Соопштенија

31 јануари 2022

Соопштение за заверка на зимски и упис на летен семестар за учебната 2021/2022 за насоката применета хемија – аналитичка – биохемија

Почитувани колеги,

 

 Ви претстои заверка на зимскиот семестар и упис на летниот семестар во учебната 2021/2022 година.

 

 Заверката на зимскиот семестар и уписот на летниот семестар во учебната 2021/2022 ќе бидат реализирани во 2 етапи, и тоа: 

                        1. Комуникација студент – ЕКТС координатор

                        2. Комуникација студент – Студентски прашања 

 

За таа цел потребно е:

 

1. Да се запише семестарот електронски во iknow.

 2. Да се пополлни семсетралниот лист во кој уредно ќе бидат означени освоените кредити (кај положените предмети) и кредитите кои се запишуваат како и сумата која треба да се уплати. За пресметување на сумата за уплата користете го следниот калкулатор: https://www.pmf.ukim.edu.mk/tabs/view/af43b3b03c6d1115ac6fefb6a67072fa

 3. Да се пополнат образецот за упис и образецот за заверка на семестар.

 4. Сите потребните документи (образец за упис, образец за заверка, индекс, ЕКТС образец и пресметана сума за уплата) да се достават пред кабинетот 311, од 09:00 до 12:00 ч, во кутијата означена за таа намена по следниот распоред:

 

  • · 03.02.2022 г. и 04.02.2022 г. за студентите кои запишуваат II семестар
  • · 08.02.2022 г. и 09.02.2022 г. за студентите кои запишуваат IV семестар  
  • · 10.02.2022 г. и 11.02.2022 г. за студентите кои запишуваат VI семестар  
  • · 14.02.2022 г. и 15.02.2022 г. за студентите кои запишуваат VIII и сите погорни семестри  

 

По прегледувањето од координаторот ќе добиете термин за поднесување на документите во службата за студентски прашања.

 Поднесувањето на документите не мора да се направи лично.

 

Координатор за насоката применета хемија – аналитичка биохемија

проф. д-р Јасмина Петреска Станоева


30 декември 2021

Известување за Спорт и здравје

                Се известуваат сите редовни студенти кои ја посетувале наставата преку далечинско учење дека добивањето потпис и реализација на истата ќе може да остварат на почетокот од идниот месец (11,12.01.2022) од 9.00 до 12.00 часот. За реализација на наставата на редовните студенти потребен е минимум од 60% од севкупниот број на часови. Доколку имате помалку тогаш ќе треба да направите семинарска работа која се вреднува 30% од севкупниот број на предавања.

                Вонредните студенти се ослободени од редовната настава. Тие треба да посетуваат 30% од севкупниот број на часови или да направат семинарска работа која се вреднува 30% од севкупниот број на предавања.

                Студентите семинарските работи треба да ми ги достават во пишана тврда верзија.

                Се молат студентите да не доаѓаат индивидуално. Координаторите или одговорните студенти по групи да ги соберат индексите, пријавите, семинарските и истите ми ги достават во определениот термин 11, 12-01-2022 год. од 9.00-12.00 часот на Факултетот за физичко образование спорт и здравје.

Со почит

др. Ристо Стаменов

30.12.2021 г.


30 декември 2021

ИСПИТИ ВО ПРВА ИСПИТНА (ЗИМСКА) СЕСИЈА ВО УЧ.2021/2022 ГОДИНА ПО ПРЕДМЕТИ НА УКИМ

 

 

ПСИХОЛОГИЈА

Проф. д-р Калина Сотироска -  Филозофски факултет

kalina.sotiroska@fzf.ukim.edu.mk

 

I декада

17.01.2022 во 16:00  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aT2kKdS2JKXB1ORPmUw1ky9bQ2B2947G5ZLMc1Y0Jils1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4946470a-e62a-49c3-bff0-d48203cee865&tenantId=e97c9cac-a220-4766-a75e-05b1c55deea5

 

II декада

11.02.2022 во 16:00   https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aT2kKdS2JKXB1ORPmUw1ky9bQ2B2947G5ZLMc1Y0Jils1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4946470a-e62a-49c3-bff0-d48203cee865&tenantId=e97c9cac-a220-4766-a75e-05b1c55deea5

 

 

ПЕДАГОГИЈА

Проф. д-р Борче Костов -  Филозофски факултет

borcekostov@yahoo.com

 

I декада

24.01.2022 (понеделник) со почеток во 11 часот на МС Тимс

II декада

07.02.2022 (понеделник) со почеток во 11 часот на МС Тимс

 

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Проф. д-р Симон Саздов -  Филолошки  факултет 

   s.sazdov@yahoo.com

 

      I декада

26 јануари во 9 часот во Голем амфитеатар А3 на Филолошки

II декада

10 февруари во 10 часот во Голем амфитеатар А3 на Филолошки.

 


27 декември 2021

СООПШТЕНИЕ ЗА ПОТПИСИ ВО ИНДЕКС НА КАТЕДРА ПО МИКРОБИОЛОГИЈА И МИКРОБНА БИОТЕХНОЛОГИЈА

СООПШТЕНИЕ ЗА ПОТПИСИ ВО ИНДЕКС ЗА ПРЕДМЕТИ КОИ СЕ СЛУШААТ КАЈ ПРОФ. Д-Р НАТАЛИЈА АТАНАСОВА-ПАНЧЕВСКА
12 И 13.01.2021 ГОД. ОД 09.00-11.00 Ч.
ИНДЕКСИТЕ СЕ ОСТАВАТ ВО ЛАБ.68 ЗА ПРОВЕРКА.
КАТЕДРА ЗА МИКРОБИОЛОГИЈА И МИКРОБНА БИОТЕХНОЛОГИЈА.


27 декември 2021

ЈАНУАРСКО-ФЕВРУАРСКИ ИСПИТЕН РОК НА КАТЕДРА ПО МИКРОБИОЛОГИЈА И МИКРОБНА БИОТЕХНОЛОГИЈА

ЈАНУАРСКО-ФЕВРУАРСКИ ИСПИТЕН РОК (две декади)
Се известуваат студентите кои слушаат предмети на Катедра по микробиологија и микробна биотехнологија дека термините за јануарско-февруарски испитен рок се следните (во прилог дадени заедно со списокот на кој треба да се запишете).
Само оние кои се запишани на списокот и имаат оставено валидна мејл адреса имаат право да го полагаат испитот.
Списоците се затвораат 24 часа пред почеток на испитот.
Сите испити започнуваат од 09.00 часот.
Катедра за Микробиологија и микробна -биотехнологија
СПИСОК ЗА ПРАКТИЧЕН ИСПИТ - ПРВА ДЕКАДА (24.01.22 ОД 9 ЧАСОТ СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО)
СПИСОК ЗА ПРАКТИЧЕН ИСПИТ - ВТОРА ДЕКАДА (07.02.22 ОД 9 ЧАСОТ СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО)
СПИСОК ЗА ТЕОРЕТСКИ ИСПИТ - ПРОФ. АТАНАСОВА-ПАНЧЕВСКА - ПРВА ДЕКАДА (25.01.22)
СПИСОК ЗА ТЕОРЕТСКИ ИСПИТ - ПРОФ. АТАНАСОВА-ПАНЧЕВСКА - ВТОРА ДЕКАДА (08.02.22)

17 декември 2021

КОНКУРС за запишување на студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје во вториот уписен рок од академската 2021/2022 година

  1. Кандидатите се пријавуваат електронски, од 15.12.2021 до 22.12.2021 до 14:00 часот,
    со испраќање на електронска порака (e-mail) истовремено на две електронски адреси:

2. Во предмет (subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат својот код кој го генеираат сами на следниов начин:

PMF + првите 7 бројки од единствениот матичен број на кандидатот

3.  Како текст на електронската порака да се напише:
− име и презиме; − студиска програма на која конкурира кандидатот; − факултет/институт – организатор на студиската програма.

4.  Кандидатот кој се пријавува на Конкурсот, во прилог на приjавата, на двете електронски адреси,
треба да ги прикачи (во Attach File) скенирани потребните документи (во PDF-формат)

 За повеќе информации во врска со конкурсот посетете ја веб страницата на ПМФ во делот „Соопштенија“


13 декември 2021

ПРОМОЦИЈА НА ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ 


Ни претставува особена чест и задоволство да Ве поканиме да присуствувате на свеченоста по повод јубилејното одбележување на 75-годишнината од основањето на Факултетот и Денот на Природно-математичкиот факултет - Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 16-ти декември. 

Првиот дел од настанот ќе може да го следите во живо преку видеоконференциска врска на платформата ZOOM во предавалните 124 и 125 на Институтот за хемија, во периодот од 11:00 до 12:30 часот. 

Промоцијата на дипломираните студенти по хемија и двопредметните студии биологија-хемија ќе се одвива во Амфитеатарот на Институтот за хемија, со почеток во 13:00 часот.

Нека ни е честит нашиот патронен празник! 

 

Раководител на Институтот за хемија

проф. д-р Наташа Ристовска


13 декември 2021

Календар на наставни активности за зимски и летен семестар во учебната 2021/2022 година за прв циклус студии на ПМФ

1

Почеток на студиска 2021/2022 година

01.10.2021

Зимски семестар 2021/2022

 

2

Времетраење на зимскиот семестар

04.10.2021 ‒ 14.01.2022  

3

Давање потписи за зимскиот семестар (електронски)

03.01.2022 – 14.01.2022

4

Пријавување за Јануарска (прва) испитна сесија (on-line)

27.12.2021 – 14.01.2022

5

Јануарска (прва) испитна сесија (две декади)

17.01.2022 – 11.02.2022

6

Заверка на зимски семестар 2021/2022 и Упис на летен семестар 2021/2022

07.02.2022 – 18.02.2022

Летен семестер 2021/202

 

7

Времетраење  на летниот семестар

14.02.2022 – 27.05.2022

8

Давање потписи за летниот семестар (електронски)

16.05.2022 – 27.05.2022

9

Пријавување за Jунска (втора) испитна сесија (on-line)

16.05.2021 – 27.05.2022

10

Jунска (втора) испитна сесија (две декади)

30.05.2022 – 01.07.2022

11

Пријавување  на   Августовско – септемвриска (трета) испитна сесија (on-line)

04.07.2022 – 19.08.2022

12

Августовско-септемвриска (трета) испитна сесија (две декади)

22.08.2022 – 16.09.2022

13

Заверка на летен семестар 2021/2022 и Упис  на зимски семестар 2022/2023

19.09.2022 – 30.09.2022

 

Ноемвриска сесија ќе се одвива во периодот од 22.11.2021 година до 03.12.2021 година. Термините за практичен и теоретски дел од испитот треба да се објават најдоцна до 15.11.2021 година на веб страните на институтите во категоријата Испити, а како алтернатива да стои во делот Соопштенија. 

Априлска сесија ќе се одвива во периодот од 04.04.2022 година до 15.04.2022 година. Термините за практичен и теоретски дел од испитот во треба да се објават најдоцна до 28.03.2022 година на веб страните на институтите во категоријата Испити, а како алтернатива да стои во делот Соопштенија. 

Факултетот го задржува правото да изврши измени на роковите утврдени со овој календар доколку тоа го налага специфичноста на здравствената ситуација или поради други оправдани причини.

Од Деканатот


25 ноември 2021

Отворен ден на УКИМ

Како? Преку запливување во водите на науките што се изучуваат на Природно-математичкиот факултет во Скопје.

Многу истражување, наука, стипендии и бесконечни можности. Дознајте сè на за нас на 30.11.2021 година (вторник) во периодот од 12:00 до 13:30 часот.
Настанот ќе се одржи во рамките на Отворениот ден на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје
и ќе може да се проследи преку онлајн платформата Microsoft Teams на следниот линк: MS Teams

Учете од најдобрите! Ве очекуваме!


09 ноември 2021

Термин за полагање на предметот Педагогија во ноемвриска (дополнителна) испитна сесија за уч.2021/2022 год.

 

Се известуваат студентите од Институт за хемија при Природно-матема­тичкиот факултет во Скопје, дека терминот за полагање на испитот по Педагогија, кај проф. д-р Борче Костов, во  ноемвриската  испитна сесија ќе се одржи на 01.12.2021 од  11 до 12 часот преку МС ТИМС (онлајн).

Студентите кои сакаат да полагаат нека испратат мејл, пред испитот, на проф Борче Костов, за да може професорот да им испрати линк за полагање на МС Тимс.


© 2024. Институт за хемија, ПМФ, УКИМ, Скопје.