ТРЕТА  (АВГУСТ/СЕПТЕМВРИСКА) ИСПИТНА СЕСИЈА ВО УЧ.2022/2023 ГОДИНА


АНГЛИСКИ ЈАЗИК  Проф. Солзица Поповска
Студии по математика, хемија и двопредметни студии по математика-физика  (solzica_popovska@yahoo.com)
I декада
5.09.2023
12.00ч , Сала за толкување, Филолошки факултет 

II декада
14.09.2023
12.00ч, Амфитеатар 1, Филолошки факултет

 


29 август 2023

КОНКУРС - прв циклус студии / прв уписен рок 2023/2024

Драги наши идни студенти,
Ве потсетуваме дека пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот (линк) секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.edu.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот.
I. Поднесувањето на документите ќе се одвива на 30.08.2023 и 31.08.2023 година од 8.00 до 14.00 часот, со физичко присуство, во просториите на Природно-математичкиот факултет во Скопје.
II. Распоредот на шалтери за прием на документи, како да стигнете до нив и точната локација на факултетот е дадена на следниот линк
III. Потребните документи се дадени на следниот линк


22 август 2023

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ОПШТА ФИЗИКА I ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД НАСОКАТА ПРИМЕНЕТА ХЕМИЈА

ТЕОРИЈА - 7 септември 2023 година (четврток), почеток 10:00, просторија бр. 117
ЗАДАЧИ - 14 септември 2023 година (четврток), почеток 10:00, просторија бр. 117  

Студентите ќе можат да го полагат испитот и после 15 Септември во термини кои ќе бидат одредени во договор со наставникот (irina.petreska@pmf.ukim.mk).
Испитите ќе ги одржи проф. д-р Ирина Петреска.


10 јули 2023

Термини за полагање на испити од надворешните професори во третата (августовско-септемвриска) испитна сесија

2023  ТРЕТА  (АВГУСТ/СЕПТЕМВРИСКА) ИСПИТНА СЕСИЈА ВО  УЧ.2022/2023 ГОДИНА

ПСИХОЛОГИЈА
Проф. д-р Калина Сотироска -  Филозофски факултет
kalina.sotiroska@fzf.ukim.edu.mk 

I декада

30.08.2023 во 16:00 часот во просториите на Филозофскиот факултет

II декада

18.09.2023 во 16:00 часот во просториите на Филозофскиот факултет

ПЕДАГОГИЈА
Проф. д-р Борче Костов -  Филозофски факултет
borcekostov@yahoo.com     

I декада

29.08.2023 во 10 часот во предавална број 10 на Институтот за педагогија

II декада

06.09.2023 во 10 часот во предавална број 10 на Институтот за педагогија. 

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
Проф. д-р Симон Саздов -  Филолошки  факултет 
s.sazdov@yahoo.com

      I декада

31 август од 9 часот во Амфитеатар 1, на Филолошкиот факултет

II декада

14 септември од 9 часот во Амфитеатар 1,  на Филолошкиот факултет

ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК 1, 2 , 3
Проф. Катерина Сековска- Анѓеловиќ
 Студии по географија
k.angelovik@gmail.com

I декада

06.09. 2023 (среда) во 10:00 ч. - ПМФ 

II декада

13.09. 2023 ( среда) во 10:00ч.  - ПМФ

АНГЛИСКИ ЈАЗИК  1, 2 , 3 и 4
Проф. Искра Стаменковска - Студии по географија - iskra_feb@yahoo.com 

I декада     

           30.08.2023
      9.00 ч. Англиски јазик 1 и 2
     10.30 ч. Англиски јазик 3 и 4
     Просторија: 122

 II декада 

         15.08.2023
     9.00 ч. Англиски јазик 1 и 2
    10.30 ч. Англиски јазик 3 и 4
     Просторија: 122

РУСКИ ЈАЗИК
Проф. Ирен Алчевска,   iren_alcevska@mail.ru
Студии по математика, физика, математика-физика
(Термините ќе бидат дополнително објавени) 

АНГЛИСКИ ЈАЗИК  Проф. Солзица Поповска
 Студии по математика, физика, хемија, математика-физика  (solzica_popovska@yahoo.com)
(Термините ќе бидат дополнително објавени)

 

07.07.2022 г.                                                                                  Од деканатот,


10 јули 2023

Соопштение  за ТРЕТАТА (август/септемвриска) испитна сесија во учебната 2022/2023 г. (ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ)

Соопштение  за ТРЕТАТА (август/септемвриска) испитна сесија во учебната 2022/2023 г.

се известуваат редовните и вонредните студенти  на  Природно-мате­ма­­­тич­ки­­от факултет во Скопје, дека ТРЕТАТА (август/септемвриска) сесија во уч. 2022/2023 година  ќе се одвива во две декади во периодот од:

21 август 2023 15 септември 2023    (две декади) 

  • 08.09.2023 г. (петок) е неработен ден, ден на независноста

ТЕРМИНИТЕ ги објавуваат институтите при факул­тетот.

ПРИ ПРАВЕЊЕТО НА РАСПОРЕДОТ ТРЕБА ДА СЕ ВНИМАВА ПОМЕЃУ ТЕРМИНИТЕ ОД ПРВАТА И ВТОРАТА ДЕКАДА, ДА ИМА МИНИМУМ 10 ДЕНА (согласно  чл.45, од Правилникот за условите, критериумите,  правилата и постапката за запишување и  студирање на прв циклус студии (додипломски студии) и втор циклус студии (постдипломски студии) на УКИМ, бр.417, 29 јануари 2019).

      Студентите во третата испитна сесија, можат да полагаат предмети слушани во  зимскиот и во летниот семестар во уч.2022/2023 година  (семестрите  административно, треба да им се  уредно   запишани и заверени).

НАПОМЕНА 1 -  начин на пријавување на испитите

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЕЛЕКТРОНСКОТО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ВО ВТОРАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ВО УЧ.2022/2023 ГОДИНА, ВО  I-KNOW СИСТЕМОТ, ЌЕ СЕ ОДВИВА ОД:

10.07.2023  од  20.08.2023

ПРАВО НА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЌЕ ИМААТ САМО ОНИЕ СТУДЕНТИ КОИ УРЕДНО ЌЕ ГО ПРИЈАВАТ ИСПИТОТ. 

Што значи уредно пријавен испит?

  1. Студентот  задолжително треба да го пријави испитот електронски , преку својот профил во  iknow системот.  (кратко упатство, подоле)
  2. Студентот  покрај задолжителното електронско пријавување на испитот, на денот на полагање на испитот треба да носи со себе индекс и пријава за испит (хартија).

 

НАПОМЕНА 2  

Само вонредните студенти и редовните студенти, кои се префрлени по нова студиска програма, при пријавување на секој испит заедно со пријавата за испит треба да достават (прикачат) уплатница за уплатени 200,00 денари за испит, уплатени на жиро-сметката на ПМФ. 

сите уплати се вршат на образец ПП50:

- назив и седиште на примач                            ПМФ – СКОПЈЕ

- банка на примач                                           НБРСМ

- трансакциска сметка                                      100000000063095

- сметка на буџетски корисник на ПМФ              1600110804 788 19

- приходна шифра  програма  начин                   723013 - 41 – 2

НАПОМЕНА 3

Запишувањето на зимскиот  семестар во уч. 2023/2024 година,  ќе се одвива во периодот од  18.09.2023 до 29.09.2023 г.   Соопштението за организацијата  на запишувањето на зимскиот  семестар во уч.2023/2024 година,  ќе биде дополнително објавено. Наставата во зимскиот сeместар во уч.2023/2024 г. ќе се започне до  02.10.2023 г. и ќе трае до 12.01.2024 г.

НАПОМЕНА 4

Студентите  треба  да почитуваат напомените, затоа што целта е на студентите да им се олесни процедурата на добивање оценка во хартиена пријава на крај на секоја сесија и да се елиминира проблемот на студентски досиеја во кои недостигаат голем дел хартиени пријави за положени испити, особено пред дипломирање. Се пријавуваат сите испити кои студентот планира да ги полагаа во сесијата.

Студентите кои предметите ги полагаат преку колоквиуми, исто така треба да ги пријават електронски испитите.

Сите студенти на ПМФ испитите ги пријавуваат на ПМФ, без разлика каде ги слушале.

Студентите плаќаат по 400,00 ден. надоместок за задоцнето пријавување испит (пријавување на испити по рокот),  ако електронски не го пријават испитот во дефинираниот рок.

 

ПОДРШКА и комуникација со  студентите

Доколку имате недоследности поврзани со податоците во вашето електронско досие (предмети, испити и сл.) пратете електронска порака со опис на проблемот, број на индекс, на одговорните во Одделението за студентски прашања на следниве електронски адреси:

  -lidija.mitevska@pmf.ukim.mk (сите студиски програми на Институтот за билогија  (освен  студиската програма молекуларна биологија со генетика)  и двопредметни студии по биологија–хемија);

 -ivanam.ristovska@pmf.ukim.mk    (сите студиски програми на Институтите за:  математика, физика,   географија, етнологија и антропологија и двопредметни студии по математика-физика)

 -elenad@pmf.ukim.mk   (сите студиски програми на Институтот за хемија и студиската програма молекуларна биологија со генетика на Институтот за биологија),

 -keti@pmf.ukim.mk   Раководител на Одделението за студентски прашања

За технички проблеми (заборавена лозинка, промена на електронска адреса и сл.), пратете порака, во која задолжително да се напише опис на проблемот, име и презиме на студент и електронска  адреса со која е регистриран во системот, на следнава електронска aдреса: stefan@pmf.ukim.mk

 Кратко упатство:

Во полето "пријави" студентот треба да прати електронска пријава за испит за некој од запишаните предмети. Во ова поле се евидентираат сите испратени пријави од студентот за полагање на одредени предмети. Пријавувањето на предметите за полагање е овозможено само во период означен од одделението за студентски прашања.  Во табела се прикажуваат сите предмети кои сте ги слушале и можете да ги пријавите. Предметите кои сакате да ги пријавите ги „чекиравте“ во полето од последната колона и од паѓачкото мени со понудени професори го избирате оној кај кој сте го слушале предметот. Со кликање на копчето “пријави” одбраните предмети се пријавуваат за одбраната сесија. Подоле во табела се прикажуваат сите пријавени предмети за следниот семестар.

05.07.2023 година                                                               од  деканатот,


10 јули 2023

Соопштение  за ТРЕТАТА (август/септемвриска) испитна сесија во учебната 2022/2023 г. (ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ)

Соопштение  за ТРЕТАТА (август/септемвриска) испитна сесија во учебната 2022/2023 г.

 се известуваат студентите на ВТОР ЦИКЛУС студии  на  Природно-мате­ма­­­тич­ки­­от факултет во Скопје, дека ТРЕТАТА (август/септемвриска) сесија во уч. 2022/2023 година  ќе се одвива во периодот од:

21 август 2023 15 септември 2023    (две декади)

  • 08.09.2023 г. (петок) е неработен ден, ден на независноста

Термините  за полагање на испитите, се дефинираат во договор со  предметните професори.

      Студентите во третата испитна сесија, можат да полагаат предмети слушани во  зимскиот и во летниот семестар во уч.2022/2023 година  (семестрите  административно, треба да им се  уредно   запишани и заверени).

НАПОМЕНА 1 -  начин на пријавување на испитите

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЕЛЕКТРОНСКОТО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ВО ВТОРАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ВО УЧ.2022/2023 ГОДИНА, ВО  I-KNOW СИСТЕМОТ, ЌЕ СЕ ОДВИВА ОД:

10.07.2023  од  20.08.2023

ПРАВО НА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЌЕ ИМААТ САМО ОНИЕ СТУДЕНТИ КОИ УРЕДНО ЌЕ ГО ПРИЈАВАТ ИСПИТОТ. 

Што значи уредно пријавен испит?

  1. Студентот  задолжително треба да го пријави испитот електронски , преку својот профил во  iknow системот.  (кратко упатство, подоле)
  2. Студентот  покрај задолжителното електронско пријавување на испитот, на денот на полагање на испитот треба да носи со себе индекс и пријава за испит (хартија). 

НАПОМЕНА 1

Запишувањето на зимскиот  семестар во уч. 2023/2024 година и заверката на летниот семестар во уч.2022/2023 г.,  ќе се одвива во периодот од  18.09.2023 до 29.09.2023 г.   Соопштението за организацијата  на запишувањето на зимскиот  семестар во уч.2023/2024 година,  ќе биде дополнително објавено. Наставата во зимскиот сeместар во уч.2023/2024 г. ќе се започне до  02.10.2023 г. и ќе трае до 12.01.2024 г. 

ПОДРШКА и комуникација со  студентите

Доколку имате недоследности поврзани со податоците во вашето електронско досие (предмети, испити и сл.) пратете електронска порака со опис на проблемот, број на индекс, на одговорните во Одделението за студентски прашања на следниве електронски адреси:

   -keti@pmf.ukim.mk   Раководител на Одделението за студентски прашања

За технички проблеми (заборавена лозинка, промена на електронска адреса и сл.), пратете порака, во која задолжително да се напише опис на проблемот, име и презиме на студент и електронска  адреса со која е регистриран во системот, на следнава електронска aдреса: stefan@pmf.ukim.mk

 Кратко упатство:

Во полето "пријави" студентот треба да прати електронска пријава за испит за некој од запишаните предмети. Во ова поле се евидентираат сите испратени пријави од студентот за полагање на одредени предмети. Пријавувањето на предметите за полагање е овозможено само во период означен од одделението за студентски прашања.  Во табела се прикажуваат сите предмети кои сте ги слушале и можете да ги пријавите. Предметите кои сакате да ги пријавите ги „чекиравте“ во полето од последната колона и од паѓачкото мени со понудени професори го избирате оној кај кој сте го слушале предметот. Со кликање на копчето “пријави” одбраните предмети се пријавуваат за одбраната сесија. Подоле во табела се прикажуваат сите пријавени предмети за следниот семестар.

05.07.2023 година                                                               од  деканатот,


27 јуни 2023

Повик за Johnson Matthey Graduate Program

За прв пат студентите од Македонија имаат можност да бидат дел од т.н. „ротирачка програма“ на JM каде дипломираните студенти по хемија ќе имаат можност во текот на 8-те месеци да остварат 3 „ротации“ и да бидат дел од тимот на ЈМ-Македонија и ЈМ-Полска.
По завршувањето на програмата, кандидатите ќе имаат можност да се приклучат на тимот на ЈМ .
За повеќе детали, погледнете го прикачениот документ и QR кодот кој се наоѓа на него.
Крајниот рок за поднесување на апликациите е 6 август 2023. 


27 јуни 2023

Повик за практиканство во Реплек

Дали сакате да придонесете во компанија каде што работењето претставува синергија на високо квалификувани кадри, иновација на процеси, науката и истражувањето?
Дали сакате да бидете дел од компанија која секогаш е отворена за нови идеи, каде ги цениме и вреднуваме образованието и знаењето, ја поттикнуваме визијата и промените?

Реплек, во рамки на Програмата за практиканство, објавува Повик за пријавување за летна практична обука со можност за вработување.

Повеќе информации околу условите и начинот на аплицирање на следниот линк.

Краен рок за аплицирање е 02.07.2023.

симни документ


| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.