Соопштенија

01 октомври 2022

Известување за прв академски час

Почитувани студенти,
На ден 03.10.2022 година (понеделник)  ќе се одржи првиот академски час со почеток во 12:00 часот,
во амфитеатарот "проф. д-р Ордан Печијаре"- (кој се наоѓа на приземје во горната зграда на Факултетот).

Новите студенти кои се запишани на сите студиски програми на Природно–математичкиот факултет во Скопје  во учебната 2022/2023 година,
ќе бидат поздравени од деканот на Факултетот проф. д-р Александар Скепаровски. 
Со свеченоста ќе се одбележи и почетокот на новата академска учебна година.

Во 13:00 часот во амфитеатарот на Институтот за хемија ќе бидат врачени индексите на студентите од сите студиски насоки на хемија.


28 септември 2022

Известување за продолжување на рокот за упис на зимски семестар на прв циклус студии во учебната 2022/2023

Се известуваат редовните и вонредните студенти на прв циклус студии на Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека рокот за запишувањето на зимскиот семестар во учебната 2022/2023 година се продолжува до 07.10.2022 година, без надоместок за задоцнето запишуавање.
Повеќе информации за резервирање на термини


27 септември 2022

Промоција на студентски пракси – Johnson Matthey

Почитувани студенти,
Како дел од XV Студентски конрес на СХТМ, компанијата Johnson Matthey ќе одржи презентација за можностите за практикантство за студентите од Институтот за хемија. Plant Professional and Leadership Rotational Development Program е програма која што има за цел да придонесе во професионалниот и личниот развој на млади талентирани студенти воедно и да ги задржи во компанијата Johnson Matthey, која што нуди одлични услови за работа и понатамошен развој.
На оваа презентација ќе добиете информации за целокупната програма за практикантство, како и можностите за понатамошно вработување во една од водечките компании за производство на катализатори за автомобилската индустрија и катализаторски системи за контрола на загадувањето.

Ве очекуваме во петок (30.09.2022) од 13:30 – 14:00 часот на Институтот за хемија.

Целосната програма на XV Студентски конрес на СХТМ може да ја најдете на следниот линк.


26 септември 2022

15-ти СТУДЕНТСКИ КОНГРЕС НА СХТМ

Драги студенти,

15-тиот Студентски конгрес на СХТМ (со меѓународно учество) ќе се одржи на Институтот за хемија, Природно-математички факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“  во Скопје, Република Северна Македонија во периодот од 29ти септември до 1ви  октомври 2022.

Програмата за 15-тиот студентски конгрес на СХТМ можете да ја погледнете на следниот ЛИНК.

Со почит,

Организатори:
вонр. проф. Наташа Ристовска, научен одбор, natasa@pmf.ukim.mk  
асс. Пеце Шеровски, организациски одбoр, sherovskip@pmf.ukim.mk
ред. проф. Билјана Анѓушева, biljana@tmf.ukim.edu.mk
вонр. проф. Дафинка Стоевска Гоговска, dafinka@tmf.ukim.edu.mk


26 септември 2022

Промоција на студентски пракси – Алкалоид АД Скопје: Програма за млади таленти

Почитувани студенти,
Како дел од XV Студентски конрес на СХТМ, компанијата Алкалоид АД Скопје ќе одржи презентација за можностите за практикантство за студентите од Институтот за хемија. На оваа презентација ќе добиете информации за целокупната програма за практикантство, како и можностите за понатамошно вработување во една од водечките фармацевтски компании во Европа.

Ве очекуваме во четврток (29.09.2022) од 14:30 – 15:00 часот на Институтот за хемија.

Целосната програма на XV Студентски конрес на СХТМ може да ја најдете на следниот линк.


23 септември 2022

ЕКТС координатори

Почитувани студенти,
Би сакале да ве информираме дека координатор за сите насоки (акредитација 2012 и 2018) е д-р Јасмина Петреска Станоева (jasmina.petreska@pmf.ukim.mk, кабинет бр. 311).


19 септември 2022

Информаци за упис на зимски семестар на прв циклус студии во учебната 2022/2023 година

Соопштение за упис на зимски семестар на прв циклус студии во учебната 2022/2023 година Повеќе
О
длука за запишување на зимски семестар Повеќе
П
ромена на начинот и времето за шалтерско работење со студентите на ПМФ Повеќе


05 септември 2022

15-ти Студентски конгрес на СХТМ

Трето соопштение, 1.9.2022

Драги студенти,

15-тиот Студентски конгрес на СХТМ (со меѓународно учество) ќе се одржи на Институтот за хемија, Природно-математички факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“  во Скопје, Република Северна Македонија во периодот од 29ти септември до 1ви  октомври 2022.
Целта на конгресот е да се претстават резултатите од дипломски, постдипломски и докторски истражувања преку усни презентации. Може да се пријават теми од сите области на чистата и применетата хемија како и хемиското инженерство.

Рокот за поднесување на апстракти е продолжен до 12.09.2022. Апстрактите да се испратат на следната e-адреса: studentskikongres.shtm@gmail.com.
Котизацијата изнесува 10 евра за членовите на СХТМ и 20 евра за останатите учесници.

Пример за апстракт и информации за уплата може да веб страната на СХТМ  www.sctm.mk. Ве очекуваме со вашите презентации да го збогатите овој конгрес и да се запознаете со истражувањата на младите од регионот.

 

Со почит,

Организатори:
вонр. проф. Наташа Ристовска, научен одбор, natasa@pmf.ukim.mk  
асс. Пеце Шеровски, организациски одбoр, sherovskip@pmf.ukim.mk
ред. проф. Билјана Анѓушева, biljana@tmf.ukim.edu.mk
вонр. проф. Дафинка Стоевска Гоговска, dafinka@tmf.ukim.edu.mk


26 август 2022

Компанијата Џонсон Мети донираше примероци за Збирката хемиски елементи на Институтот за хемија при ПМФ


На 16 август 2022 година се одржа средба на Институтот за хемија на која покрај домаќините и Деканот на ПМФ, проф. д-р Александар Скепаровски, присуствуваа директорот на компанијата Џонсон Мети, г-динот Боријан Борозaнов и колеги хемичари, дипломирани на ПМФ, вработени во оваа компанија. Во оваа пригода, Природно-математичкиот факултет т.е. Институтот за хемија прими донација од неколку хемиски елементи. Со овој благороден гест, Џонсон Мети ја збогати уникатната Збирка на хемиски елементи и несебично придонесе во процесот на образование на квалитетни кадри. Донираните примероци се уште неколку камчиња во мозаикот што треба да го отсликува единствениот концепт на збирката според којшто изложените примероци од хемиски елементи имаат своја приказна со локално, македонско, но сепак и глобално значење (http://www.sctm.mk/ps/?page_id=1037&lang=mk). 

На оваа средба, Деканот на ПМФ и Директорот на компанијата Џонсон Мети покрај другото, разговараа и за можностите за понатамошна соработка во насока на искористување на фондовите на Џонсон Мети во развојот на едукацијата на талентираните ученици и студенти на ПМФ. Овој настан на ПМФ, претставува уште една потврда на заложбите на Факултетот и компанијата Џонсон Мети во градењето на мостови меѓу едукативните институции и индустријата неопходни за трасирање на кариерата на студентите.

Со искрена благодарност, и надеж за понатамошна плодна соработка, им посакуваме успешна работа на вработените во компанијата Џонсон Мети!


18 август 2022

ОТВОРЕН ДЕН НА ИНСТИТУТОТ ЗА ХЕМИЈА

Драги матуранти, наши идни студенти,
Запознајте се одблиску со ИНСТИТУТОТ ЗА ХЕМИЈА при Природно-математичкиот факултет, Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје во рамките на ОТВОРЕНИОТ ДЕН на УКИМ, на 19 август 2022.
Во периодот 10-11 часот ќе имате можност да прошетате низ Институтот за хемија (долна зграда на ПМФ), да се запознаете со нашите физички капацитети, амфитеатар, предавални, студентски и научноистражувачки лаборатории, библиотека и читална, минералошка збирка...
Прашајте сè што ве интересира за студиските програми по: применета хемија, применета хемија-аналитичка биохемија и наставна хемија.
Запознајте се со можностите за: стипендирање,практикантството, кариерните можности, студентскиот живот. 

Ве очекуваме на 19 август во 10 часот!!!
Доколку не сте во можност да присуствувате на овој настан, вклучете се на следниот линк:

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aDE_sL2aOF8gZr8CFY4SdXJg6Ogoc4-GX2voEHUSI8mc1%40thread.tacv2/1659812302962?context=%7b%22Tid%22%3a%22e97c9cac-a220-4766-a75e-05b1c55deea5%22%2c%22Oid%22%3a%228ff9365c-651e-4b37-ab1a-94d84e3e22a8%22%7d


| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.